ZESTAWY PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH

advertisement
PYTANIA NA EGZAMIN POPRAWKOWY
Z FIZYKI
klasa I liceum
1. O czym mówi teoria heliocentryczna?
2. Uporządkuj planety Układu Słonecznego w kolejności od najbliższej Słońcu do
najdalszej. Które z nich są skaliste, a które gazowe?
3. Uporządkuj planety Układu Słonecznego w kolejności od najmniejszej do
największej.
4. Narysuj fazy księżyca w kolejności od pierwszej kwadry.
5. Co to jest rok świetlny?
6. Narysuj ustawienie Słońca, Ziemi i Księżyca podczas zaćmienia Księżyca.
7. Narysuj ustawienie Słońca, Ziemi i Księżyca podczas zaćmienia Słońca.
8. Co to jest Droga Mleczna i gdzie ją można zobaczyć?
9. Napisz wzór na prędkość w ruchu jednostajnym po okręgu, podaj znaczenie liter.
10. Co to jest okres, a co to częstotliwość w ruchu jednostajnym po okręgu?
11. Rozwiąż zadanie typu: Krzesełko karuzeli porusza się po okręgu z prędkością 13 m/s,
a czas jednego obrotu karuzeli wynosi 10s. Ile wynosi w przybliżeniu długość
promienia okręgu, po którym porusza się krzesełko karuzeli?
12. Pokaż na rysunku, jak działa siła dośrodkowa i narysuj na tym rysunku, co się będzie
działo z ciałem, gdy przestanie na nie działać siła dośrodkowa.
13. Rozwiąż zadanie typu: przykład 1 i 2 str. 59-60 podręcznika.
14. O czym mówi prawo powszechnego ciążenia? Napisz wzór, podaj znaczenie liter we
wzorze.
15. Co powoduje zakrzywienie toru ruchu Księżyca wokół Ziemi, krążenie planet wokół
Słońca?
16. Co to jest pierwsza prędkość kosmiczna i ile wynosi?
17. Podaj I i II prawo Keplera, zilustruj je rysunkami.
18. Co to jest satelita geostacjonarny, ile wynosi okres obiegu wokół Ziemi takiego
satelity?
19. Co to jest przeciążenie, niedociążenie i nieważkość?
20. Wyjaśnij zjawisko efektu fotoelektrycznego.
21. Co to jest foton, jak obliczyć energię fotonu?
22. Co to jest praca wyjścia?
23. Rozwiąż zadanie typu zad. 2 str. 109 podręcznika
24. Co to jest widmo światła? Jakie substancje emitują widmo ciągłe, a jakie widmo
liniowe?
25. Kiedy otrzymujemy widmo emisyjne, a kiedy otrzymujemy widmo absorbcyjne?
26. Podaj znane Ci postulaty Bohra.
27. Jak zależy energia elektronu od orbity, na której się znajduje?
28. Jaki jest warunek, żeby elektron zmienił orbitę na wyższą? Co się dzieje, gdy elektron
zmienia orbitę na niższą?
29. Narysuj budowę atomu i jądra atomowego. Podaj znaczenie poszczególnych
elementów rysunku. Podaj jaki znak ładunku elektrycznego mają poszczególne
składniki atomu.
30. Co to są izotopy? Narysuj dwa izotopy wodoru, opisz, co oznaczają poszczególne
elementy rysunku.
94
Sr . Jaki
31. Co oznaczają poszczególne liczby w poniższym przykładowym symbolu: 38
jest skład jądra tego pierwiastka?
32. Jakie siły działają w jądrze każdego pierwiastka?
33. Jakie znasz rodzaje promieniowania jądrowego? Co jest istotą każdego z tych
rodzajów promieniowania? Które promieniowanie ma zasięg największy, a które
najmniejszy?
34. Rozwiąż zadanie typu: W atom jakiego pierwiastka zmieni się atom izotopu toru
po trzech, następujących po sobie, rozpadach α? Napisz odpowiednie równania.
35. Jądro atomu jakiego pierwiastka powstanie z jądra atomu talu
po trzech
rozpadach β i jednym rozpadzie α? Napisz odpowiednie równania.
36. Co to jest czas połowicznego rozpadu? Do czego używa się znajomość tego czasu?
37. Na czym polega reakcja rozszczepienia jądra? Gdzie te reakcje są wykorzystywane?
38. Rozwiąż zadanie typu zad. 4/str.173 podręcznika.
39. Na czym polega reakcja syntezy termojądrowej?
40. Napisz równanie, które pokazuje związek między energią, a masą. Co oznaczają
poszczególne litery w tym wzorze? Kto był jego odkrywcą?
41. Rozwiąż zadanie typu zad. 2/str.179 podręcznika.
42. Z powodu jakich reakcji Słońce świeci? Jakie będą dalsze losy Słońca ?
43. Co zapoczątkowało istnienie Wszechświata? Kiedy to się stało? Czy obecnie
Wszechświat jest niezmienny?
Download