otoczenie-organizacji-opracowanie-otoczenie

advertisement
3
Otoczenie organizacji
Otoczenie zewnętrzne jest to wszystko poza granicami organizacji co może na nią oddziaływać.
Otoczenie wewnętrzne są to warunki i siły działające w organizacji.
Otoczenie przedsiębiorstwa (ang business environment), otoczenie organizacji - całokształt zjawisk,
procesów i instytucji kształtujących jego stosunki wymienne, możliwości sprzedaży, zakresy
działania i perspektywy rozwojowe.
Środowisko przedsiębiorstwa/organizacji dzielimy na:
środowisko zewnętrzne (ang. external environment), tj. otoczenie to wszystko to, co z zewnątrz
organizacji może na nią wpływać. Granica dzieląca organizację od jej otoczenia zewnętrznego nie
zawsze jest jasna i wyraźnie określona. Np. akcjonariusze są w pewnym sensie częścią
przedsiębiorstwa, ale w innym ujęciu są raczej elementem jego otoczenia. Na otoczenie zewnętrzne
składają się dwie warstwy:
otoczenie ogólne (dalsze, makrootoczenie) - organizacji obejmuje niezbyt wyraźnie określone
wymiary i siły, wśród których działa organizacja i które mogą wywierać wpływ na jej działania.
Należy do nich pięć wymiarów: ekonomiczny, techniczny, socjokulturowy, prawno-polityczny,
międzynarodowy.
otoczenie celowe (bliższe, mikrootoczenie) - składa się z konkretnych organizacji lub grup, które
mogą wpływać na przedsiębiorstwo. Obejmuje ono: konkurentów, klientów, dostawców,
regulatorów, siłę roboczą, właścicieli, sojuszników strategicznych. Ponieważ wymiary te są
związane z konkretnymi organizacjami w środowisku, ich wpływ będzie miał charakter
bezpośredni.
otoczenie regionalne (mezootoczenie)
środowisko wewnętrzne (ang. internal environment) - składa się z warunków i sił wewnątrz
organizacji. Jego główne składowe obejmują: zarząd, pracowników, kulturę organizacji.
Otoczenie zewnętrzne
Składa się z dwóch warstw:
Otoczenie ogólne organizacji obejmuje niezbyt wyraźnie określone wymiary i siły, wśród których
działa organizacja i które mogą wywierać wpływ na jej działania. Elementy te nie muszą być
związane z innymi konkretnymi organizacjami. Ogólne otoczenie większości organizacji ma
wymiar ekonomiczny, techniczny, społeczno- kulturowy, polityczno- prawny i międzynarodowy.
Wymiar ekonomiczny jest to ogólna kondycja i żywotność systemu gospodarczego, w którym działa
organizacja. Do czynników ekonomicznych należą: ogólny wzrost gospodarczy, inflacja, stopy
procentowe i bezrobocie.
Wymiar techniczny odnosi się do tych metod, które pozwalają przekształcić zasoby w produkty lub
usługi.
Wymiar społeczno- kulturowy obejmuje obyczaje, nawyki, wartości i cechy demograficzne
społeczeństwa, w którym funkcjonuje organizacja. Mają duże znaczenie gdyż określają jakie
produkty i usługi społeczeństwo będzie ceniło najwyżej. Wymiar ten a też wpływ na to jak
robotnicy myślą o swojej pracy w danym społeczeństwie.
koncepcje zarządzania, Model otoczenia
Model otoczenia i Otoczenie organizacji
Zarys ukształtowania otoczenia współczesnych organizacji
Zarządzanie firmą - Otoczenie organizacji
Otoczenie organizacji - omówienie.
Analiza strategiczna firmy - otoczenie
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download