Szafa zasilająca średniego napięcia, szafa jednosekcyjna 400 A

advertisement
Podręcznik użytkownika
Szafa zasilająca średniego napięcia, szafa jednosekcyjna 400 A,
obudowa standardowa i odporna na wyładowania łukowe
Publikacja 1512A-UM100F-PL-P
Ważne informacje dla użytkownika
Właściwości robocze sprzętu półprzewodnikowego różnią się od właściwości roboczych, jakimi odznacza się sprzęt
elektromechaniczny. W dokumencie Safety Guidelines for the Application, Installation and Maintenance of Solid State
Controls (publikacja SGI-1.1, którą można otrzymać w biurze sprzedaży firmy Rockwell Automation lub w Internecie na
stronie http://www.rockwellautomation.com/literature/) opisano niektóre ważne różnice, jakie występują pomiędzy
sprzętem półprzewodnikowym a urządzeniami elektromechanicznymi łączonymi na stałe. Z uwagi na te różnice, a także ze
względu na różne sposoby użycia sprzętu półprzewodnikowego, wszystkie osoby, które są odpowiedzialne za stosowanie
tego sprzętu, muszą upewnić się, że każde przeznaczenie tego sprzętu jest możliwe do przyjęcia.
Firma Rockwell Automation, Inc. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności prawnej ani finansowej za pośrednie lub
wtórne szkody wynikające z użytkowania lub zastosowania urządzenia.
Przykłady i schematy zamieszczone w niniejszym podręczniku służą wyłącznie celom ilustracyjnym. Z uwagi na wielość
zmiennych i wymagań związanych z każdą indywidualną instalacją firma Rockwell Automation, Inc. nie ponosi
odpowiedzialności prawnej ani finansowej za rzeczywiste zastosowanie w oparciu o przykłady i schematy.
Firma Rockwell Automation, Inc. nie ponosi odpowiedzialności patentowej związanej z użyciem informacji, obwodów,
urządzeń ani oprogramowania opisanego w niniejszym podręczniku.
Powielanie zawartości niniejszego podręcznika, w całości lub w części, bez pisemnej zgody firmy Rockwell Automation, Inc.
jest zabronione.
W niniejszym podręczniku, w miejscach, w których uznaliśmy za konieczne, zamieściliśmy adnotacje przypominające
użytkownikowi o kwestiach bezpieczeństwa.
OSTRZEŻENIE: Oznacza informacje o praktykach lub okolicznościach mogących spowodować eksplozję w niebezpiecznym
otoczeniu, co może prowadzić do obrażeń lub śmierci, uszkodzenia mienia bądź strat ekonomicznych.
UWAGA: Oznacza informacje o praktykach lub okolicznościach mogących prowadzić do obrażeń lub śmierci, uszkodzenia
mienia bądź strat ekonomicznych. Uwagi pomagają rozpoznać zagrożenie i uniknąć go, jak również informują o
konsekwencjach.
RYZYKO PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO: Etykiety mogą znajdować się również na urządzeniu lub wewnątrz niego, np. na
przemienniku lub silniku, ostrzegając o obecności niebezpiecznego napięcia.
RYZYKO OPARZENIA: Etykiety mogą znajdować się również na urządzeniu lub wewnątrz niego, np. na przemienniku lub
silniku, ostrzegając o powierzchniach, które mogą osiągać niebezpieczne temperatury.
RYZYKO WYŁADOWAŃ ŁUKOWYCH: Etykiety mogą znajdować się również na urządzeniu lub wewnątrz niego, np. na
modułowej rozdzielnicy napędowej, ostrzegając o możliwości wyładowania łukowego. Wyładowanie łukowe prowadzi do
poważnych obrażeń lub śmierci. Używać środków ochrony osobistej. Przestrzegać WSZYSTKICH wymagań prawnych
dotyczących bezpiecznych praktyk pracy i środków ochrony osobistej.
IMPORTANT
Oznacza informacje o krytycznym znaczeniu dla pomyślnego zastosowania i zrozumienia zasady działania produktu.
Allen-Bradley, Rockwell Software, Rockwell Automation i TechConnect są znakami towarowymi firmy Rockwell Automation, Inc.
Znaki towarowe nienależące do firmy Rockwell Automation należą do ich właścicieli.
Podsumowanie zmian
W niniejszej instrukcji zawarto nowe i zaktualizowane informacje.
Nowe i zaktualizowane
informacje
W niniejszej tabeli wyszczególniono zmiany wprowadzone w tej wersji.
Temat
Strona
Przekonwertowanie dokumentu na format FrameMaker
Cały
Dodano ostrzeżenie dotyczące wyładowań łukowych
ii
Dodano punkt dotyczący regulacji odłącznika z dźwignią
61
Zaktualizowano informacje na temat dźwigni odłącznika
73
Publikacja Rockwell Automation 1512A-UM100F-PL-P – maj 2013
iii
Podsumowanie zmian
Adnotacje:
iv
Publikacja Rockwell Automation 1512A-UM100F-PL-P – maj 2013
Spis treści
Spis treści
Informacje ogólne
Rozdział 1
Zakres dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Identyfikacja szafy zasilającej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Zalecane wartości momentu dokręcania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Rozdział 2
Instalacja – obudowa standardowa
Procedura otwierania drzwi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Otwieranie drzwi niskiego napięcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Otwieranie drzwi średniego napięcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Kotwienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Łączenie sekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Dostęp do szyn zasilających . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Dostęp od tyłu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Dostęp z boku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Dostęp od przodu – wyprowadzenie kabli obciążenia od góry . . . . 11
Dostęp od przodu – wyprowadzenie kabli obciążenia od dołu . . . . 13
Połączenia kabli obciążenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Rozdział 3
Instalacja – wersja z ochroną przed
wyładowaniami łukowymi
(ArcShield)
Procedura otwierania drzwi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Otwieranie drzwi niskiego napięcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Otwieranie drzwi średniego napięcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mocowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Łączenie sekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dostęp do szyn zasilających . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dostęp od tyłu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dostęp z boku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dostęp od przodu – wyprowadzenie kabli obciążenia od dołu
(wejście / wyjście od dołu). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dostęp od przodu – wyprowadzenie kabli obciążenia od góry
(wejście / wyjście od góry) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Połączenia kabli obciążenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
19
20
21
23
25
25
26
27
29
32
Rozdział 4
Instalacja wspólna
Łączenie szyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Szyny zasilające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Łączenie izolowanych szyn zasilających . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Szyna ochronna PE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Połączenia kabla zasilającego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instalacja przegrody przekładnika prądowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontrola stanu izolacji za pomocą próbnika wysokiego napięcia lub
miernika oporności izolacyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Publikacja Rockwell Automation 1512A-UM100F-PL-P – maj 2013
35
35
36
37
37
39
40
1
Spis treści
Procedura uruchamiania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontrola styczników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontrola wstępna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sprawdzanie działania stycznika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40
40
41
41
Rozdział 5
Konserwacja
Wymagania w zakresie narzędzi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zalecane wartości momentu dokręcania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obejście blokady drzwi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Procedura odłączania i blokowania zasilania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wyciąganie i wymiana bezpieczników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wymiana BEZPIECZNIKÓW PRZYKRĘCANYCH . . . . . . . . . .
Wymiana BEZPIECZNIKÓW MOCOWANYCH NA
ZATRZASK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Konserwacja styczników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wyciąganie stycznika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Regulacja pręta blokady styczników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zmniejszanie odległości szczeliny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zwiększanie odległości szczeliny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sprawdzanie i smarowanie mechanizmu odłączników. . . . . . . . . . . . . . . .
Regulacja odłącznika z dźwignią . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Regulacja uziemienia mechanizmu odłączników. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontrola i wymiana styków pomocniczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Regulacja styków pomocniczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Regulacja styków normalnie otwartych (ISa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Regulacja styków normalnie zamkniętych (ISb) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Regulacja punktu zmiany stanu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Procedura obejścia awaryjnego na potrzeby wejścia do przedziału
średniego napięcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instalacja zacisku Z z uchwytem odłącznika w położeniu
wyłączonym (OFF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instalacja zacisku Z z uchwytem odłącznika w położeniu
włączonym (ON) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45
46
46
47
51
52
53
54
54
56
57
57
59
61
64
65
67
67
68
69
70
71
72
Rozdział 6
Części zapasowe
Wykaz części zapasowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Dodatek A
Informacje o urządzeniu ArcShield
2
Ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Konstrukcja ArcShield . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Układy wylotowe: Opcja komina lub komory wyrównawczej . . . . . . . . .
Informacje o komorze wyrównawczej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uwarunkowania wylotu komory wyrównawczej . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dodatkowe adnotacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Informacje o kominie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uwarunkowania wylotu komina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Publikacja Rockwell Automation 1512A-UM100F-PL-P – maj 2013
75
75
76
76
77
79
80
80
Spis treści
Dodatek B
Instrukcja instalacji komory
wyrównawczej ArcShield
Zalecane wartości momentu dokręcania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mocowanie komory wyrównawczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ogólny plan komory wyrównawczej dla zestawu ArcShield . . . . . . . . . .
KROK 1 – Montaż pojedynczej komory wyrównawczej . . . . . . . . . . . . .
Przygotowanie szafy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Umieszczanie komory wyrównawczej na konstrukcji . . . . . . . . . . . .
KROK 2 – Montaż „szeregu” komór wyrównawczych. . . . . . . . . . . . . . .
KROK 3 – Sekwencja końcowego montażu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KROK 4 – Zamknięcie przednich części komór wyrównawczych. . . . .
KROK 5 – Montaż przedłużenia i kolanka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KROK 6 – Montaż przedłużenia / kolanka do „zestawu” komór
wyrównawczych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
STEP 7 – Dodatkowe podparcie montażowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81
81
83
84
84
85
86
86
87
87
89
90
Dodatek C
Instrukcja instalacji komina ArcShield Zalecane wartości momentu dokręcania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Ogólny plan komory wyrównawczej dla zestawu ArcShield . . . . . . . . . . 92
Przygotowanie szafy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Umieszczanie komina na konstrukcji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Publikacja Rockwell Automation 1512A-UM100F-PL-P – maj 2013
3
Spis treści
Adnotacje:
4
Publikacja Rockwell Automation 1512A-UM100F-PL-P – maj 2013
Rozdział
1
Informacje ogólne
Zakres dokumentu
Niniejsza Instrukcja obsługi dotyczy szafy zasilającej średniego napięcia Rockwell
Automation Bulletin 1512A. Konstrukcja urządzenia Biuletynu 1512A obejmuje
jeden kompletny zespół szafy zasilającej SN.
W części dotyczącej instalacji zamieszczono wskazówki dotyczące wersji z
obudową standardową, a także obudową odporną na wyładowania łukowe,
opracowaną przez firmę Rockwell Automation (ArcShield).
W niniejszym dokumencie opisano produkty Biuletynu o następujących
numerach:
• 1512A
200/400 A
Układ rozruchu bezpośredniego bez
możliwości nawrotu
• 1512AT
200/400 A
Szafa zasilająca transformator
• 1512AP
200/400 A
Szafa do zabudowy
WAŻNE
Z niniejszego dokumentu należy korzystać w odniesieniu do wszystkich typów
zespołów Bulletin 1512A, w tym także zespołów odpornych na wyładowania
łukowe (ArcShield™). Ważne informacje dotyczące zespołów ArcShield można
znaleźć w Dodatek A, Dodatek B oraz Dodatek C.
UWAGA: Prawidłowa instalacja i konserwacja zespołów ArcShield odpornych
na wyładowania łukowe jest możliwa, jeżeli użytkownicy zapoznają się z
informacjami zawartymi w Dodatek A, Dodatek B i Dodatek C. W przeciwnym
razie korzyści w postaci odporności na wyładowania łukowe mogą nie zostać
zapewnione, przez co personel zostanie narażony na ryzyko poważnych obrażeń
lub śmierci.
Niniejszego dokumentu można także używać jako przewodnika w odniesieniu do
urządzeń Bulletin o następujących numerach:
• 1512DM 200/400 A
Szafa stycznika wejściowego VFD
• 1512DO 200/400 A
Szafa stycznika wyjściowego VFD
• 1512M
200/400 A
Obejściowy układ rozruchowy VFD
• 1562E
200/400 A
Urządzenie łagodnego rozruchu
(do 4800 V) MV SMC Flex
• 1591B
Pole przyłączowe
• 1592BF
Szafa zasilająca z rozłącznikiem bezpiecznikowym
• 1592BP
Szafa zasilająca z rozłącznikiem bezpiecznikowym, do
zabudowy
Publikacja Rockwell Automation 1512A-UM100F-PL-P – maj 2013
1
Rozdział 1
Informacje ogólne
Identyfikacja szafy
zasilającej
Na prawym kołnierzu konstrukcji umieszczono tabliczkę znamionową (patrz
Rysunek 1). Na tabliczce podano informacje, takie jak numer seryjny, numer
sekcji, typ obudowy NEMA, właściwości znamionowe zespołu oraz właściwości
znamionowe szyny.
Rysunek 1 – Typowa tabliczka znamionowa przewidziana na konstrukcji zespołu
Tabliczka znamionowa jest także przewidziana w komorze niskiego napięcia
(patrz Rysunek 2) i podane są na niej informacje dotyczące określonego
zastosowania silnika zespołu.
Rysunek 2 – Typowa tabliczka znamionowa umieszczona na zespole
Dane umieszczone na tych tabliczkach należy podawać zawsze w przypadku
kontaktowania się z firmą Rockwell Automation celem uzyskania pomocy.
Należy przygotować następujące informacje, które będzie trzeba podać: numer
seryjny, seria konstrukcji, seria zespołu, schemat oraz numer katalogowy.
2
Publikacja Rockwell Automation 1512A-UM100F-PL-P – maj 2013
Informacje ogólne
Zalecane wartości momentu
dokręcania
Rozdział 1
Podczas ponownej instalacji komponentów lub ponownego montażu szafy
należy zastosować następujące momenty dokręcania w zależności od rozmiarów
śrub:
Tabela 1 – Wartości momentu dokręcania dla elementów konstrukcyjnych
Elementy konstrukcyjne 1/4 cala
8 Nm
Elementy konstrukcyjne 5/16 cala
15 Nm
Elementy konstrukcyjne 3/8 cala
27 Nm
Elementy konstrukcyjne 1/2 cala
65 Nm
Publikacja Rockwell Automation 1512A-UM100F-PL-P – maj 2013
3
Rozdział 1
Informacje ogólne
Adnotacje:
4
Publikacja Rockwell Automation 1512A-UM100F-PL-P – maj 2013
Rozdział
2
Instalacja – obudowa standardowa
Informacje dotyczące przygotowania miejsca instalacji można znaleźć w
Publikacji MV-QS050_-EN-P.
WAŻNE
UWAGA: Należy korzystać z odpowiednich środków ochrony osobistej, które są
zgodne z lokalnymi przepisami lub regulacjami. W przeciwnym razie może
dojść do poważnych oparzeń, zranienia lub śmierci.
Procedura otwierania drzwi
Otwieranie drzwi niskiego napięcia
Drzwi niskiego napięcia określa się w Rysunek 3 jako NN.
1. Aby uzyskać dostęp do przedziału niskiego napięcia, należy użyć
śrubokrętu płaskiego i przekręcić oba elementy złączne, obracane o 1/4
obrotu i przewidziane na drzwiach niskiego napięcia, o 90° w lewą stronę.
2. W ten sposób drzwi zostaną odblokowane i otworzą się ruchem
kołyszącym.
3. Aby zamknąć te drzwi, powyższą procedurę należy przeprowadzić w
odwrotnej kolejności.
Rysunek 3 – Szafa standardowa
.
Drzwi niskiego napięcia
.
.
Drzwi średniego napięcia
.
Publikacja Rockwell Automation 1512A-UM100F-PL-P – maj 2013
5
Rozdział 2
Instalacja – obudowa standardowa
Zob. Dostęp do szyn zasilających na stronie 9, gdzie opisano procedurę
otwierania wychylnego panelu niskiego napięcia, który znajduje się za drzwiami
niskiego napięcia.
UWAGA: Przedziały średniego napięcia mogą się znajdować za wychylnym
panelem niskiego napięcia (tylko w przypadku szaf standardowych). Przed
otwarciem wychylnego panelu niskiego napięcia należy przeprowadzić
procedurę blokowania zasilania (zob. Procedura odłączania i blokowania
zasilania na stronie 47, rozdział 5). W przeciwnym razie może dojść do
poważnych oparzeń, zranienia lub śmierci.
UWAGA: Przed rozpoczęciem serwisowania zespołu należy przeprowadzić
procedurę blokowania zasilania (zob. Procedura odłączania i blokowania
zasilania na stronie 47, rozdział 5). W przeciwnym razie może dojść do
poważnych oparzeń, zranienia lub śmierci.
Otwieranie drzwi średniego napięcia
Drzwi średniego napięcia oznaczone na Rysunek 3 symbolem MV (SN).
WAŻNE
W ramach drzwi średniego napięcia przewidziano osobny uchwyt odłącznika
oraz blokady ochronne.
Zob. Dostęp do szyn zasilających na stronie 9, gdzie opisano procedurę
otwierania wychylnego panelu niskiego napięcia, który znajduje się za drzwiami
niskiego napięcia (tylko w przypadku szafy standardowej).
1. Otworzyć stycznik wciskając przycisk STOP przewidziany w szafie
zasilającej lub zdalnie.
2. Ustawić uchwyt odłącznika w położeniu wyłączenia (OFF).
3. Wykręcić śruby blokujące drzwi średniego napięcia.
4. W ten sposób drzwi zostaną odblokowane i otworzą się ruchem
kołyszącym.
5. Aby zamknąć te drzwi, powyższą procedurę należy przeprowadzić w
odwrotnej kolejności.
WAŻNE
6
Przed zamknięciem drzwi SN należy sprawdzić, czy wychylny panel
niskiego napięcia jest ustawiony w położeniu pierwotnym. Podczas
zamykania drzwi średniego napięcia należy sprawdzić, czy po prawej
stronie drzwi SN założono wszystkie śruby blokujące drzwi oraz czy
zostały one dokręcone tak, że drzwi leżą na jednej płaszczyźnie z
kołnierzem. Śrub nie należy dokręcać zbyt mocno. Jeżeli drzwi nie
zostaną bezpiecznie zamocowane, ustawienie uchwytu odłącznika w
położeniu włączenia (ON) nie będzie możliwe.
Publikacja Rockwell Automation 1512A-UM100F-PL-P – maj 2013
Instalacja – obudowa standardowa
Rozdział 2
UWAGA: Przed rozpoczęciem serwisowania zespołu należy
przeprowadzić procedurę blokowania zasilania (zob. Procedura
odłączania i blokowania zasilania na stronie 47, rozdział 5). W
przeciwnym razie może dojść do poważnych oparzeń, zranienia lub
śmierci.
Kotwienie
Ustawić szafę zasilającą w miejscu, w którym ma ona zostać zainstalowana.
Podłoże musi być płaskie i równe. Przymocować szafę zasilającą do powierzchni
montażu, korzystając z czterech śrub do montażu do posadzki 12 mm (M12).
Przykładowe rozmieszczenie otworów mocujących w szafie przedstawiono na
Rysunek 4.
WSKAZÓWKA
Zapoznać się z dodatkowymi szczegółami dotyczącymi planu podłogi szafy,
które zamieszczono na rysunku wymiarowanym dołączonym do dokumentacji
stworzonej na potrzeby złożonego zamówienia.
WAŻNE
Szafy o ogólnie przyjętej konstrukcji zostały zaprojektowane zgodnie z
właściwościami stref sejsmicznych 1, 2A, 2B, 3 i 4 określonych w Uniform
Building Code (UBC), oraz aktywnością sejsmiczną określoną w IBC
(International Building Code) i są zabezpieczone przed przewróceniem oraz
przesuwaniem się na boki pod warunkiem, że zostaną dobrze zamocowane
zgodnie z wytycznymi określonymi w UBC, IBC oraz lokalnych przepisach
budowlanych. Mogą one obejmować konstrukcję podkładek betonowych,
konstrukcję stalowej podłogi oraz wymiary kotew szafy. Wycięcia przewidziane
w posadzce betonowej nie mogą znajdować się w sąsiedztwie śrub kotwiących
wkręcanych w posadzkę, a ich rozmiar należy dobrać pod kątem obciążenia
sejsmicznego. W razie konieczności sprawdzenia sposobu mocowania do
posadzki przez uprawnionego inżyniera prosimy skonsultować się z
producentem. W wielu jurysdykcjach wymaga się sprawdzenia projektu przez
inżyniera działającego na danym terenie. Kwalifikacja w zakresie właściwości
sejsmicznych nie oznacza, że urządzenie będzie działało prawidłowo po
wystąpieniu ruchów sejsmicznych.
Rysunek 4 – Plan podłogi szafy
Publikacja Rockwell Automation 1512A-UM100F-PL-P – maj 2013
7
Rozdział 2
Instalacja – obudowa standardowa
UWAGI DOTYCZĄCE STOSOWANIA W MIEJSCACH NARAŻONYCH NA RUCHY SEJSMICZNE
• W przypadku instalacji na posadzce betonowej – minimalna głębokość i
promień fragmentów posadzki betonowej, które podtrzymują kotwy szafy,
zależą od obciążenia sejsmicznego. Prosimy zapoznać się z ważnymi
informacjami, które zamieszczono powyżej.
• W przypadku instalacji na konstrukcji metalowej – minimalna
głębokość płyty metalowej i metoda kotwienia szafy zależą od obciążenia
sejsmicznego.
Łączenie sekcji
WSKAZÓWKA
WAŻNE
Elementy łącznikowe można znaleźć w zestawie przymocowanym z przodu
podstawy transportowej. Prosimy zapoznać się z publikacją MV-QS050_-EN-P,
w której podano wymogi dotyczące wypoziomowanej powierzchni posadzki.
W przypadku szaf odpornych na wyładowania łukowe – patrz strona 19.
6. Ustawić lewą sekcję na równej powierzchni i przymocować śrubami do
montażu do posadzki 12 mm (M12) (zob. Kotwienie na stronie 7).
7. Podczas łączenia ze sobą sekcji NEMA/EEMAC typu 12 na obwodzie
jednej sekcji należy zastosować warstwę silikonu o szerokości 3 mm.
8. Zdjąć osłony boczne zapewniające dostęp do szyny, jeśli są one
przewidziane.
9. Ustawić prawą sekcję względem sekcji lewej. Sprawdzić, czy powierzchnia
jest równa.
10. Skręcić sekcje ze sobą, korzystając ze śrub samogwintujących 1/4-20.
Wkręcić śrubę przez otwór przejściowy o szerokości 7 mm do
odpowiadającego mu otworu prowadzącego 6 mm.Aby uzyskać dostęp do
przednich otworów przejściowych lewej szafy, należy otworzyć drzwi
średniego napięcia. Aby uzyskać dostęp do otworów przejściowych
przewidzianych z tyłu, należy zdjąć tylne osłony szafy zasilającej. Jeżeli nie
można uzyskać dostępu z tyłu urządzenia, zob. Dostęp od przodu –
wyprowadzenie kabli obciążenia od góry na stronie 11 lub Dostęp od
przodu – wyprowadzenie kabli obciążenia od dołu na stronie 13.
11. Przymocować prawą sekcję do posadzki, korzystając ze śrub do montażu
do posadzki 12 mm (M12) (zob. Kotwienie na stronie 7).
8
Publikacja Rockwell Automation 1512A-UM100F-PL-P – maj 2013
Instalacja – obudowa standardowa
Rozdział 2
Rysunek 5 – Łączenie sekcji
Boczna
osłona szyny
Otwory prowadzące
0,281 (5×)
Otwory
prowadzące
0,219 (5×)
Otwory prowadzące
0,219 (3×)
Otwory
prowadzące
0,281 (5×)
Prz
ód
Dostęp do szyn zasilających
ód
Prz
UWAGA: W ramach tej procedury konieczny jest kontakt z podzespołami pod
średnim napięciem. Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, przed
rozpoczęciem pracy na urządzeniach należy odłączyć i zablokować zasilanie
przychodzące (zob. Procedura odłączania i blokowania zasilania na stronie 47,
rozdział 5). Upewnić się, że napięcie we wszystkich obwodach wynosi zero,
używając detektora prądu typu hot stick lub odpowiedniego przyrządu do
pomiaru napięcia. W przeciwnym razie może dojść do poważnych oparzeń,
zranienia lub śmierci.
Dostęp od tyłu
1. Odkręcić śruby mocujące tylną osłonę przedziału szynowego (Rysunek 6).
2. Zdjąć tylną osłonę przedziału szynowego.
3. Po zdjęciu tej osłony widoczne będą trzy szyny (Rysunek 7).
Publikacja Rockwell Automation 1512A-UM100F-PL-P – maj 2013
9
Rozdział 2
Instalacja – obudowa standardowa
Rysunek 6 – Dostęp do szyny zasilającej od przodu i tyłu szafy
Środkowa
osłona szyny
Boczna osłona
szyny
Rysunek 7 – Szyna z dostępem od tyłu
Dostęp z boku
Boczna osłona szyn jest przewidziana po każdej stronie szafy zasilającej.
1. Odkręcić śruby mocujące boczne osłony przedziału szynowego.
2. Zdjąć boczną osłonę przedziału szynowego.
3. Po zdjęciu tej osłony widoczne będą trzy szyny. (Rysunek 8).
10
Publikacja Rockwell Automation 1512A-UM100F-PL-P – maj 2013
Instalacja – obudowa standardowa
Rozdział 2
Rysunek 8 – Zdjęta boczna osłona szyny
Dostęp od przodu – wyprowadzenie kabli obciążenia od góry
1. Przeprowadzić procedurę blokowania zasilania (zob. Procedura odłączania
i blokowania zasilania na stronie 47, rozdział 5) dla komór średniego
napięcia oraz szyn zasilających.
2. Otworzyć drzwi przedziału niskiego napięcia (zob. Otwieranie drzwi
niskiego napięcia na stronie 5).
3. Otworzyć drzwi przedziału średniego napięcia (zob. Otwieranie drzwi
średniego napięcia na stronie 6).
4. Wykręcić dwie śruby samogwintujące z panelu niskiego napięcia, jeżeli jest
on przewidziany. (instalacja na potrzeby transportu – patrz Rysunek 9).
5. Za pomocą śrubokrętu płaskiego przekręcić oba elementy złączne,
obracane o 1/4 obrotu, o 180 stopni w lewą stronę.
Publikacja Rockwell Automation 1512A-UM100F-PL-P – maj 2013
11
Rozdział 2
Instalacja – obudowa standardowa
Rysunek 9 – Panel niskiego napięcia
Usunąć elementy
złączne, obracane o
1/4 obrotu
Wykręcić śruby
samogwintujące
Rysunek 10 – Dostęp do szyny zasilającej przy obróconym panelu niskiego napięcia
Wykręcić śruby
samogwintujące z
przegród szyny
Otworzyć panel
niskiego napięcia
ruchem
kołyszącym
Przegrody zapewniające
dostęp do szyny
6. Pociągnąć za prawą część panelu niskiego napięcia. Odchylić panel
niskiego napięcia do przodu oraz na lewą stronę szafy (patrz Rysunek 10).
WSKAZÓWKA
Przed obróceniem panelu niskiego napięcia drzwi komory zasilania
należy całkowicie otworzyć.
7. Odszukać zdejmowane przegrody szyny (2).
8. Wykręcić śruby ze zdejmowanych przegród szyny, aby odsłonić miejsca
przyłączenia kabli przychodzących do szyn głównych (patrz Rysunek 11).
12
Publikacja Rockwell Automation 1512A-UM100F-PL-P – maj 2013
Instalacja – obudowa standardowa
Rozdział 2
9. Zainstalować kable zasilające na szynach zasilających. Dokręcić je zgodnie
ze specyfikacją (zob. Zalecane wartości momentu dokręcania na stronie 3,
rozdział 1).
10. Po zainstalowaniu tych kabli procedurę tę należy wykonać w odwrotnej
kolejności.
Rysunek 11 – Szyna zasilająca ze zdjętą przegrodą
Panel niskiego napięcia
Szyny zasilające
UWAGA: Przed włączeniem zasilania urządzenia należy sprawdzić, czy
założono ponownie wszystkie przegrody. Nieprzestrzeganie tego zalecenia
może prowadzić do usterek instalacji elektrycznej i uszkodzenia urządzeń lub
ciężkich obrażeń pracowników.
Dostęp od przodu – wyprowadzenie kabli obciążenia od dołu
Jeżeli kable przychodzące przewidziane w szafie wchodzą do tej sekcji od dołu,
należy przeprowadzić taką samą procedurę, jak w przypadku Dostęp od przodu –
wyprowadzenie kabli obciążenia od góry.
WSKAZÓWKA
Wymagane jest także uzyskanie dostępu do kanału kabli przychodzących,
który jest przewidziany w komorze zasilania.
1. Otworzyć drzwi przedziału średniego napięcia.
2. Odnaleźć kanał kabli przychodzących, który znajduje się z tyłu, po lewej
stronie przedziału średniego napięcia (patrz Rysunek 12).
Publikacja Rockwell Automation 1512A-UM100F-PL-P – maj 2013
13
Rozdział 2
Instalacja – obudowa standardowa
3. Wykręcić śruby samogwintujące z przegród kanału kablowego. Zdjąć
przegrody.
4. Przeprowadzić i zainstalować kable zasilające na szynach zasilających.
Dokręcić je zgodnie ze specyfikacją (zob. Zalecane wartości momentu
dokręcania na stronie 3, rozdział 1).
5. Po zainstalowaniu kabli procedurę tę należy wykonać w odwrotnej
kolejności.
Rysunek 12 – Dostęp do dolnych przychodzących kabli zasilających
Kanał dolnych kabli przychodzących jest
przewidziany w komorze zasilania
Przegroda kanału kablowego
UWAGA: Przed włączeniem zasilania urządzenia należy sprawdzić, czy
założono ponownie wszystkie przegrody. Nieprzestrzeganie tego zalecenia
może prowadzić do usterek instalacji elektrycznej i uszkodzenia urządzeń lub
ciężkich obrażeń pracowników.
Połączenia kabli obciążenia
UWAGA: Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, przed
rozpoczęciem pracy na urządzeniach należy odłączyć i zablokować zasilanie
(zob. Procedura odłączania i blokowania zasilania na stronie 47, rozdział 5).
Upewnić się, że napięcie we wszystkich obwodach wynosi zero, używając
detektora prądu typu hot stick lub odpowiedniego przyrządu do pomiaru
napięcia. W przeciwnym razie może dojść do poważnych oparzeń, zranienia lub
śmierci.
WAŻNE
14
Przekładniki prądowe można ustawić tak, aby zapewnić górne lub dolne
wyjście kabli. Postępować zgodnie z odpowiednią procedurą określoną dla
danej konfiguracji szafy zasilającej.
Publikacja Rockwell Automation 1512A-UM100F-PL-P – maj 2013
Instalacja – obudowa standardowa
Rozdział 2
WAŻNE
Rozmiar kabli nie powinien przekraczać 1-750 MCM lub 2-500 MCM na fazę.
WSKAZÓWKA
Zapoznać się z dodatkowymi szczegółami dotyczącymi planu podłogi szafy,
które zamieszczono na rysunkach wymiarowanych dołączonych do
dokumentacji stworzonej na potrzeby złożonego zamówienia.
1. Przeprowadzić procedurę odłączania i blokowania zasilania (zob.
Procedura odłączania i blokowania zasilania na stronie 47, rozdział 5).
2. Zdjąć z szafy odpowiednią(e) płytę(y) przewidzianą(e) na otworze kanału
kablowego (patrz Rysunek 13 do Rysunek 15). Płytę można przedziurawić
lub przeciąć, aby umożliwić zamontowanie kanału.
3. Kable obciążenia należy poprowadzić przed kablami sterowania.
Wprowadzić kable do szafy, przeciągając je przez odpowiedni otwór (patrz
Rysunek 13 do Rysunek 15).
4. Zdjąć przegrody przekładników prądowych.
5. Podłączyć kable do przekładników prądowych i dokręcić elementy
mocujące momentem 65 Nm.
6. Ekran kabli (jeśli jest przewidziany) podłączyć do zacisku uziemienia.
7. Ponownie zainstalować przegrody przekładników prądowych i złożyć
szafę.
Rysunek 13 – Dostęp do otworów kanału na kable obciążenia (wchodzących od dołu)
Publikacja Rockwell Automation 1512A-UM100F-PL-P – maj 2013
15
Rozdział 2
Instalacja – obudowa standardowa
Rysunek 14 – Otwory kanału na kable obciążenia, wyjście od dołu
Rysunek 15 – Prowadzenie kabli obciążenia (pokazano wejście od góry)
Przeprowadzić kable przez otwór
dostępowy
Przekładniki
prądowe
UWAGA: Przed włączeniem zasilania urządzenia należy sprawdzić, czy
założono ponownie wszystkie przegrody. Nieprzestrzeganie tego zalecenia
może prowadzić do usterek instalacji elektrycznej i uszkodzenia urządzeń lub
poważnych obrażeń pracowników.
16
Publikacja Rockwell Automation 1512A-UM100F-PL-P – maj 2013
Instalacja – obudowa standardowa
Rozdział 2
Rysunek 16 – Otwory kanału na kable obciążenia, wyjście od góry
Publikacja Rockwell Automation 1512A-UM100F-PL-P – maj 2013
17
Rozdział 2
Instalacja – obudowa standardowa
Adnotacje:
18
Publikacja Rockwell Automation 1512A-UM100F-PL-P – maj 2013
Rozdział
3
Instalacja – wersja z ochroną przed
wyładowaniami łukowymi (ArcShield)
W niniejszej części dotyczącej instalacji zawarto informacje odnoszące się
wyłącznie do obudów opracowanych przez firmę Rockwell Automation, które są
odporne na wyładowania łukowe i które określa się jako „ArcShield”.
WAŻNE
Informacje dotyczące przygotowania miejsca instalacji można znaleźć w
Publikacji MV-QS050_-EN-P.
UWAGA: Należy korzystać z odpowiednich środków ochrony osobistej, które są
zgodne z lokalnymi przepisami lub regulacjami. W przeciwnym razie może
dojść do poważnych oparzeń, zranienia lub śmierci.
Procedura otwierania drzwi
Otwieranie drzwi niskiego napięcia
Drzwi niskiego napięcia określa się w Rysunek 17 jako nn (LV).
1. Aby uzyskać dostęp do komór niskiego napięcia przewidzianych dla szaf
ArcShield, należy obrócić uchwyt w lewą stronę, a następnie go zwolnić.
2. W ten sposób drzwi zostaną odblokowane i otworzą się ruchem
kołyszącym.
3. Aby zamknąć i zablokować te drzwi, powyższą procedurę należy
przeprowadzić w odwrotnej kolejności.
Publikacja Rockwell Automation 1512A-UM100F-PL-P – maj 2013
19
Rozdział 3
Instalacja – wersja z ochroną przed wyładowaniami łukowymi (ArcShield)
Rysunek 17 – Dostęp do komór niskiego napięcia
Komin
Drzwi niskiego
napięcia
.
Drzwi
średniego
napięcia
.
UWAGA: Przed rozpoczęciem serwisowania zespołu należy przeprowadzić
procedurę odłączania i blokowania zasilania (zob. Procedura odłączania i
blokowania zasilania na stronie 47, rozdział 5). W przeciwnym razie może dojść
do poważnych oparzeń, zranienia lub śmierci.
Otwieranie drzwi średniego napięcia
Rysunek 18 – Dostęp do przedziału średniego napięcia
WAŻNE
W ramach drzwi średniego napięcia przewidziano osobny uchwyt odłącznika
oraz blokady ochronne. Przedział panelu niskiego napięcia oraz przedział
średniego napięcia są rozdzielone przegrodą izolacyjną.
Drzwi średniego napięcia przedstawiono na Rysunek 17.
WAŻNE
W wyniku nieprzeprowadzenia procedury otwierania drzwi SN (MV) może
dojść do uszkodzenia lub zablokowania mechanicznych blokad tych drzwi. Na
skutek tego blokady te mogą nie działać tak, jak powinny, przez co drzwi mogą
się zablokować w położeniu zamkniętym.
1. Otworzyć stycznik wciskając przycisk STOP przewidziany w szafie
zasilającej lub zdalnie.
2. Ustawić uchwyt odłącznika w położeniu wyłączenia (OFF).
3. Wykręcić śruby blokujące drzwi średniego napięcia.
4. Przekręcić czarny uchwyt zwalniający o 90º w lewą stronę (Rysunek 19).
20
Publikacja Rockwell Automation 1512A-UM100F-PL-P – maj 2013
Instalacja – wersja z ochroną przed wyładowaniami łukowymi (ArcShield)
Rozdział 3
5. Drzwi zostaną zwolnione i otworzą się ruchem kołyszącym (drzwi te są
ciężkie i ich otwarcie wymaga użycia pewnej siły).
6. Aby zamknąć te drzwi, powyższą procedurę należy przeprowadzić w
odwrotnej kolejności. Należy postępować zgodnie z tą sekwencją. Śruby
blokujące drzwi należy odpowiednio dokręcić (zob. Zalecane wartości
momentu dokręcania na stronie 3, rozdział 1).
WSKAZÓWKA
Na każdych drzwiach szyn zasilających typu ArcShield przewidziana
jest naklejka przedstawiona na Rysunek 19, umożliwiająca zapoznanie
się z ważnymi informacjami.
Rysunek 19 – Etykieta na drzwiach odpornych na wyładowania łukowe
WAŻNE
Ostatni etap zamykania drzwi średniego napięcia polega na sprawdzeniu, czy
po prawej stronie drzwi SN (MV) założono wszystkie śruby blokujące drzwi
oraz czy zostały one dokręcone tak, że drzwi leżą na jednej płaszczyźnie z
kołnierzem. Śrub nie należy dokręcać zbyt mocno. Jeżeli drzwi nie zostaną
bezpiecznie zamocowane, ustawienie uchwytu odłącznika w położeniu
włączenia (ON) nie będzie możliwe. Nie należy obracać uchwytu, dopóki śruby
blokujące nie zostaną dokręcone (patrz Rysunek 19)
UWAGA: Przed rozpoczęciem serwisowania należy przeprowadzić procedurę
odłączania i blokowania zasilania (zob. Procedura odłączania i blokowania
zasilania na stronie 47, rozdział 5). W przeciwnym razie może dojść do
poważnych oparzeń, zranienia lub śmierci.
Mocowanie
Ustawić szafę zasilającą w miejscu, w którym ma ona zostać zainstalowana.
Przymocować szafę zasilającą do powierzchni montażu, korzystając ze śrub do
Publikacja Rockwell Automation 1512A-UM100F-PL-P – maj 2013
21
Rozdział 3
Instalacja – wersja z ochroną przed wyładowaniami łukowymi (ArcShield)
montażu do posadzki 12 mm (M12). Przykładowe rozmieszczenie otworów
mocujących w szafie przedstawiono na Rysunek 20 i Rysunek 21.
WSKAZÓWKA
Zapoznać się z dodatkowymi szczegółami dotyczącymi planu podłogi szafy,
które zamieszczono na rysunku wymiarowanym dołączonym do dokumentacji
stworzonej na potrzeby złożonego zamówienia.
WAŻNE
Szafy o ogólnie przyjętej konstrukcji zostały zaprojektowane zgodnie z
właściwościami stref sejsmicznych 1, 2A, 2B, 3 i 4 określonych w Uniform
Building Code (UBC), oraz aktywnością sejsmiczną określoną w IBC
(International Building Code) i są zabezpieczone przed przewróceniem oraz
przesuwaniem się na boki pod warunkiem, że zostaną dobrze zamocowane
zgodnie z wytycznymi określonymi w UBC, IBC oraz lokalnych przepisach
budowlanych. Mogą one obejmować konstrukcję podkładek betonowych,
konstrukcję stalowej podłogi oraz wymiary kotew szafy. Wycięcia przewidziane
w posadzce betonowej nie mogą znajdować się w sąsiedztwie śrub kotwiących
wkręcanych w posadzkę, a ich rozmiar należy dobrać pod kątem obciążenia
sejsmicznego. W razie konieczności sprawdzenia sposobu mocowania do
posadzki przez uprawnionego inżyniera prosimy skonsultować się z
producentem. W wielu jurysdykcjach wymaga się sprawdzenia projektu przez
inżyniera działającego na danym terenie. Kwalifikacja w zakresie właściwości
sejsmicznych nie oznacza, że urządzenie będzie działało prawidłowo po
wystąpieniu ruchów sejsmicznych.
Rysunek 20 – Plan podłogi szafy – zespoły z wejściem / wyjściem od góry
22
Publikacja Rockwell Automation 1512A-UM100F-PL-P – maj 2013
Instalacja – wersja z ochroną przed wyładowaniami łukowymi (ArcShield)
Rozdział 3
Rysunek 21 – Plan podłogi szafy – zespoły z wejściem / wyjściem od dołu
UWAGI DOTYCZĄCE STOSOWANIA W MIEJSCACH NARAŻONYCH NA RUCHY SEJSMICZNE
• W przypadku instalacji na posadzce betonowej – minimalna głębokość i
promień fragmentów posadzki betonowej, które podtrzymują kotwy szafy,
zależą od obciążenia sejsmicznego. Prosimy zapoznać się z ważnymi
informacjami, które zamieszczono powyżej.
• W przypadku instalacji na konstrukcji metalowej – minimalna
głębokość płyty metalowej i metoda kotwienia szafy zależą od obciążenia
sejsmicznego.
Łączenie sekcji
WSKAZÓWKA
Elementy łącznikowe można znaleźć w zestawie przymocowanym z przodu
podstawy transportowej. Prosimy zapoznać się z publikacją MV-QS050_-EN-P,
w której podano wymogi dotyczące wypoziomowanej powierzchni posadzki.
1. Zdjąć osłony boczne zapewniające dostęp do szyn, jeśli są one
przewidziane.
2. Ustawić lewą sekcję na równej powierzchni i przymocować śrubami do
montażu do posadzki 12 mm (M12) (zob. Mocowanie na stronie 21).
3. Łącząc sekcje ArcShield, na cały obwód zewnętrzny jednej sekcji należy
nanieść ciągłą warstwę szczeliwa silikonowego o szerokości 3 mm, którą
należy TAKŻE nanieść wokół wycięcia przewidzianego na szynz zasilające.
4. Ustawić prawą sekcję względem sekcji lewej. Sprawdzić, czy powierzchnia
jest równa.
Publikacja Rockwell Automation 1512A-UM100F-PL-P – maj 2013
23
Rozdział 3
Instalacja – wersja z ochroną przed wyładowaniami łukowymi (ArcShield)
5. Skręcić sekcje ze sobą, korzystając ze śrub samogwintujących 1/4-20.
Wkręcić śrubę przez otwór przejściowy o szerokości 7 mm do
odpowiadającego mu otworu prowadzącego 6 mm. Aby uzyskać dostęp do
otworów przejściowych przewidzianych z tyłu, należy zdjąć tylne osłony
szafy zasilającej. Jeżeli nie można uzyskać dostępu z tyłu urządzenia, należy
zapoznać się z Dostęp od przodu – wyprowadzenie kabli obciążenia od
dołu (wejście / wyjście od dołu) na stronie 27 lub Dostęp od przodu –
wyprowadzenie kabli obciążenia od góry (wejście / wyjście od góry) na
stronie 29.
6. Za pomocą dostarczonych łączników gwintowanych 1/4-20 należy
zabezpieczyć cały obszar przejścia szyn poziomych. Sprawdzić czy jedna z
szaf posiada warstwę silikonu wokół przejścia szynowego.
7. Przymocować prawą sekcję do posadzki, korzystając ze śrub do montażu
do posadzki 12 mm (M12) (zob. Mocowanie na stronie 21).
WSKAZÓWKA
W szafach ArcShield montowanych na końcu zestawu przewidziano
połączenie uziemiające, które podłączone jest do bocznej osłony szyn
(patrz Rysunek 25 i Rysunek 26). Połączenie to musi być utrzymywane,
aby zapewnić odporność na wyładowania łukowe.
Rysunek 22 – Łączenie sekcji
Otwory wycięte na szyny
zasilające muszą być
ułożone równo
Wokół otworu przewidzianego na szyny zasilające
należy zastosować uszczelnienie silikonowe, aby
zapobiec przedostawaniu się gazu pomiędzy
połączonymi szafami.
24
Publikacja Rockwell Automation 1512A-UM100F-PL-P – maj 2013
Instalacja – wersja z ochroną przed wyładowaniami łukowymi (ArcShield)
Dostęp do szyn zasilających
Rozdział 3
UWAGA: W ramach tej procedury konieczny jest kontakt z podzespołami
średniego napięcia. Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, przed
rozpoczęciem pracy na urządzeniach należy odłączyć i zablokować zasilanie
(zob. Procedura odłączania i blokowania zasilania na stronie 47, rozdział 5).
Upewnić się, że napięcie we wszystkich obwodach wynosi zero, używając
detektora prądu typu hot stick lub odpowiedniego przyrządu do pomiaru
napięcia. W przeciwnym razie może dojść do poważnych oparzeń, zranienia lub
śmierci.
Dostęp od tyłu
1. Wykręcić śruby tylnej osłony przedziału szynowego. (Rysunek 23).
UWAGA: Osłona tylna jest wykonana z płyt metalowych o grubości 12,
które montuje się w ramach konstrukcji głównej. W przypadku
nieostrożnego wykręcania śrub mocujących osłony te wpadną do
środka.
2. Zdjąć środkową osłonę szyn, która jest przewidziana z tyłu.
3. Po zdjęciu tej osłony widoczne będą trzy szyny (Rysunek 25).
Rysunek 23 – Dostęp do szyny zasilającej od przodu i tyłu szafy
Boczna osłona szyn
Środkowa osłona szyn
Publikacja Rockwell Automation 1512A-UM100F-PL-P – maj 2013
25
Rozdział 3
Instalacja – wersja z ochroną przed wyładowaniami łukowymi (ArcShield)
Dostęp z boku
Boczna osłona szyn jest przewidziana po każdej stronie sterownika, jeżeli jest ona
wymagana.
1. Wykręcić śruby bocznej osłony szyn.
2. Zdjąć boczną osłonę szyny (Rysunek 23).
3. W szafach ArcShield montowanych na końcu zestawu przewidziano
połączenie uziemiające doprowadzone do wewnętrznej płyty bocznej
osłony szyn (patrz Rysunek 25 i Rysunek 26). Połączenie to musi być
utrzymywane, aby zapewnić odporność na wyładowania łukowe.
Rysunek 24 – Etykieta ostrzegawcza przewidziana na bocznej osłonie szyny zespołu ArcShield
Rysunek 25 – Połączenie uziomowe bocznej osłony szyny (osłona tylna została zdjęta w celu
pokazania punktu przyłączenia)
Połączenie uziomowe bocznej
osłony szyny
26
Publikacja Rockwell Automation 1512A-UM100F-PL-P – maj 2013
Instalacja – wersja z ochroną przed wyładowaniami łukowymi (ArcShield)
Rozdział 3
Rysunek 26 – Płyta uziomowa szafy ArcShield
Zdejmowany uchwyt
Dostęp od przodu – wyprowadzenie kabli obciążenia od dołu
(wejście / wyjście od dołu)
1. Przeprowadzić procedurę odłączania i blokowania zasilania
(zob. Procedura odłączania i blokowania zasilania na stronie 47,
rozdział 5) dla przedziału średniego napięcia oraz przedziału szynowego.
2. Otworzyć drzwi przedziału niskiego napięcia (zob. Otwieranie drzwi
niskiego napięcia na stronie 19).
3. Otworzyć drzwi przedziału średniego napięcia (zob. Otwieranie drzwi
średniego napięcia na stronie 20).
4. Wykręcić dwie śruby samogwintujące z panelu niskiego napięcia i
otworzyć panel nn (LV) ruchem kołyszącym (patrz Rysunek 27).
Publikacja Rockwell Automation 1512A-UM100F-PL-P – maj 2013
27
Rozdział 3
Instalacja – wersja z ochroną przed wyładowaniami łukowymi (ArcShield)
Rysunek 27 – Zdejmowanie drzwi przy otwartym panelu niskiego napięcia
Otworzyć panel
niskiego napięcia
ruchem kołyszącym
Drzwi dostępowe
Wykręcić śruby
mocujące te drzwi
5. Wykręcić 24 śruby mocujące drzwi do ramy – zdjąć panel (patrz
Rysunek 27).
6. Zdjąć dwie osłony przewidziane z tyłu przedziału niskiego napięcia (patrz
Rysunek 28).
Rysunek 28 – Zdejmowanie przegród niskiego napięcia celem uzyskania dostępu do szyn
zasilających
Przegrody niskiego
napięcia
Wykręcić cztery
śruby wkręcone w
każdym panelu
przegrody niskiego
napięcia.
28
Publikacja Rockwell Automation 1512A-UM100F-PL-P – maj 2013
Instalacja – wersja z ochroną przed wyładowaniami łukowymi (ArcShield)
Rozdział 3
7. Zainstalować kable zasilające na szynach zasilających. Dokręcić je zgodnie
ze specyfikacją (zob. Zalecane wartości momentu dokręcania na stronie 3,
rozdział 1) (Rysunek 29).
8. Po zainstalowaniu tych kabli procedurę tę należy wykonać w odwrotnej
kolejności.
Rysunek 29 – Szyny zasilające ze zdjętą dolną przegrodą dostępową
Dostęp od przodu – wyprowadzenie kabli obciążenia od góry
(wejście / wyjście od góry)
Szafy ArcShield z wejściem od góry mają 0,9 m szerokości, natomiast szerokość
zespołów z wejściem od dołu wynosi 0,7 m.
1. Przeprowadzić procedurę odłączania i blokowania zasilania
(zob. Procedura odłączania i blokowania zasilania na stronie 47,
rozdział 5) dla przedziałów średniego napięcia oraz szyn zasialjących.
2. Otworzyć drzwi górnego przedziału średniego napięcia (zob. Otwieranie
drzwi niskiego napięcia na stronie 19).
3. Otworzyć drzwi dolnego pustego przedziału (zob. Otwieranie drzwi
średniego napięcia na stronie 20).
4. Wykręcić śruby zabezpieczające ze zdejmowanych osłon szyn, aby odsłonić
miejsce przyłączenia kabli zasilających do szyn głównych (Rysunek 30 i
Rysunek 31).
Publikacja Rockwell Automation 1512A-UM100F-PL-P – maj 2013
29
Rozdział 3
Instalacja – wersja z ochroną przed wyładowaniami łukowymi (ArcShield)
Rysunek 30 – Zdejmowanie przegród niskiego napięcia celem uzyskania dostępu do szyn
zasilających
Śruby zabezpieczające
Przegrody
zapewniające
dostęp do
szyny
Śruby zabezpieczające
5. Zainstalować kable zasilające na szynie zasilającej. Dokręcić je zgodnie ze
specyfikacją (zob. Zalecane wartości momentu dokręcania na stronie 3,
rozdział 1).
30
Publikacja Rockwell Automation 1512A-UM100F-PL-P – maj 2013
Instalacja – wersja z ochroną przed wyładowaniami łukowymi (ArcShield)
Rozdział 3
6. Po zainstalowaniu tych kabli procedurę tę należy wykonać w odwrotnej
kolejności.
Rysunek 31 – Szyny zasilające ze zdjętą górną przegrodą dostępową
Szyny zasilające
Publikacja Rockwell Automation 1512A-UM100F-PL-P – maj 2013
31
Rozdział 3
Instalacja – wersja z ochroną przed wyładowaniami łukowymi (ArcShield)
Połączenia kabli obciążenia
UWAGA: Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, przed
rozpoczęciem pracy na urządzeniach należy odłączyć i zablokować zasilanie
przychodzące (zob. Procedura odłączania i blokowania zasilania na stronie 47,
rozdział 5). Upewnić się, że napięcie we wszystkich obwodach wynosi zero,
używając detektora prądu typu hot stick lub odpowiedniego przyrządu do
pomiaru napięcia. W przeciwnym razie może dojść do poważnych oparzeń,
zranienia lub śmierci.
WAŻNE
Przekładniki prądowe można ustawić tak, aby zapewnić górne lub dolne
wyjście kabli. Postępować zgodnie z odpowiednią procedurą określoną dla
danej konfiguracji szafy zasilającej.
WAŻNE
Rozmiar kabli nie powinien przekraczać 1-500 MCM, czyli 2-4/0 na fazę. W
przypadku większych kabli należy użyć odpowiedniego modułu
przychodzących kabli zasilających.
WSKAZÓWKA
Zapoznać się z dodatkowymi szczegółami dotyczącymi planu podłogi szafy,
które zamieszczono na rysunkach wymiarowanych dołączonych do
dokumentacji stworzonej na potrzeby złożonego zamówienia.
1. Przeprowadzić procedurę odłączania i blokowania zasilania
(zob. Procedura odłączania i blokowania zasilania na stronie 47,
rozdział 5).
2. Zdjąć z szafy odpowiednią/-e płytę/-y przewidzianą/-e na otworze kanału
kablowego (patrz Rysunek 32 i Rysunek 33). Płytę można przedziurawić
lub przeciąć, aby umożliwić zamontowanie kanału.
3. Kable obciążenia należy poprowadzić przed kablami sterowania.
Wprowadzić kable do szafy, przeciągając je przez odpowiedni otwór (patrz
Rysunek 32 i Rysunek 33).
4. Zdjąć przegrody przekładników prądowych.
5. Podłączyć kable do przekładników prądowych i dokręcić elementy
mocujące momentem 65 Nm.
6. Ekran kabli (jeśli jest przewidziany) podłączyć do zacisku uziemienia.
7. Ponownie zainstalować przegrody przekładników prądowych i złożyć
szafę.
UWAGA: Przed włączeniem zasilania urządzenia należy sprawdzić, czy
założono ponownie wszystkie przegrody. Nieprzestrzeganie tego
zalecenia może prowadzić do usterek instalacji elektrycznej i
uszkodzenia urządzeń lub poważnych obrażeń pracowników.
32
Publikacja Rockwell Automation 1512A-UM100F-PL-P – maj 2013
Instalacja – wersja z ochroną przed wyładowaniami łukowymi (ArcShield)
Rozdział 3
Rysunek 32 – Otwory kanału na kable obciążenia (pokazano kable wychodzące od góry wraz z
komorą wyrównawczą)
A
Line cable conduit opening
B
Load cable conduit opening
C
Control wire conduit opening. Each
opening provides access to both top
and bottom compartments.
D
Plenum is removed and shipped
separately. Customer must install.
E
Mounting holes for 0.50 [12] dia.
anchor bolts
F
Removable lifting angles (2)
G
1.00 [25] x 3.00 [76] non-removable
sill channels.
Dimensions = inches [mm]
Rysunek 33 – Otwory kanału na kable obciążenia (pokazano kable wychodzące od dołu)
A
Line cable conduit opening
B
Load cable conduit opening
C
Control wire conduit opening.
D
Plenum is removed and shipped
separately. Customer must install.
E
Mounting holes for 0.50 [12] dia.
anchor bolts
F
Removable lifting angles (2)
G
1.00 [25] x 3.00 [76] non-removable
sill channels.
Dimensions = inches [mm]
Publikacja Rockwell Automation 1512A-UM100F-PL-P – maj 2013
33
Rozdział 3
Instalacja – wersja z ochroną przed wyładowaniami łukowymi (ArcShield)
Adnotacje:
34
Publikacja Rockwell Automation 1512A-UM100F-PL-P – maj 2013
Rozdział
4
Instalacja wspólna
Łączenie szyn
Szyny zasilające
UWAGA: W ramach tej procedury konieczny jest kontakt z podzespołami
średniego napięcia. Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznych, przed
rozpoczęciem pracy na urządzeniach należy zablokować zasilanie przychodzące
(zob. Procedura odłączania i blokowania zasilania na stronie 47, rozdział 5).
Upewnić się, że napięcie we wszystkich obwodach wynosi zero, używając
detektora prądu typu hot stick lub odpowiedniego przyrządu do pomiaru
napięcia. W przeciwnym razie może dojść do poważnych oparzeń, zranienia lub
śmierci.
1. Zestaw łączeniowy dla szyn zasilających oraz szyny uziomowej można
znaleźć w opakowaniu przymocowanym z przodu podstawy
transportowej.
WAŻNE
Sprawdzić, czy numery seryjne konstrukcji podane na zestawie do
łączenia odpowiadają numerowi seryjnemu konstrukcji, który jest
podany na tabliczce znamionowej szafy (szczegółowe informacje
dotyczące tabliczki znamionowej – patrz zob. Identyfikacja szafy
zasilającej na stronie 2, rozdział 1).
2. Zob. Dostęp do szyn zasilających na stronie 9 w przypadku wersji z
obudową standardową, zob. Dostęp do szyn zasilających na stronie 25,
rozdział 3 w przypadku wersji z obudową ArcShield.
3. W przypadku szyny zasilającej 1200 A łączniki szynowe należy założyć w
sposób przedstawiony na Rysunek 34. Dokręcić nakrętki momentem
65 Nm.
W przypadku szyny zasilającej 2000 A łączniki szynowe należy założyć w
sposób przedstawiony na Rysunek 35. Dokręcić nakrętki momentem
65 Nm.
WAŻNE
Łączniki szynowe należy w pierwszej kolejności montować do szyn w
szafie z lewej strony, patrząc od przodu zespołu.
WAŻNE
Nakładki stykowe należy zawsze instalować od tylnej strony łączników
szynowych lub od tylnej strony szyn głównych, patrząc od przodu
zespołu (patrz Rysunek 34 lub Rysunek 35).
Publikacja Rockwell Automation 1512A-UM100F-PL-P – maj 2013
35
Rozdział 4
Instalacja wspólna
Rysunek 34 – Typowy sposób splatania szyny zasilającej 1200 A (widok od przodu szafy)
Podpora szyny
Nakładka
stykowa
Łącznik
szynowy
Główna pozioma szyna
zasilająca
Podkładka płaska
Nakrętka
sześciokątna
Podkładka
zabezpieczająca
Rysunek 35 – Typowy sposób splatania szyny zasilającej 2000 A (widok od przodu szafy)
Podpora
szyny
Nakładka
stykowa
Główna pozioma
szyna zasilająca
Łączniki
szynowe
Podkładka płaska
Nakrętka
sześciokątna
Podkładka
zabezpieczająca
UWAGA: Przed włączeniem zasilania urządzenia należy sprawdzić, czy
założono ponownie wszystkie przegrody. Nieprzestrzeganie tego zalecenia
może prowadzić do usterek instalacji elektrycznej i uszkodzenia urządzeń lub
ciężkich obrażeń pracowników.
Łączenie izolowanych szyn zasilających
Jeżeli szafę zasilającą wyposażono w izolowane szyny zasilające, dostarczany
zostanie zestaw do łączenia, w którym będą się znajdowały izolowane elementy
łączące, izolowane koszulki oraz taśma. Instrukcje instalacji dołączono do
zestawu łączeniowego.
36
Publikacja Rockwell Automation 1512A-UM100F-PL-P – maj 2013
Instalacja wspólna
Rozdział 4
Szyna ochronna PE
1. Zapoznać się z Rysunek 36, na którym przedstawiono prawidłową
konfigurację łączenia uziemienia, i przeprowadzić montaż w pokazany
sposób.
2. Elementy należy dokręcić z momentem 15 Nm ± 1 Nm.
3. Sprawdzić wszystkie elementy pod kątem dobrego zamocowania i założyć
wszystkie osłony i płyty.
Rysunek 36 – Typowy sposób łączenia szyny uziemienia (widok od przodu)
Nakrętka sześciokątna
Główna szyna
uziemienia
Podkładka zabezpieczająca
Podkładka płaska
Łącznik szyny
uziemienia
Podpora szyny
uziemienia
UWAGA: Przed włączeniem zasilania urządzenia należy sprawdzić, czy
założono ponownie wszystkie przegrody. Nieprzestrzeganie tego zalecenia
może prowadzić do usterek instalacji elektrycznej i uszkodzenia urządzeń lub
ciężkich obrażeń pracowników.
Połączenia kabla
zasilającego
UWAGA: Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, przed
rozpoczęciem pracy na urządzeniach należy odłączyć i zablokować zasilanie
przychodzące (zob. Procedura odłączania i blokowania zasilania na stronie 47,
rozdział 5). Upewnić się, że napięcie we wszystkich obwodach wynosi zero,
używając detektora prądu typu hot stick lub odpowiedniego przyrządu do
pomiaru napięcia. W przeciwnym razie może dojść do poważnych oparzeń,
zranienia lub śmierci.
Kable zasilające podłącza się do szyn zasilających w ostatniej sekcji po lewej
stronie.
WAŻNE
W przypadku szaf innych niż ArcShield rozmiar kabli nie powinien
przekraczać 1-750 MCM lub 2-500 MCM na fazę.
W przypadku szaf ArcShield rozmiar kabli nie powinien przekraczać 1-500
MCM, czyli 2-4/0 na fazę. W przypadku większych kabli należy użyć
odpowiedniego modułu kabli zasilających.
Publikacja Rockwell Automation 1512A-UM100F-PL-P – maj 2013
37
Rozdział 4
Instalacja wspólna
1. Zdjąć płytę tylną znajdującą się na środku lub płytę boczną, aby uzyskać
dostęp do szyn zasilających. Jeżeli nie można uzyskać dostępu do tylnej
części szafy, należy zapoznać się z zob. Dostęp do szyn zasilających na
stronie 9 w przypadku zespołów z obudową standardową lub Dostęp do
szyn zasilającychna stronie 25, rozdział 3 w przypadku szaf z obudową
ArcShield.
2. Podłączyć kable zasilające do szyn zasilających, Dokręcić je zgodnie ze
specyfikacją (zob. Zalecane wartości momentu dokręcania na stronie 3,
rozdział 1) (patrz Rysunek 37).
Rysunek 37 – Podłączenie kabla zasilającego
Końcówki kabli
zasilających
Zacisk szyny
uziemiającej
WAŻNE
Jeżeli instalacja kabli zasilających wymaga uzyskania dostępu od przodu, kable
te należy podłączyć przed zainstalowaniem kabli obciążenia.
3. Podłączyć przewód uziomowy do zacisku szyny uziemienia.
4. Podłączyć wszystkie zewnętrzne przewody sterujące do listw zaciskowych,
które są przewidziane w przedziale niskiego napięcia. Zapoznać się ze
schematem oprzewodowania.
38
Publikacja Rockwell Automation 1512A-UM100F-PL-P – maj 2013
Instalacja wspólna
Instalacja przegrody
przekładnika prądowego
Rozdział 4
Rysunek 38 – Przegroda przekładnika prądowego
Przegroda przekładnika
prądowego
UWAGA: Przed ponownym włączeniem zasilania urządzeń należy upewnić się,
czy zainstalowano przegrodę przekładnika prądowego. Nieprzestrzeganie tego
zalecenia może prowadzić do usterek instalacji elektrycznej i uszkodzenia
urządzeń lub poważnych obrażeń pracowników.
Publikacja Rockwell Automation 1512A-UM100F-PL-P – maj 2013
39
Rozdział 4
Instalacja wspólna
Kontrola stanu izolacji za
pomocą próbnika wysokiego
napięcia lub miernika
oporności izolacyjnej
Przed włączeniem zasilania urządzeń elektrycznych pracujących pod średnim
napięciem należy sprawdzić stan izolacji. Kontrolę tę należy przeprowadzić za
pomocą próbnika wysokiego napięcia AC lub miernika oporności izolacyjnej. W
przypadku korzystania z miernika oporności izolacyjnej zalecane jest użycie
przyrządu do pomiaru napięcia 5000 V.
UWAGA: Przeprowadzając testy wysokiego napięcia na urządzeniach, należy
zachować ostrożność. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem
elektrycznym, które może spowodować poważne oparzenia, zranienie lub
śmierć.
UWAGA: Przed przeprowadzeniem próby za pomocą próbnika wysokiego
napięcia należy odłączyć kondensatory korygujące współczynnik mocy (jeśli są
przewidziane). Nieprzestrzeganie tego zalecenia może prowadzić do
uszkodzenia urządzeń lub obrażeń. Zapoznać się z procedurą blokowania
zasilania (zob. Procedura odłączania i blokowania zasilania na stronie 47), w
ramach której przekazano informacje dotyczące rozpraszania mocy
gromadzonej w kondensatorach.
UWAGA: Wyciągnąć wszystkie główne bezpieczniki transformatora
zasilającego obwody sterownicze i/lub przekładników napięciowych. W
przeciwnym razie, w trakcie próby za pomocą próbnika wysokiego napięcia
może dojść do uszkodzenia urządzeń.
Pomiar izolacji można przeprowadzić między fazami lub między fazą a
uziemieniem. Zalecany poziom dla sprawdzania za pomocą próbnika wysokiego
napięcia AC to (2 X VLL) V, gdzie VLL to znamionowe napięcie międzyfazowe
układu elektroenergetycznego. Prąd upływowy nie może przekraczać 20 mA.
Uzyskane wyniki należy zapisać, aby móc je porównać z wynikami kolejnych
prób.
W przypadku korzystania z miernika oporności izolacyjnej powinien on
wskazywać rezystancję 50 000 MΩ lub wyższą, jeśli jest on odizolowany od sieci i
silnika. Jeśli zespół jest podłączony do silnika, miernik oporności izolacyjnej
powinien wskazywać rezystancję 5000 MΩ lub wyższą.
Procedura uruchamiania
Kontrola styczników
Zapoznać się z publikacją 1502-UM050_-EN-P lub 1502-UM052_EN-P, w której
znajdują się informacje na temat kontroli przeprowadzanych przed włączeniem
zasilania, próby upływności komór próżniowych oraz próby rezystancji izolacji.
40
Publikacja Rockwell Automation 1512A-UM100F-PL-P – maj 2013
Instalacja wspólna
Rozdział 4
Kontrola wstępna
Sprawdzić następujące kwestie:
• wartości znamionowe prądu i napięcia styczników są właściwe pod
względem podłączonego obciążenia;
• napięcie sterownicze jest prawidłowe;
• ustawienia przekaźników zabezpieczających;
• elementy grzejne (jeśli są przewidziane) w przekaźniku chroniącym przed
przeciążeniem są dobrze zamocowane i nie są uszkodzone;
• uziemienie urządzeń;
• zewnętrzne połączenia siłowe i sterowanie są zgodne ze schematami
elektrycznymi;
• wszystkie elementy zostały prawidłowo zainstalowane i dokręcone z
podanym momentem (zob. Zalecane wartości momentu dokręcania na
stronie 3, rozdział 1);
• wszystkie przegrody zostały ponownie założone w odpowiednim miejscu;
• wszystkie bezpieczniki są odpowiedniej klasy, odpowiedniego typu i
wykazują odpowiednie parametry znamionowe;
• blokady mechaniczne i odłącznik działają prawidłowo;
• wszystkie ewentualne przekaźniki zabezpieczeniowe zostały poprawnie
zaprogramowane;
• wnętrze szafy jest czyste, nie występują w nim luźne śruby, skrawki metalu
ani nie pozostawiono w nim narzędzi. W razie potrzeby odkurzyć szafę.
• są wszystkie wykorzystywane narzędzia. Jeżeli nie można znaleźć jakiegoś
narzędzia, nie należy włączać zasilania zespołu, dopóki narzędzie to nie
zostanie znalezione.
Sprawdzanie działania stycznika
1. Podłączyć odpowiednie zewnętrzne źródło zasilania (120 lub 230 V AC)
do gniazda testowego na panelu sterowania. Ustawić przełącznik w
położeniu TEST.
UWAGA: Niektóre obwody sterowania mogą wymagać użycia zworek
sterujących, dzięki którym stycznik zamyka się na czas próby. Nie należy
stosować zworek na stykach odłączników, takich jak ISa lub ISb (patrz
Rysunek 61 na stronie 68, na którym przedstawiono położenie tych
styków). Stosowanie zworek w przypadku tych styków może prowadzić
do uszkodzenia urządzeń lub obrażeń.
2. Załączyć i wyłączyć stycznik kilka razy, doprowadzając do niego zasilanie.
Sprawdzić zworkę elektromagnesu, aby upewnić się, że styka się ona
całkowicie z rdzeniami magnetycznymi.
3. Ustawić przełącznik w położeniu wyłączenia (OFF) i odłączyć napięcie z
gniazda testowego.
Publikacja Rockwell Automation 1512A-UM100F-PL-P – maj 2013
41
Rozdział 4
Instalacja wspólna
4. Usunąć wszystkie fragmenty metalu lub luźne elementy nagromadzone
wokół rdzeni magnetycznych stycznika próżniowego. Pozostałości te
przywierają do cewki po włączeniu jej zasilania i mogą prowadzić do
nieprawidłowego zamykania stycznika.
Rysunek 39 – Typowy schemat oprzewodowania: stycznik próżniowy, podtrzymywany
elektrycznie (ze sterowaniem IntelliVAC)
2400V-6900V,3Ø, 50/60Hz
L1 L2 L3 GRD
ISOLATING SWITCH
IS
DOOR INTERLOCK
CT1
T1
F1
CT2
T2
F1
CT3
F1
CURRENT LIMITING
POWER FUSES
MTR
T3
M
CURRENT LIMITING
PRIMARY FUSES F2 __E
F2 __E
47
46
CPT1
500 VA
44
42
____ V
49 OL
592
OVERLOAD
120 V
5
ISa
OFF
8
X
ISb
7
(6)
6
X
(5)
9
(7)
NORMAL
(8)
X
10
TEST SUPPLY POINT
TS
120V
50/60Hz
TEST
(1)
(2)
(3)
(4)
11
EXTRA AUXILIARY
CONTACTS
12
X
32
36
F3
V
1
2
15
1
2.0A
F7
14
14A
A M B
13
+
TCO
EC
4
3
6
CCO
5
MOV
N
17
2
20
START D
15
1
42
34
I M J
MAIN
CONTACTOR (M)
12
V
E M F
C
M
V M-IV
3
9 + - 10
M-IV
30
37
M
G
STOP D 1A
1
K M L
33
M-IV
-
11
AUX
12
L1
G M H
4
OL
12
CLOSE
LEGEND
CUSTOMER WIRING
D LOW VOLTAGE DOOR MOUNTED DEVICE
REMOVE JUMPER WHEN CONNECTING REMOTE EQUIPMENT
"IEEE" NUMBER FOR PROTECTIVE DEVICE
REMOTE EQUIPMENT
V INTELLIVAC NOTES:
OUTPUT RELAY CONTACTS SHOWN WITHOUT CONTROL
POWER APPLIED. THE FOLLOWING FACTORY INSTALLED
CONFIGURATION/POWER-UP STATES ARE IN EFFECT:
CONTACTOR STATUS - FAIL SAFE
MODULE STATUS - FAIL SAFE
INTELLIVAC TO BE PROGRAMMED/CONFIGURED BY THE
CUSTOMER BEFORE START-UP.
16
CONTACTOR
STATUS
31
D
RUN
35
D
OFF
Publikacja Rockwell Automation 1512A-UM100F-PL-P – maj 2013
AUX
CCO
EC
M-IV
TCO
- INTELLIVAC MODULE VACUUM CONTACTOR AUXILIARY INPUT
- INTELLIVAC MODULE CLOSING COIL OUTPUT
- INTELLIVAC MODULE EXTERNAL CAPACITOR INPUT
- MAIN CONTACTOR INTELLIVAC MODULE
- INTELLIVAC MODULE TRIP COIL OUTPUT
Instalacja wspólna
Rozdział 4
Typowy schemat oprzewodowania: stycznik próżniowy, podtrzymywany elektrycznie
(sterowanie za pomocą przekaźników)
2400V-6900V,3Ø, 50/60Hz
L1 L2 L3 GRD
ISOLATING SWITCH
IS
DOOR INTERLOCK
CT1
T1
F1
CT2
T2
F1
CT3
F1
CURRENT LIMITING
POWER FUSES
MTR
T3
M
CURRENT LIMITING
PRIMARY FUSES F2 __E
47
46
CPT
500 VA
44
V
42
____
F2 __E
49 OL
592
OVERLOAD
120 V
5
ISa
OFF
8
X
ISb
7
(6)
NORMAL
6
X
(5)
9
(7)
(8)
X
F3
TEST SUPPLY POINT
TS
120V
50/60Hz
10
TEST
(1)
(2)
(3)
(4)
11
12
MOV
M
M
15
12
X
CR1
15A
CR1
CR2
17A
CR2
17B
CR2
17C
CR2
19
MOV
C
D
BLK
+
CC
20
MAIN
CONTACTOR (M)
Y
REC/MOV
1
-
CC-CLOSING COIL
HC-HOLDING COIL
N
17
HC
B
A M B
13
Y
EXTRA AUXILIARY
CONTACTS
ECONOMIZING
CONTACTOR (CR2)
CR2
32
36
STOP D 1A
2
START D
3
CR1
4
OL
12
30
M
F
I
M
J
31
D
RUN
35
D
OFF
1
34
1
K M L
33
37
MAIN CONTACTOR
PILOT RELAY (CR1)
CR1
E
G M H
Publikacja Rockwell Automation 1512A-UM100F-PL-P – maj 2013
LEGEND
CUSTOMER WIRING
D LOW VOLTAGE DOOR MOUNTED DEVICE
REMOVE JUMPER WHEN CONNECTING REMOTE EQUIPMENT
"IEEE" NUMBER FOR PROTECTIVE DEVICE
REMOTE EQUIPMENT
43
Rozdział 4
Instalacja wspólna
Adnotacje:
44
Publikacja Rockwell Automation 1512A-UM100F-PL-P – maj 2013
Rozdział
5
Konserwacja
UWAGA: Należy korzystać z odpowiednich środków ochrony osobistej, które są
zgodne z lokalnymi przepisami lub regulacjami. W przeciwnym razie może
dojść do poważnych oparzeń, zranienia lub śmierci.
Wymagania w zakresie
narzędzi
WAŻNE
Należy stworzyć harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń. Minimalny
zalecany zakres konserwacji obejmuje coroczny serwis lub serwis
przeprowadzany co 20 000 cykli roboczych (w zależności od tego, który z tych
okresów jest pierwszy). Eksploatowanie urządzeń w skrajnych warunkach
może wymagać dodatkowej uwagi.
WAŻNE
W niektórych podzespołach, które wchodzą w skład tego produktu, stosowane
są elementy w angielskich jednostkach miar. Firma Rockwell Automation
zaleca korzystanie z odpowiednich narzędzi, które pozwolą przeprowadzić
właściwą konserwację tych podzespołów. Jeżeli pozyskanie takich narzędzi nie
jest możliwe, prosimy o kontakt z lokalnym biurem sprzedaży firmy Rockwell
Automation w celu uzyskania pomocy.
•
•
•
•
•
•
•
Klucz dynamometryczny: 0...65 Nm
Klucze nasadowe: 3/8 cala, 7/16 cala, 9/16 cala
Klucz grzechotkowy wraz z przedłużką
Klucze: 7/16 cala, 1/2 cala, 9/16 cala
Szczelinomierze: 1,3 mm (0,050 cala), 2 mm (0,080 cala), 0,5 mm (0,020 cala)
Śrubokręt płaski
Smar Nyogel 759G, nr katalogowy firmy Rockwell Automation
80158-357-51
Publikacja Rockwell Automation 1512A-UM100F-PL-P – maj 2013
45
Rozdział 5
Konserwacja
Zalecane wartości momentu
dokręcania
Podczas ponownej instalacji komponentów lub ponownego montażu szafy
należy zastosować następujące momenty dokręcania w zależności od rozmiarów
śrub:
Tabela 2 – Wartości momentu dokręcania dla elementów konstrukcyjnych
Obejście blokady drzwi
Elementy konstrukcyjne 1/4 cala
8 Nm
Elementy konstrukcyjne 5/16 cala
15 Nm
Elementy konstrukcyjne 3/8 cala
27 Nm
Elementy konstrukcyjne 1/2 cala
65 Nm
UWAGA: Mechanizm blokady drzwi został stworzony w celu zablokowania
dostępu na komory średniego napięcia, w trakcie gdy zespół znajduje się pod
napięciem. Podczas pracy nie należy obchodzić tego zabezpieczenia. Przed
przejściem do regulacji, które wymagają ustawienia dźwigni odłącznika
izolacyjnego w pozycji załączonej (ON) (zamknięty), należy zawsze odłączyć i
zablokować doprowadzane zasilanie (zob. Procedura odłączania i blokowania
zasilania na stronie 47). W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem
elektrycznym, które może spowodować poważne oparzenia, zranienie lub
śmierć.
W przypadku niektórych sekcji, które wymieniono poniżej, konieczne może być
ustawienie uchwytu odłącznika w położeniu włączenia (ON) przy otwartych
drzwiach średniego napięcia. Blokady ochronne, w które wyposażony jest
mechanizm, zostały przewidziane w celu uniemożliwienia ustawienia uchwytu w
położeniu włączenia (ON), gdy otwarte są drzwi szafy.
• Aby obejść to zabezpieczenie, należy wcisnąć śrubokrętem lub innym
narzędziem dźwignię blokady drzwi w przełączniku.
• Wciśniętą dźwignię należy przytrzymać, przesuwając jednocześnie uchwyt
do położenia włączenia (ON) (zamknięty).
46
Publikacja Rockwell Automation 1512A-UM100F-PL-P – maj 2013
Konserwacja
Rozdział 5
Rysunek 40 – Dźwignia blokady drzwi
Dźwignia blokady drzwi
Procedura odłączania i
blokowania zasilania
UWAGA: Należy korzystać z odpowiednich środków ochrony osobistej, które są
zgodne z lokalnymi przepisami lub regulacjami. W przeciwnym razie może
dojść do poważnych oparzeń, zranienia lub śmierci.
UWAGA: Procedurę odłączania i blokowania zasilania należy przeprowadzać
zawsze przed rozpoczęciem serwisu urządzeń. W przeciwnym razie może dojść
do poważnych oparzeń, zranienia lub śmierci.
UWAGA: Na potrzeby poniższej procedury uchwyt odłącznika należy ustawić w
położeniu włączenia (ON). Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym,
przed rozpoczęciem serwisowania urządzeń należy odłączyć i zablokować
zasilanie przychodzące. Jeżeli nie zostanie ono zablokowane, komora zasilania
będzie pod napięciem, gdy uchwyt odłącznika zostanie ustawiony w położeniu
włączenia (ON), co może doprowadzić do poważnych oparzeń, obrażeń ciała lub
śmierci. Firma Rockwell Automation nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia
ciała odniesione przez pracowników, którzy przed rozpoczęciem serwisowania
urządzeń nie przeprowadzili poniższej procedury zabezpieczającej.
1. Odłączyć i zablokować całe zasilanie doprowadzane do rozrusznika z
zasilaczy.
2. Ustawić uchwyt odłącznika w położeniu wyłączenia (OFF).
Publikacja Rockwell Automation 1512A-UM100F-PL-P – maj 2013
47
Rozdział 5
Konserwacja
3. Jeżeli w zespole są przewidziane kondensatory korygujące współczynnik
mocy, przed wejściem do komory zasilania należy rozładować
nagromadzoną w niej energię. Przed wejściem do tej komory należy
odczekać przynajmniej pięć minut lub przeprowadzić następującą
procedurę w celu rozładowania nagromadzonej w niej energii:
a. Sprawdzić, czy uchwyt odłącznika jest ustawiony w położeniu
wyłączenia (OFF).
b. Otworzyć drzwi komory niskiego napięcia.
c. Podłączyć odpowiednie źródło zasilania (120 lub 230 V) do gniazda
pomocniczego na panelu sterowania (patrz Rysunek 41).
d. Ustawić przełącznik sterujący w położeniu TEST.
e. Uruchomić stycznik metodą elektryczną, wciskając przycisk START
przewidziany na zespole lub zespole zdalnym.
f. Wyłączyć stycznik i ustawić przełącznik sterujący w położeniu
normalnym (NORMAL). Odłączyć zewnętrzne źródło zasilania.
g. Przeprowadzić procedurę blokowania zasilania.
Rysunek 41 – Panel sterowania przekaźnikowego (sterowanie IntelliVAC)
Przełącznik sterujący
Pomocnicze gniazdo
zasilające (gniazdo
testowe)
4. Otworzyć drzwi przedziału średniego napięcia.
5. Sprawdzić wzrokowo, czy dźwignie odłącznika łączą się całkowicie z
wtykami uziemiającymi na listwie uziemiającej. Przegrody odłącznika
powinny być zamknięte (patrz Rysunek 42).
48
Publikacja Rockwell Automation 1512A-UM100F-PL-P – maj 2013
Konserwacja
Rozdział 5
Rysunek 42 – Sprawdzanie odłącznika w położeniu otwartym
Patrz Widok
szczegółowy A
Szyna uziemiająca
Ostrza odłącznika muszą zostać
całkowicie osadzone we
wtykach uziemiających, które są
osadzone na szynie uziemiającej
(sprawdzić dla każdej fazy)
Przegrody odłącznika
muszą być zamknięte
(sprawdzić dla każdej
fazy)
Widok szczegółowy A
Wtyki
uziemiające
Ostrza
odłącznika w
położeniu
otwartym
Widok od tyłu; podzespoły zostały
usunięte ze względu na przejrzystość
6. Sprawdzić stycznik po stronie zasilania i obciążenia, korzystając z
detektora prądu typu hot stick lub odpowiedniego urządzenia do pomiaru
napięcia, aby upewnić się, że po obu tych stronach nie ma napięcia (patrz
Rysunek 43).
a. Napięcie po stronie zasilania należy sprawdzić na górnych zaciskach
komór próżniowych.
Publikacja Rockwell Automation 1512A-UM100F-PL-P – maj 2013
49
Rozdział 5
Konserwacja
b. Napięcie po stronie obciążenia należy sprawdzić na dolnych zaciskach
komór próżniowych.
Rysunek 43 – Punkty kontroli napięcia stycznika
Sprawdzić w tym miejscu
napięcie po stronie zasilania
Sprawdzić w tym miejscu
napięcie po stronie
obciążenia
7. Przeprowadzić procedurę obejścia blokady drzwi (zob. Obejście blokady
drzwi na stronie 46), aby ustawić dźwignię odłącznika w pozycji
zamkniętej (ON).
8. Sprawdzić dźwignie odłącznika, korzystając z detektora prądu typu hot
stick lub odpowiedniego urządzenia do pomiaru napięcia, aby upewnić się,
że nie ma na nich napięcia (patrz Rysunek 44).
Rysunek 44 – Punkty sprawdzania napięcia na odłączniku
Ostrza odłącznika muszą się
całkowicie połączyć z szynami
zasilającymi
Sprawdzić w tym miejscu napięcie
zasilania
9. Gdy w ramach kontroli okaże się, że w żadnym obwodzie zasilającym nie
ma napięcia, dźwignię odłącznika będzie można ustawić ponownie w
pozycji otwartej (OFF). Szafę można teraz bezpiecznie poddać serwisowi.
50
Publikacja Rockwell Automation 1512A-UM100F-PL-P – maj 2013
Konserwacja
Wyciąganie i wymiana
bezpieczników
Rozdział 5
UWAGA: Prace na tym urządzeniu mogą wykonywać jedynie przeszkoleni
pracownicy, którzy rozumieją, na czym polega zasada działania produktów
Biuletynu 1500. Należy zawsze korzystać z odpowiedniego sprzętu ochronnego
i wykonywać właściwe procedury zabezpieczające.
Rysunek 45 – Bezpieczniki mocy średniego napięcia
Bezpieczniki przykręcane
Bezpieczniki zatrzaskowe
Narzędzie do
wyciągania
bezpieczników
zatrzaskowych
UWAGA: Serwisowanie włączonych urządzeń automatyki przemysłowej może
być niebezpieczne. Porażenie prądem elektrycznym, oparzenie lub
niezamierzone uaktywnienie urządzenia sterującego może prowadzić do
śmierci lub poważnych obrażeń. Nawet gdy wyłącznik jest ustawiony w
położeniu wyłączenia, w szafie może występować niebezpieczne napięcie.
Zaleca się odłączenie urządzeń automatyki od źródeł zasilania lub ich
zablokowanie oraz potwierdzenie wytracenia energii przechowywanej w
kondensatorach. Jeśli konieczne jest wykonanie pracy w pobliżu włączonych
urządzeń, należy przestrzegać zasad dotyczących bezpiecznej pracy określonych
w normie NFPA 70E, Electrical Safety requirements for Employee Work places.
Publikacja Rockwell Automation 1512A-UM100F-PL-P – maj 2013
51
Rozdział 5
Konserwacja
UWAGA: Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, należy upewnić się, że
odłączono główne źródło zasilania, a urządzenie zablokowano i odpowiednio
oznaczono. Upewnić się, że napięcie we wszystkich obwodach wynosi zero,
używając detektora prądu typu hot stick lub odpowiedniego przyrządu do
pomiaru napięcia. Niezastosowanie się do tego zalecenia może prowadzić do
obrażeń lub śmierci.
WSKAZÓWKA
Na jednym końcu bezpiecznika zasilania głównego przewidziany jest
wyskakujący wskaźnik bolcowy. W przypadku przepalenia bezpiecznika
wskaźnik będzie wysunięty. Bezpiecznik należy usunąć z zacisku w taki sposób,
aby wskaźnik ten znajdował się u góry.
UWAGA: Bezpieczniki mogą być gorące jeszcze przez godzinę po zakończeniu
pracy. Przed rozpoczęciem pracy z bezpiecznikami należy sprawdzić ich
temperaturę i w razie potrzeby skorzystać z izolowanego ochraniacza dłoni.
Niezastosowanie się do tego zalecenia może prowadzić do oparzeń.
Wymiana BEZPIECZNIKÓW PRZYKRĘCANYCH
Wymagane narzędzia:Klucz grzechotkowy 3/8 cala, przedłużenie 2 cale,
przedłużenie 6 cali, przedłużenie 12 cali, klucz nasadowy 1/2 cala, klucz
dynamometryczny 3/8 cala.
WSKAZÓWKA
Długość przedłużenia, jakie będzie trzeba zastosować w przypadku sprzętu
montażowego, jest zależna od rodzaju zainstalowanych bezpieczników. Na jej
podstawie określony zostanie także rozmiar zainstalowanych przegród
międzyfazowych. W celu zapewnienia lepszego dostępu do nakrętek
mocujących bezpieczników przegrody dolne można zdjąć.
1. Zdjąć dwie dolne nakrętki mocujące, podkładki zabezpieczające i płaskie z
dwustronnych śrub mocujących.
2. Zdjąć dwie górne nakrętki mocujące, podkładki zabezpieczające i płaskie z
dwustronnych śrub mocujących i ściągnąć bezpiecznik ze śrub
dwustronnych, na których jest zamocowany.
3. Założyć zamienny bezpiecznik na cztery dwustronne śruby mocujące,
przytrzymać go i założyć dwie górne podkładki płaskie, podkładki
zabezpieczające oraz nakrętki. Dokręcić nakrętki z momentem 15 Nm.
4. Założyć dwie dolne podkładki płaskie, podkładki zabezpieczające i
nakrętki. Dokręcić nakrętki z momentem 15 Nm.
5. Jeżeli wcześniej wyciągnięto przegrody międzyfazowe, należy pamiętać o
ich prawidłowym zainstalowaniu.
52
Publikacja Rockwell Automation 1512A-UM100F-PL-P – maj 2013
Konserwacja
Rozdział 5
Wymiana BEZPIECZNIKÓW MOCOWANYCH NA ZATRZASK
Zalecane narzędzie: Narzędzie do wyciągania bezpieczników o nr katalogowym
80144-491-02 (opcjonalne)
WSKAZÓWKA
Aby ułatwić wyciągnięcie i instalację bezpiecznika, można wyciągnąć
przegrody międzyfazowe, które są przewidziane u dołu zespołu bezpieczników.
1. Założyć kielich narzędzia do wyciągania bezpieczników na górną część
bezpiecznika.
2. Szybko pociągnąć to narzędzie, aby wyciągnąć górną część bezpiecznika z
zacisku.
3. Odłożyć na bok narzędzie do wyciągania bezpieczników.
4. Wyciągnąć z zacisku dolną część bezpiecznika, pociągając go w górę i lekko
obracając jednym, kompletnym ruchem.
5. Aby zainstalować zamienny bezpiecznik, należy go włożyć pomiędzy
zaciski.
6. Należy zwrócić uwagę, aby oznaczenia na tulejkach były odpowiednio
ułożone względem zacisków.
7. Mocno i szybko popchnąć dolną część bębna bezpiecznika, aby
zamocować go w zacisku.
8. Mocno i szybko popchnąć górną część bębna bezpiecznika, aby
zamocować go w zacisku.
9. Złapać obiema rękami za środek bębna bezpiecznika i delikatnie poruszyć
nim do przodu oraz do tyłu, aby sprawdzić, czy bezpiecznik jest dobrze
osadzony w zaciskach.
10. Sprawdzić ponownie i upewnić się, że oznaczenia widoczne u góry i na
dole bezpiecznika nie stykają się z zaciskiem.
11. Jeżeli wcześniej wyciągnięto przegrody międzyfazowe, należy pamiętać o
ich prawidłowym zainstalowaniu.
Publikacja Rockwell Automation 1512A-UM100F-PL-P – maj 2013
53
Rozdział 5
Konserwacja
Rysunek 46 – Zatrzaskowy bezpiecznik mocy o napięciu średnim
Wskaźnik przepalonego bezpiecznika
(widoczne wskazanie informujące o
przepaleniu)
‡
‡
Oznaczenia
‡
Konserwacja styczników
Wyciąganie stycznika
Zapoznać się z publikacją 1502-UM050_-EN-P (seria D) lub publikacją
1502-UM052_-EN-P (seria E), aby uzyskać wskazówki dotyczące konserwacji
styczników.
UWAGA: Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, przed
rozpoczęciem pracy na urządzeniach należy odłączyć i zablokować zasilanie
przychodzące (zob. Procedura odłączania i blokowania zasilania na stronie 47).
Upewnić się, że napięcie we wszystkich obwodach wynosi zero, używając
detektora prądu typu hot stick lub odpowiedniego przyrządu do pomiaru
napięcia. W przeciwnym razie może dojść do poważnych oparzeń, zranienia lub
śmierci.
1. Przeprowadzić procedurę blokowania zasilania (zob. Procedura odłączania
i blokowania zasilania na stronie 47).
2. Odłączyć zespół przewodów sterujących od wtyczki przewidzianej u dołu,
po lewej stronie stycznika (patrz Rysunek 47).
3. Wyciągnąć bezpieczniki główne transformatora zasilania sterowania z
górnej części stycznika.
4. Odłączyć przewody główne transformatora zasilania sterowania w górnej
części stycznika.
5. Za pomocą klucza nasadowego 9/16 cala odłączyć przewody zasilające i
szyny od tylnej części stycznika.
54
Publikacja Rockwell Automation 1512A-UM100F-PL-P – maj 2013
Konserwacja
Rozdział 5
Rysunek 47 – Wyciąganie stycznika
Pręt blokady
stycznika
Dźwignia
napędu
stycznika
6. Wykręcić śrubę zabezpieczającą nylonową tulejkę stycznika z dźwigni do
jego obsługi.
7. Wysunąć pręt blokady stycznika i jego nylonową tulejkę z rowka
przewidzianego w dźwigni do obsługi stycznika (patrz Rysunek 48).
Rysunek 48 – Wyciąganie stycznika
Pręt blokady stycznika
Śruba
zabezpieczająca
nylonową tulejkę
stycznika
Nylonowa
tulejka
stycznika
Nakrętka Nyloc
Dźwignia napędu stycznika
Wypustki
zabezpieczające
stycznika
8. Wykręcić dwie śruby mocujące stycznika z jego przedniej części.
Publikacja Rockwell Automation 1512A-UM100F-PL-P – maj 2013
55
Rozdział 5
Konserwacja
9. Przesunąć stycznik lekko do przodu, aby wysunąć wypustki
zabezpieczające, które znajdują się w jego tylnej części ze wspornika
mocującego znajdującego się w szafie.
10. Ostrożnie wyciągnąć stycznik z szafy.
11. W przypadku wymiany stycznika na nowy dźwignię blokady stycznika
należy przenieść do nowego stycznika.
UWAGA: Stycznik waży około 22 kg i do jego bezpiecznego wyciągnięcia z szafy
i przeniesienia konieczne może być skorzystanie z pomocy drugiej osoby.
Nieostrożne przenoszenie stycznika może prowadzić do obrażeń ciała i/lub
uszkodzenia urządzeń.
12. Aby zainstalować stycznik, powyższą procedurę należy przeprowadzić w
odwrotnej kolejności. Pamiętać o prawidłowym dokręceniu śrub
mocujących, elementów kabli zasilających i elementów szyn.
Zob. Zalecane wartości momentu dokręcania na stronie 3, rozdział 1.
13. Wyregulować pręt blokady stycznika zgodnie z procedurą regulacji tego
pręta. Zob. Regulacja pręta blokady styczników na stronie 56.
Regulacja pręta blokady
styczników
UWAGA: Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, przed
rozpoczęciem pracy na urządzeniach należy zablokować zasilanie przychodzące
(zob. Procedura odłączania i blokowania zasilania na stronie 47). Upewnić się,
że napięcie we wszystkich obwodach wynosi zero, używając detektora prądu
typu hot stick lub odpowiedniego przyrządu do pomiaru napięcia. W
przeciwnym razie może dojść do poważnych oparzeń, zranienia lub śmierci.
1. Przeprowadzić procedurę odłączania i blokowania zasilania
(zob. Procedura odłączania i blokowania zasilania na stronie 47).
2. Otworzyć drzwi przedziału średniego napięcia. Przeprowadzić procedurę
obejścia blokady drzwi (zob. Obejście blokady drzwi na stronie 46), aby
ustawić uchwyt odłącznika na środku pomiędzy położeniem wyłączenia
(OFF) a położeniem włączenia (ON) (patrz Rysunek 49). Uchwyt
powinien znajdować się w tym położeniu do momentu zakończenia
procedury regulacji.
3. Gdy stycznik jest ustawiony w położeniu wyłączenia (OFF), wsunąć
szczelinomierz 1,5 mm w szczelinę pomiędzy dźwignią blokady a dźwignią
do obsługi odłącznika. Wymiar tej szczeliny musi mieścić się w przedziale
od 1,0 mm do 2,0 mm.
4. Aby ją zmniejszyć, należy wykonać czynności opisane w krokach 5–7.
Czynności opisane w krokach 8–10 pozwalają zwiększyć tę szczelinę.
56
Publikacja Rockwell Automation 1512A-UM100F-PL-P – maj 2013
Konserwacja
Rozdział 5
Rysunek 49 – Regulacja uchwytu odłącznika
Szczelina:
(1,1...1,5 mm)
Dźwignia mechanizmu
odłącznika
Dźwignia
mechanizmu
przełącznika
Wspornik
blokujący
Pręt blokady stycznika
Dźwignia napędu
stycznika
Dźwignia
odłącznika
ustawiona na
środku
Nakrętka Nyloc
Zmniejszanie odległości szczeliny
5. Poluzować dwie śruby wkręcone we wspornik blokujący i przesunąć go w
górę do dźwigni blokady.
6. Po włożeniu szczelinomierza w szczelinę przesunąć dźwignię blokady i
wspornik blokujący tak, aby przybliżyć je do dźwigni mechanizmu
odłącznika, co pozwoli zmniejszyć szczelinę. Dokręcić śruby wspornika
blokującego.
7. Dokręcić nakrętkę Nyloc tak, aby dobrze oparła się na dźwigni napędowej
stycznika. Nie należy dokręcać jej zbyt mocno, ponieważ spowoduje to
przesunięcie dźwigni obsługowej i zmniejszenie szczeliny. Przejść do
kroku 11.
Zwiększanie odległości szczeliny
8. Odkręcić dwie śruby wkręcone we wspornik blokujący i odsunąć go od
dźwigni blokady.
9. Odkręcić nakrętkę Nyloc tak, aby uzyskać szczelinę o żądanej wielkości.
Publikacja Rockwell Automation 1512A-UM100F-PL-P – maj 2013
57
Rozdział 5
Konserwacja
10. Przesunąć wspornik blokujący tak, aby zetknąć go z dźwigną blokady, a
następnie dokręcić śruby.
11. Zastosować klej Loctite 290 (lub jego odpowiednik) na śruby wspornika
blokującego i dokręcić te śruby z momentem 8 Nm.
12. Ustawić uchwyt odłącznika w położeniu włączenia (ON).
13. Zamknąć stycznik ręcznie, zakładając szczypce blokujące na dźwignię do jego
obsługi i dociskając tak, aby płytka twornika zetknęła się z rdzeniami
magnetycznymi (patrz Rysunek 50). Sprawdzić, czy dźwignia blokady
zachodzi przynajmniej 3 mm na dźwignię do obsługi odłącznika (patrz
Rysunek 51).
Rysunek 50 – Ręczne zamykanie stycznika (niektóre części nie są widoczne)
Pręt blokady
stycznika
Wtyczka
stycznika
Śruby mocujące
stycznika
58
Publikacja Rockwell Automation 1512A-UM100F-PL-P – maj 2013
Dźwignia do
obsługi
stycznika
Konserwacja
Rozdział 5
Rysunek 51 – Zachodzenie dźwigni do obsługi odłącznika
Minimalne zachodzenie: 3 mm
Dźwignia
mechanizmu
odłącznika
Dźwignia
blokady
14. Otworzyć stycznik. Sprawdzić, czy dźwignia blokady i pręt poruszają się
swobodnie oraz czy sprężyny powrotne ustawiają zespół ponownie w
położeniu wyjściowym.
Sprawdzanie i smarowanie
mechanizmu odłączników
UWAGA: Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, przed
rozpoczęciem pracy na urządzeniach należy zablokować zasilanie przychodzące
(zob. Procedura odłączania i blokowania zasilania na stronie 47). Upewnić się,
że napięcie we wszystkich obwodach wynosi zero, używając detektora prądu
typu hot stick lub odpowiedniego przyrządu do pomiaru napięcia. W
przeciwnym razie może dojść do poważnych oparzeń, zranienia lub śmierci.
1. Przeprowadzić procedurę blokowania zasilania (zob. Procedura odłączania
i blokowania zasilania na stronie 47).
2. Otworzyć drzwi przedziału średniego napięcia.
3. Sprawdzić stan sworznia z łbem płaskim i sworzni z otworem na zawleczkę
przedstawionych na Rysunek 52. Wymienić wszystkie zużyte części.
4. Jeżeli konieczna jest wymiana dźwigni mechanizmu odłącznika lub
dźwigni blokady, przed zainstalowaniem nowych podzespołów miejsca, w
których dźwignie te obracają się, należy nasmarować smarem do pierścieni
uszczelniających typu „O” Dow Corning 55 (nr katalogowy firmy
Rockwell Automation RU-8216 lub jego odpowiednikiem) (patrz
Rysunek 52).
Publikacja Rockwell Automation 1512A-UM100F-PL-P – maj 2013
59
Rozdział 5
Konserwacja
Rysunek 52 – Punkty smarowania mechanizmu odłącznika
Gwintowany pręt
połączeniowy
Sworznie z łbem płaskim i
otworem na zawleczkę
Dźwignia
mechanizmu
odłącznika
Dźwignia
blokady
Punkty smarowania
(tylko w przypadku
wymiany)
Pręt blokady stycznika
5. Sprawdzić elementy mocujące mechanizmu dźwigni odłącznika oraz pręta
blokady dźwigni stycznika (patrz Rysunek 52). Dokręcić wszystkie
obluzowane elementy.
6. Sprawdzić ostrza odłącznika oraz punkty styku z szynami zasilającymi
(patrz Rysunek 58). Powierzchnie współpracujące muszą być czyste i
dobrze nasmarowane.
7. Usunąć wszelkie zabrudzenia i wysuszony smar.
WAŻNE
Nie drapać części ani nie czyścić ich pilnikiem. Może to spowodować
zerwanie powłoki i narażenie głębszej warstwy miedzianej na korozję.
8. Miejsce pomiędzy ostrzami odłącznika, a także miejsca, w których obracają
się te dźwignie, należy nasmarować środkiem Nyogel 759G (patrz
Rysunek 53).
WAŻNE
60
Ostrza odłącznika należy smarować co najmniej raz w roku, aby
uniknąć nadmiernego zużycia podzespołów oraz aby nie dopuścić do
przegrzania się tych elementów.
Publikacja Rockwell Automation 1512A-UM100F-PL-P – maj 2013
Konserwacja
Rozdział 5
Rysunek 53 – Punkty smarowania odłącznika
Smarować ostrza
odłącznika
Smarować
miejsca
obracania
Regulacja odłącznika z
dźwignią
Odłącznik stosowany w urządzeniu Biuletynu 1500 (serii R) został
unowocześniony w celu zapewnienia większej wydajności. Procedura ta pozwala
zapewnić prawidłową pracę mechanizmu odłącznika o nowej konstrukcji.
UWAGA: Przed rozpoczęciem serwisowania urządzenia należy przeprowadzić
procedurę odłączania i blokowania głównej szyny zasilania. Upewnić się, że
napięcie we wszystkich obwodach wynosi zero, używając detektora prądu typu
hot stick lub odpowiedniego przyrządu do pomiaru napięcia. W przeciwnym
razie może dojść do poważnych oparzeń, zranienia lub śmierci.
OSTRZEŻENIE: Należy korzystać z odpowiednich środków ochrony osobistej,
które są zgodne z lokalnymi przepisami lub regulacjami. W przeciwnym razie
może dojść do poważnych oparzeń, zranienia lub śmierci.
1. Wsunąć śrubokręt w urządzenie wyłączające blokadę odłącznika, wcisnąć i
przesunąć w dolną pozycję, trzymać w tym położeniu.
2. Przesuwać dźwignię do obsługi odłącznika ruchem ciągłym, od położenia
otwartego (czarne) do zamkniętego (czerwone).
Nie zamykać odłącznika z nadmierną siłą lub szybkością. Doprowadzi do
to uzyskania nieprawidłowego wyniku testu.
Publikacja Rockwell Automation 1512A-UM100F-PL-P – maj 2013
61
Rozdział 5
Konserwacja
Rysunek 54 – Urządzenie wyłączające blokadę odłącznika
Położenie
zamknięte
Dźwignia do
obsługi
odłącznika
Urządzenie
wyłączające
blokadę
Położenie
otwarte
3. Należy zmierzyć skok mechanizmu 3 fazy (położona po prawej stronie).
Mechanizm wszystkich trzech faz umieszczony jest na tym samym wałku,
jednak pomiar mechanizmu trzeciej fazy jest najmniej kłopotliwy.
Rysunek 55 – Położenie zespołu mechanizmu odłącznika
Złożenie mechanizmu
odłącznika (Faza 3)
4. Położyć kątomierz cyfrowy dostarczony przez klienta na dole zespołu
mechanizmu odłącznika.
Kąt mechanizmu musi wynosić 180º lub być nieco wyższy, jednak musi
mieścić się w tolerancji 0 / + 6º.
WSKAZÓWKA
62
Jeżeli nie można skorzystać z kątomierza cyfrowego, do dolnej części
dźwigni stalowej wałka obsługowego należy przyłożyć liniał, aby
sprawdzić, czy czerwony łącznik ustawiony jest równolegle.
Publikacja Rockwell Automation 1512A-UM100F-PL-P – maj 2013
Konserwacja
Rozdział 5
Rysunek 56 – Położenie kąta zespołu mechanizmu odłącznika
Musi być zachowana
tolerancja 0 / + 6º
Zespół wałka
Czerwone,
szklano-poliest
rowe łączniki
odłącznika
5. Odkręcić nakrętki zabezpieczające przy każdym strzemieniu (uwaga: jedna
z nich ma gwint lewostronny).
6. Wyregulować kluczem gwintowane połączenie mechaniczne odłącznika
tak, aby całkowity kąt skoku tego mechanizmu mieścił się w zakresie
żądanej tolerancji.
7. Przytrzymać mechanizm gwintowany i dokręcić nakrętki zabezpieczające.
Publikacja Rockwell Automation 1512A-UM100F-PL-P – maj 2013
63
Rozdział 5
Konserwacja
Rysunek 57 – Gwintowane połączenie mechaniczne odłącznika
Gwintowane
połączenie
mechaniczne
odłącznika
8. Za pomocą dźwigni odłącznika sprawdzić kąt skoku.
Jeżeli kąt ten jest nieprawidłowy, powtarzać czynności opisane w krokach
od 5 do 7 do momentu, aż osiągnięty zostanie żądany kąt skoku.
UWAGA: Wszystkie trzy zespoły mechanizmu odłącznika muszą mieścić się w
określonej tolerancji kątowej.
Regulacja uziemienia
mechanizmu odłączników
UWAGA: Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, przed
rozpoczęciem pracy na urządzeniach należy zablokować zasilanie przychodzące
(zob. Procedura odłączania i blokowania zasilania na stronie 47). Upewnić się,
że napięcie we wszystkich obwodach wynosi zero, używając detektora prądu
typu hot stick lub odpowiedniego przyrządu do pomiaru napięcia. W
przeciwnym razie może dojść do poważnych oparzeń, zranienia lub śmierci.
1. Przeprowadzić procedurę odłączania i blokowania zasilania
(zob. Procedura odłączania i blokowania zasilania na stronie 47).
2. Sprawdzić uziemienie ostrzy odłącznika. Gdy uchwyt odłącznika jest
ustawiony w położeniu wyłączenia (OFF), dźwignie tego odłącznika
muszą być całkowicie połączone z wtykami uziemiającymi i muszą
znajdować się w odległości 1,5 mm od szyny uziemiającej (patrz
Rysunek 58). Gdy uchwyt odłącznika jest ustawiony w położeniu
włączenia (ON), dźwignie muszą być całkowicie połączone z szynami
zasilającymi.
64
Publikacja Rockwell Automation 1512A-UM100F-PL-P – maj 2013
Konserwacja
Rozdział 5
Rysunek 58 – Regulacja uziemienia odłącznika
Szyna
uziemienia
Maksymalna szczelina (1,5 mm) pomiędzy szyną
uziemiającą a odłącznikiem w położeniu otwartym
Ostrze odłącznika
Szyna zasilająca
Styk pomocniczy
3. Aby wyregulować odległość pomiędzy ostrzami a szynami, należy odłączyć
gwintowany pręt od dźwigni odłącznika.
4. Obrócić gwintowany pręt połączeniowy, aby go wydłużyć lub skrócić.
Spowoduje to wyregulowanie położenia dźwigni odłącznika w przypadku
położenia włączonego (ON) i wyłączonego (OFF).
Kontrola i wymiana styków
pomocniczych
UWAGA: Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, przed
rozpoczęciem pracy na urządzeniach należy zablokować zasilanie przychodzące
(zob. Procedura odłączania i blokowania zasilania na stronie 47). Upewnić się,
że napięcie we wszystkich obwodach wynosi zero, używając detektora prądu
typu hot stick lub odpowiedniego przyrządu do pomiaru napięcia. W
przeciwnym razie może dojść do poważnych oparzeń, zranienia lub śmierci.
1. Przeprowadzić procedurę blokowania zasilania (zob. Procedura odłączania
i blokowania zasilania na stronie 47).
2. Sprawdzić styki pomocnicze pod kątem zużycia, przypalenia lub
uszkodzeń wywołanych wysoką temperaturą. Wymienić wszystkie
uszkodzone styki. Średni czas pomiędzy awariami styków (MTBF) wynosi
20 milionów operacji, jeżeli styki są używane zgodnie ze specyfikacją
roboczą.
Publikacja Rockwell Automation 1512A-UM100F-PL-P – maj 2013
65
Rozdział 5
Konserwacja
3. Aby wyciągnąć styk, należy obrócić oba elementy złączne z główką D tak,
aby wyrównać części płaskie z krawędzią styku (patrz Rysunek 59).
4. Wyciągnąć styk z obudowy.
5. Odłączyć przewody od styku pomocniczego.
6. Aby zainstalować styk pomocniczy, procedurę tę należy przeprowadzić w
odwrotnej kolejności.
7. Sprawdzić, czy styk jest prawidłowo umieszczony w uchwycie (patrz
Rysunek 59).
Rysunek 59 – Ustawianie kierunku styków pomocniczych
Element blokujący z główką D
20
AMP
CATALOG NO.
700-CPM
SER. A
SER. A
700-CPM
CATALOG NO.
66
20
AMP
Prawidłowo
Nieprawidłowo
Publikacja Rockwell Automation 1512A-UM100F-PL-P – maj 2013
Konserwacja
Regulacja styków
pomocniczych
Rozdział 5
Styki pomocnicze znajdują się z lewej strony odłącznika, tuż pod krzywkami
wałka odłącznika.
Styki normalnie otwarte (styki „a” odłącznika – ISa) znajdują się na zewnątrz
obudowy odłącznika, natomiast styki normalnie zamknięte (styki „b”
odłącznika – ISb) znajdują się w obudowie.
Rysunek 60 – Położenie styków pomocniczych ISa i ISb
Styki pomocnicze ISa
(normalnie otwarte)
Styki pomocnicze ISb (normalnie zamknięte)
Styki ISa i ISb są dokładnie takie same (700 CPM). Krzywka wymusza
odpowiedni stan styków.
Należy zapoznać się ze schematami oprzewodowania przedstawionymi na
Rysunek 35 na stronie 36 i Rysunek na stronie 43.
WAŻNE
Procedura regulacji uziemienia odłącznika (zob. Regulacja uziemienia
mechanizmu odłączników na stronie 64) musi zostać przeprowadzona przed
wyregulowaniem styków pomocniczych na potrzeby zapewnienia właściwej
synchronizacji zespołu.
Regulacja styków normalnie otwartych (ISa)
UWAGA: Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, przed
rozpoczęciem pracy na urządzeniach należy zablokować zasilanie przychodzące
(zob. Procedura odłączania i blokowania zasilania na stronie 47). Upewnić się,
że napięcie we wszystkich obwodach wynosi zero, używając detektora prądu
typu hot stick lub odpowiedniego przyrządu do pomiaru napięcia. W
przeciwnym razie może dojść do poważnych oparzeń, zranienia lub śmierci.
1. Ustawić uchwyt odłącznika w położeniu wyłączenia (OFF) (otwarty).
2. Odkręcić śrubę mocującą krzywkę zewnętrzną do wałka. Nie wykręcać
całej śruby. Krzywka nie powinna obracać się swobodnie na wałku.
Publikacja Rockwell Automation 1512A-UM100F-PL-P – maj 2013
67
Rozdział 5
Konserwacja
3. Ustawić dźwignię odłącznika w położeniu włączenia (ON) (zamknięty) i
sprawdzić, czy krzywka obraca się wraz z wałkiem.
4. Wsunąć sworzeń o średnicy 6,35 mm w rowek krzywki, pomiędzy
popychacz a koniec tego rowka.
Rysunek 61 – Regulacja styków pomocniczych, widok z lewej strony (widoczne styki
pomocnicze ISa)
Szczelina: 6,35 mm
Krzywka
Popychacz krzywki
20
AMP
SER. A
700-CPM
CATAL OG NO.
Styk pomocniczy
5. Wyregulować krzywkę na wałku tak, aby szczelina sięgająca od popychacza
krzywki do końca rowka była równa szerokości sworznia – 6,35 mm.
6. Ustawić dźwignię odłącznika w położeniu wyłączenia (OFF) (otwarty) i
sprawdzić, czy krzywka obraca się wraz z wałkiem.
7. Dokręcić śrubę mocującą krzywkę do wałka. Ustawić dźwignię odłącznika
w położeniu włączenia (ON) i jeszcze raz sprawdzić szczelinę za pomocą
sworznia.
8. Sprawdzić, czy styk pomocniczy ISa jest otwarty, gdy otwarty jest
odłącznik. Sprawdzić, czy styk ISa jest zamknięty, gdy zamknięty jest
odłącznik.
Regulacja styków normalnie zamkniętych (ISb)
1. Ustawić dźwignię odłącznika w położeniu wyłączenia (OFF) (otwarty).
2. Odkręcić śrubę mocującą krzywkę wewnętrzną do wałka. Nie wykręcać
całej śruby. Krzywka nie powinna obracać się swobodnie na wałku.
3. Wsunąć sworzeń o średnicy 6,35 mm w rowek krzywki, pomiędzy
popychacz a koniec tego rowka.
68
Publikacja Rockwell Automation 1512A-UM100F-PL-P – maj 2013
Konserwacja
Rozdział 5
4. Wyregulować krzywkę na wałku tak, aby szczelina sięgająca od popychacza
krzywki do końca rowka była równa szerokości sworznia – 6,35 mm.
5. Dokręcić śrubę mocującą krzywkę do wałka. Ustawić dźwignię odłącznika
w położeniu wyłączenia (OFF) i jeszcze raz sprawdzić szczelinę za pomocą
sworznia.
6. Przesunąć dźwignię kilka razy, a następnie sprawdzić, czy pomiędzy
końcem rowka krzywki a sworzniem popychacza obu krzywek występuje
szczelina równa 6,35 mm.
7. Sprawdzić, czy styk pomocniczy ISb jest zamknięty, gdy zamknięty jest
odłącznik. Sprawdzić, czy styk ISb jest otwarty, gdy zamknięty jest
odłącznik.
Regulacja punktu zmiany stanu
W ramach tej procedury ustawia się wtórną blokadę elektryczną. Gdy blokada
elektryczna jest dobrze ustawiona, otwiera ona obwód zasilania sterowania,
zanim otwarty zostanie odłącznik na skutek ustawienia dźwigni w położeniu
wyłączenia (OFF).
1. Po wyregulowaniu styków pomocniczych dźwignię odłącznika należy
ustawić w położeniu włączenia (ON).
2. Podłączyć urządzenie wskazujące ciągłość w zamkniętych stykach
pomocniczych.
3. Przesunąć powoli dźwignię odłącznika, ustawiając ją w położeniu
wyłączenia (OFF), i obserwować moment, w którym ruchome ostrza
odłącznika oddzielą się od szyn zasilających.
4. Jeżeli stan styków pomocniczych nie zmieni się przed otwarciem
odłącznika, należy przeprowadzić ponownie procedurę regulacji styków
pomocniczych (zob. Kontrola i wymiana styków pomocniczych na
stronie 65).
UWAGA: Stan styków pomocniczych musi się zmienić z zamkniętego na
otwarty, zanim ostrza odłącznika przestaną stykać się z szynami
zasilającymi. Dzięki temu odłącznik nie otwiera się, gdy zespół znajduje
się pod napięciem i jest obciążony. Jeżeli styki pomocnicze nie zostaną
prawidłowo ustawione, urządzenie może zostać poważnie uszkodzone
i/lub może dojść do zranienia pracowników.
Publikacja Rockwell Automation 1512A-UM100F-PL-P – maj 2013
69
Rozdział 5
Konserwacja
Procedura obejścia
awaryjnego na potrzeby
wejścia do przedziału
średniego napięcia
Zadaniem mechanizmu blokującego szafę zasilającą średniego napięcia jest
blokowanie dostępu do przedziału średniego napięcia, w trakcie gdy dźwignia
odłącznika jest ustawiona w położeniu włączenia (ON), a odłącznik jest
zamknięty.
WAŻNE
Procedura przedstawiona poniżej może być wykorzystywana tylko wtedy, gdy
odłącznika nie można otworzyć w sposób opisany w ramach procedury
otwierania drzwi, zarówno w przypadku urządzenia z obudową standardową,
jak i obudową ArcShield.
UWAGA: W ramach tej procedury pracownicy mogą mieć kontakt z
podzespołami średniego napięcia. Gdy tylko jest to możliwe, przed
rozpoczęciem tej procedury należy odłączyć i zablokować zasilanie. Jeżeli nie
można tego zrobić, należy użyć odpowiednich środków ochrony i praktyk
roboczych, które pozwalają wyeliminować ryzyko porażenia prądem
elektrycznym. W przeciwnym razie może dojść do poważnych oparzeń,
zranienia lub śmierci.
1. Wykręcić dwie śruby samogwintujące 1/4-20 z zacisku Z i zdjąć ten zacisk
z krawędzi drzwi SN.
Rysunek 62 – Zespół zacisku Z
Kołek uchwytu
Wykręcić śruby
samogwintujące 1/4-20
Zdjąć zacisk Z
2. Odkręcić dwie śruby blokujące drzwi.
3. Za pomocą śrubokrętu płaskiego obrócić sworzeń urządzenia
wyłączającego blokadę, który znajduje się po prawej stronie dźwigni
odłącznika.
70
Publikacja Rockwell Automation 1512A-UM100F-PL-P – maj 2013
Konserwacja
Rozdział 5
Rysunek 63 – Sworzeń urządzenia wyłączającego blokadę
Sworzeń urządzenia wyłączającego blokadę
4. Otworzyć drzwi przedziału zasilania.
Jeżeli możliwe jest ustawienie uchwytu odłącznika w położeniu wyłączenia
(OFF) w celu przeprowadzenia montażu, należy wykonać czynności
opisane w krokach 5–10.
Jeżeli ustawienie uchwytu odłącznika w położeniu wyłączenia (OFF) w
celu przeprowadzenia montażu nie jest możliwe, należy wykonać
czynności opisane w krokach 11–13.
UWAGA: Należy ponownie zamontować zespół zacisku Z, aby zapewnić
prawidłowe działanie mechanizmu blokady. W przeciwnym razie
pracownicy będą mieli dostęp do części pracujących pod średnim
napięciem, w wyniku czego może wystąpić niebezpieczeństwo
poważnych oparzeń, zranienia lub śmierci.
Instalacja zacisku Z z uchwytem odłącznika w położeniu wyłączonym
(OFF)
5. Podłączyć ponownie zacisk Z za pomocą śrub samogwintujących, których
nie należy całkowicie dokręcać.
6. Ustawić uchwyt odłącznika w położeniu wyłączenia (OFF).
7. Zamknąć drzwi ruchem kołyszącym i sprawdzić położenie zacisku Z
względem sworznia uchwytu.
8. Ustawić zacisk Z tak, aby znajdował się tuż nad sworzniem uchwytu. Nie
ustawiać zacisku Z wyżej niż 3 mm nad sworzniem. Otworzyć drzwi i
dokręcić śruby.
9. Zamknąć drzwi i ustawić uchwyt odłącznika w położeniu włączenia (ON).
Sprawdzić, czy sworzeń uchwytu zachodzi na zacisk Z i blokuje możliwość
otwarcia drzwi.
10. Ustawić uchwyt w położeniu wyłączenia (OFF) i dokręcić śruby blokujące
drzwi.
Publikacja Rockwell Automation 1512A-UM100F-PL-P – maj 2013
71
Rozdział 5
Konserwacja
Instalacja zacisku Z z uchwytem odłącznika w położeniu włączonym
(ON)
11. Zamknąć drzwi i dokręcić śruby blokujące drzwi.
12. Ustawić zacisk Z w sposób przedstawiony na Rysunek 63. Upewnić się, że
sworzeń uchwytu zachodzi na górną część zacisku Z.
13. Przymocować zacisk Z śrubami samogwintującymi.
14. Wykonać czynności opisane w krokach 5–10 przy najbliższej sposobności,
aby upewnić się, że zespół zacisku Z został prawidłowo zainstalowany.
72
Publikacja Rockwell Automation 1512A-UM100F-PL-P – maj 2013
Rozdział
6
Części zapasowe
Wykaz części zapasowych
Poniższy wykaz części zapasowych odnosi się do typowych zespołów Biuletynu
1512 i 1512BT. Prosimy skontaktować się z lokalnym oddziałem firmy Rockwell
Automation celem sprawdzenia, czy numery katalogowe podane poniżej odnoszą
się także do Państwa systemu.
Tabela 3 – Wykaz części zapasowych
Nr katalogowy
Opis
Zaleca liczba zapasowych
artykułów
80154-991-59
Panel sterowania nn (LV)(2)(6) (podtrzymywany elektrycznie)
1
80154-991-61
Panel sterowania nn (LV)(2)(6) (z zasuwką mechaniczną)
1
1503VC-BMC5-EM1
IntelliVAC (podtrzymywany elektrycznie i z podtrzymaniem
mechanicznym)(3)
1
1503VC-EMC1
IntelliVAC Plus (podtrzymywany elektrycznie i mechanicznie)(4)
80174-902-14-R
Wewnętrzny bezpiecznik IntelliVAC – 6,3 A, 250 V
(Littlefuse 21506.3)(3)
Dane techniczne(1)
Bezpieczniki mocy(5)
3
Dane techniczne(1)
Bezpieczniki główne (CPT / PT)
2
Dane techniczne(1)
Bezpieczniki obwodu sterowania nn (LV)
2
Grzałki (jeśli są używane)
3
(1)
Dane techniczne
1
40266-515-03
Zespół styków pomocniczych odłącznika 20 A (700 CPM)
2
80178-707-53
Zespół dźwigni odłącznika 400 A
3
80158-357-51
Środek smarny Nyogel 759G
3
RU-8216
Środek smarny do pierścienia uszczelniającego typu „O” Dow
Corning 55
1
80144-491-02
Narzędzie do wyciągania bezpieczników (tylko do bezpieczników
zatrzaskowych)
1
(1) Należy zapoznać się z wykazem części zapasowych zamieszczonym w podręcznikach serwisowych, które są dostarczane po dostawie
urządzeń.
(2) W skład zestawu panelu sterowania wchodzą następujące elementy: przekaźnik CR1, przekaźnik CR2, prostownik, zespół MOV,
przełącznik testowy, wtyczka testowa. Adnotacja: W przypadku zespołów z zapadką mechaniczną dodatkowy przekaźnik CR1 jest
zastąpiony przekaźnikiem CR2.
(3) Do szaf zasilających z opcją sterowania IntelliVAC.
(4) Do szaf zasilających z opcją sterowania IntelliVAC Plus.
(5) Bezpieczniki mocy są oznaczone symbolami R lub E, co oznacza odpowiednio, że można je stosować w przypadku obciążenia silnika
(R) bądź obciążenia innego niż obciążenie silnika (E). Rozmiar bezpieczników mocy dobiera się pod kątem obciążenia silnika lub
transformatora, które określa się w momencie zamawiania szafy zasilającej. Zapoznać się z określonym typem i rozmiarem
bezpieczników, które podano na rysunkach wymiarowanych. Dla różnych wielkości obciążenia dostępne są bezpieczniki wkręcane
lub zatrzaskowe. Aby uzyskać szczegółowe informacje, prosimy skontaktować się z firmą Rockwell Automation.
(6) Do szaf zasilających z opcją sterowania elektromechanicznego.
Aby zapoznać się z informacjami dotyczącymi części zapasowych do stycznika 400 A,
prosimy przejść do publikacji 1502-UM050_-EN-P (seria D) lub publikacji
1502-UM052_-EN-P (seria E).
Publikacja Rockwell Automation 1512A-UM100F-PL-P – maj 2013
73
Rozdział 6
Części zapasowe
Adnotacje:
74
Publikacja Rockwell Automation 1512A-UM100F-PL-P – maj 2013
Dodatek
A
Informacje o urządzeniu ArcShield
Ogólne
Urządzenia ArcShield są wyposażone w obudowę o solidnej konstrukcji odpornej
na wyładowania łukowe zbadanej zgodnie ze standardem IEEE C37.20.7 (2001).
Każda konstrukcja ArcShield została zbadana pod kątem wytrzymałości na skutki
działania wyładowania łukowego o natężeniu 40 kA przez 0,5 sekundy.
Urządzenia ArcShield zapewniają udoskonalony poziom dostępności typu 2B.
Konstrukcja ArcShield
Urządzenia ArcShield zawierają zwykle kanał wyrównujący ciśnienie
umieszczony na szczycie konstrukcji (niektóre urządzenia wejściowe mogą nie
posiadać kanału wyrównawczego, jeśli na górze wymagany jest wlot kablowy).
Przy wyładowaniu łukowym kanał wyrównawczy otwiera się, umożliwiając ujście
niebezpiecznym płomieniom i gazom poza obudowę przez komorę
wyrównawczą lub instalację kominową. Obszar panelu niskiego napięcia jest
uszczelniony, co zapobiega przedostaniu się płomieni i gazów; podczas pracy na
obwodach pod napięciem należy jednak zawsze stosować środki ochrony
indywidualnej.
UWAGA: Aby zapewnić niezawodność ochrony przed wyładowaniem łukowym,
należy pamiętać o przestrzeganiu następujących zasad:
• Nie manipulować przy kanale wyrównawczym ani nie używać go jako podestu.
• Nie wprowadzać jakichkolwiek modyfikacji w konstrukcji ArcShield.
• Wszelkie pokrywy, płyty i sprzęt zdemontowany w celu instalacji lub
konserwacji należy ponownie zamontować i odpowiednio zabezpieczyć.
Nieprzestrzeganie tej zasady sprawia, że ochrona przed wyładowaniami
łukowymi jest nieskuteczna.
• Wloty kabli zasilających należy traktować jako granicę między miejscem
niebezpiecznym i odpowiednio je uszczelniać. Nieprzestrzeganie tej zasady
sprawia, że ochrona przed wyładowaniami łukowymi jest nieskuteczna.
• W celu skierowania energii wyładowania łukowego w odpowiednie miejsce
należy użyć komory wyrównawczej lub komina. Nieprzestrzeganie tej zasady
sprawia, że ochrona przed wyładowaniami łukowymi jest nieskuteczna.
Instrukcje instalacji komory wyrównawczej podano w Dodatek B. Instrukcje
instalacji komina podano w Dodatek C.
• Wszelkie przewody między panelem niskiego napięcia a komorą zasilania
należy przeprowadzić przez odpowiednie dławnice, aby zapobiec
rozprzestrzenianiu się płomieni i gazów na ten obszar (są one montowane
przez producenta).
• Drzwi przedziału średniego napięcia należy odpowiednio zabezpieczyć,
zarówno za pomocą mechanizmu uchwytów, jak i rygli drzwiowych (zob.
etykieta z instrukcjami na drzwiach przedziału zasilania oraz Rysunek 19 na
stronie 21). Nieprzestrzeganie tej zasady sprawia, że ochrona przed
wyładowaniami łukowymi jest nieskuteczna.
Publikacja Rockwell Automation 1512A-UM100F-EN-P – maj 2013
75
Dodatek A
Informacje o urządzeniu ArcShield
Układy wylotowe: Opcja
komina lub komory
wyrównawczej
Informacje o komorze wyrównawczej
W przypadku każdego urządzenia można zastosować komorę wyrównawczą,
która montowana jest przez klienta na dachu szafy. (niektóre urządzenia
wejściowe mogą nie posiadać przewodu wyrównawczego, jeśli na górze
wymagany jest wlot kablowy). Zadaniem komory wyrównawczej jest
wyprowadzenie niebezpiecznych płomieni i gazów z górnej części obudowy
zabezpieczającej przez wyładowaniami łukowymi. Komory wyrównawcze
urządzeń są mocowane do górnej części konstrukcji oraz sąsiednich komór
wyrównawczych, tworząc ciąg służący do uwalniania energii wyładowania
łukowego. Instrukcje instalacji komory wyrównawczej podano w Dodatek B.
Każdy zestaw ArcShield oparty na komorze wyrównawczej zawiera element
wylotowy komory wyprowadzany poza lewy lub prawy kraniec zestawu.
Pozostałe krańce komór wyrównawczych są zaślepiane. Dodanie przedłużenia do
komory umożliwia skierowanie energii wyładowania łukowego poza zestaw
ArcShield w miejsce, w którym możliwe jest bezpieczne uwolnienie gazów
plazmowych.
Rysunek 64 – Elementy komory wyrównawczej ArcShield
76
Publikacja Rockwell Automation 1512A-UM100F-EN-P – maj 2013
Informacje o urządzeniu ArcShield
Dodatek A
Rysunek 65 – Przekrój przedłużenia komory wyrównawczej w calach [mm]
23 [584]
25 [633]
Uwarunkowania wylotu komory wyrównawczej
Przedstawione są następujące opcje umiejscowienia wylotu komory
wyrównawczej:
1. Wyprowadzenie z komory wyrównawczej może znajdować się w obszarze
sterowni, w którym można bezpiecznie uwolnić gazy z wyładowania
łukowego (zob. Rysunek 66, Rysunek 67 i Rysunek 68).
2. Przewód z komory wyrównawczej można wyprowadzić na zewnątrz
pomieszczenia sterowni (zob. Rysunek 66 i Rysunek 67).
Należy przewidzieć miejsce, w którym gazy będą wyprowadzane z komory
wyrównawczej. Upewnić się, że:
• przy włączonych urządzeniach osoby nie mają dostępu do tej lokalizacji;
• obszar nie zawiera palnych materiałów ani oparów;
W miejscu wyprowadzenia gazów z komory należy zapewnić odpowiednią ilość
miejsca, jak przedstawiono na Rysunek 66 – Rysunek 68.
WAŻNE
Należy pamiętać, że urządzenia znajdujące się w miejscu wyprowadzenia
gazów z komory wyrównawczej ulegną uszkodzeniu lub zniszczeniu.
Publikacja Rockwell Automation 1512A-UM100F-EN-P – maj 2013
77
Dodatek A
Informacje o urządzeniu ArcShield
Rysunek 66 – Wyprowadzenie z komory wyrównawczej z lewej strony z przedłużeniami do
wewnętrznej lokalizacji o ograniczonym dostępie (widok z góry)
Y
L
Bariera zabezpieczająca
X
Rysunek 67 – Wyprowadzenie z komory wyrównawczej z lewej strony z przedłużeniem/-ami do
wewnętrznej lokalizacji o ograniczonym dostępie (widok z przodu)
H
L
Bariera zabezpieczająca
Minimalna wys. (H) = 3,5 m
Minimalna dł. (L) = 1,2 m
Minimalna objętość przestrzeni wymaganej dla bezpiecznego uwolnienia ciśnienia: X * Y * H = 11 m3
78
Publikacja Rockwell Automation 1512A-UM100F-EN-P – maj 2013
Informacje o urządzeniu ArcShield
Dodatek A
Rysunek 68 – Wymagane miejsce dostępne dla wylotu komina
H
H1
Minimalna wys. H1: 1,7 m
Minimalna wys. H: 1 m
Dodatkowe adnotacje
• Ściany obszaru wyprowadzenia gazów z komory wyrównawczej muszą być
w stanie wytrzymać powstałe ciśnienie.
• Wszelkie pomalowane powierzchnie narażone na bezpośredni kontakt z
produktami wyładowania łukowego mogą ulec zapaleniu. Zaleca się użycie
tłumienia płomieni.
• Punkt wylotu może również znajdować się poza budynkiem. Należy
upewnić się, że obszar wylotu nie jest zasłonięty lodem, śniegiem ani
gniazdami szkodników.
• W celu ograniczenia dostępu osób przy włączonym urządzeniu zaleca się
zastosowanie barier zabezpieczających. Odpowiednie do tego celu są
barierki łańcuchowe.
Publikacja Rockwell Automation 1512A-UM100F-EN-P – maj 2013
79
Dodatek A
Informacje o urządzeniu ArcShield
• Urządzenia składające się z ponad 4 skręconych razem szaf z komorami
mogą wymagać dodatkowych wylotów z komór wyrównawczych. Firma
Rockwell Automation zapewnia wskazówki dotyczące wymagań w
przypadku konieczności użycia dodatkowych wylotów z komór
wyrównawczych.
Informacje o kominie
Jeśli dostępna jest wystarczająca ilość miejsca (prześwit), poszczególne urządzenia
można wyposażyć w kominy zamiast komór wyrównawczych. Komin montuje się
na szczycie konstrukcji urządzenia. Zadaniem komina jest wyprowadzenie
niebezpiecznych płomieni i gazów z górnej części obudowy zabezpieczającej.
Komin mocuje się do górnej części konstrukcji każdej jednostki. Instrukcje
instalacji komina podano w Dodatek C.
Każdy zestaw ArcShield zawiera odcinek wylotowy komina wyprowadzony
pionowo ponad obudowę.
Uwarunkowania wylotu komina
1. Konieczne jest zapewnienie odległości minimum 1,7 m między szczytem
komina a sufitem oraz 1 m z każdej strony.
2. W przypadku ww. prześwitu o wielkości 1,7 m na trasie wylotu gazów nie
mogą znajdować się żadne przeszkody (np. rury).
Należy przewidzieć miejsce, w którym gazy będą wyprowadzane z komina.
Upewnić się, że:
• przy włączonych urządzeniach osoby nie mają dostępu do tej lokalizacji;
• obszar nie zawiera palnych materiałów ani oparów;
• w miejscu wyprowadzenia gazów z komina zapewniono odpowiednią ilość
miejsca, jak przedstawiono na Rysunek 68.
80
Publikacja Rockwell Automation 1512A-UM100F-EN-P – maj 2013
Dodatek
B
Instrukcja instalacji komory wyrównawczej
ArcShield
Poniższe instrukcje podano w celu zapewnienia prawidłowej instalacji i
funkcjonowania komory wyrównawczej dostarczanej z obudowami ArcShield.
Przed zastosowaniem się do niniejszych instrukcji należy zapoznać się z
dodatkowymi informacjami dotyczącymi komór wyrównawczych ArcShield
podanymi w Dodatek A.
Zalecane wartości momentu
dokręcania
Elementy złączne z gwintem 1/4-20 – 7,5 Nm
Elementy złączne z gwintem 5/16-18 – 14 Nm
Mocowanie komory
wyrównawczej
Mocowanie komory wyrównawczej musi wytrzymać siły dynamiczne zwarcia
łukowego oraz wszelkie inne drgania lub zjawiska sejsmiczne związane z
instalacją. Większość tych sił będzie działała w kierunku przeciwnym do tego, w
którym zwrócony jest przewód wyrównawczy. Liczba mocowań będzie zależała
od sposobu podtrzymywania ciężaru komory wyrównawczej przy ujściu z niej
oraz odległości od krańca szaf do otworu wylotowego.
• Do zamontowania wieszaków podtrzymujących ciężar komory
wyrównawczej dostępny jest kołnierz.
• Przedłużenie komory posiada otwory w celu zapewnienia podparcia
mechanicznego.
• Ciężar na długość jednostkową komory wyrównawczej dostarczanej przez
firmę Rockwell = 28 kg/m.
• Za zapewnienie wystarczającego podparcia przedłużenia komory
wyrównawczej, które wytrzyma działanie drgań i zjawisk sejsmicznych,
odpowiada instalator.
WAŻNE
Należy przewidzieć miejsce, w którym gazy będą wyprowadzane z komory
wyrównawczej (zob. Dodatek A). Urządzenia znajdujące się przy wylocie z
komory wyrównawczej ulegną uszkodzeniu lub zniszczeniu. Obszar wylotu z
komory wyrównawczej należy oznaczyć jako strefę niebezpieczną
(Rysunek 69).
Publikacja Rockwell Automation 1512A-UM100F-PL-P – maj 2013
81
Dodatek B
Instrukcja instalacji komory wyrównawczej ArcShield
Rysunek 69 – Oznakowanie wylotu komory wyrównawczej
DANGER
ARC FLASH HAZARD
PRESSURE RELIEF EXIT
AREAS TO BE:
- INACCESSIBLE TO PERSONNEL
WHILE EQUIPMENT ENERGIZED.
- FREE OF OBSTRUCTIONS
(REFER TO USER MANUAL).
SEVERE INJURY OR
DEATH MAY RESULT.
DANGER
HAZARD D’ARC ÉLECTRIQUE
SORTIE DE L’ÉVENT
RÉGION ÊTRE:
- INACCESSIBLE AUX PERSONNEL
PENDANT QUE L’ÉQUIPEMENT
EST SOUS TENSION.
- DÉMUNI D’OBSTRUCTIONS
(RÉFÉRER AU MANUEL)
RISQUE DE BLESSURES
CORPORELLES GRAVES
OU MÊME LA MORT.
Rysunek 70 – Dostępne komponenty komory wyrównawczej
82
Komora o szerokości 18"
Mocowana bezpośrednio nad szafą o
szerokości 0,5 m
Komora o szerokości 26"
Mocowana bezpośrednio nad szafą o
szerokości 0,7 m
Komora o szerokości 36"
Mocowana bezpośrednio nad szafą o
szerokości 0,9 m
Przedłużenie 18"
Podłączane do ostatniej komory
wyrównawczej po stronie wylotu
„zestawu”
Przedłużenie 26"
Podłączane do ostatniej komory
wyrównawczej po stronie wylotu
„zestawu”
Przedłużenie 36"
Podłączane do ostatniej komory
wyrównawczej po stronie wylotu
„zestawu”
Płyta pokrywy
Mocowana w otworze ostatniego
komponentu po stronie wylotu
Płyta zaślepiająca
Mocowana w otworze ostatniej komory w
„zestawie” naprzeciw wylotu w celu
zaślepienia końca komory
Kolanko 90°
Podłączane do wylotu komory
wyrównawczej (lub przedłużenia)
Publikacja Rockwell Automation 1512A-UM100F-PL-P – maj 2013
Instrukcja instalacji komory wyrównawczej ArcShield
Ogólny plan komory
wyrównawczej dla zestawu
ArcShield
Dodatek B
Przykład ogólnej konfiguracji montażowej z komorą wyrównawczą
przedstawiono na Rysunek 71. Komory o odmiennych szerokościach są
mocowane bezpośrednio na szafach średniego napięcia odpowiedniej szerokości.
Przedłużenie wylotu o długości 0,9 m zostało przedstawione na ilustracji jako
zamontowane na prawym krańcu urządzeń (wyprowadzenie może zostać
wykonane z lewej strony). Istnieje możliwość dostosowania instalacji zgodnie ze
specyfiką miejsca.
Rysunek 71 – Zestaw ArcShield
Przedłużenie
wylotu o dł. 36"
Koniec
zaślepiony
Koniec
wylotu
Wylot z komory wyrównawczej może zostać wyprowadzony z lewej lub prawej
strony zestawu. W niniejszej procedurze ilustracje i rysunki przedstawiają wylot
wyprowadzony z prawej strony. Pokazano również opcjonalny, pionowy kierunek
przedłużenia wylotu (zob. Rysunek 83).
WAŻNE
Komponenty komory wyrównawczej niezamontowane bezpośrednio do szaf
zasilających średniego napięcia muszą zostać wyposażone w dodatkowe
podpory montażowe. Dotyczy to komponentów przedłużenia oraz kolanek 90°
(zob. STEP 7 – Dodatkowe podparcie montażowe na stronie 90).
Publikacja Rockwell Automation 1512A-UM100F-PL-P – maj 2013
83
Dodatek B
Instrukcja instalacji komory wyrównawczej ArcShield
KROK 1 – Montaż pojedynczej
komory wyrównawczej
Przed zamontowaniem pojedynczej komory wyrównawczej należy zdemontować
przednią część przewodu. Czynność tę przedstawiono na Rysunek 72.
Rysunek 72 – Zdejmowanie przedniej części przewodu
Komponenty
przedniej części
przewodu
Przygotowanie szafy
W celu przygotowania do montażu komory wyrównawczej należy wykręcić
elementy złączne 1/4-20 z przewodu wyrównawczego znajdującego się na górze
obudowy średnionapięciowej. .
WAŻNE
Rysunek 73 – Typowe elementy złączne przewodu wyrównawczego
(widok z góry)
Przewód
wyrównawczy
Nie wykręcać czterech narożnych elementów złącznych (Rysunek 74)
Rysunek 74 – Kanał wyrównawczy
Narożne elementy złączne
Elementy złączne
kanału
wyrównawczego
84
Publikacja Rockwell Automation 1512A-UM100F-PL-P – maj 2013
Instrukcja instalacji komory wyrównawczej ArcShield
Dodatek B
Komory wyrównawcze są przeznaczone do mocowania nad łbami elementów
złącznych w czterech narożnikach kanału wyrównawczego. Narożne elementy
złączne są konieczne do zamocowania kanału wyrównawczego podczas instalacji.
Umieszczanie komory wyrównawczej na konstrukcji
Po uniesieniu komory w odpowiednie miejsce nad kanałem wyrównawczym
(przedstawiono na Rysunek 75) wszystkie elementy złączne 1/4-20 wykręcone w
punkcie Przygotowanie szafy powyżej są wkręcane w celu przymocowania
komory do górnej części obudowy. Należy użyć wyłącznie narzędzi ręcznych.
Rysunek 75 – Umieszczenie komory wyrównawczej
W celu wkręcenia elementów
złącznych 1/4-20 należy
zastosować zalecany moment
obrotowy.
WSKAZÓWKA
Aby wypełnić wszelkie szczeliny po zamocowaniu komory wyrównawczej,
należy użyć dużej ilości uszczelniacza silikonowego.
Publikacja Rockwell Automation 1512A-UM100F-PL-P – maj 2013
85
Dodatek B
Instrukcja instalacji komory wyrównawczej ArcShield
KROK 2 – Montaż „szeregu”
komór wyrównawczych
Komory wyrównawcze montowane jedna przy drugiej należy przytwierdzać,
dopasowując nawzajem otwory, w których należy umieszczać dostarczone śruby
5/16 cala. (zob. Rysunek 76).
Rysunek 76 – Montaż „szeregu” komór wyrównawczych
WAŻNE
KROK 3 – Sekwencja
końcowego montażu
Wszelkie niewykorzystane otwory, tj. „otwory na ucha do podnoszenia”, należy
zaślepić śrubami gwintującymi.
Wszelkie szczeliny uszczelnić i wypełnić silikonem.
Wszystkie komory wyrównawcze w zestawie należy zamontować do dachu każdej
z szaf oraz do komór sąsiednich, przed montażem przedniej części komory. (zob.
Rysunek 72).
Rysunek 77 – Sekwencja końcowego montażu
Płyta zaślepiająca
86
Publikacja Rockwell Automation 1512A-UM100F-PL-P – maj 2013
Instrukcja instalacji komory wyrównawczej ArcShield
Dodatek B
Na tym etapie montażu należy zainstalować „płytę zaślepiającą” na końcu zestawu
za pomocą śrub 5/16" (zob. lewa strona Rysunek 77).
KROK 4 – Zamknięcie
przednich części komór
wyrównawczych
Po zamontowaniu zasadniczej części komór wyrównawczych można „zamknąć”
komory, mocując przednie części przewodu jak na Rysunek 78.
Rysunek 78 – Części komory wyrównawczej
Płyta górn
a
Płyta doln
WAŻNE
WSKAZÓWKA
KROK 5 – Montaż
przedłużenia i kolanka
Przednia
p
zaślepiają łyta
ca
a
Na tym etapie nie należy jeszcze montować przedniej części przewodu
ostatniej komory wyrównawczej po stronie wylotu zestawu (więcej
informacji – zob. zob. KROK 6 – Montaż przedłużenia / kolanka do „zestawu”
komór wyrównawczych na stronie 89).
Aby wypełnić wszelkie szczeliny po zamocowaniu komory wyrównawczej,
należy użyć dużej ilości uszczelniacza silikonowego.
Komponenty przedłużenia o długości 36" (cali) oraz kolanko 90° należy
montować za pomocą śrub 5/16" (cala) w następującej kolejności:
Krok 5A – zob. Rysunek 79
Krok 5B – zob. Rysunek 80
Krok 5C – zob. Rysunek 81
WSKAZÓWKA
Płyta pokrywy jest pokazana na Rysunek 80.
Publikacja Rockwell Automation 1512A-UM100F-PL-P – maj 2013
87
Dodatek B
Instrukcja instalacji komory wyrównawczej ArcShield
Rysunek 79 – Kolanko 90°, krok 5A (widok z przodu)
Rysunek 80 – Kolanko 90°, krok 5B (widok z przodu)
Przedłużenia o dł. 36"
Płyta pokrywy
Kolanko 2elementowe 90°
Rysunek 81 – Kolanko 90°, krok 5C (widok z przodu)
Komponenty przedłużenia mocuje się
do kolanka za pomocą śrub 5/16"
(cala).
Rysunek 81 przedstawia docelowy
wygląd przedłużenia / kolanka po
zakończonym montażu.
Płyta pokrywy
Przedłużenia o dł. 36"
WSKAZÓWKA
88
Aby wypełnić wszelkie szczeliny po zamocowaniu komory wyrównawczej,
należy użyć dużej ilości uszczelniacza silikonowego.
Publikacja Rockwell Automation 1512A-UM100F-PL-P – maj 2013
Instrukcja instalacji komory wyrównawczej ArcShield
KROK 6 – Montaż
przedłużenia / kolanka do
„zestawu” komór
wyrównawczych
Dodatek B
Jak podano w KROK 4 – Zamknięcie przednich części komór wyrównawczych
na stronie 87, przednia część przewodu ostatniej komory wyrównawczej po
stronie wylotu zestawu jest zdemontowana. Umożliwia to dostęp do otworów na
elementy złączne służące do montażu komponentów przedłużenia / kolanka
(zob. Rysunek 82).
Rysunek 82 – Opcjonalne przedłużenie / kolanko z przedłużeniem pionowym (wylot z prawej)
Ostatnia komora w zestawie
pozostaje otwarta w celu
zainstalowania przedłużenia
Po zamontowaniu przedłużenia / kolanka za pomocą śrub wykorzystując otwory
w kołnierzu zewnętrznym komory wyrównawczej można założyć i przymocować
przednią część przewodu, używając otworów na kołnierzach zewnętrznych.
Publikacja Rockwell Automation 1512A-UM100F-PL-P – maj 2013
89
Dodatek B
Instrukcja instalacji komory wyrównawczej ArcShield
STEP 7 – Dodatkowe
podparcie montażowe
Przedłużenie / kolanko musi zostać wyposażone w dodatkowe podparcie
montażowe.
Kolanko 90°:
Przybliżona waga 64 kg
Przedłużenie o dł. 36":
Przybliżona waga 51 kg
Rysunek 83 przedstawia przykładowy sposób podparcia elementów przedłużenia /
kolanka przez podwieszenie ich na wysokim suficie. Punkty A, B i C pokazują
możliwe miejsca podłączenia łańcuchów lub linek o dużej nośności.
Rysunek 83 – Kompletny zestaw z opcjonalnym pionowym wyprowadzeniem wylotu komory
(wylot z prawej)
A
WSKAZÓWKA
90
B
C
Podczas wyładowania łukowego w komorze wystąpi krótka fala uderzeniowa
o wysokim ciśnieniu. Przedłużenie / kolanko mogą zostać poddane działaniu
obciążenia dynamicznego. Przy wyborze materiałów i sposobów podparcia
należy uwzględnić obciążenia dynamiczne.
Publikacja Rockwell Automation 1512A-UM100F-PL-P – maj 2013
Dodatek
C
Instrukcja instalacji komina ArcShield
Poniższe instrukcje podano w celu zapewnienia prawidłowej instalacji i
funkcjonowania komina dostarczanego z obudowami ArcShield. Przed
zastosowaniem się do niniejszych instrukcji należy zapoznać się z dodatkowymi
informacjami dotyczącymi komina ArcShield podanymi w Dodatek A.
Zalecane wartości momentu
dokręcania
Elementy złączne z gwintem 1/4-20 – 7,5 Nm
Elementy złączne z gwintem 5/16-18 – 14 Nm
WAŻNE
Należy przewidzieć miejsce, w którym gazy będą wyprowadzane z komory
wyrównawczej (zob. Dodatek A). Obszar wyprowadzenia gazów z komory
wyrównawczej musi zostać oznaczony jako niebezpieczny, jak przedstawiono
na Rysunek 84.
Rysunek 84 – Etykieta wylotu komina
DANGER
ARC FLASH HAZARD
PRESSURE RELIEF EXIT
DANGER
HAZARD D’ARC ÉLECTRIQUE
SORTIE DE L’ÉVENT
AREAS TO BE:
- INACCESSIBLE TO PERSONNEL
WHILE EQUIPMENT ENERGIZED.
- FREE OF OBSTRUCTIONS
(REFER TO USER MANUAL).
SEVERE INJURY OR
DEATH MAY RESULT.
Publikacja Rockwell Automation 1512A-UM100F-PL-P – maj 2013
RÉGION ÊTRE:
- INACCESSIBLE AUX PERSONNEL
PENDANT QUE L’ÉQUIPEMENT
EST SOUS TENSION.
- DÉMUNI D’OBSTRUCTIONS
(RÉFÉRER AU MANUEL)
RISQUE DE BLESSURES
CORPORELLES GRAVES
OU MÊME LA MORT.
91
Dodatek C
Instrukcja instalacji komina ArcShield
Ogólny plan komory
wyrównawczej dla zestawu
ArcShield
Przykład ogólnej konfiguracji montażowej z kominem przedstawiono na
Rysunek 86. Komory o odmiennych szerokościach są mocowane bezpośrednio na
szafach średniego napięcia odpowiedniej szerokości.
Rysunek 85 – Zestaw ArcShield
92
Publikacja Rockwell Automation 1512A-UM100F-PL-P – maj 2013
Instrukcja instalacji komina ArcShield
Dodatek C
Przygotowanie szafy
W celu przygotowania do montażu komina należy wykręcić elementy złączne
1/4-20 z kanału wyrównawczego znajdującego się na górze obudowy szafy.
Narożne cztery elementy złączne pozostawić na miejscu (zob. Rysunek 87).
Rysunek 86 – Elementy złączne przewodu wyrównawczego
(widok z góry)
Przewód
wyrównawczy
Rysunek 87 – Kanał wyrównawczy
Narożne elementy złączne
Elementy złączne kanału
wyrównawczego
Kominy są przeznaczone do mocowania nad łbami elementów złącznych w (4)
narożnikach przewodu wyrównawczego. Narożne elementy złączne są konieczne
do zamocowania przewodu wyrównawczego podczas instalacji.
Publikacja Rockwell Automation 1512A-UM100F-PL-P – maj 2013
93
Dodatek C
Instrukcja instalacji komina ArcShield
Umieszczanie komina na konstrukcji
Po uniesieniu komina w odpowiednie miejsce nad przewodem wyrównawczym
(przedstawiono na Rysunek 87) wszystkie elementy złączne 1/4-20 wykręcone w
punkcie Przygotowanie szafy powyżej są wkręcane w celu przymocowania
komina do górnej części obudowy.
Rysunek 88 – Umieszczenie komina
W celu wkręcenia elementów
złącznych 1/4-20 należy
zastosować zalecany moment
obrotowy.
WSKAZÓWKA
94
Aby wypełnić wszelkie szczeliny po zamocowaniu komina, należy użyć dużej
ilości uszczelniacza silikonowego.
Publikacja Rockwell Automation 1512A-UM100F-PL-P – maj 2013
Wsparcie techniczne firmy Rockwell Automation
Firma Rockwell Automation udostępnia w Internecie informacje techniczne ułatwiające korzystanie z produktów.
Na stronie http://www.rockwellautomation.com/support znajdują się podręczniki, instrukcje, uwagi techniczne, uwagi
dot. instalacji, przykładowy kod i funkcja MySupport, którą można dostosować tak, aby jak najlepiej korzystać z ww.
narzędzi. Można również odwiedzić naszą Bazę wiedzy pod adresem http://www.rockwellautomation.com/
knowledgebase, która obejmuje odpowiedzi na często zadawane pytania, informacje techniczne, fora i czaty pomocy
technicznej, aktualizacje oprogramowania, a także umożliwia rejestrację w celu uzyskiwania powiadomień o
uaktualnieniach.
Klientom pragnącym uzyskać dodatkową pomoc techniczną przez telefon w zakresie instalacji, konfiguracji oraz
wykrywania i usuwania usterek oferujemy programy pomocy technicznej TechConnectSM. W celu uzyskania dalszych
informacji prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem lub przedstawicielem firmy Rockwell Automation bądź
odwiedzenie strony internetowej http://www.rockwellautomation.com/support/.
Pomoc w instalacji
W razie wystąpienia problemów w ciągu 24 godzin od instalacji prosimy o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi
w niniejszym podręczniku. W celu uzyskania wstępnej pomocy w uruchomieniu produktu można skontaktować się z
obsługą klienta.
Stany Zjednoczone lub Kanada
1.440.646.3434
Poza Stanami Zjednoczonymi lub
Kanadą
Należy użyć funkcji globalnego lokalizatora znajdującej się pod adresem http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/
support/overview.page lub skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Rockwell Automation.
Zwrot w przypadku niezadowalającego działania nowego produktu
Firma Rockwell Automation testuje wszystkie swoje produkty przed wysłaniem ich z zakładu produkcyjnego, aby pomóc
zapewnić ich pełną sprawność. Jeśli jednak Państwa produkt nie działa i konieczny jest jego zwrot, należy zastosować się do
poniższych procedur.
Stany Zjednoczone
Należy skontaktować się z dystrybutorem. W celu dokonania zwrotu należy podać dystrybutorowi numer sprawy przydzielony przez
obsługę klienta (aby uzyskać ten numer, należy zadzwonić na powyższy numer telefonu).
Poza terenem Stanów
Zjednoczonych
W celu dokonania zwrotu należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Rockwell Automation.
Uwagi dotyczące dokumentacji
Otrzymane od Państwa uwagi pozwolą nam lepiej spełniać Państwa oczekiwania w zakresie dokumentacji. Jeśli mają
Państwo jakiekolwiek sugestie dotyczące poprawek w niniejszym dokumencie, prosimy wypełnić formularz (publikacja
RA-DU002) dostępny pod adresem http://www.rockwellautomation.com/literature/.
Medium Voltage Products, 135 Dundas Street, Cambridge, ON, N1R 5X1 Canada, tel.: (1) 519.740.4100, faks: (1) 519.623.8930
Online: www.ab.com/mvb
Allen-Bradley, Rockwell Software, Rockwell Automation i TechConnect są znakami towarowymi firmy Rockwell Automation, Inc.
Znaki towarowe nienależące do firmy Rockwell Automation należą do ich właścicieli.
Publikacja 1512A-UM100F-PL-P – maj 2013
© 2013 Rockwell Automation, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano w Kanadzie.
Download