Prezentacja "Kształtowanie postaw etycznych u dziecka"

advertisement
Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy
Kształtowanie postaw etycznych u dziecka
Dr Małgorzata Satoła
Akademia Ekonomiczna w Katowicach
2 listopada 2009 r.
EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY
WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL
POSTAWA
To względnie trwała skłonność jednostki do
zachowywania się w określony sposób.
Postawy moŜna kształtować i utrwalać.
Społecznie akceptowane postawy są przedmiotem
wychowania moralnego.
EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY
WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL
1
WYCHOWANIE
Postawy etyczne (moralne) dzieci kształtowane
są w wyniku oddziaływań wychowawczych.
Wychowanie moralne to proces polegający na
kształtowaniu w jednostce takich postaw, zachowań,
wartości i norm, które są uznawane i uwaŜane za
słuszne w danym środowisku społecznym.
Przedmiotem wychowania moralnego są wszelkie
przekazywane zasady i normy zachowań, które
w sposób względnie trwały wpływają na moralne
zachowania człowieka w róŜnych sytuacjach
społecznych.
EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY
WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL
Rozwój moralny obejmuje następujące
sfery:
Poznawczą
Emocjonalną
Behawioralną
EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY
WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL
2
Rozwój moralnych postaw jednostki
odbywa się poprzez:
Wzmacnianie
RóŜnicowanie
Inicjację
EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY
WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL
Cele wychowania moralnego:
• wzbudzanie poŜądanych postaw i zachowań
• kształtowanie poglądów dotyczących określonych
spraw moralnych
• wzbudzanie uczuć moralnych,
• wzbudzanie przekonań moralnych,
EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY
WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL
3
EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY
WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL
Stadia/fazy rozwoju moralnego
wg. J. Piageta
I. ANOMII (0-2 rok Ŝycia)
• dzieci nie znają jeszcze pojęcia moralności
• nie odczuwają obowiązku przestrzegania
jakichkolwiek reguł postępowania
• dziecko jest w tym czasie amoralne, czyli
pozbawione moŜliwości rozumienia i oceny
jakichkolwiek reguł
EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY
WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL
4
Stadia/fazy rozwoju moralnego wg. J. Piageta
II. REALIZMU MORALNEGO (lub
EGOCENTRYZMU) (2-7 rok Ŝycia)
• dzieci wszelkie reguły, a więc takŜe reguły moralne,
traktują jako obowiązujące w sposób bezwzględny
• dobry moralnie - w przekonaniu dzieci - jest kaŜdy czyn,
który wynika z posłuszeństwa wobec dorosłych
• dzieci w ocenie moralnej jakiegoś czynu liczą się
szczególnie z jego konsekwencjami, a nie towarzyszącymi
mu motywami czy intencjami jego sprawcy
• poczucie sprawiedliwości immanentnej. Łączy się ono z
głębokim przekonaniem dzieci o przedziwnej mocy reguł,
którym sprzeniewierzanie musi zawsze spotkać się z
nieuchronną karą
EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY
WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL
Stadia/fazy rozwoju moralnego wg. J. Piageta
III. RELATYWIZMU MORALNEGO (około 7-11 roku
Ŝycia)
• dzieci nabierają stopniowo przekonania o tym, Ŝe reguły moralne są
umowami zawieranymi przez ludzi celem przychodzenia im z
pomocą i słuŜenia sobie nawzajem
• reguł traktuje się jako rezultat autonomicznej decyzji podjętej w
wyniku współdziałania (porozumiewania się)
z innymi
• dzieci starają się wpływać na zmianę obowiązujących je reguł, o ile
oczywiście zachodzi taka potrzeba
• w moralnej ocenie jakiegoś czynu kierują się one nie tyle
konsekwencjami obiektywnymi, jakie czyn ten za sobą pociąga
(szczególnie w wymiarze materialnym), ile coraz częściej motywami
(intencjami), jakie przyświecają sprawcy danego czynu
EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY
WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL
5
Stadia/fazy rozwoju moralnego wg. J. Piageta
IV. AUTONOMII (od około 12 roku Ŝycia)
• dzieci stają się coraz bardziej krytyczne wobec reguł
narzuconych im przez dorosłych
• zdają sobie sprawę, Ŝe w kwestiach moralnych mogą
istnieć takŜe róŜne opinie czy stanowiska
zasługujące na uwagę
• z czasem koncentrują się nie tylko na tym, co ich
osobiście dotyczy z moralnego punktu widzenia, lecz
takŜe w niemałym stopniu na ogólnoludzkich
problemach moralnych
EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY
WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL
Poziomy i stadia rozwoju moralnego
wg. L. Kohlberga
I. POZIOM PRZEDKONWENCJONALNY (2-7 lat)
• Stadium 1: kary i posłuszeństwa lub moralności
heteronomicznej („moralność wywodzi się z wiedzy
i autorytetu”)
• Stadium 2: relatywizmu instrumentalnego lub
moralności instrumentalno-hedonistycznej
(„moralność to troszczenie się o siebie samego”)
EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY
WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL
6
Poziomy i stadia rozwoju moralnego według L. Kohlberga
II. POZIOM KONWENCJONALNY (około 7-11 roku
Ŝycia)
• Stadium 3: "dobrego chłopca (dziewczyny)",
nazywane równieŜ stadium konformizmu
interpersonalnego albo moralności
konformistycznej („moralność oznacza robienie
tego za co jest się lubianym)
• Stadium 4: prawa i porządku („dozwolone jest to,
co nie jest zgodne z prawem”)
EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY
WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL
Poziomy i stadia rozwoju moralnego według L. Kohlberga
III. POZIOM POSTKONWENCJONALNY (około 12
lat)
• Stadium 5: społecznej umowy (kontraktu) lub
moralnych praw jednostki („prawa człowieka są
waŜniejsze od innych praw”)
• Stadium 6: uniwersalnych zasad etycznych
(„moralność jest sprawą własnego sumienia”)
EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY
WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL
7
Rozwój moralny
To proces stopniowych zmian zachodzących we
wraŜliwości moralnej dziecka, w jego stosunku do:
• dobra i zła,
• do własnych czynów i ich skutków,
• spraw innych ludzi.
W rozwoju tym istotne są zmiany (przeobraŜenia)
w sferze podzielanych przez jednostkę:
• przekonań (sądów i ocen) moralnych,
• w sferze konkretnego postępowania moralnego,
• reakcję na własne zachowanie.
EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY
WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL
Czym są wartości
Słowo "wartość" pochodzi od słowa łacińskiego:
valor lub valere ("wartość", "być wartym")
W filozofii - przez wartość rozumie się to "wszystko,
co cenne, godne poŜądania i wyboru; co stanowi
cel ludzkich dąŜeń"
W znaczeniu psychologicznym wartość pojmowana
jest głównie jako „zainteresowanie, jakim obdarza
się jakiś przedmiot" lub jako „szacunek, jakim się
darzy jakąś osobę„
EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY
WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL
8
W socjologii przez wartość rozumie się „dowolny «przedmiot», w
stosunku do którego jednostka lub zbiorowość przyjmują
postawę szacunku i przypisują mu waŜną rolę w Ŝyciu, a dąŜenia
do jego osiągnięcia odczuwają jako przymus-powinność"
W ekonomii natomiast mówi się o wartości szczególnie
w odniesieniu do czystego zysku w wyniku wymiany danej rzeczy.
Zysk ów bywa „mierzony albo ilością otrzymanych towarów albo
pewnym środkiem wymiany - na ogół pieniędzmi"
W
pedagogice
bowiem
przez
wartość
rozumie
się
w szczególności wszystko to, co uchodzi za waŜne i cenne dla
jednostki i społeczeństwa oraz jest godne poŜądania, co łączy
się z pozytywnymi odczuciami i stanowi jednocześnie cel dąŜeń
ludzkich
EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY
WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL
Klasyfikacja wartości
Klasyfikacja wartości (zaproponowana przez E. Sprangera).
Obejmuje ona sześć róŜnych rodzajów wartości, którymi są:
• wartości teoretyczne,
• wartości ekonomiczne,
• wartości estetyczno-artystyczne,
• wartości społeczne,
• wartości polityczne,
• wartości religijne,
EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY
WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL
9
Hierarchia wartości
Wartości religijne
(to co święte)
Wartości duchowe/kulturowe
(estetyczne, prawne, poznawcze)
Wartości witalne/biologiczne
(np. wartości Ŝycia, zdrowia, rozkwitu)
Wartości utylitarne (uŜytecznościowe)
Wartości hedonistyczne (przyjemnościowe)
EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY
WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL
Rola wartości moralnych
Wartości moralne potrzebne są nie tylko w wymiarze
społecznym, przynoszą one niekwestionowane korzyści
osobiste tym, którzy je praktykują:
• nadają Ŝyciu sens, który jest źródłem naszego szczęścia
i poczucia spełnienia
• stanowią drogowskaz w stosunkach z ludźmi i są waŜnym
elementem dobrej komunikacji międzyludzkiej
• ułatwiają podejmowanie słusznych decyzji i trwały sukces
• stanowią wewnętrzny hamulec dla zachowań niemoralnych
• chronią przed demoralizującymi wpływami z zewnątrz
• budują harmonię w Ŝyciu osoby Ŝyjącej zgodnie z wartościami
i w Ŝyciu jej najbliŜszych oraz jej otoczeniu
EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY
WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL
10
WARTOŚCI MORALNE SKŁANIAJĄ NAS DO
ZACHOWAŃ, KTÓRE SĄ DOBRE DLA WSZYSTKICH
I NIKOGO NIE KRZYWDZĄ
MOCNY SYSTEM WARTOŚCI MORALNYCH I
UMIEJETNOŚCI KIEROWANIA SIĘ NIMI W śYCIU TO
NAJWAśNIEJSZY KSPITAŁ, W JAKI POWINNIŚMY
WYPOSAśYĆ DZIECKO
NAUCZANIE DZIECKA WARTOŚCI JEST
NAJWAśNIEJSZYM ZADANIEM WYCHOWAWCZYM
DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI
EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY
WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL
Szczególną wagę w wychowaniu
moralnym przywiązuje się do:
• dokonywania trafnej oceny własnych i cudzych
zachowań i postaw w kategorii dobra i zła,
• zapoznania dzieci z sądami i ocenami moralnego
postępowania ludzi,
• umoŜliwiania dzieciom i młodzieŜy uwewnętrznienie
określonych sądów i ocen, norm i wartości.
EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY
WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL
11
Podstawowe wartości uniwersalne
• prawo do Ŝycia,
• pokój,
• tolerancja,
• wolność,
• prawda,
• sprawiedliwość,
• miłość.
EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY
WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL
EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY
WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL
12
Metoda modelowania/uczenia się przez
naśladownictwo/uczenia się zastępczego
•
•
•
•
•
Polega ona na dawaniu przykładu postępowania moralnego szczególnie
przez rodziców, wychowawców i nauczycieli, a takŜe przez inne osoby
zasługujące rzeczywiście lub potencjalnie na miano wzorów osobowych.
W odwoływaniu się do metody modelowania warto pamiętać, Ŝe model tym
większy wywiera wpływ na obserwatora:
- w im wyŜszym stopniu obserwator postrzega jego kompetencje
i prestiŜ, jakim cieszy się w swym otoczeniu;
im szerszy jest zakres władzy modela i większe ma moŜliwości zapewnienia
obserwatorowi oparcia w sensie duchowym
i materialnym;
w im większym stopniu ocenia go obserwator jako podobny do siebie, np.
pod względem określonych umiejętności, zainteresowań
i uzdolnień; im bardziej opiekuńczy i przyjacielski jest stosunek modela do
obserwatora;
im więcej entuzjazmu przejawia model dla swych zachowań
i postaw.
EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY
WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL
METODA ZADANIOWA (WDRAśANIE
DO ZACHOWAŃ MORALNYCH)
Metoda ta polega ona na zalecaniu i umoŜliwianiu
dzieciom wyświadczania innym przyjacielskiej
i dobroczynnej przysługi zgodnie z podjętą przez
nich wcześniej decyzją. Niekiedy powierza się im
konkretne zadania do wykonania bez czekania na
ich decyzję w tej sprawie.
EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY
WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL
13
Nauka zasad regulujących relacje
międzyludzkie
Odbywa się to najczęściej:
1. Poprzez bezpośrednie oddziaływanie na
świadomość moralną wychowanków
Metoda perswazji
Oddziaływanie to polega głównie na zapoznawaniu
ich z normami i wartościami moralnymi oraz róŜnymi
innymi problemami natury moralnej, z którymi
spotykają lub mogą się swym Ŝyciu. Odbywa się to
przewaŜnie w formie pogadanki lub wykładu, czyli w
odwołaniu bezpośredniego przekazu słownego.
EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY
WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL
2. Na drodze rozmów i dyskusji.
Zasady przeprowadzania rozmów:
• przestrzegać zasady partnerstwa,
• koncentrować się na partnerze rozmowy lub dyskusji,
• wewnętrznie akceptować rozmówcę (dyskutanta) i wyraŜać
poszanowanie dla jego integralności jako jednostki autonomicznej,
• zagwarantować rozmówcy (dyskutantowi) pierwszeństwo
wypowiadania się i szukać w usłyszanych wypowiedziach
podstawowego punktu oparcia dla ujawnienia swego stanowiska,
• umoŜliwiać mu samodzielne i samorzutne oraz niczym nie
skrępowane wypowiadanie się,
• uwaŜać wypowiedzi rozmówcy (dyskutanta) za podstawowy element
oddziaływania terapeutycznego.
EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY
WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL
14
METODA KIEROWANIA PROCESEM
SAMOWYCHOWANIA
Polega na inspirowaniu i zachęcaniu dzieci do samowychowania pod
względem moralnym.
Istotnymi przejawami wychowania moralnego, z pomocą metody kierowania
własnym procesem samowychowania, mogą być - oprócz inspirowania i
zachęcania dzieci do pracy nad sobą - takŜe:
• podsuwanie im odpowiednich wzorów osobowych do naśladowania, a w
szczególności znajdywania w nich wewnętrznego impulsu do własnych
zachowań i postaw moralnych;
• kształtowanie w nich poczucia odpowiedzialności moralnej za swe
postępowanie na co dzień, zwłaszcza zaś wobec osób pokrzywdzonych i
sponiewieranych, znajdujących się w sytuacji bez wyjścia;
• udostępnianie dzieciom i młodzieŜy literatury pięknej i innych dzieł sztuki,
budzących głębszą refleksję nad własnym Ŝyciem moralnym
i konsekwencjami, jakie moŜe ono pociągać za sobą dla innych ludzi;
zapoznanie wychowanków z róŜnymi technikami samodoskonalenia się, jak
np. technika autosugestii, wizualizacji, asertywności.
EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY
WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL
METODA WZMACNIANIA
POZYTYWNEGO
Polega na wyraŜaniu pod adresem dzieci i młodzieŜy
pochwał lub dawania im innych dowodów uznania
w odpowiedzi na ich konkretne zachowania
i postawy moralne.
Sposoby wzmacniania pozytywnego:
• z pomocą bezpośredniej gratyfikacji,
• zawierania kontraktu,
• sukcesywnej gratyfikacji.
EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY
WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL
15
METODA WZMACNIANIA
NEGATYWNEGO
(METODA PRZYMUSU, KARANIA)
Polega ona m.in. na szybkim reagowaniu na
niestosowne postępowanie dzieci, słownym ich
napomnieniu, potrącaniu danej im do dyspozycji
określonej liczby punktów, a nawet niekiedy na
chwilowej izolacji.
EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY
WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL
METODA SAMORZĄDNOŚCI
Metoda ta polega na umoŜliwianiu dzieciom
i młodzieŜy współdecydowania w róŜnych sprawach,
a nade wszystko pozostawania przez nich w bliskich
kontaktach interpersonalnych ze sobą i dorosłymi
EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY
WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL
16
METODA „ROZUMOWANIA
MORALNEGO”
Jest to metoda prowadzenia dyskusji lub dialogu na temat róŜnych
dylematów moralnych.
Metoda "rozumowania moralnego" zazwyczaj przewiduje kolejno:
1) prezentację dylematu moralnego,
2) poszukiwanie jego rozwiązań,
3) ustalenie konsekwencji znalezionych rozwiązań dla osób, których
dany dylemat dotyczy,
4) określenie wartości ukrytych w rozwaŜanym dylemacie,
5) wyeksponowanie wartości świadczących o wyŜszym poziomie
rozwoju moralnego .
EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY
WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL
PODMIOTOWE (HUMANISTYCZNE)
TRAKTOWANIE DZIECI
Zapewnienie im prawa do postępowania w miarę
samodzielnego i niezaleŜnego oraz
równouprawnionego udziału w kontaktach
interpersonalnych z dorosłymi.
EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY
WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL
17
Czynniki dezorganizujące
wychowanie moralne
1.W dobie współczesnej
• hipertrofia postaw konsumpcyjnych,
• dewaluacja wartości moralnych,
• anonimowość w kontaktach między ludzkich,
• instytucjonalizacja Ŝycia społecznego,
• nadmiar przemocy i seksu w mediach.
EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY
WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL
2. W rodzinie
• dezintegracja Ŝycia rodzinnego,
• wadliwe postawy rodziców,
• pozbawienie dziecka wzorów osobowych w rodzinie,
• niedosyt miłości rodzicielskiej,
• niedocenianie wartości w Ŝyciu rodzinnym.
EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY
WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL
18
3. W szkole
• autokratyczny styl kierowania wychowawczego,
• preferowanie funkcji kształcącej,
• niedocenianie wychowania moralnego,
• przerost współzawodnictwa nad współdziałaniem
uczniów,
• niedosyt współpracy z rodzicami.
EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY
WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL
4. Inne przeszkody
• pozbawienie dzieci i młodzieŜy dobrego przykładu,
• niedosyt śpieszenia innym z pomocą,
• nadmiar perswazji i pouczeń,
• brak konsekwencji w postępowaniu pedagogicznym.
EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY
WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL
19
Pamiętajmy!
Dzieci, którym dodaje się otuchy, uczą się ufać sobie.
Dzieci, którym okazuje się wyrozumiałość, uczą się
cierpliwości.
Dzieci, które się aprobuje, uczą się poszanowania
wartości.
Dzieci, które spotykają się z uczciwością, uczą się
sprawiedliwości.
Dzieci, które doznają serdeczności, uczą się przyjaźni.
Dzieci, które Ŝyją w poczuciu bezpieczeństwa, uczą się
ufności wobec innych.
Dzieci, które się obejmuje, uczą się doznawać miłości
i kochać.
Dzieci, które są kochane, uczą się Ŝyć
(N. Rückriem)
EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY
WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL
20
Download