Respirator zbiorowy.

advertisement
OPIS PATENTOWY
POLSKA
107044
RZECZPOSPOLITA
LBD8WA
Patent dodatkowy
do patentu nr
Zgłoszono: 26.11.76
(P. 193951)
Int. CL* A«1M ltm
Pierwszeństwo:
URZĄD
CiY IŁŁNlJfc
Zgłoszenie ogłoszono: 05.06.78
PATEHTIWT
PRL
Opis patentowy opublikowano: 16.06.1980
l>?cdu Patentowego
hu*) maTPH«H'it Łrttwł
Twórca wynalazku: Józef Ankiidowicz
Uprawniony z patentu: Fabryka Aparatury Rentgenowskiej i Urządzeń
Medycznych „Fanom", Warszawa (Polska)
Respirator zbiorowy
Przedmiotem wynalazku jest respirator zbioro¬
wy umożliwiający prowadzenie sztucznej wentyla¬
zem, tworząc centralę sterowania i nadzoru respi¬
ratora zbiorowego. Przy tym samym module daw¬
kującym moduł sterujący i dowolny zestaw modu¬
łów utworzonych z modułu monitorującego, modu¬
cji płuc u wielu pacjentów jednocześnie.
Znany jest respirator umożliwiający prowadze¬
nie wentylacji u dwóch pacjentów jednocześnie,
jednak z tymi samymi parametrami oddechowymi,
jak częstotliwość i stosunek fazy wdechu do wy¬
łu rejestrującego i modułu alarmującego mogą być
dechu.
ru.
Respirator ten wyposażony jest w przystawkę,
której głównym elementem jest worek oddechowy
umieszczony w szczelnym,
umieszczone razem przy każdym z chorych two¬
rząc indywidualne stanowiska sterowania i nadzo¬
Zaletą wynalazku jest możliwość zdalnego stero¬
10
przezroczystym zbior¬
niku. Do worka doprowadzona jest świeża mie¬
szanina gazów oddechowych, a wewnątrz przezro¬
czystego zbiornika cyklicznie zmienia się ciśnienie.
Przebieg tych zmian w czasie jest taki sam, jak
w respiratorze, ponieważ powstaje w wyniku ru¬
chu tego samego tłoka pracującego w cylindrze.
Przystawka jest połączona pneumatycznie z czę¬
ścią cylindra znajdującą się z przeciwnej
leżności od warunków.
15
20
Istota wynalazku polega na tym, że zawory ste¬
rujące i czujniki ciśnienia, przepływu i tempera¬
tury umieszczone są razem przy każdym z cho¬
rych, tworząc zespół pacjenta połączony pneuma¬
tycznie poprzez nawilżacz ze zbiorowym modułem
dawkującym i połączony elektrycznie z modułem
sterującym,
modułem
monitorującym,
modułów
sterujących,
mi zestawami modułów przy każdym chorym, lecz
samym zbiorowym modułem dawkującym.
Fig. 3 przedstawia respirator w przykładzie wy¬
konania dla dwóch pacjentów skompletowany z
zespołów
i modułów
wchodzących do respiratora
zbiorowego, z tą różnicą, że zbiorczy moduł daw¬
kujący jest zastąpiony modułem indywidualnym,
mogącym zapewnić właściwe parametry pracy naj¬
wyżej dwóch pacjentów jednocześnie. Respirator
modułem
ły sterujące, moduły monitorujące, moduły reje¬
107 044
umieszczeniem
monitorujących, rejestrujących oraz alarmujących
i ze zbiorowym modułem dawkującym. Fig. 2
przedstawia respirator zbiorowy z indywidualny¬
z tym
rejestrującym oraz modułem alarmującym. Modu¬
strujące i moduły alarmujące są umieszczone ra-
Przedmiot wynalazku przedstawiony jest w przy¬
kładach wykonania pokazanych na rysunku, na
którym fig. 1 przedstawia respirator zbiorowy z
centralnym
strony
tłoka niż respirator.
wania parametrami pracy respiratora zbiorowego,
możliwość kontroli i rejestracji parametrów i moż¬
liwość dowolnego kompletowania aparatu w za¬
30
ten może być wyposażony w moduł zasilający w
1Ó7 044
ś
Przypadku braku centralnej instalacji sprężonego
dzie przedstawionym na fig. 3 nie różni się od za¬
powietrza.
sady działania urządzeń przedstawionych na fig. 1
Na fig. 1 do zbiorowego modułu dawkującego 1
i fig.
równolegle podłączeni są chorzy 4 poprzez zespół
pacjenta 3 i nawilżacz 2. Zespół pacjenta 3, utwo¬
rzony z zaworów sterujących i czujników ciśnie¬
nia, przepływu i temperatury, połączony jest elek¬
trycznie z modułem alarmującym 5, modułem re¬
może być
10
3 i dostaje się do płuc chorego 4. W cza¬
wydechu gazy wydychane są do zespołu
3, a następnie dostają się do atmosfery.
sterujące umieszczone w zespole pacjen¬
sterowane elektrycznie przez moduł ste¬
na
skompletowaniu ze¬
w respiratorze zbiorowym
zasilany
przez
moduł zasilający
przypadku braku centralnej
instalacji
oraz
12
w
sprężonego
Zastrzeżenia
patentowe
15
kującego 1 przepływa przez nawilżacz 2 i zespół
pacjenta
sie fazy
pacjenta
Zawory
ta 3 są
polega
powietrza. Cały zestaw zmontowany jest na pod¬
stawie jezdnej 13.
Sprężona mieszanina gazów oddechowych zosta¬
je dostarczona z sieci centralnej do zbiorowego
modułu dawkującego 1, gdzie jest generowane
pewne określone ciśnienie. W czasie fazy wdechu
mieszanina oddechowa* ze zbiorowego modułu daw¬
Różnica
łów stosowanych
jestrującym 6, modułem monitorującym 7 i mo¬
dułem sterującym 8.
2.
stawu zespołów i modułów, w którym to zestawie
zawsze występuje zespół pacjenta 3, nawilżacz 2
i indywidualny moduł dawkujący 11. Zestaw ten
może być uzupełniony dowolnym zestawem modu¬
1. Respirator zbiorowy mający zawory sterujące,
czujniki przepływu, ciśnienia i temperatury i na¬
rujący 8. Elektryczne połączenie zespołu pacjen¬
wilżacz, znamienny tym, że zawory sterujące i
czujniki przepływu, ciśnienia i temperatury są umieszczone przy każdym z chorych (4), tworząc
zespół pacjenta (3) połączony pneumatycznie po¬
przez nawilżacz (2) ze zbiorowym modułem daw¬
ta 3 z modułem monitorującym 7 umożliwia dzię¬
kującym (1) i połączony elektrycznie z modułem
ki czujnikom odczyt parametrów wentylacji, po¬
łączenie z modułem rejestrującym 6 — rejestra¬
cję parametrów, połączenie z modułem alarmują¬
20
25
cym 5 — wzbudzenie alarmów z chwilą przekro¬
czenia nastawionych progów alarmowych dla po¬
szczególnych parametrów pracy.
Zasada działania respiratora zbiorowego w ukła¬
dzie przedstawionym na fig. 2 jest taka sama jak
moduły rejestrujące (6) i moduły alarmujące (5)
so
modułów pozostałych, które
tworzą razem indywidualne stanowisko sterowania
i nadzoru 10 przy zachowaniu wspólnego modułu
są
umieszczone
razem, tworząc centralę sterowa¬
nia i nadzoru (9) respiratora zbiorowego.
3. Respirator według zastrz. 1, znamienny tym,
że moduł sterujący (8) i dowolny zestaw modułów
według fig. 1. Różnica polega na umieszczeniu
przy każdym chorym 4 modułu sterującego 8 oraz
dowolnego zestawu
sterującym (8), modułem monitorującym (7), mo¬
dułem rejestrującym (6) oraz modułem alarmują¬
cym (5).
2. Respirator według zastrz. 1, znamienny tym,
że moduły sterujące (8), moduły monitorujące (7),
utworzony z modułu monitorującego (7),
35
dawkującego 1.
Również i zasada działania respiratora w ukła-
rejestrującego
u-
mieszczone są razem przy każdym z chorych (4),
tworząc indywidualne stanowisko sterowania i
nadzoru (10).
5 5 5 5
F10.1
modułu
(6) i modułu alarmującego (5)
107 044
10
±v
]U
O
e
s
FIG.2
f 6
2_
11
$2?5-
m.
tt^JŁ
13
<3
k
r/G 5
Download