Pakiet 1-RESPIRATORY NPB

advertisement
ZOZ/DZP/271/4/V/2013
DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW
Dotyczy : Usługa wykonania przeglądów technicznych
Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu, ul. Wysokie Brzegi 4,32-600
Oświęcim, odpowiadając na pytania Wykonawców informuje:
1.Dotyczy: pakiet 2, poz. 2 i 5
Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu 2 – Aparaty do znieczulania pozycji 2 –
aparat do znieczulania Titus oraz pozycji 5 – aparat do znieczulania Fabius GS do osobnego
pakietu?
Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie wyraża zgody.
2.Dotyczy: Istotne Postanowienia Umowy
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w § 6 ust. 6 zapisu o treści:
„Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisów umowy w następującym zakresie:
zmiany urzędowej stawki podatku Vat, przy czym zmianie podlegać będzie wyłącznie
cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian.”
Uzasadnienie:
W styczniu 2013 r. Komisja Europejska wezwała Polskę do zmiany przepisów,
które umożliwiają stosowanie obniżonej stawki podatku VAT w odniesieniu do
sprzętu medycznego i produktów farmaceutycznych wykraczające poza zakres
dozwolony prawem UE. Na mocy unijnej dyrektywy w sprawie podatku VAT
państwa członkowskie mogą stosować obniżoną stawkę VAT na sprzęt medyczny,
sprzęt pomocniczy oraz pozostałe urządzenia, które spełniają dwa warunki, a
mianowicie są „przeznaczone zwykle do łagodzenia skutków lub leczenia
niepełnosprawności” oraz „przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego przez
osoby niepełnosprawne”. W odniesieniu do produktów farmaceutycznych
dyrektywa w sprawie podatku VAT zezwala na stosowanie obniżonej stawki w
przypadku produktów stosowanych w ochronie zdrowia, zapobieganiu chorobom
oraz do celów medycznych i weterynaryjnych. Polska wykracza poza ten zakres,
przyznając obniżoną stawkę podatku VAT w odniesieniu do sprzętu medycznego
do
użytku
ogólnego,
a
także
niektórych
nieleczniczych
produktów
farmaceutycznych, takich jak środki odkażające i produkty uzdrowisk. Wnioskuje
się zatem o dopasowanie zakresu stosowania obniżonych stawek do tego, co jest
dozwolone na mocy prawa UE. Wniosek Komisji ma formę uzasadnionej opinii i
stanowi drugi etap postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa
członkowskiego. W przypadku nieudzielania zadowalających wyjaśnień w ciągu
dwóch miesięcy Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości
UE. W konsekwencji istnieje duże prawdopodobieństwo zniesienia w Polsce
preferencyjnej 8% stawki podatku VAT na wyroby medyczne.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z art. 56 Kc. czynność prawna
wywołuje nie tylko skutki w niej wyrażone lecz również te, które wynikają z ustawy. W
związku z tym, jeżeli dojdzie do ustawowej zmiany stawki VAT to wtedy temat zostanie
rozważony przez ZOZ Oświęcim.
3. Celem pełnej realizacji zawartych w SIWZ wymagań Zamawiającego wymiany części
zużywalnych podczas wykonywania przeglądów technicznych prosimy o podanie
aktualnej ilości przepracowanych godzin dla poszczególnych respiratorów z pakietu 1.
Pozwoli to na precyzyjne ustalenie właściwych zakresów przeglądowych dla
poszczególnych respiratorów ( może zaistnieć ewentualna konieczność wykonania
remontów głównych dla niektórych z pozycji). Alternatywą dla niepodania ilości
przepracowanych godzin będzie rezygnacja z wymogu przeprowadzania remontów
głównych, jeżeli taka sytuacja zaistnieje.
Odpowiedź.
Pakiet 1-RESPIRATORY NPB
lp
LOKALIZACJA
NAZWA
URZĄDZENIA URZĄDZENIA
TYP
NR.FABR.
R.PROD.
ilość godzin
1
OIOM
Respirator
NPB 840
3510054277
2006
28245
2
OIOM
Respirator
Achivea
PSO2
G090200006
2009
Brak możliwości
odczytu
3
OIOM
Respirator
NPB 840
3510090125
2009
13585
4
OIOM
Respirator
NPB 840
3510090147
2009
17133
5
OIOM
Respirator
NPB 840
3510090164
2009
14018
6
OIOM
Respirator
NPB 840
3510090166
2009
16185
7
OIOM
Respirator
NPB 840
3510090168
2009
17554
8
neurologia
Respirator
C2801
612079 DE
1997
11763
9
neurologia
Respirator
NPB 760
3501070144
2007
12247
10
neurologia
Respirator
NPB 740
3501980048
1998
przegląd przy 14523
11
OJOM
Respirator
NPB 840
3510090162
2009
12113
12
Blok Oper.
Respirator
NPB 840
3510101066
2010
11930
Download