św. Bonawentura

advertisement
ŚW. BONAWENTURA
(1217-1274)
TEOLOGIA I FILOZOFIA
(WIARA I ROZUM)
Filozofia jako nauka ma za zadanie uczynienia
zrozumiałym, tego, co jest poznawalne przez wiarę.
oznacza to świadome dodawanie do artykułów wiary
elementów racjonalnych (filozoficznych), aby uczynić je
w miarę możliwości pojmowalnymi przez rozum.
Uważał on także, że tym, co łączy wiarę i rozum jest
miłość.
„wiara jest przewodnikiem, a rozum jej towarzyszem.”
BÓG - OBJAWIAJĄCY
SIĘ STWÓRCA
Boga można najpierw odnaleźć poprzez rozważanie
Jego stworzeń, które reprezentują na świecie swojego
Stwórcę, ponieważ są podobne do Boga.
Cały wszechświat jest zatem otwartą księgą, w której
możemy odczytać Trójcę Świętą (creatura mundi est
quasi quddam liber in quo legitur Trinitas fabricatrix).
Ta księga nie tylko mówi o wielkości Stwórcy, ale także
o Jego miłości, ponieważ świat został właśnie taki
stworzony z miłości.
DROGA CZŁOWIEKA KU
BOGU
Człowiek najpierw więc odnajduje „cienie i ślady” Boga w
stworzeniach, aby następnie odnaleźć „obraz” Boga w duszy, a
w końcu móc wznieść się ponad Stworzenia do samego Boga.
Odnaleźć cienie Boga, to wejść na mistyczną drogę ku Niemu.
Tutaj właśnie mieszczą się wszelkie rozumowe dowody na
istnienie Boga.
Kiedy zwracamy się do wnętrza naszej duszy odnajdujemy już
nie tylko cienie, czy ślady Bożej obecności, ale po prostu samą
Bożą obecność…
DUSZA I JEJ POZNANIE
Dusza rozumna jest samodzielnie istniejącą substancją.
Jest ona jednak zawieszona pomiędzy dwoma zasadniczymi
przedmiotami - intelektualnymi i zmysłowymi. Dlatego
poznanie intelektualne jest podwójne
abstrakcja - wydobywanie treści z rzeczy zmysłowych (jest
potrzebna tylko wtedy, kiedy nasz intelekt „zwraca się w
kierunku ciała”)
iluminacja - intelekt nie poznaje przy pomocy abstrakcji, ale
bezpośrednio ujmuje treści intelektualne, pochodzące z
Bożego oświecenia.
WIECZNOŚĆ ŚWIATA I
WIELOŚĆ FORM
Choć Arystoteles uważał, że świat jest wieczny, to
jednak Bonawentura bardzo mocno twierdzi, że dzięki
naszemu rozumowi możemy poznać, że świat
materialny jest stworzony w czasie.
Każdy byt przyjmuje tyle form ile posiada właściwości.
Zatem im więcej właściwości posiada jakiś byt, tym
więcej posiada form.
Download