Pytania dla kandydatów do sakramentu bierzmowania

advertisement
Pytania dla kandydatów do sakramentu bierzmowania w parafii Najświętszego Serca Jezusowego
Ucz się nie na pamięć, ale aby zrozumieć odpowiedź
( Gimn nr 1: będę pytał 8, 13 i 15 marca na lekcji. Inne Gimnazja 8 i 15 marca od godz 18.30 na plebanii)
Część I
l. Kim jest Bóg?
Bóg-Jahwe – „Ja jestem”. Naprawdę i w pełni istnieje tylko Bóg. Wszystko inne jest ograniczone czasem,
miejscem, swoimi wymiarami. Bóg istnieje ponad wszelkimi ograniczeniami. On zawsze był, jest i będzie.
Posiada wszelkie możliwe doskonałości. Bóg jest wieczny, wszechmocny, niezmienny, święty, bliski i
kochający. Św. Jan poznał Boga jako MIŁOŚĆ i napisał: „Bóg jest miłością” (J 4,8). Jezus przedstawił
Boga jako OJCA:„wysławiam Cię Ojcze Panie nieba i ziemi”. (Jaki jest Bóg: zobacz 1 Kor 13,4-7)
2.Kim jest człowiek?
Człowiek jest najdoskonalszym stworzeniem Boga; stanowi go ciało i dusza nieśmiertelna; jest istotą
rozumną i wolną. Otrzymał "Boże podobieństwo" tzn. nieśmiertelną duszę, dzięki której może: myśleć,
tworzyć, wybierać między dobrem i złem a przede wszystkim kochać.
3.Co to jest Pismo Święte, kto jest autorem?
Pismo Święte – to zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem DUCHA ŚWIETEGO, które zawierają fakty,
wydarzenia i słowa Boga skierowane do ludzi dla naszego pouczenia i zbawienia. Mają podwójnego autora:
Boga, od którego pochodzi słowo oraz ludzi, którzy to słowo spisali. Jest ono niezmienne i wieczne jak Bóg.
4. Z ilu ksiąg składa się PISMO ŚWIĘTE i co osiągniesz czytając Biblię?
Razem jest - 73 księgi. Stary Testament - 46 ksiąg Nowy Testament - 27 ksiąg. Czytając PISMO ŚWIĘTE:
- poznajesz Boga, który ci się objawia - przebywasz w obecności Boga. On mówi do Ciebie,
- modlisz się i pozwalasz się wychowywać – przeczytaj 2 List do Tymoteusza 3, 14-17 – o Piśmie
5. Świętym. Co nazywamy grzechem pierworodnym?
Jest to pierwsze nieposłuszeństwo ludzi wobec Boga; przez ten grzech ludzie utracili dziecięctwo Boże,
szczęście i przyjaźń z Bogiem (zobacz Księga Rodzaju, rozdział 3). Grzech ten ma każdy człowiek. Jest
przekazywany następnym pokoleniom przez cielesne zrodzenie ( Katechizm Kościoła Katolickiego nr. 404; dalej
jako „KKK”).Od grzechu pierworodnego uwalnia Chrystus przez sakrament chrztu.
6.Co to jest grzech i jakie są skutki grzechu?
Jest to nadużycie wolności której Bóg udzielił ludziom, by mogli Go kochać oraz miłować innych ( KKK, nr
387 ); grzech jest wykroczeniem przeciw prawdziwej miłości i rani naturę człowieka, niszczy ludzką
solidarność przez postawy, słowa pełne egoizmu i niewierność. Grzech pozbawia człowieka łączności z
Bogiem; zamyka drogę do zbawienia oraz ściąga na człowieka karę doczesną i wieczną. ( J 8, 44)
7.Co nazywamy grzechem śmiertelnym?
Grzech śmiertelny popełnia ten, kto przekracza przykazanie Boże: a) w rzeczy ważnej. b) zupełnie
świadomie i c) dobrowolnie. Jest to zerwanie wspólnoty z Bogiem i Kościołem; pyszne odejście od niego.
Część II ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Co to jest sumienie?
To głos Boży w człowieku. Jest to sąd naszego rozumu nakazujący postępować zgodnie z prawem BOŻYM
i przykazaniami. Pozwala odróżnić dobro od zła. Pobudza do czynienia dobra.
9.Co to jest sakrament pokuty i pojednania?
Jest to sakrament, w którym kapłan w zastępstwie PANA BOGA odpuszcza człowiekowi grzechy, jeśli
szczerze żałuje. Ma prowadzić do pojednania się z Bogiem, ludźmi i do pokuty. PAN JEZUS ustanowił go
słowami: " WEŹMIJCIE DUCHA ŚWIĘTEGO! KTÓRYM ODPUŚCICIE GRZECHY, SĄ IM
ODPUSZCZONE, KTÓRYM ZATRZYMACIE SĄ IM ZATRZYMANE" (J 20 ,19 - 23).
10.Kim jest Jezus Chrystus?
Jest SYNEM BOŻYM, który został zesłany na ziemię, by pod postacią człowieka pomógł nam poznać
Boga, Jego wielką miłość do nas i zbawił nas. Jezus jest POMOCĄ do NIEBA. To Jedyny Zbawiciel.
Prawdę o Jezusie poznajemy w modlitwie "Wierzę w Boga " i w Piśmie Świętym np. Jan 14,6 czy Flp 2,5-11
11. Co to jest KOŚCIÓŁ?
Są to chrześcijanie, którzy pod najwyższą władzą papieża dążą do zbawienia przez wyznawanie tej samej
wiary i przyjmowanie tych samych sakramentów.
PAN JEZUS założył Kościół, aby wszyscy ludzie poznali prawdę i byli zbawieni (1 Tm 2,3-6).
12.Kim jest papież?
Papież jest widzialną głową Kościoła. Został ustanowiony przez Jezusa Chrystusa. Papież naucza
nieomylnie wtedy, gdy jako najwyższy pasterz i zwierzchnik naucza wiernych prawd wiary i obyczajów.
13.Co to jest sakrament?
Sakrament jest to znak widzialny niewidzialnej łaski Bożej, który z ustanowienia Jezusa Chrystusa pomaga
nam nawracać się, przyjmować pomoc Bożą oraz osiągnąć świętość i zbawienie. Jest 7 sakramentów.
14. Co to znaczy wierzyć?
Wiara to dar kochającego Boga ( Ef 2,4-9; Hbr 11,1-3). Wierzyć tzn. rozpoznawać w Bogu swego Pana i
kochać Go. To zaufać i być posłusznym słowom Jezusa Chrystusa. Wiarę trzeba chronić, pielęgnować i
rozwijać we wspólnocie, gdyż można ją utracić lub zniekształcić. Wiarę traci się przez brak modlitwy,
sakramentów i złe życie. Zniekształconą wiarę proponują sekty, astrologia, magia itp.
Biskupi archidiecezji lubelskiej: Arcybiskup Stanisław Budzik, Mieczysław Cisło, , Artur Miziński, Józef Wróbel. Abp
senior Bolesław Pylak-emeryt, Ryszard Karpińsk-emertyi
Część III----------------------------------------------------------------------------------------------------15.Kim jest DUCH ŚWIĘTY i jak on działa?
Duch Święty to trzecia OSOBA BOSKA, pochodzi od Ojca i Syna. Udziela nam łaski
godnego życia (Ga 5, 16-23) i pomaga wykonywać dobre uczynki, które Bóg nam przygotował (Ef 2,10).
Czyni z nas synów i córki Boga. Pomaga być świętym. Sprawia, że Kościół głosi nieomylnie naukę
Chrystusa.
16. Co to jest Bierzmowanie oraz jakie są dary Ducha Św?
Bierzmowanie - jest to sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę w Boga
mężnie wyznawał, bronił jej i o niej świadczył, zwłaszcza przez dobroć i miłość. Duch Święty pomaga nam
wierzyć i żyć wiarą przez swoje dary.
Dary Ducha Świętego:1.mądrość 2.rozum 3.rada 4 męstwo 5 umiejętność 6.pobożność 7.bojaźń Boża
17.Co daje Bóg w sakramencie bierzmowania?
a) pomnaża łaskę uświęcającą; bardziej uczestniczymy w świętości Boga. " Miłość Boża" rozlana jest w
sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany ( Rz. 5,5 )
b) daje łaski uczynkowe; należy je rozumieć jako specjalne umocnienie do pełnienia dobrych czynów,
abyśmy wiarę katolicką odważnie wyznawali i według niej żyli.
c) wyciska na duszy niezatarte znamię, znak ten nigdy nie będzie zniszczony i świadczy wobec Boga i
Aniołów ( także duchów złych) , że bierzmowany stał się rycerzem Chrystusa i do Niego należy.
d) udziela 7 darów Ducha Świętego, pomagają one bierzmowanemu do lepszego rozumienia prawd wiary i
kierowania się nimi w codziennym życiu.
18. Twoje obowiązki po przyjęciu sakramentu bierzmowania.
a) wierność Chrystusowi tzn. kierowanie się przykazaniami Bożymi i słuchanie nauki Kościoła,
b) poznawanie Chrystusa - życie religijne domaga się dobrego poznania nauki Chrystusa przez katechezę i
modlitwę; czytanie Pisma Św. i włączenie się do różnych wspólnot parafialnych,
c) cierpienie dla Chrystusa – chodzi o choroby ale i prześladowania z powodu wiary w Boga,
d) praca dla Chrystusa - szerzenie Królestwa Bożego. Świadectwo w szkole, godnej rozrywce, pracy.
19.Kto może przyjąć sakrament bierzmowania?
Trzeba spełnić warunki określone prawem kościelnym ( Kodeks Prawa Kanonicznego, kan.889-891):
a) przyjąć sakrament chrztu,
b) być w odpowiednim wieku – aby rozumieć ten Dar i obowiązki katolika,
c) znać prawdy wiary i wiedzę religijną oraz mieć szczerą intencję pozostania do końca życia wiernym Bogu
d) systematycznie uczestniczyć w rocznych przygotowaniach oraz przystąpić do spowiedzi i komunii św.
20.Co to jest Msza św. i komunia św.?
Eucharystia ( dziękczynienie) to uczta ofiarna Jezusa. Obok sakramentu chrztu, jest podstawowym
sakramentem w życiu każdego z nas. Ustanowił ją Chrystus w Wielki Czwartek, kiedy wraz z apostołami
zasiadł do stołu, aby spożyć wieczerzę. (przeczytaj Łk. 22,14-20). Komunią Świętą jest prawdziwe Ciało i
Krew Jezusa, które przyjmujemy pod postacią chleba i wina ( przeczytaj Jan 6, 48-58).
21. Z OBRZĘDÓW SAKRAMENTU... i co wiesz o swoim patronie do bierzmowania?
Biskup: Droga Młodzieży, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym
sakramencie?
To na pamięć Kandydaci:
„Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do
postępowania według jej zasad”.
Wszyscy: Amen.
Biskup: PRZYJMIJ ZNAMIĘ DARU DUCHA ŚWIĘTEGO. Bierzmowany mówi: Amen.
Biskup: Pokój z tobą. Bierzmowany: I z duchem twoim.
Ważne informacje: Proszę: a) o metrykę chrztu(dotyczy ochrzczonych poza naszą parafią,
którzy jeszcze nie dostarczyli do mnie); b) o podanie mi imienia świętego patrona do bierzmowania, c)
podanie imienia i nazwiska świadka bierzmowania (ma to być osoba bierzmowana i troszcząca się o
systematyczne życie religijne-modlitwa codzienna, spowiedź, Msza św); można już lub w czasie egzaminu
przynosić składkę na bierzmowanie – 50 zł (są to pieniądze na pamiątki bierzmowania; dar ołtarza; pastowanie
podłogi, sprzątanie i kwiaty do kościoła; kwiaty dla ks Biskupa, zaproszonych księży i wychowawców klas; prezenty
dla ekipy z kursu Alfa i scholi; dekorację; sprawy biurowe i opłatę do kurii; ksero i intencję na Mszę św. za was).
Te sprawy załatwiamy do 15 marca 2012 r. Na egzamin przynosimy indeks.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards