F2 oświecenie-katecheza 1

advertisement
FORMACJA STOPNIA 2 (F2) 2013
1. Oświecenie jako etap życie duchowego
Gdy rozpoczynamy kolejny etap naszej drogi ku Bogu, warto spojrzeć wstecz i podziękować za
wszystkie łaski, które już stały się naszym udziałem. Przede wszystkim Jezus Chrystus objawił się nam
jako Syn Boży, jedyny Zbawca i Dobry Pasterz, który prowadzi nas do Boga Ojca. Tylko z Nim i dzięki
Jego Duchowi ta podróż jest możliwa. W pierwszym etapie – OCZYSZCZENIA – mogliśmy doświadczyć:
zwycięstwa Chrystusa nad grzechem zasiedlającym nasze serca i nadprzyrodzonej przemiany naszej
mentalności – każdy na miarę tego, jak współdziałał z łaską Boga daną nam wszystkim.
Drugim etapem rozwoju życia duchowego jest OŚWIECENIE. To czas w którym Duch Święty
przemienia nas abyśmy, nie był już jak ludzie, którzy: „Słuchają pilnie, lecz bez zrozumienia, patrzą
uważnie, lecz bez rozeznania!” Zaczynamy poznawać Boga ponieważ Bóg pozwala się człowiekowi
poznać. Chce objawić nam Siebie, mówi do nas: „Szukajcie, bo pozwalam się znaleźć!” (por. Iz 55,1-6)
Droga oświecenia to czas, w którym człowiek przy pomocy Ducha Świętego dostrzega Boga działającego
w historii świata i swojego życia. Odkrywa, że wszystko (każde dobro) jest Jego darem – poznaje Jego
plan pełen miłości.
Każdego dnia rozważania rozpocznij modlitwą do Ducha Świętego,
prosząc Go o światło Prawdy, która pochodzi od Boga i zakończ podziękowaniem.
„Duchu Święty proszę Cię przemieniaj mnie, abym stawał się nowym człowiekiem, który patrząc będzie
widział, słuchając słyszał i rozpoznawał Twoje natchnienia. Duchu Światło rozjaśnij mroki mojego serca,
i oświecaj mój umysł, abym poznawał Boga i stawał się nowym stworzeniem w Chrystusie. Umocnij moją
wolę abym wytrwał do końca i zjednoczony z Chrystusem powrócił do Boga Ojca. Amen.”
Dzień 1. Źródło światłości
Rozważ: 1J 1,5; Ps 36,7-10;
Czym w świecie przyrody jest światło dla wszystkich stworzeń (ludzi, zwierząt roślin)? Przypomnij sobie
dni pełne światła i kontempluj przez chwilę światło – ten Początek i Warunek życia. Teraz spróbuj
poszukać odpowiedzi na pytanie: Co to znaczy, że światłością wieczną i źródłem światła dla naszych
nieśmiertelnych dusz jest Bóg?
Dzień 2. Słowo Boga - Prawo
Rozważ: Iz 51,4; Ps 19, 8-11;
Co to znaczy, że Prawo Boże jest światłem na drodze naszych wyborów, decyzji? Jakie znaczenie ma
ono dla życia doczesnego ludzi: społecznego i osobistego? Jaki Bóg objawia się nam w swoim Prawie?
Jakie znaczenie ma ono dla życia wiecznego – w jaki sposób Prawo oświeca nas na drodze zbawienia?
Dzień 3. Światło Prawa
Rozważ: Ps 97,10-12; Syr 32,16; Ba 3,13-14;
Kto jest w stanie rozpoznać w Bożym Prawie światło dla swojego życia? Jakie dobro rodzi się, z przyjęcia
tego światła? Jakim Dawcą jest Bóg?
Dzień 4. Bóg Słowo – Syn Boży
Rozważ: J1,1-5.9-12; Łk 2, 29-35; J12, 44-46;
Co objawia i co czyni Syn Boży – Jezus Chrystus, przychodząc do nas ludzi jako światłość? Czy przyjąłeś
Jego światło dla swojego życia: aby poznać prawdziwego Boga, aby ujrzeć w prawdzie swoje serce, aby
wybrać drogę, którą ON chce Ciebie poprowadzić? Czy w Twoim życiu realizują się opisane wydarzenia:
narodziny z Ducha, rozpoznanie Zbawcy, pójście za Nim?
Dzień 5. Światło Zbawcy
Rozważ: J3,17-21; J 12,35-36; J8,12;
Dlaczego lękamy się światła Chrystusa? Kiedy trudno jest nam rozpocząć rozmowę z Nim (modlitwę)?
Jak zrozumienie prawdy o naszej grzesznej naturze i wiara w miłość Jezusa do grzeszników, (którzy
z pokorą uznają swoją niemoc) umożliwia nam zbliżanie się do świętej światłości Boga w Nim? Jaka łaska
pomaga Ci pokonać lęk (wstyd, wątpliwości) i przychodzić do sakramentu pojednania. Co przyciąga Cię
do światłości Jezusa?
Dzień 6. Duch Święty
Rozważ: Ne 9,19-20; J16,12-15;
Gdy modlisz się: „Wybaw mnie Panie od zatwardziałości serca, od zaćmienia umysł, od niemocy woli!”
wtedy Duch Święty, przemienia nasze serca, oświeca umysł, swoją mocą wzmacnia naszą wolę. To Duch
Święty prowadzi powołanych w każdej misji. Zanim rozpocznie dzieło spoczywa na wybranych „Duch
Pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pańskiej.” (Iz 11,2;) Prowadzi
tych, którzy są posłuszni Jego natchnieniom, poucza, rozwija i doprowadza do poznania pełni prawdy.
Objawia serce i pełne miłości zamysły Boga wobec nas. Jaka jest Twoja relacja z Duchem Świętym?
Dzień 7. Dzieci Światłości
„Niegdyś byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu: postępujcie jak dzieci światłości!
Owocem bowiem światłości jest wszelka prawość i sprawiedliwość, i prawda. Badajcie, co jest miłe
Panu”.( Ef 5, 8-10;)
Rozważ: Ef 4,3-24; „Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest Ciało
i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest
Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który [jest i działa] ponad wszystkimi,
przez wszystkich i we wszystkich. Każdemu zaś z nas została dana łaska według miary daru
Chrystusowego. I On ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych
pasterzami i nauczycielami dla przysposobienia świętych do wykonywania posługi, celem budowania
Ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego,
do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa. [Chodzi o to], abyśmy już nie
byli dziećmi, którymi miotają fale i porusza każdy powiew nauki, na skutek oszustwa ze strony
ludzi i przebiegłości w sprowadzaniu na manowce fałszu. Natomiast żyjąc prawdziwie w miłości
sprawmy, by wszystko rosło ku Temu, który jest Głową - ku Chrystusowi. Z Niego całe Ciało - zespalane
i utrzymywane w łączności dzięki całej więzi umacniającej każdy z członków stosownie do jego miary przyczynia sobie wzrostu dla budowania siebie w miłości. To zatem mówię i zaklinam [was] w Panu,
abyście już nie postępowali tak, jak postępują poganie, z ich próżnym myśleniem, umysłem
pogrążeni w mroku, obcy dla życia Bożego, na skutek tkwiącej w nich niewiedzy, na skutek
zatwardziałości serca. Oni to doprowadziwszy siebie do nieczułości [sumienia], oddali się rozpuście,
popełniając zachłannie wszelkiego rodzaju grzechy nieczyste. Wy zaś nie tak nauczyliście się Chrystusa.
Słyszeliście przecież o Nim i zostaliście pouczeni w Nim - zgodnie z prawdą, jaka jest w Jezusie, że co się tyczy poprzedniego sposobu życia - trzeba porzucić dawnego człowieka, który ulega zepsuciu
na skutek zwodniczych żądz, odnawiać się Duchem w waszym myśleniu i przyoblec człowieka
nowego, stworzonego według Boga, w sprawiedliwości i prawdziwej świętości.”
Drogi życia duchowego nie mierzy się w kilometrach – jej miarą jest przemiana serca, odnowienie umysłu,
upodobnienie do Chrystusa. To nie jest łatwa droga. Czy pragniesz tej przemiany? Proś Boga: „Na nowo
stwarzaj mnie – niechaj z Ducha zrodzę się. Amen.”
Download