LEK wrzesień 2014 - 2014 - que-hiciste

advertisement
LEK wrzesień 2014.doc
(254 KB) Pobierz
1. Kobieta z drugim napadem bólu w nadbrzuszu, trwającym kilkanaście minut, ustępującym po lekach
rozkurczowych. Następnego dnia zażółciły jej się twardówki, mocz zmienił barwę na ciemniejszą. W
wielokrotnych badaniach USG nie wykazano kamieni w drogach żółciowych i poszerzenia dróg. Stan po
cholecystektomii 10 lat temu. Po epizodzie zrobiono jej badania laboratoryjne, w których stwierdzono
podwyższenie ALAT i ASPAT. Podejrzewasz:
A) przewlekłe zapalenie wątroby
B) kamicę przewodu żółciowego wspólnego
C) ostre zapalenie trzustki
D) podniedrożność
E) wrzód żołądka
2. U pacjenta z bólem zamostkowym i wymiotami wystąpiły zaburzenia przytomności. W pierwszej kolejności
należy:
A) podłączyć 12-odprowadzeniowe EKG w celu rozpoznania STEMI ?????
B) podłączyć 3-odprowadzeniowe EKG kończynowe, po którym można rozpoznać STEMI
C) przyłożyć łyżki wykonać defibrylację, jeśli VT/VF
D) odessać wymiociny z dróg oddechowych i przeprowadzić badanie ABC
E) podać 1 mg adrenaliny
3. Zespół Ratownictwa Medycznego przywiózł do szpitala 25-letniego mężczyznę o wadze około 90kg, z
oparzeniem II stopnia całej powierzchni prawej kończyny dolnej. Podczas resuscytacji płynowej w ciągu
pierwszej doby pacjentowi należy przetoczyć:
A) 6500 ml krystaloidów
B) 3250 ml krystaloidów + 3250 ml koloidów
C) 2000 ml koloidów
D) 8000 ml krystaloidów
E) 6500 ml krystaloidów + 1500 ml koloidów
4. Uogólniona postać twardziny układowej przebiega z zajęciem:
1) płuc
2) przewodu pokarmowego
3) serca
4) nerek
A) wszystkie wymienione
B) 1, 2, 4
C) 1, 3, 4
D) 1, 4
E) tylko 1
5. Zaznacz fałszywe zdanie o chłoniaku Hodgkina:
A) Najczęściej są powiększone węzły chłonna szyjne i śródpiersiowe
B) Zlewne nocne poty należą do objawów B
C) Najczęściej przejawia się znacznie podwyższonym poziomem limfocytów we krwi
D) Ostateczne rozpoznianie stawia się na podstawie badania histopatologicznego i immunologicznego biopsji węzła
chłonnego lub innej zajętej tkanki
E) Standardowe leczenie polega na chemioterapii konwencjonalnej oraz często radioterapii
6. Na SOR zostaje przywieziony 56-letni mężczyzna, poparzone obie kończyny dolne, kończyna górna prawa i
krocze. Jaki to procent powierzchni ciała? (według reguły "9")
A) 23%
B) 38%
C) 46%
D) 55%
E) 72%
7. Pacjent lat 30 zgłosił się z powodu widocznego gołym okiem krwinkomoczu. Niedawno przebył zapalenie
górnych dróg oddechowych. Najbardziej prawdopodobnym rozpoznaniem będzie:
A) Mikroskopowe zapalenie kłębuszków nerkowych
B) Ogniskowe segmentalne stwardnienie kłębuszków nerkowych
C) Mikroskopowe zapalenie naczyń
D) Nefropatia Ig-A
E) Żadne z powyższych
8. U pacjenta skarżącego się na łatwe męczenie oraz duszność wysiłkową w badaniu przedmiotowym
stwierdzono głośny kłapiący I ton serca, trzask otwarcia zastawki mitralnej, szmer rozkurczowy typu
decrescedo a także rozkurczowy szmer w II przestrzeni międzyżebrowej po stronie lewej. Co należy
podejrzewać?
A) niedomykalność zastawki mitralnej
B) niedomykalność zastawki aortalnej
C) zwężenie zastawki płucnej
D) zwężenie zastawki mitralnej
E) żadne z powyższych
9. W jakich sytuacjach można odstąpić od podania immunoglobuliny antyD kobiecie z grupą krwi Rh(-)?
1. Po porodzie drogami natury jeśli noworodek ma grupę krwi Rh(-)
2. Po operacji pękniętej ciąży ektopowej
3. Po poronieniu
4. Po porodzie siłami natury, bez sprawdzania czy noworodek ma grupę krwi Rh(-) jeśli pośredni odczyn
Coombsa jest dodatni
5. Po krwawieniu z dróg rodnych w III trymestrze.
A) 1, 4, 5
B) 2, 3
C) 1, 4 ??????
D) 4, 5
E) Tylko 1
10. Gorączka z dreszczami, kolkowy ból w prawym podżebrzu oraz żółtaczka tworzą triadę:
A) Reynoldsa
B) Charcota
C) Murphy'ego
D) Gamowa
E) Cullena
11. Wskaż prawdziwe informacje na temat przeszczepiania nerki.
1. Transplantacja może być dokonana co najmniej po 6 miesiącach dializ.
2. Warunkiem wykonania przeszczepu nerki jest zgodność głównych grup krwi.
3. Bezwzględnym przeciwwskazaniem jest aktualny proces nowotworowy.
4. Leki immunosupresyjne należy stosować tylko w okresie adaptacyjnym.
5. Późne powikłania przeszczepu to: przewlekłe odrzucenie i choroby nowotworowe.
A) 1,3,4
B) 1,2,5
C) 1,4,5
D) 3,4,5
E) 2,3,5
12. W przebiegu ciąży prawidłowej przesączanie kłębuszkowe nerek może wzrosnąć maksymalnie o:
A) 10%
B) 20%
C) 30%
D) 40%
E) 50%
13. 30- letni pacjent zgłosił się do Izby Przyjęć z powodu gwałtownych wymiotów i bólu w klatce piersiowej
od kilku godzin. W badaniu przedmiotowym dodatni objaw Hamann'a. W badaniu RTG obecność powietrza
w śródpiersiu. Prawdopodobne rozpoznanie to:
A) pęknięcie przełyku
B) tętniak rozwarstwiający aorty
C) odma opłucnowa
D) ostry zespół sercowo- płucny
E) zespół Plummera- Vinsona
14. Wybierz prawdziwe stwierdzenia dotyczące raka żołądka:
1. w 50% występuje gruczolakorak (adenocarcinoma)
2. obserwuje się wzrost częstości zachorowań obwodowej części
3. szczególnym rodzajem jest linitis plastica, który szybko daje przerzuty do węzłów chłonnych
4. przerzutuje najczęściej drogą naczyń chłonnych
5. podstawową metodą leczenia jest chemioterpia
A) 1, 3, 4 ??????
B) 4, 5
C) 3, 4
D) 2, 3, 5
E) 1, 4, 5
15. Prawidłowa wartość wskaźnika kostkowo-ramiennego (ABI) wynosi:
A) =< 0,90
B) 0,90-1,15
C) 1,16-1,40
D) 1,40-1,60
E) >1,60
16. Najczęstsza lokalizacja zmian w przebiegu łuszczycy:
A) dłonie i stopy
B) nad stawami (łokcie, kolana, ok. krzyżowa) oraz owłosiona skóra głowy
C) przednia powierzchnia klatki piersiowej i okolica międzyłopatkowa
D) pachy i pachwiny
E) błony śluzowe jamy ustnej
17. Wskaż nieprawdziwe zdanie na temat pomiaru ciśnienia tętniczego u dzieci:
A) na pierwszej wizycie należy mierzyć na 4 kończynach
B) na kolejnych wizytach na prawym ramieniu na wysokości serca ?????
C) przy używaniu zbyt wąskiego manietu wyniki mogą być zawyżone o 30%
D) w 1 r.ż. ciśnienie mierzone na kończynie górnej jest wyższe niż na kończynie dolnej
E) mankiet ma zajmować cały obwód ramienia i przynajmniej 1/3 długości ramienia
18. Czynniki predysponujące do wystąpienia ZUM to:
A) wady układu moczowego
B) zaparcia i nietrzymanie stolca
C) rzadkie oddawanie moczu
D) przyjmowanie małej ilości płynów
E) wszystkie powyższe
19. Do zespołu krótkiego jelita może doprowadzić:
A) resekcja znacznej części jelita cienkiego
B) przetoki pomiędzy pętlami jelita cienkiego
C) przetoka pomiędzy żołądkiem, a jelitem grubym
D) przetoka jelitowo-skórna
E) wszystkie wymienione powyżej
20. 24-letnia pacjentka w 28 tygodniu ciąży zgłosiła się do Izby Przyjęć z nasilonym bólem głowy,
utrzymującym się od kilku godzin. W momencie przybycia do Oddziału Ratunkowego ciśnienie tętnicze
wynosiło 170/100 mmhg. EKG bez zmian w zapisie. Lekiem, który zastosujesz w pierwszej kolejności będzie:
A) kaptopryl podjęzykowo w dawca 12,5 mg
B) kaptopryl podjęzykowo w dawce 25 mg
C) metyldopa doustnie w dawce 25-50 mg
D) metyldopa doustnie w dawce 250-500 mg
E) nie podasz żadnego leku
21. Pląsawica jest objawem uszkodzenia:
A) móżdżku
B) kory mózgowej
C) dróg piramidowych
D) układu pozapiramidowego
E) wszystkich powyższych
22. Lekiem pierwszego rzutu u chorego z wrzodziejacym zapaleniem jelita grubego o niewielkiej aktywności
jest:
A) prednizon
B) azatiopryna
C) sulfasalazyna/mesalazyna
D) metronidazol
E) antybiotyk
23. Według "Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego" (art.23.1) do szpitala psychiatrycznego może zostać
przyjęta bez zgody osoba:
A) z zaburzeniami psychicznymi
B) chora psychicznie ????????
C) niemogąca wyrazić zgody
D) niebezpieczna dla innych ????????
E) wszystkie punkty od A do D muszą być spełnione ???????
24. Czynnikiem ryzyka zakażenia chirurgicznego nie jest:
A) Otyłość (BMI>30)
B) Wiek (>65 r.ż.)
C) Alkoholizm
D) Migotanie przedsionków
E) Niedożywienie
25. W której sytuacji klinicznej u dziecka z rozpoznanym ostrym zapaleniem ucha środkowego konieczne jest
zastosowanie antybiotykoterapii?
A) wiek <6 m.ż.
B) wiek <2 r.ż. i obustronne zapalenie ucha środkowego
C) wyciek z ucha
D) A i C
E) A, B, C
26. 56-letni mężczyzna nadużywający alkoholu trafił do szpitala z bólami nadbrzusza i śródbrzusza, już
kolejny raz z powodu tych samych dolegliwości.
Jakie powikłania mogą wystąpić u tego pacjenta?
1.torbiele rzekome trzustki
2.rak trzustki
3.wodobrzusze
4.poszerzenie dróg żółciowych oraz poszerzenie przewodu żółciowego wspólnego
5.zakrzepica żyły śledzionowej
A) 1, 2, 3
B) 1, 3, 4
C) 4, 5
D) 1, 2, 3, 4
E) wszystkie wyżej wymienione
27. Lekami pierwszego wyboru w farmakoterapii zaburzeń lękowych uogólnionych są:
A) Trójcykliczne leki p/depresyjne
B) Anksjolityki pochodzenia benzodiazepinowego
C) Hydoksyzyna
D) Leki z grupy SNRI i SSRI
E) W zaburzeniach lękowych uogólnionych farmakoterapia jest przeciwwskazana
28. Zaznacz informację fałszywą dotyczącą raka przełyku:
A) Najczęściej występuje w 6-7 dekadzie życia.
B) Niezależnie od wieku, rak przełyku jest częstszy u kobiet niż u mężczyzn.
C) Najczęstszym objawem raka przełyku jest dysfagia.
D) Rak płaskonabłonkowy występuje 5-6 razy częściej u palaczy niż u osób niepalących.
E) Najważniejszym czynnikiem prognostycznym raka przełyku są przerzuty odległe.
29. U mężczyzny wykona...
Plik z chomika:
que-hiciste
Inne pliki z tego folderu:
cząstk - chirurgia.doc (12 KB)
cząstk - ginekologia.doc (11 KB)
 cząstk - interna.doc (13 KB)
 cząstk - oiom.doc (12 KB)
LEK luty 2014 wersja I ver. 1.01.pdf (1757 KB)



Inne foldery tego chomika:

2004-2007
2008
2009
2010
2011




Zgłoś jeśli naruszono regulamin





Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dział Pomocy
Opinie


Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards