Zobacz również katechizm dla Bierzmowanych

advertisement
1. Co to jest sakrament?
Sakrament jest to znak widzialny, który z ustanowienia Pana Jezusa daje nam łaskę Bożą.
2. Wymień sakramenty święte:
• Chrzest
• Bierzmowanie
• Najświętszy Sakrament
• Pokuta
• Namaszczenie chorych
• Kapłaństwo
• Małżeństwo
3. Co to jest chrzest?
Chrzest jest to pierwszy i najbardziej potrzebny sakrament, który gładzi grzech pierworodny, daje nam Zycie
Boże, czyni nas członkami Kościoła
4. Co to jest sakrament bierzmowania?
Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę swą mężnie
wyznawał, bronił jej i według niej żył.
5. Ustanowienie sakramentu bierzmowania.
Sakrament bierzmowania został ustanowiony przez Pana Jezusa wtedy, gdy posłał w dniu pięćdziesiątnicy
ducha Świętego na apostołów i tych, którzy byli zgromadzeni na modlitwie w wieczerniku.
6. Skutki sakramentu bierzmowania:
• udoskonala łaskę chrztu,
• głębiej zakorzenia nas w synostwie Bożym;
• ściślej jednoczy nas z Chrystusem;
• pomnaża w nas dary Ducha Świętego;
• udoskonala naszą więź z Kościołem;
• umacnia do świadczenia o wierze chrześcijańskiej słowem i czynem;
7. Zobowiązania wynikające z sakramentu bierzmowania:
Sakrament bierzmowania uzdalnia chrześcijanina do przyjęcia pełnej odpowiedzialności za własne życie. Ten
kto przyjął sakrament bierzmowania przyjmuje na siebie pełnie praw i obowiązków chrześcijańskich.
8. Kto może przyjąć ten sakrament?
• • ten kto przyjął sakrament chrztu;
• osoba dojrzała i odpowiedzialna za swoja wiarę;
• w pełni świadoma w podejmowanej decyzji;
• W Polsce sakrament bierzmowania przyjmuje się w 16 roku życia lub później.
9. Kto może być szafarzem bierzmowania?
Szafarzem sakramentu bierzmowania jest biskup lub w wyjątkowych sytuacjach kapłan upoważniony przez
biskupa.
10. Co to jest Najświętszy Sakrament i Masza św.?
Najświętszy Sakrament jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina.
Msza Święta jest Ofiarą Nowego Testamentu, w której Pan Jezus ofiaruje się za nas swemu Ojcu pod
postaciami chleba i wina, jest to uobecnienie Ofiary Krzyżowej Pana Jezusa.
11. Z jakich części składa się Msza Święta?
Msza Święta składa się z:
a) Obrzędy wprowadzające
b) Liturgii Słowa,
c) Liturgii Ofiary
• przygotowanie darów ofiarnych,
• dokonanie ofiary (przeistoczenie),
• uczta ofiarna (Komunia Święta),
• dziękczynienie.
d) Obrzędy zakończenia
12. Co to jest sakrament pokuty?
2
Sakrament pokuty czyli pojednania jest to sakrament, w którym kapłan w zastępstwie Chrystusa odpuszcza
grzechy po chrzcie św. popełnione i daje pomoc, aby stać się lepszym człowiekiem.
13. Warunki dobrej spowiedzi:
• Rachunek sumienia
• Żal za grzechy
• Mocne postanowienie poprawy
• Spowiedź szczera
• Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu
14. Kiedy żal za grzechy jest doskonały, a kiedy mniej doskonały?
Doskonały żal za grzechy jest wtedy, gdy żałujemy z miłości do Boga. On gładzi grzechy, gdy człowiek pragnie
spowiedzi, a nie ma do niej okazji. Żal mniej doskonały płynie z obawy przed karą Bożą.
15. Kogo obowiązuje tajemnica spowiedzi?
Kapłana, który daną osobę spowiadał.
16. Co to jest zadośćuczynienie Bogu bliźniemu?
Zadośćuczynienie jest to odprawienie pokuty zadanej przez kapłana i naprawienie krzywd wyrządzonych.
17. Co to jest sakrament namaszczenia chorych?
Sakrament namaszczenia chorych, jest to sakrament, w którym chory otrzymuje szczególne łaski dla duszy,
ulgę w cierpieniu, a niekiedy przywrócenie zdrowia
18. Kiedy należy przyjąć sakrament namaszczenia chorych?
Sakrament namaszczenia chorych należy przyjmować w każdej poważnej chorobie - nie można przyjęcia tego
sakramentu odkładać na ostatnią chwilę.
19. Co to jest kapłaństwo?
Kapłaństwo jest to sakrament, który daje władzę głoszenia Słowa Bożego, składania Ofiary Mszy Świętej i
udzielania sakramentów świętych oraz łaskę do godnego ich wykonywania.
20. Co to jest sakrament małżeństwa?
Sakrament małżeństwa jest to nierozerwalny związek ochrzczonych: mężczyzny i kobiety, których Chrystus
uświęca i uzdalnia do spełniania obowiązków małżeńskich i rodzinnych.
21. Co to są Sakramentalia?
Sakramentalia są to rzeczy poświęcone oraz wszelkie poświęcenia i błogosławieństwa, które ustanowił Kościół
Święty dla dobra duszy i ciała.
22. W czym zawiera się wszystko co Pan Bóg objawił ludziom?
To wszystko co Pan Bóg objawił zawiera się w Piśmie Świętym i Tradycji.
23. Co to jest Pismo święte i kto jest jego autorem?
Pismo Święte jest to zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego, który zawiera Słowo Boże
skierowane do ludzi. Autorem Pisma św. Jest Bóg.
24. Z ilu ksiąg składa się Pismo święte?
Pismo Święte dzieli się na Stary Testament - 45 ksiąg oraz Nowy Testament - 27 ksiąg. Razem 72 księgi.
Nowego Testamentu.
25. Co jest myślą przewodnią Pisma św.?
Przewodnią myślą Pisma Świętego jest Boży plan zbawienia ludzkości.
26. Wymień księgi Nowego Testamentu.
Cztery Ewangelie, Dzieje Apostolskie, 14 listów św. Pawła, 7 listów innych Apostołów oraz Apokalipsa, czyli
Objawienie św. Jana.
27. Co to jest Tradycja?
Tradycja czyli podanie ustne, jest to zbiór objawionych prawd Bożych nie spisanych przez Apostołów, które
Kościół katolicki przechowuje i do wierzenia podaje.
28. Kto to jest Pan Bóg?
Pan Bóg jest to Duch nieskończenie doskonały; Stworzyciel nieba i ziemi, od którego wszelkie dobro pochodzi.
29.Skąd wiemy, że Bóg istnieje?
O istnieniu Pana Boga wiemy:
• z istnienia świata i wszelkiego ładu na świecie,
• z przekonania prawie wszystkich ludzi,
• z własnego sumienia,
• z Objawienia Bożego.
3
30. Jakie przymioty posiada Pan Bóg?
Pan Bóg jest:
• wieczny - zawsze był, jest i będzie,
• wszechmocny - wszystko może czynić co chce,
• niezmienny - zawsze jest ten sam,
• najmądrzejszy - wszystko co robi jest mądre i dobre,
• święty - złego nie chce, grzechem się brzydzi,
• najsprawiedliwszy - za dobre wynagradza i za złe karze,
• najmiłosierniejszy - pragnie zbawienia wszystkich ludzi.
31. Kim jest Jezus Chrystus?
Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia.
32. Skąd wiemy, że Jezus Chrystus jest Bogiem?
O tym, że Jezus Chrystus jest Bogiem wiemy, gdyż:
• powiedział o tym Bóg Ojciec,
• zaświadczyli to Apostołowie,
• wyznał to niejednokrotnie sam Pan Jezus,
• swoje wyznanie potwierdził Pan Jezus cudami, zwłaszcza zmartwychwstaniem.
33. Wymień najważniejsze wydarzenia z życia Pana Jezusa:
• Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni 40 dnia po narodzeniu.
• Pokłon Trzech Mędrców ze Wschodu.
• Ucieczka do Egiptu przed gniewem Heroda.
• Pobyt w Nazarecie do 30 roku życia.
• Chrzest w Jordanie z rąk Jana Chrzciciela.
• 3 lata publicznej działalności.
• Powołanie 12 Apostołów.
• Ustanowienie Kościoła Świętego.
• Wybór św. Piotra na swego następcę.
• Śmierć na krzyżu na Górze Kalwarii w Wielki Piątek
• Zmartwychwstanie 3 dnia po śmierci w Wielką Niedzielę.
• Wniebowstąpienie 40 dnia po Zmartwychwstaniu z Góry Oliwnej
34. Co to jest cud? Wymień kilka cudów Chrystusa:
Cud jest to nadzwyczajne dzieło widzialne, którego nie może dokonać żadne stworzenie, lecz tylko sam Bóg.
• przemienienie wody w wino w Kanie Galilejskiej,
• rozmnożenie chleba,
• uzdrowienie paralityka,
• wskrzeszenie Łazarza,
• Zmartwychwstanie.
35. Wymień kilka przypowieści Pana Jezusa:
• o synu marnotrawnym,
• o miłosiernym Samarytaninie,
• o Dobrym Pasterzu,
• o robotnikach w winnicy,
• o talentach,
• o pszenicy i kąkolu.
36. Jakie jest najważniejsze przykazanie Pana Jezusa?
Najważniejszym przykazaniem Pana Jezusa jest przykazanie miłości:
4
37. Co wysłużył nam Chrystus umierając na krzyżu?
Chrystus umierając na krzyżu wysłużył nam:
• łaskę Bożą
• życie wieczne
38. Od czego wybawił nas Chrystus umierając na krzyżu?
Przez swoją Ofiarę na krzyżu Chrystus wybawił nas:
• od grzechów
• od potępienia wiecznego
39. Kim jest Duch Święty?
Duch Święty jest to trzecia Osoba Boska, która pochodzi od Ojca i Syna.
40. Kiedy Duch Święty objawił się po raz pierwszy?
Duch Święty objawił się nam po raz pierwszy podczas Chrztu Pana Jezusa w Jordanie.
41. Kiedy Duch Święty zstąpił na Apostołów?
Duch Święty zstąpił na Apostołów w postaci ognistych języków w dzień Zielonych Świąt, 10 dnia po
Wniebowstąpieniu, w 50 dniu od Zmartwychwstania.
42. Jak Duch Święty opiekuje się Kościołem?
Duch Święty ożywia, umacnia i buduje Kościół przez kapłanów.
43. Kiedy Duch Święty zstępuje na nas?
Duch Święty zstępuje na nas już przy chrzcie świętym, a w szczególny sposób napełnia nas sobą w sakramencie
bierzmowania.
44. Kim są aniołowie?
Aniołowie są to duchy, które mają rozum i wolną wolę, a nie mają ciała.
45. Kto to są złe duchy?
Złe duchy są upadłymi aniołami, którzy dobrowolnie odrzucili służbę Bogu i Jego planom zbawczym.
46. Kto to jest człowiek?
Człowiek jest najdoskonalszym stworzeniem Boga na ziemi. Jest to jedna całość ciała i duszy nieśmiertelnej.
47. Po co Pan Bóg stworzył człowieka?
Pan Bóg stworzył człowieka, aby Pana Boga znał, czcił, kochał i służył Mu, a przez to osiągnął szczęście
wieczne.
48. Co to jest Kościół, kto i w jakim celu go założył?
Kościół katolicki jest to:
• zjednoczenie chrześcijan, którzy pod przewodnictwem Papieża dążą do zbawienia przez wyznawanie tej
samej wiary i przyjmowanie tych samych sakramentów świętych,
• lud Boży wybrany przez Boga, mający specjalne zadanie do spełnienia - uczyć o Bogu i być znakiem
Boga,
• Ciało Mistyczne Jezusa Chrystusa, czyli żywy organizm, którego głową jest Chrystus, członkami ludzie
ochrzczeni połączeni z Nim życiem Bożym (łaska uświęcająca), wzajemnie odpowiedzialni za siebie,
• owczarnia Pana Jezusa i Rodzina Boża.
Kościół katolicki założył Pan Jezus, gromadząc wiernych (Nowy Lud Boży), wybierając z nich 12 Apostołów i
ustanawiając św. Piotra widzialną Głową Kościoła.
49. Jakie cechy posiada Kościół katolicki?
Kościół katolicki posiada następujące cechy:
• jest jeden,
• święty,
• powszechny (katolicki),
• apostolski.
50. Jaką władzę dał Pan Jezus Kościołowi Świętemu?
Pan Jezus dał Kościołowi Świętemu potrójną władzę:
• nauczycielską,
• kapłańską,
• pasterską.
51. Kto obecnie jest nie widzialną Głową Kościoła?
5
Niewidzialną Głową Kościoła jest Pan Jezus.
52. Kto jest widzialną Głową Kościoła?
Widzialną Głową Kościoła jest następca św. Piotra
53. Co to jest śmierć i co się dzieje z człowiekiem po śmierci?
Śmierć jest to odłączenie się duszy od ciała człowieka. Zaraz po śmierci sąd szczegółowy, a po
zmartwychwstaniu ciał sąd ostateczny nad całą ludzkością.
54. Co to jest niebo, czyściec, piekło?
Niebo jest to stan, gdzie aniołowie i święci cieszą się wiecznym szczęściem.
Czyściec jest to stan kary doczesnej po śmierci.
Piekło jest to stan wiecznej kary.
55. Co to jest świętych obcowanie?
"Świętych obcowanie" jest to duchowa łączność:
• wiernych żyjących na ziemi,
• dusz będących w czyśćcu,
• świętych w niebie.
Wszystkich łączy jeden Kościół, który pielgrzymuje (na ziemi), cierpi (w czyśćcu) i triumfuje (w niebie).
56. Dlaczego czcimy świętych?
W Kościele katolickim czcimy świętych z dwóch powodów: najpierw dlatego, że są naszymi orędownikami i
wstawiają się za nami, a następnie dlatego, że są wzorami do naśladowania ich cnót.
57. Dlaczego czcimy Matkę Najświętszą?
Matką Najświętszą czcimy dlatego, bo jest:
• Matką Boga - Jezusa Chrystusa,
• Niepokalanie Poczęta - wolna od grzechu pierworodnego od pierwszych chwil życia,
• Wniebowzięta - z duszą i całym ciałem,
• Królową Polski.
58. Wymień kilka świąt Matki Bożej.
• 2 II - Ofiarowania Pańskiego,
• 25 III - Zwiastowania Pańskiego,
• 3 V - Królowej Polski,
• 15 VIII - Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny,
• 26 VIII - Matki Boskiej Częstochowskiej,
• 8 XII - Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny.
59. Wymień kilka polskich świętych.
• św. Jacek - Kościół oo. Dominikanów w Krakowie.
• św. Stanisław Kostka - w Rzymie.
• św. Maksymilian Kolbe - spalony w Oświęcimiu
• św. Brat Albert
• św. Królowa Jadwiga - Wawel.
• Bł. Maria Luiza Merkert - Nysa
60. Co to jest grzech?
Grzech jest obrazą Pana Boga, niewdzięcznością wobec dobrego Stwórcy, raną zadaną Kościołowi i krzywdą,
którą człowiek sam sobie wyrządza. Grzech może być ciężki (śmiertelny) lub lekki.
61.Co to jest grzech ciężki, lekki.?
Grzech ciężki polega na tym, że człowiek przekracza przykazania Boże lub Kościelne w rzeczy ważnej.
Świadomie, czyli z poznaniem złego i całkiem dobrowolnie, z własnej woli.
Grzech lekki polega na tym, że człowiek przekracza przykazania Boże lub Kościelne w rzeczy mniej ważnej
albo przekracza je w rzeczy ważnej, lecz niezupełnie świadomie lub niezupełnie dobrowolnie.
62. Co to jest sumienie?
Sumienie jest to głos duszy, który mówi: „to czyń, bo dobre, tamtego nie czyń, bo złe".
63. Co to jest łaska Boża?
Łaska Boża jest to dar nadprzyrodzony, którego Pan Bóg udziela nam do zbawienia
64. Co to jest łaska uświęcająca?
6
Łaska uświęcająca jest to dar Boży, który daje nam życie nadprzyrodzone i czyni nas dziećmi Bożymi - jest to
życie Boże w nas.
65. Po co są przykazania?
Przykazania są po to, aby każdy człowiek postępował według słowa Bożego i nie łamał postanowień Boga
swego!!!
66. Co znaczy żyć według wiary?
Żyć według wiary tzn.:
• zachowywać na co dzień wszystkie przykazania,
• spełniać solidnie swoje obowiązki,
• żyć w zjednoczeniu z Bogiem przez codzienną modlitwę, niedzielną Mszę Świętą, pilną naukę religii,
częstą spowiedź i Komunię Świętą,
• wprowadzać w życie przykazania miłości Boga i bliźniego.
67. Przykazania kościelne
• W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
• Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
• Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym przyjąć Komunię Świętą.
• Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty
powstrzymywać się od udziału w zabawach.
• Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.
68. Przykazania Boże:
• Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną
• Nie będziesz brał imienia Boga twego nadaremno
• Pamiętaj, abyś dzień święty święcił
• Czcij ojca swego i matkę swoją
• Nie zabijaj
• Nie cudzołóż
• Nie kradnij
• Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu
• Nie pożądaj żony bliźniego swego
• Nie pożądaj żadnej rzeczy, która jego jest
69. Prawdy wiary:
• Jest jeden Bóg.
• Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze.
• Są trzy Osoby Boskie : Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
• Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.
• Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
• Łaska Boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna.
70. Cztery cnoty główne
• Roztropność.
• Sprawiedliwość.
• Wstrzemięźliwość.
• Męstwo.
71. Siedem cnót w grzechów im przeciwnych
• Pokora - pycha.
• Hojność - chciwość.
• Czystość - nieczystość.
• Miłość - nienawiść.
• Umiarkowanie - nieumiarkowanie.
• Cierpliwość - gniew.
• Gorliwość i pracowitość - lenistwo.
7
72. Uczynki miłosierdzia wobec ciała
• Głodnych nakarmić.
• Spragnionych napoić.
• Nagich przyodziać.
• Podróżnych w dom przyjąć.
• Więźniów pocieszać.
• Chorych nawiedzać.
• Umarłych pogrzebać.
73. Uczynki miłosierdzia wobec duszy
• Grzesznych upominać.
• Nieumiejętnych pouczać.
• Wątpiącym dobrze radzić.
• Strapionych pocieszać.
• Krzywdy cierpliwie znosić.
• Urazy chętnie darować.
• Modlić się za żywych i umarłych.
74. Modlitwy:
• Ojcze nasz,
• Zdrowaś Maryjo,
• Pod Twoja obronę,
• Anioł Pański,
• modlitwa przed i po posiłku
8
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards