Uchwała nr 20 -2008/2009 Senatu Akademii Leona Koźmińskiego z

advertisement
Uchwała nr 20 -2008/2009
Senatu Akademii Leona Koźmińskiego
z dnia 11 grudnia 2008 r.
w sprawie programu studiów podyplomowych
„Akademia menedżera personalnego”
Na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 12 Statutu Akademii Leona Koźmińskiego Senat uchwala, co
następuje:
§ 1.
1. Senat Akademii Leona Koźmińskiego uchwala program studiów podyplomowych
„Akademia menedżera personalnego”.
2. Program studiów podyplomowych, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Senatu
Akademii Leona Koźmińskiego
Rektor
Prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński
Ramowy program studiów:
„AKADEMIA MENEDŻERA PERSONALNEGO” dla Związku Pracodawców
Kolejowych. Program do realizacji z Gdańską Fundacją Kształcenia Menedżerów
Cele studiów:
1. Uporządkowanie i poszerzenie profesjonalnej wiedzy dotyczącej:
 nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi,
 kształtowania kultury organizacyjnej,
 organizowania i funkcjonowania służb personalnych.
2. Doskonalenie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi metodami i narzędziami przy
realizacji polityki personalnej.
3. Kształtowanie umiejętności przewidywania, diagnozowania i rozwiązywania problemów
z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.
4. Doskonalenie współpracy na linii kadra menedżerska – służby HR.
5. Doskonalenie umiejętności projektowania i wdrażania procesów i systemów kadrowych.
6. Doskonalenie umiejętności organizowania funkcji personalnej.
Program studiów:
SESJA I
STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI – 2 DNI
 integracja procesów zarządzania zasobami ludzkimi z procesami biznesowymi,
 kształtowanie strategii zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście strategii rozwoju
firmy,


wdrażanie strategii zarządzania zasobami ludzkimi,
zrównoważona karta wyników jako sposób pomiaru efektów zarządzania zasobami ludzkimi.
SESJA II
KULTURA ORGANIZACYJNA – 1 DZIEŃ
 charakterystyka kultury organizacyjnej,
 profile kultur organizacyjnych,
 ocenianie kultury organizacyjnej,
 nowe rodzaje kultur: priorytet klienta, jakości, doskonalenia, uczenia się
 działania ukierunkowane na zmianę kultury i postaw pracowników.
KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA -1 DZIEŃ
 Rola komunikacji w biznesie
 Wartości firmy a komunikacja
 Kultura firmy a komunikacja
 Korzyści z komunikowania programu restrukturyzacji, wartości i kultury firmy
 Proces planowania (strategii) komunikacji wewnętrznej
SESJA III
ROLE I ZADANIA SŁUŻB PERSONALNYCH – 3 DNI
 HR jako partner biznesowy – główne role i zadania,
 rola partnera strategicznego – działania HR wspierające realizację celów biznesowych,
 rola doradcy – działania wspierające kadrę menedżerską w zarządzaniu zespołami,
 rola administratora – sposoby i narzędzia usprawniania administracji kadrowej,
 usprawnianie organizacji pracy służb personalnych,
 standardy profesjonalnych wymagań dla menedżerów i specjalistów HR,
 wizerunek własny menedżera HR.
SESJA IV
ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI PRACOWNIKÓW – 2 DNI
 istota kompetencyjnego podejścia do zarządzania ludźmi,
 analiza pracy w organizacji,
 rodzaje kompetencji,
 projektowanie zarządzania kompetencjami – procedura, definiowanie kompetencji i
poziomów oceny,
 wdrażanie zarządzania kompetencjami - kompetencyjne opisy stanowisk pracy,
metody pomiaru i oceniania kompetencji pracowników, wykorzystanie wyników
oceny kompetencji,
 zagrożenia w systemowym zarządzaniu kompetencjami i sposoby ich eliminowania.
SESJA V
KIEROWANIE ZESPOŁAMI– 2 DNI
 Menedżer w nowoczesnym przedsiębiorstwie
 Psychologia kierowania i predyspozycje kierownicze
 Budowanie zespołu pracowniczego
 Efektywna współpraca w zespole
 Prowadzenie rozmów z pracownikami w trudnych warunkach różnicy poglądów
 wybór odpowiedniego stylu przewodzenia
 skuteczność działań przywódczych.
SESJA VI
REKRUTACJA I SELEKCJA – 2 DNI
 budowa systemu rekrutacji i selekcji – główne elementy,
 planowanie zapotrzebowania na pracowników,
 zastosowanie modelu kompetencji w procesie rekrutacji i selekcji
 rekrutacja - źródła i sposoby pozyskiwania kandydatów,
 metody i narzędzia selekcji kandydatów,
 procedury i programy adaptacji pracowników,
 zwalnianie pracowników – powody oraz metody.
.SESJA VII
SYSTEM OCEN PRACOWNICZYCH OPARTY NA KOMPETENCJACH – 2 DNI
 cele systemu ocen pracowniczych,
 projektowanie i wdrażanie systemu ocen okresowych - etapy
 metody doboru kryteriów oceny efektów pracy,
 metody doboru kryteriów oceny potencjału pracowników,
 procedura i narzędzia oceniania,
 sposoby ewaluacji systemu ocen pracowniczych.
SESJA VIII
ROZWÓJ PRACOWNIKÓW – 2 DNI
 metody badania potrzeb rozwoju zawodowego,
 zarządzanie talentami,
 planowanie rozwoju kadry menedżerskiej i specjalistów,
 szkolenia – analiza potrzeb, formy realizacji i sposoby oceny efektywności szkoleń,
 pozaszkoleniowe formy rozwoju - coaching i mentoring,
 ścieżki karier,
 zarządzanie wiedzą.
SESJA IX
SYSTEMY MOTYWACYJNE – 2 DNI
 motywacja jako funkcja kierowania ludźmi i zarządzania sobą,
 strategiczne podejście do systemu motywacyjnego,
 uwarunkowania motywacji pracowników,
 integrowanie potrzeb pracowników z potrzebami firmy,
 bodźce materialne i niematerialne,
 sposoby oceny systemu motywacyjnego,
 projektowanie systemu motywacyjnego.
SESJA X
ZAKŁADOWE SYSTEMY WYNAGRADZANIA – 2 DNI
 cele zarządzania wynagrodzeniami,
 wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania strategii i polityki wynagradzania,
 kształtowanie stałych składników wynagradzania - wartościowanie pracy, tabele płac,
 kształtowanie zmiennych składników wynagradzania – premie, nagrody,
 analiza rynku wynagrodzeń,
 kształtowanie elastycznych pakietów wynagrodzeń.
SESJA XI
ZARZĄDZANIE LUDŹMI W PROCESIE ZMIAN – 2 DNI
 przygotowywanie zmian - aspekt prawny, ekonomiczny, organizacyjny, społeczny,
 audyt personalny - diagnoza zarządzania zasobami ludzkimi w firmie,
 identyfikacja obszarów niedopasowania zasobów do celów i strategii firmy,
 restrukturyzacja zatrudnienia - planowanie ilościowych oraz jakościowych zmian,
 przywództwo w procesie tworzenia i zmian
 psychologiczne podejście do uczestników zmian
 planowanie i wdrażanie działań osłonowych,
 komunikacja wewnętrzna podczas procesu zmian.
SESJA XII
PRAWNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI – 2 DNI
 zatrudnianie i zwalnianie,
 wynagradzanie,
 ubezpieczenia społeczne,
 bezpieczeństwo i higiena pracy.
Razem 200 godzin
Download