Teodycea - diecezja.Rzeszow.pl

advertisement
SYLABUS
Przedmiot: Teodycea
Rok akademicki: 2013/14
Rok studiów: II semestr I
Prowadzący
Ks. dr Wiesław Szurek
Liczba godzin zajęć
dydaktycznych
Opis przedmiotu
(cel i zamierzone
efekty kształcenia)
30 godzin w semestrze
Forma zajęć
(wykład, ćwiczenia,
konwersatorium)
Forma i warunki
zaliczenia
Tematy
poszczególnych
zajęć (tezy)
Cel wykładu:
A/ merytoryczny:
Ukazać: racjonalność wiary w Boga –naturalną zdolność człowieka do
poznania istnienia Pana Boga przy pomocy rozumu naturalnego;
- konieczność problemu Boga;
- kluczowy charakter problemu Boga.
B/ dydaktyczny
- dać rozumowo filozoficzną podbudowę pod teologię
dogmatyczną i dostrzeżenie jej specyficzności;
- w spotkaniach z ludźmi nauczyć posługiwania się
komunikatywną – naturalno - racjonalną argumentacją za
istnieniem Boga
Wykład + ćwiczenia + konwersatorium
- zaliczenie pisemnych ćwiczeń zlecanych na zajęciach dydaktycznych;
- czynny udział w konwersatoriach podczas zajęć dydaktycznych;
- zaliczenie wskazanych lektur w postaci streszczeń pisemnych;
- egzamin końcowy wg Ratio Studiorum pro Polona;
I. Z metodologii Filozofii Boga
1. Czym jest teodycea, jakie jest jej miejsce we filozofii i życiowa przydatność.
2. Nazwy stosowane na określenie teodycei.
3. Charakterystyka metodologiczna teodycei.
4. Możliwość poznania istnienia i natury Bożej i sensownego języka teodycei.
5. Analogia - czym jest i jaka jest jej przydatność w teodycei?
6. Co stanowi punkt wyjścia teodycei - wskazać jego istotne cechy.
7. Chraktrerystyka przednaukowego poznania P. Boga.
8. Chrakter argumentów i zasady funkcjonujące w argumentacji teodycealnej.
II. Postawy człowieka wobec Boga
9. Typologia postaw człowieka względem Boga.
10. Ateizm - określenie, rozumienie, rodzaje.
11. Ogólne źródła ateizmu.
12. Filozoficzne źródła ateizmu.
13. Psychologiczne źódła ateizmu.
14. Praktyczne źródła ateizmu.
15. Panteizm - określenie, rodzaje, geneza.
16. Agnostycyzm - określenie, rodzaje, geneza.
17. Irracjonalne formy teizmu.
18. Drogi do Boga w propozycji H. Waldenfelsa.
19. Biblijno-kościelna nauka o naturalnej zdolności człowieka do poznania P.Boga.
20. Jana Pawła II nauczanie na temat odkrywalności P.Boga
21. KKK o naturalnym poznaniu P. Boga.
III. Argumenty za istnieniem Pana Boga
22. Typologia argumentów teodycealnych.
23. Ogólne omówienie "dróg św.Tomasza z Akwinu".Ich aktualność.
24. Argument kinetyczny - schemat rozumowania, baza i zasady stosowane.
25. Argument etiologiczny - schemat rozumowania, punkt wyjścia, omówienie.
26. Argument kontyngentalny - sformułowanie, wersje, oryginalność.
27. Argument klimakologiczny - linia argumentacyjna, kontekst metafizyczny.
28. Argument teleologiczny - brzmienie, podbudowa, używane pojęcia i zasady.
29. Argument ideologiczny, wersje, schemat argumentacyjny.
30. "Dowód św. Anzelma" - brzmienie, blaski i cienie.
31. Charakterystyka i ocena argumentów o profilu fizykalistycznym.
32. Argument deontologiczny.
33. Argument z pragnienia szczęścia.
34. Argument z przeżyć religijno-mistycznych.
IV. Natura Boża
35. Co to jest natura Boża i jak może być poznawana.
36. Element formalny natury Bożej.
37. „Bóg filozofów” a „Bóg religii”.
Literatura
podstawowa
Lektura
uzupełniająca
odnośny podręcznik:
S. Kowalczyk, Filozofia Boga, Lublin 1993
tenże:Odkrywanie Boga, Sandomierz 1981
tenże, Nurty filozofii Boga w Polsce w latach 1880-2008,Lublin 2009
W. Granat, Teodycea Lublin 1968
L. Elders, Filozofia Boga, Warszawa 1992
J. Tupikowski, Filozofia Boga, Kraków 2002
H. Wandelfels, O Bogu Jezusie Chrystusie i Kościele dzisiaj, Katowice 1993
S. Wszołek, Pytając o Boga, Tarnów 1996
S. Ziemiański, Teologia naturalna, Kraków 2008
Download