bierz - Parafia Świętej Rodziny w Rzeszowie

advertisement
Odnowa w Duchu Świętym – ANIMUS
Parafia Rzymskokatolicka Świętej Rodziny
35 – 125 Rzeszów, ul. Solarza 14
tel. 17 856 84 72
PYTANIA EGZAMINACYJNE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA 2013
Zagadnienia katechizmowe:
a) Dziesięć przykazań Bożych
b) Pięć przykazań kościelnych
c) Dwa przykazania miłości,
d) Pięć warunków sakramentu pokuty,
e) Siedem sakramentów świętych
f) Siedem grzechów głównych,
g) Siedem darów Ducha Świętego,
h) Sześć prawd wiary,
i) Tajemnice Różańca św.,
j) Skład Apostolski,
k) Cztery cnoty główne,
l) Najważniejsze modlitwy,
m) Grzechy cudze,
n) Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu,
o) Grzechy wołające o pomstę do nieba.
1. Co to jest Pismo św. i Tradycja?
Pismo święte jest to zbiór ksiąg Starego i Nowego Testamentu napisanych pod natchnieniem Ducha
Świętego, które Kościół przechowuje i podaje do wierzenia jako Boże Objawienie.
Tradycja czyli podanie ustne jest to zbiór objawionych prawd Bożych niespisanych w Piśmie św.,
przekazywanych przez Urząd Nauczycielski Kościoła; stanowi część Objawienia.
2. Co to znaczy wierzyć w znaczeniu religijnym?
Wierzyć Panu Bogu, to znaczy uznawać za prawdę to, co Bóg objawił i czego naucza nas przez
Kościół Święty.
3. Kim jest Bóg?
Pan Bóg jest to Duch nieskończenie doskonały, Stworzyciel nieba i ziemi, czyli wszystkich rzeczy
widzialnych i niewidzialnych. To Pan, Król, Sędzia, ale także dobry i miłosierny Ojciec. Bóg jest
jeden w trzech Osobach: Ojciec, Syn i Duch Święty (Trójca Przenajświętsza).
4. Co oznacza imię Boga „Jahwe”?
Słowo Jahwe oznacza Jestem, który Jestem.
5. Wymień kilka przymiotów Boga
Pan Bóg jest :
wieczny – zawsze był, jest i będzie,
wszechmocny – wszystko może czynić, co jest dobre i wewnętrznie niesprzeczne,
niezmienny – zawsze jest ten sam,
najmądrzejszy — wszystko co robi jest mądre i dobre,
1
święty — złego nie chce, grzechem się brzydzi,
najsprawiedliwszy — za dobre wynagradza i za złe karze,
najmiłosierniejszy — pragnie zbawienia wszystkich ludzi.
6. Co to jest objawienie Boże?
Za pomocą rozumu naturalnego człowiek może w sposób pewny poznać Boga na podstawie Jego
dzieł. Istnieje jednak inny porządek poznania, do którego człowiek nie może dojść o własnych
siłach; jest to porządek Objawienia Bożego (Por. Sobór Watykański I: DS 3015). Na mocy swego
całkowicie wolnego postanowienia Bóg objawia się i udziela człowiekowi. Czyni to, objawiając
swoją tajemnicę, swój zamysł życzliwości, który odwiecznie przygotował w Chrystusie dla dobra
wszystkich ludzi. Objawia w pełni swój zamysł, posyłając swego umiłowanego Syna, naszego Pana
Jezusa Chrystusa, i Ducha Świętego.
7. Kim jest człowiek?
Człowiek jest najdoskonalszym stworzeniem Boga na ziemi. Jest to jedna całość ciała i duszy
nieśmiertelnej. Człowiek dzięki duszy ma rozum i dlatego myśli, tworzy oraz ma wolną wolę,
dzięki której może wybierać między dobrem a złem.
8. Dlaczego człowiek jest najdoskonalszym stworzeniem na ziemi?
Ponieważ został stworzony na obraz i podobieństwo Boga.
9. Jaki jest plan Boga wobec człowieka?
Pan Bóg stworzył człowieka, aby Pana Boga znał, czcił, kochał i służył Mu, a przez to osiągnął
szczęście wieczne.
10. Co nazywamy grzechem pierworodnym?
To grzech pierwszych rodziców, który dziedziczymy od swoich rodziców
11. Co to znaczy, że Pismo św. jest natchnione?
Pismo święte jest natchnione ponieważ pierwszorzędnym autorem Pisma Świętego jest Duch
Święty, a drugorzędnym — ludzie przez Ducha Świętego natchnieni.
12. Co daje człowiekowi czytanie i rozważanie Pisma św.?
Pogłębia nasz kontakt z Bogiem i daje konkretne wskazania do życia. Pismo święte jest listem Boga
do człowieka.
13. Z ilu ksiąg składa się Pismo św.?
Pismo Święte składa się z 46 ksiąg Starego Testamentu oraz 27 ksiąg Nowego Testamentu. Razem
73 księgi.
14. Co nazywamy grzechem śmiertelnym?
Grzech ciężki czyli śmiertelny polega na tym, że człowiek przekracza przykazania Boże lub
Kościelne w rzeczy ważnej. Świadomie, czyli z poznaniem złego i całkiem dobrowolnie, z własnej
woli.
15. Dlaczego grzech jest największym nieszczęściem człowieka?
Grzech ciężki powoduje utratę łaski uświęcającej, a po śmierci karę wieczną. Grzech lekki nie
powoduje utraty łaski uświęcającej, lecz pozbawia człowieka wielu łask uczynkowych, sprowadza
kary w czyśćcu i przygłusza głos sumienia.
16. Co jest źródłem grzechu?
Źródłami grzechu są: szatan, nasze złe skłonności po grzechu pierworodnym i złe otoczenie.
17. Co to jest nałóg?
Nałóg jest to stała skłonność do popełniania tych samych grzechów, przyzwyczajenie się do zła.
2
18. Dlaczego Jezusa nazywamy Zbawicielem?
Ponieważ Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia.
Przez swoją śmierć i zmartwychwstanie zbawił nasze dusze, stał się dla nas drogą do nieba.
19. Kto jest Ojcem i Matką Jezusa?
Ojcem Pana Jezusa jest Bóg Ojciec; Matką — Najświętsza Maryja Pana; Opiekunem — św. Józef.
20. Co to jest niebo?
Niebo jest to stan, w którym sprawiedliwi, którzy albo nie grzeszyli, albo za grzechy swoje w
zupełności odpokutowali, oglądają Boga, w którym aniołowie i święci cieszą się wiecznym
szczęściem.
21. Co to jest piekło?
Piekło jest to stan wiecznej kary dla grzeszników, którzy w ciężkich grzechach bez pokuty odeszli z
tego świata.
22. Co to jest czyściec?
Stan, w którym sprawiedliwi, zanim wejdą do nieba, oczyszczają się z grzechów powszednich, albo
ponoszą karę za te grzechy, których na ziemi jeszcze całkowicie nie odpokutowali.
23. Jaka jest różnica między grzechem śmiertelnym a raniącym?
Człowiek popełnia grzech ciężki (śmiertelny), gdy świadomie i dobrowolnie, w ważnej sprawie
przekracza przykazanie Boże lub kościelne.
Grzech lekki (raniący) polega na tym, że człowiek przekracza przykazanie Boże lub kościelne w
rzeczy mniej ważnej albo przekraczając je w rzeczy ważnej czyni to niezupełnie świadomie lub
niezupełnie dobrowolnie.
24. Kim jest Jezus Chrystus?
Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia. Pan Jezus
narodził się w Palestynie, w miasteczku Betlejem, za panowania cesarza rzymskiego Augusta i
króla żydowskiego Heroda.
25. Co oznacza w chrześcijaństwie ryba?
Po grecku ryba to ICHTYS. Pierwsze litery słów greckiej formuły „Jezus Chrystus Syn Boży
Zbawiciel” tworzą po grecku ten właśnie wyraz.
26. Wymień najważniejsze cuda Pana Jezusa?
przemienienie wody w wino w Kanie Galilejskiej
rozmnożenie chleba
uzdrowienie paralityka
wskrzeszenie Łazarza
Zmartwychwstanie
uciszenie burzy na morzu
27. Co to jest przypowieść i wymień najważniejsze przypowieści Pana Jezusa?
Przypowieść jest to opowiadanie oparte na sytuacji życiowej, mające na celu ukazanie jakiejś
głębszej prawdy religijnej i moralnej.
- o synu marnotrawnym,
- o miłosiernym Samarytaninie,
- o Dobrym Pasterzu,
- o robotnikach w winnicy,
- o talentach,
- o pszenicy i kąkolu.
3
28. Co to jest Kościół katolicki i w jakim celu został założony?
Kościół katolicki jest to:
a) zjednoczenie chrześcijan, którzy pod przewodnictwem Papieża dążą do zbawienia przez
wyznawanie tej samej wiary i przyjmowanie tych samych sakramentów świętych,
b) lud Boży wybrany przez Boga, mający specjalne zadanie do spełnienia — uczyć o Bogu i
być znakiem Boga,
c) Ciało Mistyczne Jezusa Chrystusa, czyli żywy organizm, którego głową jest Chrystus,
członkami ludzie ochrzczeni połączeni z Nim życiem Bożym (łaska uświęcająca),
wzajemnie odpowiedzialni za siebie,
d) owczarnia Pana Jezusa i Rodzina Boża.
Zadaniem Kościoła jest kontynuowanie zbawczej misji Chrystusa, budowanie Królestwa Bożego na
ziemi i prowadzenie wszystkich ludzi do zjednoczenia z Bogiem w wieczności
29. Kto założył Kościół?
Kościół założył Pan Jezus.
30. Dlaczego Kościół, do którego należysz, nazywamy rzymsko-katolickim?
Kościół jest rzymski ponieważ Biskup Rzymu jest Głową Kościoła (Papież).
Kościół jest katolicki, ponieważ jest on powszechny – jest przeznaczony dla wszystkich ludzi bez
wyjątku.
31. Jakie są zadania Kościoła?
Kościół z woli Chrystusa ma być znakiem i narzędziem pojednania między ludźmi i Bogiem oraz
sakramentem, czyli znakiem jedności ludzi z Bogiem i między sobą.
32. Co to jest Sobór Powszechny?
Sobór Powszechny jest to zebranie biskupów z całego świata pod przewodnictwem Papieża w celu
omówienia najważniejszych spraw całego Kościoła.
33. Co to jest diecezja?
Diecezja jest to część Kościoła, która rządzi Biskup Ordynariusz. Diecezja dzieli się na dekanaty, a
dekanaty na parafie. Kilka diecezji tworzy metropolię, a kilka metropolii tworzy prowincję
kościelną.
34. Co to znaczy hierarchia Kościoła?
Biskup Rzymu
kardynałowie (tytuł jedynie honorowy - nie dający żadnej władzy jurysdykcyjnej)
patriarchowie i metropolici
arcybiskupi
biskupi
przełożeni wyżsi instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego na
prawie papieskim (również laickich)
dziekani
proboszczowie
wikariusze parafialni
diakoni
lud Boży
35. Kim jest papież?
Niewidzialną Głową Kościoła jest Pan Jezus, natomiast widzialną Głową Kościoła jest następca św.
Piotra, Biskup Rzymu, Papież.
4
36. Jak nazywa się biskup ordynariusz i jego biskup pomocniczy?
Biskup ordynariusz diecezji rzeszowskiej to………………..
37. Jak nazywa się ksiądz proboszcz twojej parafii?
………………………………………………………..
38. Jakie mamy rodzaje łaski i co one oznaczają?
Łaska Boża to dar nadprzyrodzony, którego Bóg udziela nam do zbawienia. Rozróżniamy łaskę
uświęcającą i łaskę uczynkową. Łaska uświęcająca to dar Boży, który daje nam życie
nadprzyrodzone i czyni nas dziećmi Bożymi. Łaska uczynkowa jest to pomoc Boża do spełniania
dobrych uczynków potrzebnych do zbawienia.
39. Kim jest człowiek?
Człowiek jest najdoskonalszym stworzeniem Boga na ziemi. Jest to jedna całość ciała i duszy
nieśmiertelnej.
40. W czym człowiek jest podobny do Boga?
Człowiek jest podobny do Boga, gdyż Bóg stworzył go na swój obraz i podobieństwo. Człowiek
posiada duszę nieśmiertelną oraz wolną wolę.
41. Czym jest życie ludzkie?
Nieustannym wyborem między dobrem i złem.
42. Co jest celem ludzkiego życia?
Dążyć do świętości i żyć według planu Bożego.
43. Czym jest modlitwa?
Modlitwa jest to rozmowa człowieka z Bogiem, pobożne wzniesienie duszy do Boga. Może być ona
ustna, myślna, indywidualna lub liturgiczna. Możemy Boga prosić, dziękować Mu, przepraszać Go
i uwielbiać.
44. Co to jest samowychowanie?
Samowychowanie to samorzutne kształtowanie i doskonalenie własnych postaw, charakteru,
poglądu na świat, zdolności zazwyczaj zgodne z przyjętymi wzorcami osobowości. Dla katolika
największym wzorcem jest Jezus Chrystus, ale także ludzie święci.
45. Kiedy człowiek jest odpowiedzialny?
Człowiek odpowiedzialny jest wtedy, gdy przewiduje i ponosi konsekwencje za swoje czyny.
46. Co to znaczy wierzyć?
Wierzyć Panu Bogu, to znaczy uznawać za prawdę to, co Bóg objawił i czego naucza nas przez
Kościół Święty. Tajemnica wiary jest to prawda, którą poznajemy z objawienia Bożego, lecz nie
możemy jej zrozumieć
47. Dlaczego powinniśmy wierzyć?
Wiara jest człowiekowi konieczna do zbawienia. Pan Jezus wyraźnie naucza: Kto uwierzy i
przyjmie chrzest, będzie zbawiony. A kto nie uwierzy, będzie potępiony (Mk 16,16), bo jak uczy
Pismo Święte bez wiary nie można podobać się Bogu.
48. Co daje wiara?
Wiara pozwala człowiekowi już w sposób uprzedzający doznawać radości i światła wizji
uszczęśliwiającej, będącej celem naszej ziemskiej wędrówki. Zobaczymy wtedy Boga twarzą w
twarz (1Kor 13,12), takim, jakim jest (1J 3,2).
Wiara jest więc już początkiem życia wiecznego.
5
49. Co to znaczy żyć według wiary?
Żyć według wiary tzn.:
a) zachowywać na co dzień wszystkie przykazania,
b) spełniać solidnie swoje obowiązki,
c) żyć w zjednoczeniu z Bogiem przez codzienną modlitwę, niedzielną Mszę Świętą, pilną
naukę religii, częstą spowiedź i Komunię Świętą,
d) wprowadzać w życie przykazania miłości Boga i bliźniego.
50. Przez co pogłębiamy wiarę?
Pogłębiać wiarę mamy:
a) przez modlitwę i czynny udział we Mszy Świętej,
b) częstą spowiedź i Komunię Świętą,
c) systematyczną katechizację aż do końca życia,
d) przez czytanie Pisma Świętego i publikacji katolickich,
e) przez życie na co dzień wiarą
51. Co to znaczy bronić swojej wiary?
Bronić swojej wiary tzn.:
a) umieć odpowiedzieć na stawiane zarzuty,
b) być krytycznym wobec tych, którzy chcą wiarę ośmieszyć,
c) nie dawać złym życiem powodu do ataków na wiarę.
52. Dlaczego wiarę można nazwać miłowaniem Boga?
Wiara jest początkiem naszej drogi ku Bogu, a jej celem i uwieńczeniem jest miłość. Bóg jest
Miłością. Na tak wielką miłość możemy odpowiedzieć tylko miłością.
53. Kto pomaga nam w wierze?
Cnotę wiary daje nam Bóg wraz z łaską uświęcającą przy sakramencie chrztu świętego. Gdy
dojdziemy do używania rozumu, Bóg pomaga nam swoją łaską, byśmy naszą wiarę coraz lepiej
poznawali, mocno i wytrwale wyznawali i żyli według jej zasad.
54. Kto jest wzorem wiary?
Dziewica Maryja urzeczywistniła w sposób najdoskonalszy posłuszeństwo wiary. W wierze
przyjmuje Ona zapowiedź i obietnicę przyniesioną przez anioła Gabriela widząc, że dla Boga nie
ma nic niemożliwego. Przez całe Jej życie, aż do ostatniej próby, gdy Jezus, Jej Syn, umierał na
krzyżu, nie zachwiała się wiara Maryi.
55. Kiedy Duch Święty zstąpił na Apostołów?
Duch Święty zstąpił na Apostołów 50 dni po zmartwychwstaniu Chrystusa, w dzień Zielonych
Świąt (Dzień Pięćdziesiątnicy), w postaci ognistych języków.
56. Ile i jakie są dary Ducha Świętego?
Jest siedem darów Ducha Świętego: mądrość, rozum, rada, męstwo, umiejętność, pobożność,
bojaźń Boża.
57. Jaki jest podział administracyjny Kościoła?
Najmniejszą jednostką kościelną jest parafia. Kilka parafii tworzy dekanat. Kilka dekanatów tworzy
diecezję. Dwie lub trzy diecezje tworzą metropolię. Wszystkie metropolie danego kraju tworzą
prowincję kościelną.
58. Co to jest sumienie i jakie znasz jego rodzaje?
Sumienie jest to głos duszy, który mówi: „to czyń, bo dobre, tamtego nie czyń, bo złe". Nakazuje
postępować zgodnie z przykazaniami Bożymi i prawem naturalnym.
6
Rodzaje sumienia:
- prawidłowo uformowane
- szerokie
- wąskie
59. Przystępujący do sakramentu pokuty zobowiązany jest wypełnić trzy akty penitenta.
Jakie?
Pokuta zobowiązuje grzesznika do dobrowolnego przyjęcia wszystkich jej elementów: żalu w sercu,
wyznania ustami, głębokiej pokory, czyli owocnego zadośćuczynienia w postępowaniu KKK 1450.
60. Kiedy i jakimi słowami Pan Jezus ustanowił sakrament pokuty i pojednania?
Pan Jezus ustanowił sakrament pokuty po swoim zmartwychwstaniu, mówiąc do Apostołów:
„Weźmijcie Ducha Świętego, którym grzechy odpuścicie, będą odpuszczone, a którym zatrzymacie,
będą zatrzymane".
61. Jak nazywamy żal za grzechy, wzbudzony nie z lęku, lecz z miłości do Boga?
Nadprzyrodzony żal nazywamy żalem doskonałym, gdyż pochodzi z doskonałej miłości Boga – to
znaczy żałujemy dlatego, że obraziliśmy Boga: najwyższe dobro godne największej miłości.
62. Co to jest sakrament bierzmowania?
Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę mężnie
wyznawał, bronił jej i według niej żył.
Słowo bierzmowanie pochodzi od staropolskiego słowa bierzmo – belka podtrzymująca,
wzmacniająca strop. Celem bierzmowania jest bowiem umocnienie nas w wierze.
63. Jakich łask udziela sakrament bierzmowania?
1) pomnaża łaskę uświęcającą,
2) wyciska na duszy niezatarty znak wyznawcy Chrystusowego,
3) daje 7 darów Ducha Świętego,
4) daje łaskę uczynkową, abyśmy wiarę mężnie wyznawali, bronili jej i według niej żyli.
64. Jakie są najważniejsze części obrzędów sakramentu bierzmowania?
przedstawienie kandydatów biskupowi
przemówienie biskupa do kandydatów
odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych
modlitwa biskupa o dary Ducha świętego
udzielanie sakramentu bierzmowania kandydatom – biskup podchodzi do każdego
kandydata, Krzyżmem świętym namaszcza czoło i wypowiada następujące słowa podając
imię kandydata:
Biskup:
Przyjmij znamię daru Ducha Świętego
Kandydat: Amen
Biskup:
Pokój z Tobą
Kandydat: I z duchem twoim
W momencie udzielania sakramentu bierzmowania świadek kładzie prawą rękę na ramieniu
bierzmowanego
modlitwa powszechna
błogosławieństwo końcowe
65. Co to jest Krzyżmo św.?
Krzyżmo Święte jest to mieszanina oliwy i balsamu, poświęcona w Wielki Czwartek przez biskupa
w katedrze.
7
66. Formuła na pamięć, z której każdy będzie pytany na egzaminie!
Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i
postępowania według jej zasad.
67. Dlaczego chcę przyjąć sakrament bierzmowania
…………………………………………………………
68. Kim jest Duch Święty?
Duch Święty jest to trzecia Osoba Boska, która pochodzi od Ojca i Syna.
69. Co to jest sakrament?
Sakrament jest to znak widzialny, który z ustanowienia Pana Jezusa daje nam łaskę Bożą, jest to
nasze spotkanie z Chrystusem.
70. Co to jest sakrament chrztu i jak się go udziela?
Chrzest jest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzech pierworodny, daje nam
życie Boże, czyni członkami Kościoła. Pierwszy, bo bez niego nie można przyjąć ważnie innych
sakramentów. Najpotrzebniejszy, bo bez niego nie można się zbawić. Zobowiązuje on nas do
stałego nawracania się, do walki z grzechem i pogłębiania wiary.
Chrzci się w ten sposób, że polewa się wodą trzykrotnie główkę dziecka i wypowiada następujące
słowa: NN, ja ciebie chrzczę, w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego.
71. Co to jest Najświętszy Sakrament?
Najświętszy Sakrament jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Jezusa pod postaciami
chleba i wina. Najświętszy Sakrament ustanowił Pan Jezus w czasie Ostatniej Wieczerzy w Wielki
Czwartek słowami: „Bierzcie i jedzcie, to jest bowiem Ciało moje — to jest bowiem kielich Krwi
mojej".
72. Co to jest sakrament pokuty i pojednania?
Sakrament pokuty, czyli pojednania jest to sakrament, w którym kapłan w zastępstwie Chrystusa i
Jego mocą odpuszcza nam grzechy po chrzcie świętym popełnione i daje pomoc, aby stawać się
lepszym człowiekiem.
73. Co to jest sakrament namaszczenia chorych?
Namaszczenie chorych jest to sakrament, w którym ciężko chory otrzymuje szczególne łaski dla
duszy, ulgę w cierpieniu, a niekiedy przywrócenie zdrowia.
74. Co to jest sakrament małżeństwa?
Sakrament małżeństwa jest to nierozerwalny związek ochrzczonych: mężczyzny i kobiety, których
Chrystus uświęca i uzdalnia do spełniania obowiązków małżeńskich i rodzinnych.
8
Download