1) Podstawowe założenia etyki lekarskiej.

advertisement
1)
Podstawowe założenia etyki lekarskiej.
a)
1. Cele lekcji
i)
a) Wiadomości
Uczeń:

wie, czym charakteryzuje się etyka lekarska,

zna podstawowe zasady moralne i problemy związane z przestrzeganiem kodeksu etyki
lekarskiej,

zna wartości moralne związane z zasadami etyki lekarskiej,

zna różnicę między etyką lekarską i etyką medyczną,

zna treść przysięgi Hipokratesa.
b) Umiejętności
ii)
Uczeń:

umie odnieść treść przysięgi Hipokratesa do teraźniejszości,

wykazuje umiejętność dyskutowania na temat dylematów związanych z przestrzeganiem
kodeksu etyki lekarskiej,

umie odnieść teoretyczny problem etyczny do kontekstu praktycznego,

zdobywa umiejętności pracy w grupie (podczas dyskusji).
c) Podstawy
Lekcja realizuje podstawę programową w zakresie:
b)

celów edukacyjnych – kształtuje refleksyjną postawę wobec człowieka, jego natury, powinności
moralnych i wobec różnych sytuacji życiowych,

zadań szkoły – ukazuje znaczenie zasad moralnych dla rozwoju osobistego człowieka,
kształtowania się relacji między ludźmi oraz życia społecznego, gospodarczego i politycznego,

treści – należy do bloku tematycznego „praca i jej wartość dla człowieka, znaczenie etyki
zawodowej”,

osiągnięć – uczy dokonywania wyboru wartości oraz rozstrzygania wątpliwości i problemów
moralnych zgodnie z przyjętą hierarchią wartości i dobrem wspólnym; uczy stosowania zasad
harmonijnego współistnienia i współdziałania ze środowiskiem społecznym.
2. Metoda i forma pracy
Wykład, dyskusja klasowa, ćwiczenia w grupach.
c)
3. Środki dydaktyczne
tekst przysięgi Hipokratesa,
Arkusze papieru, flamastry.
d)
4. Przebieg lekcji
i)
a) Faza przygotowawcza
Przed zajęciami nauczyciel przygotowuje kopie testu przysięgi Hipokratesa i materiały do pracy w
grupach: arkusze papieru i flamastry. Na zajęciach zapoznaje uczniów z tematem lekcji i informuje o
celu zajęć.
ii)
b) Faza realizacyjna
1. Nauczyciel podaje podstawowe informacje na temat znaczenia wyrażenia „etyka lekarska” i
charakteryzuje różnicę między etyką lekarską i etyką medyczną.
2. Nauczyciel prosi uczniów o przeczytanie przysięgi Hipokratesa o odpowiedź na pytania:

Czy tekst przysięgi jest jasny i klarowny dla współczesnego lekarza?

Jakie fragmenty przysięgi mogą budzić kontrowersje i problemy?

Czy przysięga Hipokratesa powinna zostać zmodyfikowana, czy pozostać taką, jaka jest?
3. Nauczyciel rozdaje arkusze papieru i flamastry. Prosi uczniów aby w trzyosobowych grupach
wypisali na arkuszach problemy etyczne z którymi muszą borykać się lekarze. Uczniowie czytają
swoje odpowiedzi i wspólnie z resztą klasy omawiają poszczególne problemy
c) Faza podsumowująca
iii)
4. Nauczyciel prosi uczniów aby odpowiedzieli na dwa pytania:

Jakie pokusy czyhają na ludzi pracujących w służbie zdrowia?

Jakie zachowania lekarzy uważacie za niedopuszczalne?
Nauczyciel podkreśla znaczenie sumienia i wartości moralnych związanych z wykonywaniem zawodu
lekarza.
e)
5. Bibliografia
1. Kalita Z. (red.), Etyka w teorii i praktyce. Antologia tekstów, Wydawnictwo Uniwesytetu
Wrocławskiego, Wrocław 2001.
2. Tejchman J., Etyka społeczna, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002.
3. Vardy P., Grosh P., Etyka, Zysk i S-ka, Poznań 1995.
4. Hołówka J., Etyka w działaniu, Prószyński i S-ka, Warszawa 2002.
f)
6. Załączniki
i)
Materiały pomocnicze nauczyciela:
Przykłady problemów dotyczących etyki lekarskiej:
 tajemnica zawodowa,

przerywanie ciąży,

eutanazja,

stosunek lekarz-pacjent,

transplantacje,

sterylizacja; środki antykoncepcyjne,

sztuczne zapłodnienie,

problemy moralne związane ze stosowaniem pewnego rodzaju lekarstw,

eksperymenty kliniczne.
g)
7. Czas trwania lekcji
45 minut
h)
Brak
8. Uwagi do scenariusza
Download