Rekomendacja i wnioski do przyjętych rozwiązań

advertisement
ZZA
AŁŁO
OŻŻEEN
NIIA
AD
DO
O PPLLA
AN
NU
U ZZA
AO
OPPA
ATTR
RZZEEN
NIIA
AW
WC
CIIEEPPŁŁO
O,, EEN
NEER
RG
GIIĘĘ EELLEEK
KTTR
RY
YC
CZZN
NĄ
Ą II PPA
ALLIIW
WA
AG
GA
AZZO
OW
WEE
M
MIIA
ASSTTA
AR
RA
AC
CIIBBÓ
ÓR
RZZ-- A
AK
KTTU
UA
ALLIIZZA
AC
CJJA
A
Rozdział 12
Podsumowanie i wnioski
Nr projektu:
"ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SA
Str./str.:
W-593.12
2/23
Spis treści:
12.1
Główne cele „Projektu założeń”.................................................................... 3
12.2
Ocena stanu bezpieczeństwa energetycznego miasta w zakresie stanu
istniejącego jak również perspektywy bilansowej. ................................................ 4
12.3
Ocena dostosowania planów rozwojowych przedsiębiorstw
energetycznych do strategii rozwoju społeczno-gospodarczego miasta ........... 8
12.4
Rozwój konkurencji na rynku energii ......................................................... 10
12.5
Optymalny model pokrycia potrzeb energetycznych na terenie miasta . 12
12.6
Zapewnienie odbiorcom energii pełnej dostępności usług
energetycznych oraz ich racjonalnej ceny............................................................ 13
12.7
Minimalizacja kosztów usług energetycznych .......................................... 14
12.8
Zapewnienie zgodności rozwoju energetycznego miasta z „Polityką
energetyczną Polski” .............................................................................................. 15
12.9
Rozwój gospodarki skojarzonej, oraz ocena potencjału paliw
odnawialnych ze wskazaniem możliwości jej wykorzystania ............................. 17
12.10
Poprawa stanu środowiska naturalnego ................................................ 18
12.11
Uwiarygodnienie popytu na energię gwarancją uniknięcia
nietrafionych inwestycji w zakresie wytwarzania, przesyłu
i dystrybucji energii. ............................................................................................... 19
12.12
Zadania w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe. .................................................................................. 20
Nr projektu:
"ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SA
Str./str.:
3/23
W-593.12
12.1 Główne cele „Projektu założeń”
„Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe”
to dokument, który na poziomie strategicznym określa i precyzuje politykę energetyczną
miasta. Zawiera on pełną charakterystykę miasta w zakresie źródeł zasilania, sieci
przesyłowych i dystrybucyjnych wraz z bilansem zużycia energii i paliw. Innymi słowy
jest to dokument określający w założonym okresie, potrzeby energetyczne miasta oraz
możliwości i sposób ich pokrycia.
Główne cele „Projektu założeń”:
1) ocena stanu bezpieczeństwa energetycznego miasta w zakresie stanu
istniejącego jak również perspektywy bilansowej,
2) ocena dostosowania planów rozwojowych przedsiębiorstw energetycznych do
strategii rozwoju społeczno-gospodarczego miasta,
3) rozwój konkurencji na rynku energii,
4) zaproponowanie optymalnego modelu pokrycia potrzeb energetycznych na
terenie miasta,
5) zapewnienie odbiorcom energii pełnej dostępności usług energetycznych
oraz ich racjonalnej ceny,
6) minimalizacja kosztów usług energetycznych,
7) zapewnienie
zgodności
rozwoju
energetycznego
miasta
z
„Polityką
energetyczną Polski”,
8) stworzenie warunków dla pełnego rozwoju gospodarki skojarzonej, oraz ocena
potencjału paliw odnawialnych ze wskazaniem możliwości jej wykorzystania,
9) poprawa stanu środowiska naturalnego
10) lepsze zdefiniowanie przedsiębiorstwom energetycznym przyszłego, lokalnego
rynku energii, uwiarygodnienia popytu na energię, a co za tym idzie uniknięcie
nietrafionych inwestycji w zakresie wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii.
Niniejszy rozdział został poświęcony ocenie realizacji powyższych zadań.
Nr projektu:
"ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SA
Str./str.:
W-593.12
4/23
12.2 Ocena stanu bezpieczeństwa energetycznego miasta w zakresie stanu
istniejącego jak również perspektywy bilansowej.
Stan istniejący
Dla wykonania pełnej oceny bezpieczeństwa energetycznego miasta została wykonana
szczegółowa analiza stanu istniejącego systemów energetycznych w tym między
innymi: ciepłowniczego, gazowniczego i elektroenergetycznego.
W zakresie systemu ciepłowniczego szczegółowej ocenie stanu technicznego
poddano system zarządzany przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Jastrzębie
Zdrój. Zakład Cieplny Racibórz.
W ramach oceny stanu technicznego analizowano źródła ciepła tj.:
 Ciepłownia Miejska zlokalizowana przy ul. Studziennej 3,
 Ciepłownia Rejonowej zlokalizowana przy ul. Nad Koleją.
wraz, z układami sieciowymi.
Stan techniczny źródeł ciepła jest zbliżony, jednak Ciepłownia Miejska charakteryzuje
się wyższą sprawnością wytwarzania ciepła oraz znacznie mniejszym zużyciem energii
elektrycznej na produkcję 1GJ. Ciepłownia ta emituje również mniej zanieczyszczeń do
atmosfery. Od strony bezpieczeństwa produkcji ciepła oba źródła zapewniają
wystarczający poziom bezpieczeństwa.
Ogólny stan techniczny sieci ciepłowniczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej
Jastrzębie Zdrój - Zakład Cieplny Racibórz ocenia się jako dobry i nie stanowiący
zagrożeń
dla
sprawnego
przesyłu
medium
grzewczego.
Układ
rurociągowy
magistralnych składa się z sieci napowietrznych, kanałowych i preizolowanych. Stan
techniczny tych sieci jest mocno zróżnicowany. Sieci ciepłownicze wychodzące
z Ciepłowni Miejskiej charakteryzują się dobrym stanem technicznym a notowane straty
Nr projektu:
"ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SA
W-593.12
Str./str.:
5/23
ciepła wynoszące 11% należy uznać za nie odbiegające od normy. Krotność wymian
wody sieciowej wynosząca około 5 należy uznać za zadawalające.
Sieci ciepłownicze wychodzące z Ciepłowni Rejonowej charakteryzują się znacznie
gorszym stanem technicznym. Notowane straty ciepła wynoszące 19% należy uznać za
zbyt wysokie. Duże straty ciepła wynikają ze złego stanu izolacji cieplnej rurociągów
kanałowych, co jest wynikiem powodzi, która miała miejsce kilka lat temu.
Oprócz stanu technicznego istotne są również istniejące rezerwy mocy cieplnej tak w
źródle jak również na sieciach przesyłowych.
Wykonana analiza wykazała występowanie rezerw dla:
o Ciepłownia Miejska
22MW
o Ciepłownia Rejonowej
3MW
System przesyłowy posiada rezerwy, które umożliwiają dalszy rozwój systemu
praktycznie w dowolnym kierunku.
Szczegółowe dane przedstawiono w Rozdziale 07.
W zakresie systemu gazowniczego analizie poddano sieci wysokiego ciśnienia,
stacje redukcyjno pomiarowe I-go stopnia, sieci średniego ciśnienia, stacje redukcyjno
pomiarowe II-go stopnia oraz sieci niskiego ciśnienia.
Przez obszar miasta Racibórz przebiega kilka gazociągów wysokiego ciśnienia
zasilających dwanaście stacji redukcyjno – pomiarowych I-go stopnia.
Gazociągi wysokiego ciśnienia nie stwarzają zagrożenia zasilania odbiorców.
Stacje redukcyjno pomiarowe I i II stopnia nie stwarzają zagrożenia zasilania
odbiorców, są w dobrym stanie technicznym a rezerwy przesyłowe w stacjach
redukcyjno pomiarowych pozwalają na podłączenia nowych odbiorców do systemu
oraz gazyfikację nowych terenów.
Nr projektu:
"ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SA
Str./str.:
W-593.12
6/23
W zakresie systemu elektroenergetycznego analizie poddano linie wysokiego
napięcia 400 i 110 kV, stację GPZ, linie średniego napięcia oraz stacje
transformatorowe.
Sieć 110 kV i stacje GPZ
Przez teren miasta przebiega pięć napowietrznych linii wysokiego napięcia 110 kV
relacji:

- Rydułtowy – Brzezie
- długość linii na terenie miasta Racibórz – 1,7 km.

- Rydułtowy – Piaskowa, odczep Plania
- długość linii na terenie miasta Racibórz – 6,4 km.

- Piaskowa – Studzienna
- długość linii na terenie miasta Racibórz – 4,1 km.

- Plania – Studzienna
- długość linii na terenie miasta Racibórz – 4,3 km.

Studzienna – Polska Cerkiew
- długość linii na terenie miasta Racibórz – 4,2 km.

Studzienna – Kietrz, własność EnergiaPro Koncern Energetyczny SA Oddział w Opolu
które zasilają trzy stacje GPZ 110/15 kV, będące własnością firmy Vattenfall oraz jedna
stacja GPZ nie będąca własnością firmy Vattenfall.
W stacji GPZ występują rezerwy mocy na poziomie 45-70%, które mogą być
wykorzystane do zasilania odbiorców z Miasta Racibórz.
Nr projektu:
"ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SA
Str./str.:
W-593.12
7/23
Sieć 15kV i niskiego napięcia.
W celu poprawy zasilania istniejących odbiorców oraz przewiduje się rozbudowę sieci
średniego i niskiego napięcia na potrzeby budownictwa mieszkaniowego.
Ocena
bezpieczeństwa
energetycznego
miasta
pod
kątem
dostaw
poszczególnych nośników energii.
Wykonana w rozdziale 04 analiza struktury paliwowej miasta Racibórz wykazała jej
duże zróżnicowanie, co pozytywnie wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa
energetycznego miasta od strony dostaw nośników ciepła. Istnieją wprawdzie realne
zagrożenia zmniejszenia dostaw na przykład gazu sieciowego (co miało miejsce w roku
obecnym tj 2006) ale dotykają one wyłącznie dużych odbiorców (w skali kraju) i są
zazwyczaj krótkotrwałe. Nie widzi się zagrożeń dostawy paliwa węglowego. Dla
zwiększenie konkurencyjności systemu ciepłowniczego zaleca się stworzenie jednego
niezależnego systemu ciepłowniczego poprzez wykonanie połączenie pomiędzy
istniejącymi systemami.
Nr projektu:
"ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SA
Str./str.:
8/23
W-593.12
12.3 Ocena dostosowania planów rozwojowych przedsiębiorstw
energetycznych do strategii rozwoju społeczno-gospodarczego miasta
Wykonany bilans potrzeb energetycznych miasta, które pojawią się w perspektywie
bilansowej stanowił podstawę dla oceny dostosowania planów rozwojowych
przedsiębiorstw energetycznych do strategii rozwoju społeczno-gospodarczego miasta.
Na etapie prognozowania przyszłego zapotrzebowania na ciepło i energię elektryczną
przeanalizowano
obszary,
które
charakteryzują
się
największymi
potrzebami
energetycznymi w perspektywie bilansowej.
Następnie wyniki porównano z planami rozwojowymi poszczególnych przedsiębiorstw
energetycznych. Porównanie to pozwoliło na sformułowanie następujących wniosków:
 zamierzenia systemu ciepłowniczego – proponowane przez Zakład Cieplny
Racibórz działania modernizacyjno-inwestycyjne dotyczące sfery wytwarzania
ciepła i jego dystrybucji są spójne z niniejszym „Projektem założeń”. Jednak
w zakresie nowych terenów rozwojowych konieczne jest wykonanie przez PEC
Jastrzębie Zdrój - Zakład Cieplny Racibórz aktualizacji planu rozwoju, który będzie
spójny
z niniejszymi
założeniami.
W
przypadku
komunalizacji
systemu
ciepłowniczego konieczne będzie wykonanie przez Urząd Miasta „Projektu planu”.
Planowane przez PEC Jastrzębie Zdrój działania modernizacyjno-inwestycyjne
podane w Części 07 zapewnią właściwy poziom bezpieczeństwa dostaw ciepła z
możliwością obniżenia ceny jednostkowej i podłączenia nowych odbiorców.
Inwestycję połączenia obu źródeł ciepła należy ocenić jako zadanie znacznie
podnoszące efektywność całego układu ciepłowniczego.
 zamierzenia systemu gazowniczego – proponowane przez Zakład Gazowniczy
Zabrze działania w zakresie sieci wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia są
spójne z niniejszym „Projektem założeń”. W odniesieniu do nowych terenów
rozwojowych konieczne jest wykonanie przez Zakład Gazowniczy aktualizacji
obecnego planu rozwoju. Należy podkreślić, iż obecny układ sieci gazowniczej w
pełni
pokryje
zwiększone
zapotrzebowanie
na
gaz
systemowy.
Planowane zadanie inwestycyjne podane w Części 09 poprawią bezpieczeństwo
dostaw
paliwa
gazowego
oraz
pozwolą
na
zwiększenie
przepustowości
Nr projektu:
"ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SA
Str./str.:
W-593.12
9/23
modernizowanych sieci, a tym samym stworzą możliwości do podłączenia nowych
odbiorców.
Zadania
podane
przez
Zakład
Gazowniczy
oceniono
jako
wystarczające.
 zamierzenia systemu elektroenergetycznego – proponowane przez Firmę
Vattenfall działania w zakresie sieci wysokiego, średniego i niskiego napięcia są
spójne z niniejszym „Projektem założeń”. W odniesieniu do nowych terenów
rozwojowych konieczne jest wykonanie przez Firmę Vattenfall aktualizacji obecnego
planu rozwoju. Należy podkreślić, iż obecny system elektroenergetyczny w pełni
pokryje zwiększone zapotrzebowanie na energię elektryczną, a planowane
inwestycje
podane
w
Części
08
zwiększą
niezawodność
pracy
sieci
elektroenergetycznych na wszystkich poziomach. Zadania podane przez Firmę
Vattenfall oceniono jako wystarczające.
Nr projektu:
"ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SA
W-593.12
Str./str.:
10/23
12.4 Rozwój konkurencji na rynku energii
Najważniejszym problemem do rozważenia na etapie „Projektu założeń” w zakresie
terenów rozwojowych jest określenie sposobu pokrycia potrzeb cieplnych dla nowo
powstających obiektów na danym obszarze.
Generalnie istnieją dwa modele pokrycia nowych potrzeb cieplnych dla poszczególnych
terenów:
 ład energetyczny,
 pełna konkurencja.
Zaproponowany wyżej model tzw. ładu energetycznego stoi w sprzeczności
z Art. 1 pkt. 2, który stanowi, że „Celem ustawy jest tworzenie warunków do
zrównoważonego rozwoju kraju, zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego,
oszczędnego i racjonalnego użytkowania paliw i energii, rozwoju konkurencji,
przeciwdziałania negatywnym skutkom naturalnych monopoli, uwzględniania
wymogów ochrony środowiska, zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych
oraz równoważenia interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców paliw i
energii.
Z drugiej jednak strony należy zacytować jedną z najistotniejszych doktryn „Polityki
energetycznej kraju”, która mówi, że „Podstawowymi mechanizmami funkcjonowania
energetyki są mechanizmy rynku konkurencyjnego, z niezbędną administracyjną
regulacją w tych jego obszarach, gdzie zaistnienie konkurencji jest obecnie
znacznie ograniczone”. Ponadto należy pamiętać o innym zapisie „Polityki
energetycznej kraju”, a mianowicie „Umacnianie lokalnego charakteru zaopatrzenia
w ciepło”.
Tak, więc istnieje prawne uzasadnieni dla wskazania jednego z proponowanych modeli
pokrycia nowych potrzeb cieplnych w sytuacji, gdy taka konieczność będzie
uzasadniona.
Nr projektu:
"ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SA
Str./str.:
W-593.12
11/23
Po przeanalizowaniu wielu czynników zaproponowano następujący wniosek:
W związku z dużymi rezerwami przesyłowymi występującymi na sieciach magistralnych
i rozdzielczych należy podjąć działania zmierzające do dociążenia tak źródła ciepła jak
i poszczególnych
rurociągów.
Zadanie
to
można
zrealizować
poprzez
zasilanie
wyspecyfikowanych w opracowaniu terenów rozwojowych jak również istniejących obszarów
zabudowanych bądź dopiero planowanych do zabudowy (szczegóły podano w rozdziale 07).
Podjęcie tych działań wzmocni układ ciepłowniczy, który umocni swoją pozycję na rynku ciepła,
co pozwoli na rozwój konkurencji pomiędzy systemem ciepłowniczym a systemem
gazowniczym.
Nr projektu:
"ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SA
Str./str.:
W-593.12
12/23
12.5 Optymalny model pokrycia potrzeb energetycznych na terenie miasta
Pomimo faktu, że w niniejszym opracowaniu przyjęto jako główne założenie rozwój
konkurencji na rynku ciepła zdecydowano się na stworzenie warunków dla określenia
sugerowanego sposobu zasilania poszczególnych terenów rozwojowych w oparciu
o jeden system (ciepłowniczy bądź gazowniczy). Główne powody takiego podejścia to:
1. Rozwój systemu ciepłowniczego stwarza także możliwości dla szerszego
wykorzystania paliwa odnawialnego głównie biomasy, która może być spalana
z wykorzystaniem różnych technologii w systemowym źródle ciepła.
2. Stworzenie warunków dla optymalnego i harmonijnego rozwoju układu sieciowego,
którego głównym celem będzie dociążenie sieci ciepłowniczych i źródła ciepła co
pozwoli na ograniczenie jednostkowych kosztów stałych, a tym samym „ochronę”
odbiorców ciepła już podłączonych do systemu ciepłowniczego.
3. Podjęcie decyzji, co do sposobu zasilania danego obszaru zapewni wybranemu
systemowi bezpieczeństwo ekonomiczne czyli ograniczy ryzyko inwestycyjne.
Podsumowując powyższe zapisy zaleca się kierować zasadą racjonalnego
wyboru
sposobu
pokrycia
potrzeb
energetycznych,
przy
uwzględnieniu
stosownych dyrektyw UE w zakresie strategii promocji energii odnawialnych,
wspierania kogeneracji, jednolitego rynku energii elektrycznej i gazu, szczególnie
na etapie sporządzania MPZP, w celu zapewnienia warunków konkurencyjności
dostępnych nośników energii.
Sugerowany sposób pokrycia potrzeb cieplnych precyzuje zaopatrzenia w ciepło dla
poszczególnych terenów rozwojowych i tak:
 wskazano tereny rozwojowe sugerowane do zaopatrzenia w ciepło z systemów
ciepłowniczych,
 wskazano tereny rozwojowe sugerowane do zaopatrzenia w ciepło z systemu
gazowniczego.
Nr projektu:
"ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SA
Str./str.:
13/23
W-593.12
Przedstawiony sposób zaopatrzenia w ciepło powinien być realizowany dla różnych
wariantów rozwoju społeczno-gospodarczego miasta. Jest on bowiem „narzędziem” dla
realizacji
zadań
postawionych
w
„Polityce
energetycznej
kraju”
i „Prawie
energetycznym”, oraz stwarza warunki dla pełnego i harmonijnego rozwoju systemów
energetycznych z jednoczesnym ograniczeniem ryzyka inwestycyjnego.
12.6 Zapewnienie odbiorcom energii pełnej dostępności usług energetycznych
oraz ich racjonalnej ceny
Dostępności usług energetycznych
Jednym z podstawowych zadań „Projektu założeń” jest spełnienie Art. 7 ust. 5 „Prawa
energetycznego”, który mówi, że:
„Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych
lub energii jest obowiązane zapewnić realizację i finansowanie budowy i rozbudowy sieci, w tym
na potrzeby przyłączania podmiotów ubiegających się o przyłączenie, na warunkach
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust.1-4, 7 i 8 i art. 46 oraz w
założeniach lub planach, o których mowa w art. 19 i 20”.
Powyższe zapisy dotyczące budowy i rozbudowy sieci są odnoszone do terenów
rozwojowych
wyznaczonych
w
„Miejscowych
Planach
Zagospodarowania
Przestrzennego”. Zatem przyłączanie wszystkich odbiorców z poszczególnych terenów
rozwojowych do sieci elektroenergetycznej, gazowej i ciepłowniczej będzie się
odbywać w sposób taryfowy zgodnie z art. 7 ust. 8 pkt. 2 „Prawa energetycznego”,
a zawarcie umowy nastąpi, jeżeli zgodnie z art. 7 ust.1 w/w ustawy spełnione będą
„...techniczne i ekonomiczne warunki przyłączania do sieci i dostarczania tych paliw lub
energii, a żądający zawarcia umowy spełnia warunki przyłączenia do sieci i odbioru...".
Racjonalna cena poszczególnych nośników energetycznych
Podstawowymi elementami gwarantującymi racjonalną cenę poszczególnych nośników
energetycznych jest rozwój konkurencji oraz ograniczenie ryzyka inwestycyjnego.
Wykonane opracowanie w pełni spełnia ww elementy. Z jednej strony zachowany
został rozwój konkurencji, a z drugiej stworzono możliwość na etapie MPZP wyboru
Nr projektu:
"ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SA
Str./str.:
14/23
W-593.12
jednego nośnika energetycznego dla zasilania konkretnego obszaru czy grupy
obszarów, co w sposób istotnych wpłynie na ograniczenie ryzyka inwestycyjnego.
12.7 Minimalizacja kosztów usług energetycznych
Podstawowe elementy „Projektu założeń”, które wpływają na minimalizację kosztów
usług energetycznych:
1. Przedsiębiorstwa
energetyczne
otrzymują
szczegółowy
bilans
potrzeb
energetycznych miasta z podziałem na poszczególne tereny rozwojowe. Bilans ten
wskazuje również na główne kierunki rozwoju miasta. Zatem przedsiębiorstwa
energetyczne planując rozbudowę lub modernizację urządzeń energetycznych
powinny już na etapie planowania uwzględnić przyszłe potrzeby energetyczne.
2. Sugerowany sposób zaopatrzenia w ciepło pozwoli na ograniczenie ryzyka
inwestycyjnego.
3. Wprowadzenie szerszego wykorzystania energii „zielonej” - jako gwarancja
stabilizacji ceny na poziomie źródeł.
4. Maksymalne wykorzystanie istniejących rezerw i nadwyżek w poszczególnych
systemach energetycznych.
5. Dostosowanie zakresu modernizacji poszczególnych urządzeń energetycznych do
rzeczywistych potrzeb.
Nr projektu:
"ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SA
W-593.12
Str./str.:
15/23
12.8 Zapewnienie zgodności rozwoju energetycznego miasta z „Polityką
energetyczną Polski”
Wybrane elementy „Polityki energetycznej Polski” mające wpływ na kształt „Projektu
założeń”:
a) bezpieczeństwo energetyczne
W opracowaniu zawarto ocenę stanu istniejącego w zakresie źródeł ciepła, stacji
redukcyjno-pomiarowych, stacji GPZ oraz sieci przesyłowych pod kątem możliwości
zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię.
Wykonana ocena stwierdza, że systemy energetyczne na terenia miasta zapewniają
wysoki stopień bezpieczeństwa energetycznego pod kątem możliwości zaspokojenia
obecnych i przyszłych potrzeb energetycznych.
b) mechanizmy rynku konkurencyjnego, z niezbędną administracyjną regulacją w tych jego
obszarach, gdzie zaistnienie konkurencji jest obecnie znacznie ograniczone.
Opracowany „Projekt założeń” stwarza możliwości dla harmonijnego rozwoju
konkurencji na rynku energii z uwzględnieniem stanu istniejącego, oraz koniecznych
działań dla zrównoważenia szans (pamiętając, że systemy te były projektowane
w innych warunkach ekonomicznych szczególnie chodzi tutaj o system ciepłowniczy).
Ponadto możliwe będzie wprowadzenie w wybranych obszarach ograniczeń
w rozwoju pełnej konkurencji.
c) wzrost efektywności systemów energetycznych (w tym zmniejszenie strat energii w przesyle
i dystrybucji) między innymi poprzez działanie nakierowane na redukcję kosztów
funkcjonowania energetyki, zapewnienie odbiorcom racjonalnych cen energii i paliw.
Wzrost efektywności systemów energetycznych poprzez maksymalne wykorzystanie
istniejących rezerw w źródłach ciepła, stacjach redukcyjno-pomiarowych, stacjach
GPZ oraz systemach przesyłowych z zachowaniem uzasadnienia ekonomicznego.
W „Projekcie założeń” zdefiniowano istniejące i przyszłe potrzeby energetyczne,
a następnie porównano je z istniejącymi rezerwami, co pozwoliło na wskazanie
optymalnego sposobu ich pokrycia. Działania takie pozwolą w połączeniu z rozwojem
konkurencji na optymalizację ceny energii dla końcowego odbiorcy.
Nr projektu:
"ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SA
W-593.12
Str./str.:
16/23
d) wspomaganie rozwoju odnawialnych źródeł energii i pracujących w skojarzeniu, w tym
generacji rozproszonej
Rozwój źródeł odnawialnych jest kolejnym punktem optymalizacji funkcjonowania
systemów energetycznych, w związku z tym dokonano oceny stanu aktualnego
w wyżej wymienionym zakresie jak również ocenę potencjału możliwości rozwoju
gospodarki w oparciu o paliwo odnawialne.
e) umacnianie lokalnego charakteru zaopatrzenia w ciepło
Stworzono optymalne warunki dla rozwoju istniejących systemów przesyłowych
w tym
głównie
systemu
ciepłowniczego.
Przewidziano
konieczne
działania
rozwojowe dla pozyskania nowych rynków ciepła, jak również podjęcie działań
modernizacyjnych dla zwiększenia konkurencji układu ciepłowniczego. Wskazano
zatem sugerowany sposób rozwoju lokalnego rynku energetycznego, który ujmuje
stan obecny jak również planowane kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego
Miasta. Takie działania pozwolą na spełnienie kolejnego zadania wynikającego
z „Polityki energetycznej Polski”, jakim jest stworzenie warunków dla obniżenia
energochłonności wytwarzania i przesyłu energii.
Nr projektu:
"ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SA
W-593.12
Str./str.:
17/23
12.9 Rozwój gospodarki skojarzonej, oraz ocena potencjału paliw
odnawialnych ze wskazaniem możliwości jej wykorzystania
Rozwój gospodarki skojarzonej
Na terenie miasta wprowadzenie gospodarki skojarzonej jest uzależnione od
stworzenia silnego
i stabilnego
jednolitego
układu ciepłowniczego.
Niniejsze
opracowanie stwarza warunki do stworzenia takiego właśnie systemu.
Możliwość wykorzystania zasobów energii z biopaliw na terenie miasta.
Rozważając potencjalne możliwości wykorzystania energii biopaliw należy zwrócić
szczególną uwagę na nośniki najbardziej popularne tj. drewno i słomę, które
jednocześnie mogą mieć znaczący udział w ogólnym bilansie paliwowym. Paliwa te
mogą być wykorzystywane w większym lub mniejszym stopniu w ciepłowni systemowej
oraz w kotłowniach analizowanych w rozdziale 05.
Możliwość wykorzystania istniejących zasobów energii wodnej
Rzeka Odra występująca na obszarze gminy posiada potencjał hydroenergetyczny do
wykorzystania w elektrowni wodnej małej mocy przy budowanym zbiorniku wodnym
RACIBÓRZ
Możliwości rozwoju energetyki wiatrowej na terenie miasta Racibórz
Nie przewiduje się rozwoju elektrowni wiatrowych na terenie miasta Racibórz.
Możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych
Nie przewiduje się wykorzystania zasobów geotermalnych dla potrzeb systemu
ciepłowniczego.
Nr projektu:
"ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SA
Str./str.:
W-593.12
18/23
Możliwości wykorzystania energii słonecznej
Po analizie możliwości wykorzystania energii słonecznej należy jednoznacznie
stwierdzić, iż zakres rozwoju energetyki odnawialnej z wykorzystaniem promieniowania
słonecznego jest bardzo wąski i w zasadzie będzie się tyczył jedynie wybranych
obiektów w mieście i powinien być rozwijany na poziomie odbiorców indywidualnych.
12.10 Poprawa stanu środowiska naturalnego
W mieście Racibórz emisja do atmosfery powodowana jest przede wszystkim przez
lokalne kotłownie węglowe oraz indywidualne ogrzewanie mieszkań z zastosowaniem
paliwa węglowego.
Źródła ciepła systemów ciepłowniczych również pracują na paliwie węglowym.
Analiza struktury paliwowej pokrycia potrzeb cieplnych miasta wykazała, że 73 %
potrzeb cieplnych miasta zabezpieczana jest w oparciu o paliwo węglowe, ale znaczny
jest również udział w produkcji ciepła gazu ziemnego - 25%.
Planowane działania modernizacyjno-organizacyjne ciepłowniczego zakresie systemów
ciepłowniczych w tym (stworzenie jednolitego systemu ciepłowniczego), działania
termomodernizacyjne w obiektach na terenie miasta oraz uporządkowana zgodnie
z „Założeniami do planu zaopatrzenia...” gospodarka energetyczna, pozwalają
przewidywać, że struktura paliwowa pokrycia potrzeb cieplnych miasta będzie się
stopniowo zmieniać na korzyść zwiększenia udziału paliw ekologicznych w tym
odnawialnych w produkcji ciepła.
Prowadzona proekologiczna polityka miasta ukierunkowana na ochronę środowiska
pozostaje w zgodności z polityką energetyczną państwa.
Nr projektu:
"ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SA
Str./str.:
W-593.12
19/23
12.11 Uwiarygodnienie popytu na energię gwarancją uniknięcia nietrafionych
inwestycji w zakresie wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii.
Wiarygodne dane dotyczące popytu na energię w poszczególnych terenach
rozwojowych są podstawowym elementem dla ograniczenia ryzyka inwestycyjnego.
Uwiarygodnienie popytu na energię uzyskano dzięki współpracy z Urzędem Miasta,
który przekazał precyzyjne dane dotyczące prognozy w zakresie kierunków rozwoju
miasta.
Bazując na opracowanych prognozach rozwoju budownictwa sporządzono bilanse
zmian zapotrzebowania na moc cieplną budownictwa, co w konsekwencji było
podstawą do zbudowania bilansu energetycznego dla całego miasta.
Bilanse uwzględniają przyrost zapotrzebowania na moc cieplną wynikający z realizacji
nowego budownictwa jak również zmniejszenie zapotrzebowania na moc cieplną
istniejącego budownictwa związane z prowadzeniem działań termomodernizacyjnych.
Nr projektu:
"ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SA
Str./str.:
20/23
W-593.12
12.12 Zadania w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe.
Zadania w zakresie systemów ciepłowniczych
Zakład Cieplny Racibórz
Urząd Miasta
1. Rozbudowa Ciepłowni Miejskiej o kolejny 1. Określenie obszarów miasta, dla których
kocioł, który będzie pokrywał potrzeby
przewiduje się wypełnianie terenów w
ciepłej wody użytkowej.
pierwszej kolejności.
2. Połączenie
zasilanego
systemu
z
ciepłowniczego 2. Współpraca Urzędu Miasta z Zakładem
Ciepłowni
Miejskiej
z
systemem Ciepłowni Rejonowej.
Cieplnym
Racibórz
na
etapie
opracowywania przez Zakład strategii
marketingowej.
3. Likwidacja Ciepłowni Rejonowej.
systemu 3. Opracowanie projektu zarządzania energią
w mieście i wskazanie budynków
sieciowego w szczególności w rejonie
możliwych do podłączenia do sieci
Ciepłowni Rejonowej.
4. Modernizacja
5. Stopniowa
istniejącego
przebudowa
węzłów
ciepłowniczej.
grupowych na indywidualne.
6. Opracowanie
strategii
marketingowej
promującej system ciepłowniczy.
7. Podłączanie istniejących odbiorców ciepła.
8. Uzbrajanie terenów rozwojowych w miarę
ich wypełniania.
Przedstawione wyżej zadania inwestycyjne Zakład Cieplny Racibórz powinien wykonać
do końca roku 2013.
Nr projektu:
"ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SA
Str./str.:
21/23
W-593.12
Zadania w zakresie systemu gazowniczego
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu
1. W
ulicy
1-go
Urząd Miasta
Maja
przebudowa 1. Określenie obszarów miasta, dla których
i modernizacja sieci gazowej niskiego
przewiduje się wypełnianie terenów w
ciśnienia o długości 1430 metrów
pierwszej kolejności.
o średnicy DN225 w technologii PE oraz 2. Wykonanie wstępnej szacunkowej analizy
8 przyłączy o łącznej długości 120 metrów
opłacalności inwestycji pt. gazyfikacja
i średnicy DN63.
obszarów
Miedonia,
Markowice,
2. W ulicy Głubczyckiej przebudowa sieci
gazowej niskiego ciśnienia o długości 840
metrów o średnicy DN315 w technologii
PE oraz 12 przyłączy o łącznej długości 44
metrów i średnicy DN63.
niskiego
ciśnienia
w
tym:
- odcinek o średnicy DN315 długości 310
metrów,
- odcinek o średnicy DN225 długości 225
metrów,
- odcinek o średnicy DN160 długości 80
metrów,
w technologii PE oraz 13 przyłączy o
średnicy DN63.
4. W ulicy Źródlanej przebudowa sieci
gazowej niskiego ciśnienia o długości
1410 metrów o średnicy DN225 oraz 290
w technologii PE oraz 13 przyłączy o
łącznej długości 290 metrów i średnicy
DN63.
5. Opracowanie koncepcji zasilania gazem
sieciowym
obszarów
3. Zaleca się podjęcie działań zmierzających
do opracowania projektu zarządzania
energią w mieście i wskazanie budynków
możliwych
3. W ulicy Opawskiej przebudowa sieci
gazowej
ul. Górna.
Miedonia,
gazowniczej.
do
podłączenia
do
sieci
Nr projektu:
"ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SA
Str./str.:
22/23
W-593.12
Markowice, ul. Górna.
6. Bieżąca modernizacja istniejącego układu
gazowniczego.
7. Podłączanie istniejących odbiorców ciepła.
8. Uzbrajanie terenów rozwojowych w miarę
ich wypełniania.
Przedstawione wyżej zadania inwestycyjne Zakład Gazowniczy w Zabrzu powinien
wykonać do końca roku 2009.
Zadania w zakresie systemu elektroenergetycznego
Urząd Miasta
Firma Vattenfall
1.
Budowa nowego dwutorowego odcinka 1.
Określenie obszarów miasta, dla których
linii
przewiduje się wypełnianie terenów w
110kV
„Piaskowa”,
2.
w
kierunku
która
stacji
połączy
zmodernizowaną już linię dwutorową od 2.
strony stacji „Rydułtowy” ze stacją
Zaleca się podjęcie działań zmierzających
„Piaskowa”. Powodem budowy tej linii
energią w mieście i wskazanie budynków,
jest zły stan techniczny linii odczepowej
w których ogrzewanie będzie realizowane
110kV do stacji „Brzezie” oraz linii od
z systemu elektroenergetycznego.
strony stacji „Rydułtowy” do stacji 3.
„Piaskowa” na odcinku od słupa nr 58 do
Inwentaryzacja stanu istniejącego oraz
68.
ulicznego.
Modernizacja sieci SN na odcinku GPZ
Brzezie – kierunek Kobyla – Żytna,
3.
Racibórz
Studzienna
–
kontynuacja
modernizacji sieci Nn polegającej na
wymianie istniejących przewodów na
przewody izolowane,
4.
Racibórz
Proszowice
–
kontynuacja
modernizacji sieci Nn,
5.
pierwszej kolejności.
Racibórz Ocice – modernizacja sieci Nn
do opracowania projektu zarządzania
opracowanie
programu
oświetlenia
Nr projektu:
"ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SA
W-593.12
Str./str.:
23/23
na ul. Wesołej, Kołątaja, Tuwima,
6.
Racibórz Miedonia – modernizacja sieci
nN przy ul. Sępołowskiej, Kwiatowej,
Podmiejskiej,
7.
Modernizacja sieci oświetlenia ulicy
Słowackiego, Ogrodowej, Staszica
(wymiana słupów, opraw
oświetleniowych).
8.
Wymiana istniejących wieżowych stacji
transformatorowych SN/nN na nowe
stacje słupowe:
- Racibórz Markowice ul. Gliwicka,
- Racibórz Brzezie ul. Pogrzebieńska,
- Racibórz Ocice – Stankowiec.
9. Podłączanie istniejących odbiorców ciepła.
10. Uzbrajanie terenów rozwojowych w miarę
ich wypełniania.
Przedstawione wyżej zadania inwestycyjne Firma Vattenfall powinna wykonać do
końca roku 2009.
Download