Ziemia uniwersalna 65 l

advertisement
Rejestr zamówień GOPS
PS.271.1.7.2014
Załącznik nr 1
(pieczątka firmowa oferenta)
Gmina Brzeźnica /Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Brzeźnicy
O FE RTA
C E N O WA
Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego
realizowanego na podstawie art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 z późn. zm.), a dotyczącego:
dostawy roślin do ogrodu przy Parafii w Brzeźnicy
składamy ofertę następującej treści:
Całkowity koszt dostawy roślin i ziemi ogrodniczej wg wykazu do ogrodu w Brzeźnicy
wynosi:
cena netto : ________________
podatek VAT % : ________________
cena brutto : _________________
cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………
Przyjmuję do realizacji postawione przez Zamawiającego w zapytaniu warunki.
Potwierdzam termin realizacji zamówienia do 25 września 2014 r. Dostawa w dwóch terminach
ustalonych z Zamawiającym .
Oświadczam , że firma jest / nie jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym
NIP …...............................
............................
(miejscowość ,data)
…………….....................................................
(podpis wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela, pieczęć)
Załącznik nr 2
(pieczątka firmowa oferenta)
OŚWIADCZENIE
Imię / imiona...........................................................................................................
Nazwisko ...............................................................................................................
Nazwa Firmy............................................................................................................
Adres.........................................................................................................................
Oświadczam/y, że spełniamy warunki udziału określone w ogłoszeniu, zapoznaliśmy się
z wykonaniem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne
informacje do przygotowania oferty, ponadto oświadczamy że,
Niniejszym zgodnie z Art.22 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 ) oświadczam, co następuje:
1) posiadam uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Jednocześnie stwierdzam, iż świadom jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
zeznań.
W przypadku wyboru oferty zobowiązuje się podpisać umowę w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego
............................
…………….....................................................
(miejscowość ,data)
(podpis wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela, pieczęć)
Załącznik nr 3
Brzeźnica
1.Wykaz roślin do obsadzenia– byliny
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Nawa
polska
Nazwa
łacińska
Floks
Phlox
szydlasty
subulata
McDaniels McDaniels
Cushion
Cushion
Floks
Phlox
szydlasty
subulata
Purple
Purple
beauty
beauty
Golteria Big Gaultheria
Berry
procumbens
Piaskowiec
Arenaria
górski
montana
Rozchodnik Sedum acre
ostry
Rozchodnik
Sedum
ościsty
reflexum
Rozchodnik
Sedum
biały
album
Coral carpet
Coral reef
Sedum
tetractinum
Rozchodnik Sedum acre
ostry
Rozchodnik
Sedum
ościsty
reflexum
Razem
............................
(miejscowość ,data)
cena
Ilość sztuk
Koszt
Wysokość
jednostkowa
całkowity w roślin ponad
brutto
zł brutto
doniczką w cm
500
10
500
10
500
10
500
10
500
10
500
10
100
10
100
10
100
10
100
10
-
-
…………….....................................................
(podpis wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela, pieczęć)
2.Wykaz roślin do nasadzeń jednostkowych
Nazwa
łacińska
1.
Klon
pospolity
Globosum
Żywotnik
zachodni
Aurescens
Żywotnik
zachodni
Brabant
Brzoza
brodawkow
ata Youngii
Wierzba
japońska
Hakuro
nishiki
Karagana
syberyjska
Pendula
Żywotnik
zachodni
Globosa
Żywotnik
zachodni
Golden
Globe
Różaneczni
k Alfred
Różaneczni
k Arno
Acer
platanoides
Globosum
Thuja
occidentalis
Aurescens
Thuja
occidentalis
Brabant
Betula
verrucosa
Youngii
Salix
integra
12
120-160
50
80
50
80
5
150
10
100-140
Caragana
arborescens
Pendula
Thuja
occidentalis
Globosda
Thuja
occidentalis
Golden
Globe
Rhododendr
on Alfred
Rhododendr
on Arno
Razem
5
100
50
30-40
50
30-40
10
30-40
10
30-40
-
-
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
............................
(miejscowość ,data)
Koszt
całkowity w
zł brutto
Wysokość
w cm
Nawa
polska
2.
cena
jednostkowa
brutto
Ilość
sztuk
Nr.
.....................................................
(podpis wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela, pieczęć)
3.Wykaz roślin do nasadzeń - pozostałych i ziemia
Nr.
Nawa polska
cena
jednostkowa
brutto
Ilość
sztuk
Koszt
całkowity
w zł brutto
Wysokość w cm
1. Jodła koreańska
1
120-160
2. Modrzew szczepiony na
pniu
3. Żywotnik kulisty
2
120 - 150
7
30 - 40
4. Tawuła wczesna
łac. Spiraea
5. Buk pospolity na żywopłot
5
40
100
80-120
35
100 - 120
20
-
-
-
6. Żywotnik zachodni
Tuja szmaragd
7. Ziemia uniwersalna 65 l
Razem
OGÓŁEM WYKAZ 1-3 :
CENA NETTO
VAT
CENA BRUTTO
1 rośliny do obsadzenia - byliny
2 rośliny do nasadzeń jednostkowych
3 rośliny do nasadzeń - pozostałe i ziemia
RAZEM
*w/w wyliczenia należy przepisać do formularza ofertowego zał. 1
............................
(miejscowość ,data)
.....................................................
(podpis wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela, pieczęć)
Download