Załącznik 1 A Wykaz cen jednostkowych, nazwy roślin, ilości i ich

advertisement
Załącznik 1 A
Wykaz cen jednostkowych, nazwy roślin, ilości i ich parametry
PARAMETRY
LP
NAZWA ROŚLINY
(nazwa polska, łacińska, odmiana)
ILOŚĆ*
(dla drzew: obwód pnia na wys. 100 cm,
dla krzewów: wielkość pojemnika)
A
B
C
D
1
Sosna czarna (Pinus nigra) "Piramidalis"
1
h=150-200cm
2
Choina kanadyjska (Tsuga canadensis )
7
h = 250-300 cm, obwód 25-30 cm
3
Cis pośredni (Taxus x media) "Hicksii"
10
pojemniki min. 5 l, wys.80-100 cm
4
Modrzew europejski (Larix decidua)
1
h = 300-350 cm, obwód 25-30 cm
5
Sosna wejmutka (Pinus strobus )
2
h = 250-350 cm, obwód 25-30 cm
6
Świerk serbski Picea omorica)
30
h = 225-250 cm, obwód 15-20cm
7
Żywotnik olbrzymi (Thuja plicata)
"Kórnik" lub "Zebrina"
5
h = 325-350 cm, obwód 25-30 cm
8
Żywotnik zachodni (Thuja occidentalis)
"Aureospicata" lub "Europa Gold"
10
h = 325-350 cm, obwód 20-25 cm
9
Żywotnik zachodni (Thuja occidentalis)
"Smaragd"
13
h = 325-350 cm, obwód 20-25 cm
10
Żywotnik zachodni (Thuja occidentalis)
"Smaragd"
44
h = 200-220 cm, obwód 15-20 cm
11
Żywotnik zachodni (Thuja occidentalis)
"Smaragd"
15
h = 325-350 cm, obwód 20-25 cm
CENA ZA
SZT. NETTO
RAZEM
NETTO
E
F (CxE)
1
Załącznik 1 A
12
Żywotnik zachodni (Thuja occidentalis)
"Spiralis"
13
Pielęgnacja w 2017 r.
14
Pielęgnacja w 2018 r.
15
Pielęgnacja w 2019 r.
16
RAZEM (wiersze od 1 do 10 z kolumny F)
Kwotę „RAZEM" należy przenieść do oferty
drzewa
krzewy
drzewa
krzewy
drzewa
krzewy
5
h = 325-350 cm, obwód 20-25 cm
133
10
133
10
133
10
x
x
x
x
x
x
* podane ilości mogą ulec zmianie w trakcie realizacji zadania w zależności od potrzeb lub finansowych możliwości Zamawiającego.
UWAGA
1) Do umowy zostaną przyjęte podane ceny jednostkowe z kolumny E.
2) Realizacja zadania będzie odbywała się na podstawie bieżących zleceń rozliczana na podstawie podanych cen
jednostkowych.
3) Do poszczególnych cen netto Wykonawca będzie naliczał obowiązujący podatek VAT w okresie rozliczeniowym. Podatek VAT w % będzie
obowiązywał według obowiązujących zasad. Cena musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do wykonania zadania, wszystkie prace
przygotowawcze, porządkowe, ubezpieczenia, wywóz i utylizacją odpadów, właściwe zabezpieczenie prowadzonych prac oraz
odszkodowania za szkody wynikłe w związku z realizacją zadania. Ustalone wynagrodzenie należne dla Wykonawcy wypłacone będzie po
otrzymaniu faktury wraz z protokołem odbioru prac objętych przedmiotowym postępowaniem.
4) Kwota z wiersza 16 RAZEM kol. F przeniesiona do oferty i powiększona o należny podatek VAT zostanie przyjęta do
oceny ofert.
5) Wszystkie rośliny lub grupy roślin danego gat. muszą być etykietowane, prawidłowo uformowane, zdrowe, bez uszkodzeń
mechanicznych, zgodne z polskimi normami.
6) Wszystkie rośliny muszą mieć prawidłowy system korzeniowy, dobrze wykształcony, odpowiednio do danego gatunku,
odmiany i wieku rośliny.
7) Drzewa w formie piennej nie mogą mieć odrostów, muszą mieć prawidłowo uformowaną koronę,
8) Drzewa muszą mieć odpowiednio zabezpieczoną bryłę korzeniową.
2
Download