Sekurytyzacja

advertisement
System Finansowy Gospodarki
Sekurytyzacja;
Leasing;Factoring;Forfaiting
Ćwiczenia 10
© 2008; Dr Małgorzata Olszak
Zakład Bankowości i Rynków Finansowych WZ
UW
© 2008; Dr Małgorzata Olszak;
WZ UW
1
Sekurytyzacja
© 2008; Dr Małgorzata Olszak;
WZ UW
2
Definicja

Proces przekształcania pozbawionych
płynności aktywów w pakiety
oprocentowanych papierów
wartościowych, o cechach
umożliwiających wprowadzenie ich na
rynek w celach inwestycyjnych.
© 2008; Dr Małgorzata Olszak;
WZ UW
3
Instrumenty będące przedmiotem
sekurytyzacji -cechy
Aktywa nadające się do procesu sekurytyzacji muszą
spełniać następujące kryteria:






wierzytelności zostaną spłacone w pełnej kwocie w
ustalonym terminie,
dłużnicy mają wysoką wiarygodność,
należności niespłacone w terminie mają niski udział,
kwoty i terminy płatności są łatwe do zaplanowania,
istnieje dywersyfikacja aktywów, np. pod względem
geograficznym,
aktywa mają przeciętny okres zapadalności dłuższy niż
© 2008; Dr Małgorzata Olszak;
rok.
WZ UW
4
Sekurytyzacja - struktura
Aranżer
aktywa
SPV
ABS/ MBS
Inwestorzy
CDO
przelew gotówki w
zamian za prawa do
aktywów
Aktywa
© 2008; Dr Małgorzata Olszak;
WZ UW
5
© 2008; Dr Małgorzata Olszak;
WZ UW
6
Transfer praw do
wierzytelności / ryzyka




drogą odnowienia umów (nowacji),
cesji (przelewu) wierzytelności
subpartycypacji
transfer ryzyka kredytowego przy użyciu
kredytowej traksakcji pozabilansowej
© 2008; Dr Małgorzata Olszak;
WZ UW
7
Modele sekurytyzacji
1. Sprzedaż (przeniesienie) aktywów (true
sale)
2. Subpartycypacja
3. Sekurytyzacja syntetyczna
© 2008; Dr Małgorzata Olszak;
WZ UW
8
(1) Nowacja, (2) cesja, (3)
subpartycypacja



(1) Nowacja polega na zmianie strony wierzycielskiej. SPV zastępuje w tej roli
inicjatora, a odbywa się to przez podpisanie umowy, której stronami stają się SPV i
dłużnik. Nowy kontrakt zawarty jest na warunkach zbliżonych do poprzedniego. To
zdecydowanie najprostsza forma przekazania aktywów, ale stosowana jest
relatywnie najrzadziej. Decyduje o tym uciążliwa konieczność uzyskania zgody
wszystkich dłużników i pracochłonny proces ponownego przygotowywania
bliźniaczej umowy.
(2) Cesja - zgoda dłużnika co do zasady nie jest natomiast wymagana przy cesji
wierzytelności (chyba że jest to wyraźnie zaznaczone w umowie między stronami).
Jest to najbardziej dogodna i najczęściej stosowana forma przekazywania
aktywów.
(3)Trzecia z form transferu aktywów skierowana jest głównie do banków, ponieważ
dotyczy zazwyczaj takich kredytów, których przeniesienie w drodze sprzedaży
podlega ograniczeniom, na przykład z tytułu hipoteki, przenoszenia zastawu czy
ewentualności naruszenia tajemnicy bankowej. "W tym przypadku aktywa
pozostają przy inicjatorze, SPV nabywa natomiast określone prawa do całości lub
części strumieni pieniężnych związanych z wierzytelnościami, a ryzyko ich
nieuregulowania również w całości przechodzi na spółkę celową"
© 2008; Dr Małgorzata Olszak;
WZ UW
9
Sekurytyzacja podmioty Inicjator (aranżer)

(ang. originator): najczęściej jest nim pierwotny
właściciel aktywów, chociaż mogą być to także
instytucje (np. banki), które tworzą programy dla
należności skupionych od innych podmiotów.
Należności takie powinny być jednorodne , czyli
dotyczyć w całości np. należności eksportowych bądź
kredytów samochodowych. W przypadku prawdziwej
sprzedaży Inicjatorzy prowadzą najczęściej obsługę
sekurytyzowanych własnych aktywów (chociaż mogą
założyć SPV). Cechą wspólną podmiotów
wykorzystujących technikę sekurytyzacji jest to, że
posiadają one w swoich aktywach należności o
ustalonym lub przewidywanym
harmonogramie spłat.
© 2008; Dr Małgorzata Olszak;
WZ UW
10
Sekurytyzacja podmioty SPV:
Główne przesłanki stosowania SPV to:

możliwość bilansowego wydzielenia sekurytyzowanych aktywów (offbalance sheet financing),

eliminacja w jak największym zakresie okoliczności, które mogłyby
wpłynąć na upadłość emitenta. SPV przeznacza przychody z emisji
papierów wartościowych na zakup określonych w dokumentacji
emisyjnej aktywów, które są zabezpieczeniem ich obsługi i wykupu.

wyłączenie lub ograniczenie ryzyka upadłości pierwotnego wierzyciela –
Inicjatora (ang. bankruptcy remote company). Dzięki temu inwestor
nabywający papiery wartościowe emitowane przez SPV nie ponosi
podwójnego ryzyka kredytowego, wynikającego z niewypłacalności
dłużników przeniesionych należności oraz upadłości pierwotnego
wierzyciela – zbywcy tych należności. Zastosowanie konstrukcji
wykorzystującej SPV zapewnia czytelność ryzyka emitowanych ABS.

Siedzibą SPV jest zawsze kraj o dogodnym ustawodawstwie
podatkowym.
© 2008; Dr Małgorzata Olszak;
WZ UW
11
Sekurytyzacja podmioty –
pozostali i ich zadania







Inwestor: nabywa papiery wartościowe (ABS) i przejmuje ryzyko z tym związane.
Administrator, agent usługowy (ang. servicer): nadzoruje terminowość i odpowiednią
wysokość płatności z sekurytyzowanych aktywów, ich jakość kredytową, a w razie jej
pogorszenia uruchamia odpowiednie zabezpieczenia. Bardzo często Inicjator pełni również
rolę agenta usługowego za co otrzymuje prowizję, która dodatkowo zwiększa jego korzyści z
procesu sekurytyzacji.
Powiernik (ang. trustee): ponosi odpowiedzialność prawną za przeprowadzane działania, za
przyjmowanie i dokonywanie wypłat nabywcom certyfikatów (rola agenta płatności – ang.
paying agent).
Banki inwestycyjne: Głównie opracowanie struktury, subskrypcji i marketingu transakcji.
Doradcy podatkowi i księgowi: Implikacje podatkowe i księgowe proponowanej struktury
transakcji dla zaangażowanych stron.
Agencje ratingowe: Przyznają ocenę, która ma wpływ na dochodowość tak ważną dla
nabywców instrumentów. Opłata dla agencji ratingowej zwiększa koszty przedsięwzięcia,
jednak korzystna ocena rekompensuje je.
Doradcy prawni: Oprócz przygotowania umowy kupna i sprzedaży dla portfolio papierów,
odpowiednich dokumentów i kontraktów doradcy prawni wydają też opinię prawną na temat
np. prawdziwej sprzedaży.
© 2008; Dr Małgorzata Olszak;
WZ UW
12
Sekurytyzacja podmioty 
Podmioty związane z poprawą jakości
kredytowej emitowanych instrumentów
(credit enhancement providers): są to banki
udzielające gwarancji, otwierające
akredytywy i linie kredytowe, towarzystwa
ubezpieczeniowe sprzedające polisy,
instytucje rządowe, samorządowe i
komercyjne udzielające poręczenia oraz inne
podmioty zapewniające płynność
przedsięwzięcia.
© 2008; Dr Małgorzata Olszak;
WZ UW
13
Sekurytyzacja - poprawa jakości
kredytowej ABS (credit
enhancement)


Credit enhancement czyli rozwiązania
poprawiające jakość kredytową mają służyć
ograniczeniu ryzyka związanego z aktywami
bazowymi. Większość z nich jest wymagana już
na etapie przyznawania oceny przez agencję
ratingową.
Wykorzystywane rozwiązania można podzielić na
takie, które zapewnia sama struktura (internal
credit enhancement) oraz dostarczane z
zewnątrz (external credit enhancement
© 2008; Dr Małgorzata Olszak;
WZ UW
14
Sekurytyzacja Zabezpieczenia zewnętrzne



Gwarancja strony trzeciej (Third party/Parental guarantees) Stroną trzecią jest najczęściej bank albo inna stabilna instytucja.
Zaletą oprócz korzyści wynikających z pozabilansowego
finansowania jest dobra jakość kredytowa gwaranta, dzięki
czemu papiery uzyskują rating równy ratingowi gwaranta. Do
rozważenia pozostaje, czy spread oczekiwany przez inwestorów
będzie przewyższał cenę gwarancji.
Akredytywa (letter of credit) - Akredytywa otwierana jest przez
bank. Gwarantuje ona środki na pokrycie niedoborów w
przypadku konieczności pokrycia strat.
Ubezpieczenie płynności (surety bonds) - Udzielane jest przez
ubezpieczyciela o wysokiej ocenie ratingowej (ABS nie mogą
mieć oceny wyższej niż ten ubezpieczyciel). Wymagane jest tu
aby istniało co najmniej jedno inne zabezpieczenie, które
zostałoby wykorzystane w pierwszej kolejności.
© 2008; Dr Małgorzata Olszak;
WZ UW
15
Sekurytyzacja Zabezpieczenia wewnętrzne
Nadzabezpieczenie (over collateralization)

Dochodzi do niego gdy aktywa przekazane do sekurytyzacji przewyższają wartość
wyemitowanych papierów wartościowych. Powstała nadwyżka może zostać
wykorzystana na pokrycie niepełnych płatności z aktywów bazowych.
Podporządkowanie (subordination)

Jest sposobem na eliminację ryzyka związanego z wcześniejszą spłatą aktywów
bazowych, a polega na podziale emisji ABS na transze podporządkowane (junior) i
nadrzędne (senior). Nabywcy transzy nadrzędnej nie są zagrożeni dopóki przepływ
pieniężny z aktywów bazowych nie przekroczy sumy równej płatnościom z transzy
podporządkowanej. Całość ryzyka przejmują więc na siebie nabywcy serii
podporządkowanych. Ceną za to ryzyko jest wyższa rentowność, dłuższy termin
zapadalności i spowolniony harmonogram spłat. Transze podporządkowane są
najczęściej sprzedawane inicjatorowi.
Rachunek nadwyżki (excess spread)

Ustanowiony rachunek nadwyżki reprezentuje pierwszą instancję ochrony
nabywców ABS. Tworzy się on z różnicy w kuponie płaconym przez aktywa bazowe
i oparte na nich walory i jest pomniejszony o wydatki z tytułu obsługi procesu.
© 2008; Dr Małgorzata Olszak;
WZ UW
16
Sekurytyzacja- Ile
kosztuje ?
Koszty sekurytyzacji nie są niskie i obejmują:

Wydatki na zabezpieczenia i pozyskanie podmiotów, które uczestniczą
w strukturze

SPV powinna być spółką kapitałową, co w przypadku utworzenia spółki akcyjnej
wiąże się z koniecznością wyłożenia co najmniej 500 tys. zł na kapitał zakładowy.

Koszty doradztwa prawnego - około 60 tys. zł.

Koszt otrzymania oceny agencji ratingowej - około 100 tys. zł rocznie.

Premia odsetkowa, płacona inwestorom nabywającym obligacje.
Przyjmuje się, że w polskich warunkach sekurytyzacja ma sens ekonomiczny, jeśli
kwota refinansowania nie jest niższa niż 100 mln zł. Wtedy możliwe jest
uzyskanie korzyści skali.
Potwierdzają to statystyki z dojrzałych rynków europejskich, gdzie przeprowadza się
programy na kwoty przekraczające 100 mln USD. Za oceanem standardem są
transakcje jeszcze większe, nawet do 500 mln USD. To powoduje, że na przykład
w Stanach Zjednoczonych spotyka się tzw. multi-seller-programms, gdzie jeden
proces sekurytyzacji przeprowadzany jest w oparciu o pulę aktywów
przekazanych przez kilka niepowiązanych podmiotów.
© 2008; Dr Małgorzata Olszak;
WZ UW
17
Korzyści sekurytyzacji
Inicjator –
 Niższy koszt finansowania
 Dywersyfikacja źródeł
finansowania ;
 Poprawa wskaźników
zyskowności;
 Adekwatność kapitału;
 Zarządzanie ryzykiem
kredytowym / stopy
procentowej


Dla podmiotów
niebankowych
Możliwość szybkiego
przekształcenia w
gotówkę aktywów
obrotowych o dużo
niższym stopniu
płynności.
© 2008; Dr Małgorzata Olszak;
WZ UW
18
Serytyzacja w Polsce
Podmioty emisyjne
 Fundusze sekurytyzacyjne
–Sprzedaż aktywów
–Subpartycypacja
•Spółka kapitałowa
 –Sprzedaż aktywów
© 2008; Dr Małgorzata Olszak;
WZ UW
19
Serytyzacja w Polsce –
Regulacje prawne
Ustawa Prawo Bankowe
Reguluje sekurytyzację, w której
inicjatorem transakcji jest bank
 Ustawa o funduszach inwestycyjnych
Reguluje sekurytyzację, w której
podmiotem emisyjnym jest fundusz
sekurytyzacyjny

© 2008; Dr Małgorzata Olszak;
WZ UW
20
Serytyzacja w Polsce Dotychczas przeprowadzone
transakcje
1.DominetBank S.A. –sekurytyzacja
kredytów sytuacji regularnej
2.RaiffeisenLeasing Polska Sp. z o.o.
sekurytyzacja wierzytelności leasingowych
3.Kilka transakcji sprzedaży przez banki
kredytów w sytuacji nieregularnej
© 2008; Dr Małgorzata Olszak;
WZ UW
21
Leasing
© 2008; Dr Małgorzata Olszak;
WZ UW
22
Leasing



Umowa nazwana, regulowana w Kodeksie cywilnym, na
mocy której leasingodawca przekazuje leasingobiorcy
prawo do użytkowania określonego dobra (środka
trwałego), którego jest właścicielem, w zamian za określone
płatności, tzw. raty leasingowe.
Okres użytkowania przedmiotu leasingu jest ściśle określony. Umowa
leasingu w swojej formule jest porównywalna do umowy najmu.
Leasing umożliwia realizację inwestycji bez znaczących nakładów
kapitałowych, ponieważ koszty użytkowania przedmiotu leasingu są
pokrywane z bieżących przychodów korzystającego, uzyskanych
dzięki jego użytkowaniu.
Daje to korzystającemu możliwości zaoszczędzenia środków
pieniężnych potrzebnych na działalność i inwestycje. Realne
oprocentowanie leasingu jest z reguły wyższe niż kredytu
bankowego, jednakże za leasingiem przemawia wiele innych korzyści,
co w praktyce czyni go tańszym od kredytu.
© 2008; Dr Małgorzata Olszak;
WZ UW
23
Leasing – podział umów

Bazowym podziałem umów leasingowych,
zawieranych w warunkach polskiej gospodarki jest
zróżnicowanie ich na leasing finansowy
(kapitałowy) oraz leasing operacyjny
(bieżący). Klasyfikacja ta ważna jest ze względu
na interpretacje podatkowo –prawną, leasing
finansowy niesie za sobą zupełnie inne regulacje
niż leasing operacyjny.
© 2008; Dr Małgorzata Olszak;
WZ UW
24
Leasing operacyjny


Umowa leasingu operacyjnego polega na czasowym
użytkowaniu sprzętu/środka trwałego przez
leasingobiorcę. Okres użytkowania jest zawsze krótszy niż
okres całkowitego zużycia środka trwałego (amortycjazji).
Umowa taka nie może zawierać zapisu o wykupie
przedmiotu leasingu przez leasingobiorcę po jej
zakończeniu.
W leasingu operacyjnym leasingowany środek trwały
zaliczany jest do majątku leasingodawcy . Z kolei dla
korzystającego czynsze leasingowe, opłata inicjalna
stanowią koszty uzyskania przychodu , a VAT, którym
obłożone są raty leasingowe, stanowi podatek naliczony.
© 2008; Dr Małgorzata Olszak;
WZ UW
25
Leasing finansowy


W leasingu finansowym przedmiot leasingu zaliczany
jest do majątku korzystającego , który dokonuje
odpisów amortyzacyjnych. Do kosztów uzyskania
przychodu leasingobiorca zalicza jedynie odsetki
przypadające na kolejne raty leasingowe. Warto dodać, że
w przeciwieństwie do leasingu operacyjnego czas
użytkowania przedmiotu leasingu jest bliski okresowi
amortyzacji, (całkowitego zużycia).
Umowa leasingu finansowego może, ale nie musi, zawierać
klauzulę o wykupie przedmiotu leasingu przez
korzystającego, po zakończeniu umowy. Z powyższych
przesłanek wynika, że leasing finansowy może być
porównywany do umowy sprzedaży ratalnej.
© 2008; Dr Małgorzata Olszak;
WZ UW
26
Leasing operacyjny i finansowy
Kryterium
Leasing operacyjny
Czas trwania umowy
Krótszy od okresu ekonomicznego zużycia
Leasing finansowy
Zbliżony do okresu ekonomicznego
zużycia obiektu
Koszty utrzymania i
remontów
Ponosi leasingodawca
Ponosi leasingobiorca, a jeśli
pokrywa leasingodawca to za
dodatkową opłatę
Opłaty leasingowe
Nie pokrywają ceny obiektu
Pokrywają pełną amortyzację obiektu
Możliwe przed wygaśnięciem umowy
Wymaga zapłaty odszkodowania
leasingodawcy
Odstąpienie od umowy
Źródło: www.ipo.pl
© 2008; Dr Małgorzata Olszak;
WZ UW
27
Przedmioty leasingu
1. Leasing ruchomości

samochody (ciężarowe, dostawcze i
osobowe), motocykle

maszyny i urządzenia

linie produkcyjne

sprzęt medyczny

wyposażenie restauracji, barów,
pubów ( wyleasingować możemy
praktycznie wszystko, od ekspresu do
kawy, poprzez piece, grille aż po
umeblowanie lokalu)

sprzęt komputerowy

sprzęt biurowy (faksy, ksera, centrale
telefoniczny itp.)

inne
2. Leasing nieruchomości

budynki

biura

lokale użytkowe

hale produkcyjne

inne nieruchomości
3. Leasing rzeczy
używanych

leasing "z drugiej ręki" –
wyleasingować można także
rzeczy używane, jak na
przykład samochody,
komputery, inne maszyny
© 2008; Dr Małgorzata Olszak;
WZ UW
28
Leasing - Korzyści podatkowe:


w leasingu operacyjnym raty leasingowe
stanowią w całości koszt uzyskania
przychodu, w wyniku czego płacone
podatki są niższe;
w przypadku finansowania przez leasing
kapitałowy klient sam amortyzuje
przedmiot leasingu podczas trwania
umowy leasingowej;
© 2008; Dr Małgorzata Olszak;
WZ UW
29
Korzyści bilansowe:


leasing operacyjny nie jest wliczany do
wartości aktywów bilansowych, więc
suma aktywów nie ulega zmianie przy
jednoczesnym wzroście zysku;
leasing operacyjny nie jest
uwidaczniany jako zobowiązanie w
bilansie leasingobiorcy, nie powiększa
zadłużenia i pomaga w podtrzymaniu
silnego wizerunku firmy;
© 2008; Dr Małgorzata Olszak;
WZ UW
30
Leasing – zalety c.d.
Poprawa sprawozdań finansowych:
 możliwość odliczania rat leasinowych dla potrzeb podatku
dochodowego wpływa na poprawę sprawozdań finansowych;
Łatwiejsze zarządzanie środkami trwałymi:

umowa leasingu zawarta na czas określony pozwala na
dokładne określenie założeń gospodarowania środkami
szczególnie ważne przy ustalaniu długoterminowych budżetów;
Uwolnienie zamrożonych środków:

leasing zwrotny umożliwia uwolnienie środków zamrożonych w
zakupionym sprzęcie, co bardzo korzystnie wpływa na
przepływy pieniężne w firmie;
Proste i szybkie procedury:

średni czas realizacji umowy leasingu, od decyzji poprzez
podpisanie umowy do odbioru przedmiotu leasingu to 7 dni. Dla
porównania, przy kredycie trwa to średnio od 2 do 3
tygodni108.
© 2008; Dr Małgorzata Olszak;
WZ UW
31
Factoring
© 2008; Dr Małgorzata Olszak;
WZ UW
32
Faktoring



Faktoring to usługa finansowa świadczona na rzecz zbywcy (klienta),
polegająca na wykupie przez bank (faktora) wierzytelności
pochodzących z obrotu handlowego lub usługowego, realizowanego z
odroczonym terminem płatności. – narzędzie krótkoterminowego
finansowania dostaw towarów i usług
Wykup taki może być dokonywany z prawem regresu do klienta – w
takim wypadku ryzyko niewypłacalności dłużnika pozostaje po stronie
Zbywcy, lub bez prawa regresu, czyli w sytuacji gdy faktor przejmuje
ryzyko niewypłacalności klienta.
Zgodnie z podpisaną w 1988r. konwencją ottawską o faktoringu
można mówić, gdy faktor realizuje co najmniej dwie z następujących
usług:
- finansowanie,
- zarządzanie wierzytelnościami,
- inkasowanie płatności z tytułu wierzytelności, oraz
- zabezpieczenie przed ryzykiem niewypłacalności dłużnika.
© 2008; Dr Małgorzata Olszak;
WZ UW
33
Faktoring - przedmiot



Wierzytelności nieprzeterminowane, bezsporne zarówno co do prawa
jak i terminu zapłaty; związane z obrotem gospodarczym.
Wierzytelności muszą być udokumentowane umowami bądź fakturami
określającymi termin i sposób dokonania zapłaty. Nie mogą one
podlegać jakimkolwiek ograniczeniom w zakresie zbycia poprzez cesję.
Termin płatności nabywanych należności: nie krótszy niż 14 dni i
dłuższy niż 120,180, 210 dni licząc od daty wystawienia faktury lub
innego dokumentu stwierdzającego wierzytelność. W przypadku
faktoringu pełnego (bez regresu) górna granica wynosi najczęściej 90
dni
W zależności od warunków umowy początkowo wypłacana może być
tylko zaliczka (70% - 90% kwoty minus prowizje i odsetki). Pozostała
kwota wypłacana jest po uregulowaniu długu przez odbiorcę. Cała
procedura przebiega szybciej niż w przypadku udzielania pożyczki bądź
kredytu - sprzedający otrzymuje pieniądze w przeciągu 2-3 dni.
© 2008; Dr Małgorzata Olszak;
WZ UW
34
Rodzaje faktoringu
Faktoring pełny




Zwany inaczej faktoringiem bez regresu, zupełnym, bez roszczenia
zwrotnego lub właściwym.
Najważniejszą funkcją, która dotyczy tego rodzaju faktoringu, jest
przejęcie ryzyka za niewypłacalność dłużnika .
Za pozbycie się ryzyka handlowego, klient firmy faktoringowej musi
zapłacić odpowiednio więcej.
Ten rodzaj faktoringu jest w naszym kraju stosowany jeszcze niezwykle
rzadko. Wynika to z kosztów i niechęci faktorów do przejmowania ryzyka
dłużników klientów. Taka umowa jest zawierana głównie wtedy, gdy faktor
upewni się co do wypłacalności dłużnika.
Faktoring pełny jest stosowany głównie przy obrocie eksportowym i
zaczyna zajmować w ofercie faktorów coraz ważniejsze miejsce.
© 2008; Dr Małgorzata Olszak;
WZ UW
35
Faktoring niepełny.





niewłaściwy, niezupełny, z roszczeniem zwrotnym, z regresem.
Podczas funkcjonowania takiej umowy faktor finansuje umowy, rozlicza
wierzytelności, ale nie zabezpiecza wspomnianego ryzyka
niewypłacalności. Kiedy dłużnik nie ureguluje w oczekiwanym terminie
swoich wierzytelności – faktor zwraca się do przedsiębiorcy o
przeniesienie zwrotne tej wierzytelności. W takim przypadku faktorant
musi zwrócić faktorowi otrzymaną wcześniej zaliczkę i sam na drodze
sądowej musi dochodzić swoich praw.
Jest powszechnie stosowany przez wszystkie spółki faktoringowe, bowiem
jest korzystny dla faktora ( w przypadku braku spłaty zobowiązania przez
kontrahenta – faktor ma prawo wymagać tej spłaty od swojego klienta).
Koszt takiego faktoringu jest niższy niż faktoringu z przejęciem ryzyka,
gdyż w tym przypadku ryzyko faktora jest ograniczone.
W przypadku faktoringu z regresem często żadane jest podpisanie weksla
In blanco, które stanowi dla faktora odpowiednie zabezpieczenie transakcji.
© 2008; Dr Małgorzata Olszak;
WZ UW
36
Ile kosztuje faktoring?
Na koszt faktoringu składają się:
 odsetki - liczone od kwoty zaliczki wypłaconej
faktorantowi (ok. 8-15%)
 opłata dodatkowa (inkasowe, doradcze,
księgowe) - może mieścić się w granicach od 0,3
do 4% wartości zakupionych przez faktora
wierzytelności
 prowizja przygotowawcza - ok. 1% kwoty
objętej faktoringiem
© 2008; Dr Małgorzata Olszak;
WZ UW
37
Jakie korzyści wynikają ze
stosowania faktoringu?



Dzięki faktoringowi wierzyciel unika komplikacji
związanych ze ściąganiem należności, a w
szczególności z opieszałością dłużnika w zapłacie.
Odpowiedzialność i ryzyko przejmuje w całości,
bądź w pewnym zakresie instytucja faktoringowa.
Przedsiębiorstwo na faktoringu korzysta
podwójnie – uzyskuje dostęp do stałego źródła
finansowania bieżącej działalności oraz pozbywa
się obciążeń związanych z dochodzeniem i
zarządzaniem wierzytelnościami.
© 2008; Dr Małgorzata Olszak;
WZ UW
38
Jakimi kryteriami się kierować,
wybierając faktora?


Podstawową kwestią jest zakres usługi, jaki oferuje faktor oraz
elastyczność współpracy.
Najwięcej korzyści daje umowa z faktorem, który zaproponuje
faktoring pełny (z przeniesieniem ryzyka wypłacalności dłużnika) i ze
100%-ową zaliczką. O elastyczności faktora może świadczyć
chociażby brak wymogu dotychczasowej współpracy z kontrahentem
lub też brak limitów koncentracji (często jest to duży problem w
płynnej współpracy z faktorem).
© 2008; Dr Małgorzata Olszak;
WZ UW
39
Forfaiting
© 2008; Dr Małgorzata Olszak;
WZ UW
40
Forfaiting - definicja


Forfaiting jest sposobem finansowania rozliczeń pomiędzy
eksporterem a importerem. Polega na zbyciu przez eksportera
wierzytelności o odroczonym terminie płatności,
zabezpieczonych w formie weksla własnego importera lub traty
(weksla trasowanego) akceptowanej przez importera.
Importer przekazuje eksporterowi weksel jako zapłatę za
dostarczony towar. Eksporter odstępuje weksel bankowi i
natychmiast otrzymuje od niego zapłatę pomniejszoną o
dyskonto, nie ponosi przy tym odpowiedzialności za realizację
weksla. Bank - forfaiter dyskontuje weksel bez prawa regresu do
eksportera, a więc na własne ryzyko. Weksel importera musi być
poręczony przez jego bank, ryzyko banku nie jest więc duże.
Kiedy nadchodzi termin płatności weksla, bank - forfaiter
przedstawia go do wykupienia bankowi importera.
© 2008; Dr Małgorzata Olszak;
WZ UW
41
Forfaiting – przedmiot umowy
Przedmiotem wykupu mogą być wierzytelności:
 wynikające z transakcji handlowych
 bezsporne, nieprzeterminowane i nieobciążone,
których zbywalność nie jest w żaden sposób
ograniczona
 zabezpieczone przez wiarygodne banki w formie:
awalu bankowego na wekslu, akredytywy z
odroczoną płatnością, gwarancji, weksla
własnego wystawionego przez bank lub weksla
trasowanego zaakceptowanego przez bank
© 2008; Dr Małgorzata Olszak;
WZ UW
42
Forfaiting – przedmiot umowy

Przedmiotem forfaitingu są przede wszystkim
wierzytelności średnio- i długoterminowe. W takich
transakcjach średni okres spłaty waha się od 6
miesięcy do 10 lat. W finansowaniu transakcji bierze
udział wyspecjalizowana instytucja finansowa zwana
firmą lub bankiem forfaitingowym. Podpisuje ona z
eksporterem umowę, na mocy której odkupuje od
eksportera wierzytelności handlowe wymagane w
terminie późniejszym. Niezwykle istotnym jest fakt, iż
forfaiter przejmuje wierzytelności bez prawa regresu
w stosunku do poprzednich posiadaczy tychże
wierzytelności.
© 2008; Dr Małgorzata Olszak;
WZ UW
43
Forfaiting - warunki umowy

W odróżnieniu od faktora, forfaiter odkupuje 100%
wierzytelności wraz z odsetkami. W zamian za odkupione
wierzytelności forfaiter wypłaca natychmiast eksporterowi
należną mu kwotę pomniejszoną o koszty forfaitingu
(wartość bieżącej wierzytelności), na które składają się
stopa dyskonta wierzytelności - na ogół wyższa niż stopa
rynkowa, dla krajów o niskiej wiarygodności stosuje się
wyższe stopy, okres będący podstawą dyskonta - suma dni
od wypłaty wartości bieżącej wierzytelności do momentu
wymagalności oraz prowizja, która waha się w granicy 0,5
- 2% wartości wierzytelności rocznie. Firmy forfaitingowe
akceptują wierzytelności w walutach wymienialnych.
© 2008; Dr Małgorzata Olszak;
WZ UW
44
Rodzaje forfaitingu





Forfaiting właściwy - nabywca wierzytelności
przejmuje na siebie całe ryzyko jej ściągalności
Forfaiting niewłaściwy - zbywcę obciążają
rozmaite rodzaje ryzyka związanego z wierzytelnością
Forfaiting poszerzony - instytucja forfaitingowa
zawierająca umowę zobowiązuje się do spełnienia
dodatkowych świadczeń (np. uzyskania wymaganych
zezwoleń lub przeprowadzenia badań rynku)
Forfaiting pośredni - instytucja forfaitingowa nie
nabywa wierzytelności bezpośrednio od wierzyciela,
lecz od innej instytucji forfaitingowej
Forfaiting tajny - umowa zostaje zawarta bez
wiedzy dłużnika
© 2008; Dr Małgorzata Olszak;
WZ UW
45
Dziękuję za uwagę
[email protected]
© 2008; Dr Małgorzata Olszak;
WZ UW
46
Download