Pytania dla Bierzmowanych

advertisement
1.Ustanowienie sakramentu bierzmowania.
Sakrament bierzmowania został ustanowiony przez Pana Jezusa wtedy, gdy posłał w dniu
pięćdziesiątnicy ducha Świętego na apostołów i tych, którzy byli zgromadzeni na modlitwie w
wieczerniku.
2. Skutki sakramentu bierzmowania:
• udoskonala łaskę chrztu,
• głębiej zakorzenia nas w synostwie Bożym;
• ściślej jednoczy nas z Chrystusem;
• pomnaża w nas dary Ducha Świętego;
• udoskonala naszą więź z Kościołem;
• umacnia do świadczenia o wierze chrześcijańskiej słowem i czynem;
3. Zobowiązania wynikające z sakramentu bierzmowania:
Sakrament bierzmowania uzdalnia chrześcijanina do przyjęcia pełnej odpowiedzialności za własne
życie. Ten kto przyjął sakrament bierzmowania przyjmuje na siebie pełnie praw i obowiązków
chrześcijańskich.
4. Kto może przyjąć ten sakrament?
• ten kto przyjął sakrament chrztu;
• osoba dojrzała i odpowiedzialna za swoja wiarę;
• w pełni świadoma w podejmowanej decyzji;
5. W czym zawiera się wszystko co Pan Bóg objawił ludziom?
To wszystko co Pan Bóg objawił zawiera się w Piśmie Świętym i Tradycji.
6. Co to jest Pismo święte i kto jest jego autorem?
Pismo Święte jest to zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego, który zawiera Słowo
Boże skierowane do ludzi. Autorem Pisma św. jest Bóg.
7. Z ilu ksiąg składa się Pismo święte?
Pismo Święte dzieli się na Stary Testament — 45 ksiąg oraz Nowy Testament — 27 ksiąg. Razem 72
księgi.
8. Co jest myślą przewodnią Pisma św.?
Przewodnią myślą Pisma Świętego jest Boży plan zbawienia ludzkości.
9. Wymień księgi Nowego Testamentu.
Cztery Ewangelie, Dzieje Apostolskie, 14 listów św. Pawła, 7 listów innych Apostołów oraz Apokalipsa,
czyli Objawienie św. Jana.
10. Co to jest Tradycja?
Tradycja jest to zbiór objawionych prawd.
11. Kto to jest Pan Bóg?
Pan Bóg jest to Duch nieskończenie doskonały; Stworzyciel nieba i ziemi, od którego wszelkie dobro
pochodzi.
12.Skąd wiemy, że Bóg istnieje?
O istnieniu Pana Boga wiemy:
• z argumentów racjonalnych i logicznych, które daje ludzkie poznanie zmysłowo, intelektualne i
duchowe. Z istnienia świata i wszelkiego ładu na świecie.
• z własnego sumienia,
• z Objawienia Bożego, które ma swoją pełnie w Jezusie Chrystusie.
13. Jakie przymioty posiada Pan Bóg?
Pan Bóg jest:
• wieczny — zawsze był, jest i będzie,
• wszechmocny — wszystko może czynić co chce,
• niezmienny — zawsze jest ten sam,
• najmądrzejszy — wszystko co robi jest mądre i dobre,
• święty — złego nie chce, grzechem się brzydzi,
• najsprawiedliwszy — za dobre wynagradza i za złe karze,
• najmiłosierniejszy — pragnie zbawienia wszystkich ludzi.
14. Kim jest Jezus Chrystus?
Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia.
15. Skąd wiemy, że Jezus Chrystus jest Bogiem?
O tym, że Jezus Chrystus jest Bogiem wiemy, gdyż:
• powiedział o tym Bóg Ojciec,
• zaświadczyli to Apostołowie,
• wyznał to niejednokrotnie sam Pan Jezus,
• swoje wyznanie potwierdził Pan Jezus cudami, zwłaszcza zmartwychwstaniem.
16. Wymień najważniejsze wydarzenia z życia Pana Jezusa:
• Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni 40 dnia po narodzeniu.
• Pokłon Trzech Mędrców ze Wschodu.
• Ucieczka do Egiptu przed gniewem Heroda.
• Pobyt w Nazarecie do 30 roku życia.
• Chrzest w Jordanie z rąk Jana Chrzciciela.
• 3 lata publicznej działalności.
• Powołanie 12 Apostołów.
• Ustanowienie Kościoła Świętego.
• Wybór św. Piotra na swego następcę.
• Śmierć na krzyżu na Górze Kalwarii w Wielki Piątek
• Zmartwychwstanie 3 dnia po śmierci w Wielką Niedzielę.
• Wniebowstąpienie 40 dnia po Zmartwychwstaniu z Góry Oliwnej
17. Co to jest cud? Wymień kilka cudów Chrystusa:
Cud jest to nadzwyczajne dzieło widzialne, którego nie może dokonać żadne stworzenie, lecz tylko
sam Bóg.
• przemienienie wody w wino w Kanie Galilejskiej,
• rozmnożenie chleba,
• uzdrowienie paralityka,
• wskrzeszenie Łazarza,
• Zmartwychwstanie.
18. Jakie jest najważniejsze przykazanie Pana Jezusa?
Najważniejszym przykazaniem Pana Jezusa jest przykazanie miłości:
19. Co wysłużył nam Chrystus umierając na krzyżu?
Chrystus umierając na krzyżu wysłużył nam:
• łaskę Bożą
• życie wieczne
20. Od czego wybawił nas Chrystus umierając na krzyżu?
Przez swoją Ofiarę na krzyżu Chrystus wybawił nas:
• od grzechów
• od potępienia wiecznego
21. Kim jest Duch Święty?
Duch Święty jest to trzecia Osoba Boska, która pochodzi od Ojca i Syna.
22. Kiedy Duch Święty zstąpił na Apostołów?
Duch Święty zstąpił na Apostołów w postaci ognistych języków w dzień Zielonych Świąt, 10 dnia po
Wniebowstąpieniu, w 50 dniu od Zmartwychwstania.
23. Kiedy Duch Święty zstępuje na nas?
Duch Święty zstępuje na nas już przy chrzcie świętym, a w szczególny sposób napełnia nas sobą w
sakramencie bierzmowania.
24. Kim są aniołowie?
Aniołowie są to duchy, które mają rozum i wolną wolę, a nie mają ciała.
25. Kto to są złe duchy?
Złe duchy są upadłymi aniołami, którzy dobrowolnie odrzucili służbę Bogu i Jego planom zbawczym.
26. Kto to jest człowiek?
Człowiek jest najdoskonalszym stworzeniem Boga na ziemi. Jest to jedna całość ciała i duszy
nieśmiertelnej.
27. Po co Pan Bóg stworzył człowieka?
Pan Bóg stworzył człowieka, aby Pana Boga znał, czcił, kochał i służył Mu, a przez to osiągnął szczęście
wieczne.
28. Co to jest Kościół, kto i w jakim celu go założył?
Kościół katolicki jest to:
a) zjednoczenie chrześcijan, którzy pod przewodnictwem Papieża dążą do zbawienia przez
wyznawanie tej samej wiary i przyjmowanie tych samych sakramentów świętych,
b) lud Boży wybrany przez Boga, mający specjalne zadanie do spełnienia — uczyć o Bogu i być
znakiem Boga,
c) Ciało Mistyczne Jezusa Chrystusa, czyli żywy organizm, którego głową jest Chrystus, członkami
ludzie ochrzczeni połączeni z Nim życiem Bożym (łaska uświęcająca), wzajemnie odpowiedzialni za
siebie,
d) owczarnia Pana Jezusa i Rodzina Boża.
Kościół katolicki założył Pan Jezus, gromadząc wiernych (Nowy Lud Boży), wybierając z nich 12
Apostołów i ustanawiając św. Piotra widzialną Głową Kościoła.
29. Jakie cechy posiada Kościół katolicki?
Kościół katolicki posiada następujące cechy:
1) jest jeden,
2) święty,
3) powszechny (katolicki),
4) apostolski.
30. Jaką władzę dał Pan Jezus Kościołowi Świętemu?
Pan Jezus dał Kościołowi Świętemu potrójną władzę:
1) nauczycielską,
2) kapłańską,
3) pasterską.
31. Kto obecnie jest niewidzialną Głową Kościoła?
Niewidzialną Głową Kościoła jest Pan Jezus.
32. Kto jest widzialną Głową Kościoła?
Widzialną Głową Kościoła jest papież i każdy jego następca (Benedykt XVI)
33. Co to jest śmierć i co się dzieje z człowiekiem po śmierci?
Śmierć jest to odłączenie się duszy od ciała człowieka. Zaraz po śmierci sąd szczegółowy, a po
zmartwychwstaniu ciał sąd ostateczny nad całą ludzkością.
34. Co to jest niebo, czyściec, piekło?
Niebo jest to stan, gdzie aniołowie i święci cieszą się wiecznym szczęściem.
Czyściec jest to stan kary doczesnej po śmierci.
Piekło jest to stan wiecznej kary.
35. Dlaczego czcimy Matkę Najświętszą?
Matką Najświętszą czcimy dlatego, bo jest:
1) Matką Boga — Jezusa Chrystusa,
2) Niepokalanie Poczęta — wolna od grzechu pierworodnego od pie¬rwszych chwil życia,
3) Wniebowzięta — z duszą i całym ciałem,
4) Królową Polski.
36. Co to jest grzech?
Grzech jest obrazą Pana Boga, niewdzięcznością wobec dobrego Stwórcy, raną zadaną Kościołowi i
krzywdą, którą człowiek sam sobie wyrządza. Grzech może być ciężki (śmiertelny) lub lekki.
37.Co to jest grzech ciężki, lekki.?
Grzech ciężki polega na tym, że człowiek przekracza przykazania Boże lub Kościelne w rzeczy ważnej.
Świadomie, czyli z poznaniem złego i całkiem dobrowolnie, z własnej woli.
Grzech lekki polega na tym, że człowiek przekracza przykazania Boże lub Kościelne w rzeczy mniej
ważnej albo przekracza je w rzeczy ważnej, lecz niezupełnie świadomie lub niezupełnie dobrowolnie.
38. Co to jest sumienie?
Sumienie jest to głos duszy, który mówi: „to czyń, bo dobre, tamtego nie czyń, bo złe".
39. Co to jest łaska uświęcająca?
Łaska uświęcająca jest to dar Boży, który daje nam życie nadprzyrodzone i czyni nas dziećmi Bożymi
— jest to życie Boże w nas.
40. Co to jest sakrament?
Sakrament jest to znak widzialny, który z ustanowienia Pana Jezusa daje nam łaskę Bożą, jest to nasze
spotkanie z Chrystusem.
41. Co to jest Najświętszy Sakrament i Masza św.?
Najświętszy Sakrament jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Jezusa pod postaciami chleba
i wina.
Msza Święta jest Ofiarą Nowego Testamentu, w której Pan Jezus ofiaruje się za nas swemu Ojcu pod
postaciami chleba i wina, jest to uobecnienie Ofiary Krzyżowej Pana Jezusa.
42. Kiedy żal za grzechy jest doskonały, a kiedy mniej doskonały?
Doskonały żal za grzechy jest wtedy, gdy żałujemy z miłości do Boga. On gładzi grzechy, gdy człowiek
pragnie spowiedzi, a nie ma do niej okazji. Żal mniej doskonały płynie z obawy przed karą Bożą.
43. Co to jest zadośćuczynienie Bogu bliźniemu?
Zadośćuczynienie jest to odprawienie pokuty zadanej przez kapłana i naprawienie krzywd
wyrządzonych.
44. Kiedy należy przyjąć sakrament namaszczenia chorych?
Sakrament namaszczenia chorych należy przyjmować w każdej poważnej chorobie — nie można
przyjęcia tego sakramentu odkładać na ostatnią chwilę.
45. Co to jest kapłaństwo?
Kapłaństwo jest to sakrament, który daje władzę głoszenia Słowa Bożego, składania Ofiary Mszy
Świętej i udzielania sakramentów świętych oraz łaskę do godnego ich wykonywania.
46. Co to jest sakrament małżeństwa?
Sakrament małżeństwa jest to nierozerwalny związek ochrzczonych: mężczyzny i kobiety, których
Chrystus uświęca i uzdalnia do spełniania obowiązków małżeńskich i rodzinnych.
47. Co to są Sakramentalia?
Sakramentalia są to rzeczy poświęcone oraz wszelkie poświęcenia i błogosławieństwa, które
ustanowił Kościół Święty dla dobra duszy i ciała.
48. Po co są przykazania?
Przykazania są po to, aby każdy człowiek postępował według słowa Bożego i nie łamał postanowień
Boga swego!!!
49. Co znaczy żyć według wiary?
Żyć według wiary tzn.:
a) zachowywać na co dzień wszystkie przykazania,
b) spełniać solidnie swoje obowiązki,
c) żyć w zjednoczeniu z Bogiem przez codzienną modlitwę, niedzielną Mszę Świętą, pilną naukę religii,
częstą spowiedź i Komunię Świętą,
d) wprowadzać w życie przykazania miłości Boga i bliźniego.
51. Definicja prawdy.
Prawda jest to zgodność faktu z rzeczywistością. Prawdy nie da się podzielić jest jedna. Człowiek
poszukuje prawdy i jej pragnie. Bóg jest pełną i jedyną Prawdą.
Download