Filozofia Boga – studia zaoczne Nazwa przedmiotu: Filozofia Boga

advertisement
Nazwa przedmiotu:
Filozofia Boga
Kod:
Typ zajęć:
017
017
II, studia niestacjonarne jednolite magisterskie zaoczne
II
3
3
wykład nieobowiązkowy
Liczba godzin:
16 h wykładu
Punkty ECTS:
Osoba prowadząca:
4
4
ks. dr R. Grabowski
Poziom kursu:
podstawowy
Język wykładowy:
polski
Wymagania wstępne:
wiedza z zakresu metafizyki
Metody oceny:
egzamin
Treść przedmiotu:
Wprowadza w filozoficzną problematykę istnienia i natury
Boga. Wykład obejmuje zagadnienia epistemologicznometodologiczne filozofii Boga, typologię postaw człowieka
wobec kwestii istnienia Boga oraz najwaŜniejsze argumenty
teodycealne:
dowód
ontologiczny,
argumenty
kosmologiczne (szczególnie „pięć dróg” św. Tomasza) oraz
argumenty antropologiczne. Dodatkowo zostają omówione
współczesne poszukiwania inspirowane przez kierunki
intuistyczno-subiektywistyczne oraz fenomenologiczne.
Cele i efekty kształcenia:
Student:
1) zdobywa podstawową wiedzę na temat racjonalnych
prób uzasadniania istnienia Boga i poznawalności
jego natury;
2) potrafi rozróŜnić stanowiska człowieka wobec
kwestii istnienia Boga, wskazać na ich genezę oraz
główne tezy;
3) poszerza
rozumienie
pojęć
filozoficznych
wykorzystywanych w teologii;
4) jako chrześcijanin potrafi w sposób racjonalny
uzasadnić swoją wiarę.
Zalecana literatura:
Literatura podstawowa:
Rok studiów:
Semestr:
Filozofia Boga – studia zaoczne
2
Gogacz M., Poszukiwanie Boga. Wykłady z metafizyki
absolutnego istnienia, Warszawa 1986.
Granat W., Teodycea. Istnienie Boga i Jego natura,
Lublin 1968.
Kowalczyk S., Bóg w myśli współczesnej, Wrocław
1982.
Kowalczyk S., Filozofia Boga, Lublin 1980.
Kowalczyk S., Podstawy światopoglądu
chrześcijańskiego, Wrocław 1986.
Wciórka L., Wiedzieć, Ŝe jest Bóg, Poznań 1994.
Wszołek S., Pytając o Boga, Tarnów 1996.
Literatura uzupełniająca:
Tarnowski K., Bóg fenomenologów, Tarnów 2000.
Łysień L., Religia, ateizm, wiara. Problematyka filozofii
Boga w XIX i XX wieku, Kraków 2004.
Gadacz T., Filozofia Boga w XX wieku. Od Lavell’a do
Tischnera, Kraków 2007.
Verdy P., Krótko o filozofii Boga, Kraków 2004.
Lubac de H., Dramat humanizmu ateistycznego, Kraków
2004.
KALKULACJA NAKŁADU PRACY STUDENTA:
1.
2.
3.
4.
Godziny kontaktowe: 16 h
Czytanie zadanych lektur: 35 h
Napisanie pracy zaliczeniowej: 35 h
Przygotowanie do egzaminu: 50 h
Razem: 136 h = 4 ECTS
Filozofia Boga – studia zaoczne
Download