Odpowiedzi na pytania (35)

advertisement
Wrocław, 2017-01-17
L. Dz. USK/DZP/PN-230/2016
Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę produktów leczniczych na okres 24
miesięcy
znak sprawy USK/DZP/PN-230/2016
Zamawiający zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy Pzp udziela odpowiedzi na zadane pytania:
Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie:
z 1.Dotyczy Pakietu nr 1 Podpakiet 6 poz. 1 – prosimy o wydzielenie poz. 1 do osobnego pakietu ,pozwoli to na
złożenie korzystnej oferty cenowej.
Odp. Zamawiający podzielił Pakiet nr 1 podpakiet 6 w odpowiedziach nr (26).
2.Dotyczy Pakietu nr 6 Podpakiet nr 1 poz.78 – Prosimy o dopuszczenie do wyceny lek Diafer 50 mgFe (III)/ml ; 2
ml x 25 amp.. Pozwoli to na złożenie korzystnej oferty cenowej .
Odp. Zgodnie z SIWZ.
3.Dotyczy Pakietu nr 6 Podpakiet nr 1 poz.80– Prosimy o dopuszczenie do wyceny lek Cosmofer 50 mgFe (III)/ml ;
2 ml x 5 amp.. Pozwoli to na złożenie korzystnej oferty cenowej .
Odp. Zgodnie z SIWZ.
4.Dotyczy Pakietu nr 6 Podpakiet nr 1 poz.82 – Prosimy o dopuszczenie do wyceny lek w postaci fiol. W takiej
postaci jest dostępny.
Odp. TAK
5. Czy z uwagi na fakt, iż na rynku są zarejestrowane różne postaci leku, pod tą samą nazwą międzynarodową,
Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę w przedmiocie zamówienia występującej postaci leku w obrębie tej samej
drogi podania np.: tabl. powl.-tabl.; tabl.-kaps. tabl.-drażetki i odwrotnie, a także; amp.-fiol.; fiol.-amp-strz i
odwrotnie?
Odp. Tak, pod warunkiem zachowania tego samego sposobu uwalniania substancji czynnej.
6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 16, podpakiet 55, poz 2 Viriconazolum 200 mg
prosz.do rozt.infuz. i utworzenie oddzielnego zadania. Umożliwi to przystąpienie większej ilości wykonawców i
uzyskanie zdecydowanie korzystniejszej oferty cenowej.
Odp. Zamawiający wydziela z Pakietu nr 16 podpakiet 55 pozycję 2 i tworzy Pakiet nr 16 podpakiet 56.
Wadium dla podzielonych zadań zostanie podane odrębnym pismem.
7. Czy Zamawiający w pakiecie 16 podpakiet nr 55, poz 2 (Voriconazolum) wymaga zaoferowania gotowego
bezigłowego zestawu do infuzji Voriconazolu, nie wymagającego stosowania igły do rekonstytucji, czyli
Voriconazolum 200mg proszek + rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji (50 ml z 0,9% roztworem
chlorku sodu w wodzie do wstrzykiwań) + sterylny łącznik oraz sterylna strzykawka jednorazowa. Zastosowanie tej
postaci leku (NF) zdecydowanie ułatwia podanie produktu i minimalizuje ryzyko strat leku. Dzięki gotowemu
rozpuszczalnikowi za każdym razem otrzymuje się odpowiednie stężenie leku, wykluczając możliwość pomyłki i
zastosowania nieodpowiedniej ilości lub stężenia rozpuszczalnika, albo rozpuszczalnika niekompatybilnego
do substancji czynnej. Ponadto bezigłowy zestaw do infuzji ma wpływ na bezpieczeństwo personelueliminuje możliwość przypadkowego zakłucia, a tym samym obniża ryzyko zakażeń.
Odp. Zgodnie z SIWZ.
8. Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 16, podpakiet 55 poz. 2 oraz podpakiet 52 poz 1, zgodności
farmaceutycznej Voriconazolum (leki pochodzą od jednego producenta), ze względu na konieczność terapii
kombinowanej i deeskalacyjnej w leczeniu inwazyjnych zakażeń oraz w profilaktyce okołoprzeszczepowej u
dzieci.
Odp. Zgodnie z SIWZ.
9.Czy Zamawiający wymaga aby preparat w pakiecie 16 podpakiet 55 poz 2, posiadał rejestrację w profilaktyce
inwazyjnych zakażeń grzybiczych u pacjentów wysokiego ryzyka po allogenicznym przeszczepieniu macierzystych
komórek krwiotwórczych oraz by mógł być stosowany u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością
nerek, nie poddawanych hemodializie?
Odp. Zgodnie z SIWZ.
10. Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 6 podpakiet 4 poz 1-5, aby wszystkie dawki leku pochodziły od jednego
producenta?
Odp. Nie, Zgodnie z SIWZ.
11. Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 6 podpakiet 4 poz 1-5, aby roztwór leku można było przechowywać w
kontrolowanej temperaturze pokojowej do 48 godzin od przygotowania leku?
Odp. Zgodnie z SIWZ.
12. Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 6, podpakiet 4 poz 1-5, aby lek był zarejestrowany we wskazaniu:
A. choroby układu nerwowego w tym:
- zaostrzenie w przebiegu stwardnienia rozsianego,
- ostre urazy rdzenia kręgowego.
B. choroby reumatyczne w tym: RZS, Młodzieńcze RZS, ZZSK
C. choroby oczu w tym: ciężkie ostre i przewlekłe procesy alergiczne i zapalenia obejmujące oko i jego przydatki?
Odp. Zgodnie z SIWZ.
13. Czy wymogiem zamawiającego jest dostawa produktu określonego w SIWZ w pakiecie nr 6podp. Nr 1 poz 17
i 18 (Atosiban) – we wskazanych postaciach farmaceutycznych tj. pkt 1.) koncentratu do sporządzania roztworu do
infuzji op.1 fiol. 5ml - 37,5 mg/5 ml oraz pkt 2.) roztworu do iniekcji op.1 fiol. 0,9ml. - 6,75 mg/0,9 ml - od ściśle
określonego wytwórcy w celu zapewnienia jednoznacznej identyfikacji podmiotu ponoszącego odpowiedzialność
za wszelkie konsekwencje podania pacjentowi produktu w sytuacjach klinicznych, w których obowiązuje podanie
obu postaci farmaceutycznych/dawek zgodnie z określonym w ChPL schematem dawkowania, i w celu
zapewnienia zgodności z wytycznymi „Guideline on good pharmacovigilance practices (GCP) Module V‐ Risk
management systems”
Odp. Zgodnie z SIWZ.
Dotyczy Pakietu nr 6 Podpakiet 1 poz. 27 – czy Zamawiający dopuści do wyceny lek w dawce 5mg/ml ; 10 ml x
5 amp. Pozwoli to na złożenie korzystnej oferty cenowej.
Odp. Zgodnie z SIWZ.
2. Dotyczy Pakietu nr 6 Podpakiet 1 poz. 36 – czy Zamawiający dopuści do wyceny lek Cosmofer 50mg/ml ; 2 ml x
5 amp.. Pozwoli to na złożenie korzystnej oferty cenowej.
Odp. Nie. Zgodnie z SIWZ.
3. Dotyczy Pakietu nr 6 Podpakiet 1 poz. 37 – czy Zamawiający dopuści do wyceny lek Monover 100mg/ml ; 5ml
ml x 5 fiol.. Pozwoli to na złożenie korzystnej oferty cenowej.
Odp. Nie. Zgodnie z SIWZ.
4. Dotyczy Pakietu nr 6 Podpakiet 1 poz. 109 – czy Zamawiający dopuści do wyceny lek w op. x10 fiol.. Pozwoli to
na złożenie korzystnej oferty cenowej
Odp. Tak. Z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości.
1.
Dotyczy Pakietu nr 6 Podpakiet 1 poz. 110 – czy Zamawiający dopuści do wyceny lek w op. x50 amp.. Pozwoli
to na złożenie korzystnej oferty cenowej.
Odp. TAK z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości.
6. Dotyczy Pakietu nr 6 Podpakiet 1 poz. 190 –. Czy Zamawiający dopuści do wyceny Glypressin 1mg/8,5ml x 5
amp.
Odp. TAK
5.
Dotyczy Pakietu nr 12A poz. 3 – zakończona produkcja leku w adwce 200mcg/dawkę 100 dawek. Czy można
wycenić lek w dawce 200mcg/dawkę 200 dawek .Prosimy o podanie ile op. wycenić.
Odp. Wycenić 12 opakowań.
7.
21 .Dotyczy Pakietu nr 12 A poz. 21 –- ponieważ Tiotropium 18 mcg/dawk x 90 kapsułek zarejestrowany jest bez
HandiHalera , prosimy o dopuszczenie do wyceny dwóch pozycji tj. Tiotropium 18 mcg/dawk x 90 kapsułek 12 op oraz
HandiHaler x1 szt w ilości 36 op. (na 1 op. x 90 szt Tiotropium przypadają 3 HandiHalery) , ze względu na to ,że są to
dwie odrębnie zarejestrowane pozycje. Na fakturze będą widoczne jako 2 pozycje .
Odp. TAK
22.Dotyczy Pakietu nr 16 Podpakiet 54 – czy Zamawiający dopuści do wyceny lek w postaci fiolki . Pozwoli to na
złożenie korzystnej oferty cenowej.
Odp. TAK
23.Dotyczy Pakietu nr 16 Podpakiet 35 poz. 2 – czy Zamawiający dopuści do wyceny lek w postaci fiolki . Pozwoli to na
złożenie korzystnej oferty cenowej.
Odp. TAK
24. Czy zamawiający wymaga aby w pakiecie nr 19B Lp.124 był preparat Makrogol 74 g x 48 saszetek w ilości 94 op.
(PEG 4 litry - Fortrans) zgodny z SIWZ, który jest rekomendowany przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu
Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii. którego oferta cenowa jest korzystna dla
zamawiającego?
Odp. Zgodnie z SIWZ.
25.Czy zamawiający wymaga aby w pakiecie nr 19B Lp. 124 był preparat Makrogol (74 g x 48 saszetek,w ilości 94 op.
PEG 4 litry - Fortrans) o składzie chemicznym zgodnym z SIWZ?
Odp. Zgodnie z SIWZ.
26. Czy w przypadku, jeżeli żądany przez Zamawiającego lek jest tymczasowym brakiem produkcji a nie ma
innego leku równoważnego, którym można by go zastąpić należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży
oraz uwagę o jego braku czy nie wyceniać go wcale?
Odp. Określone w SIWZ str. 32.
Zamawiający zamieszcza na stronie zmodyfikowany Formularz cenowy.
Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
im. Jana Mikulicza – Radeckiego
we Wrocławiu
Magda Jellin
Kierownik Działu Zamówień Publicznych
Download