Katowice, 22 lutego 2011r - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

advertisement
OPIEKUNOWIE NAUKOWI DOKTORANTÓW - BAZA
Imię i nazwisko pracownika UE Prof. zw. dr hab. Elżbieta Lorek
w Katowicach
stopień/tytuł naukowy
Dyscyplina
Nauki o zarządzaniu, ekonomia
Katedra
Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej
Wydział
Ekonomii
Specjalność naukowa/obszary zarządzanie i ekonomia środowiska, marketing ekologiczny, problematyka
badań realizowanych przez
rozwoju zrównoważonego.
pracownika
Profil badawczy w szczególności dotyczy :

ekonomicznych skutków degradacji środowiska,


rachunku ekonomicznego w ochronie środowiska,,
oceny oddziaływania przedsięwzięć i działalności gospodarczej na
środowisko (procedur OOS),
efektywności funkcjonowania ekonomiczno-prawnych instrumentów
ochrony środowiska,
oceny efektywności ekonomicznej i skuteczności ekologicznej
inwestycji proekologicznych zwłaszcza w gospodarce wodno –
ściekowej i gospodarki odpadami,
programowania zrównoważonego rozwoju gmin i regionu,
rozwoju rynku dóbr i usług ekologicznych w warunkach gospodarki
polskiej,
master planów gospodarki odpadami,
biznes planów dla firm i przedsięwzięć proekologicznych,
zarządzania środowiskowego jako narzędzia wdrażania zasad
zrównoważonego rozwoju,
marketingu środowiskowego,
uwarunkowań prawno - ekonomicznych zarządzania jakością
powietrza w aspekcie integracji europejskiej i współpracy
międzynarodowej;
rozwoju rynku finansowego ochrony środowiska w Polsce w procesie
integracji europejskiej;
oceny systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce jako
instrumentu realizacji regionalnych i lokalnych programów
zrównoważonego rozwoju;
roli funduszy ochrony środowiska i ich miejsca w systemie zarządzania
środowiskiem w warunkach zrównoważonego rozwoju,
zarządzania zrównoważonym rozwojem,
zarządzania ryzykiem ekologicznym;
zarządzanie i rewitalizacja terenów poprzemysłowych;















Kierunki prac naukowobadawczych
Lokalny rozwój zrównoważony,
Rozwój rynku energetyki odnawialnej w warunkach gospodarki polskiej,
Rozwój rynku dóbr i usług ekologicznych w warunkach gospodarki polskiej ,
Ekologiczne struktury klastrowe i ich znaczenie w gospodarce regionu śląskiego,
Wykorzystanie usług ekosystemów w zrównoważonym rozwoju miast śląskich
Wykaz publikacji z ostatnich 5
lat (może być odnośnik do
strony www, na której wykaz
się znajduje)
1. Lorek E.: Ekoefektywność gospodarki warunkiem wdrożenia
zrównoważonego rozwoju. W: Zrównoważony rozwój gospodarki
opartej na wiedzy. Monografia naukowa pod red. Bazylego Poskrobki.
Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2009:222240.ISBN 978 – 83-61247-02-9
2. Lorek E.: Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w woj.
śląskim. W: Rozwój zrównoważony. Teoria i praktyka ze szczególnym
uwzględnieniem obszarów wiejskich. Praca pod red. Bogusława Fiedora
i Romualda Jończego. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
Wrocław 2009:174-190.ISBN 978-83-7511-117-0
3. Lorek E.: Eco- effectiveness as a condition of sustainable development
implementation. W: Sustainable development versus knowledge –
based economy. Edited by Bazyli Poskrobko. Wyd. Uniwersytetu w
Białymstoku. Białystok 2009: ss. 229-253.- ISBN: 978-83-7431-218-9
4. Zrównoważony rozwój regionów uprzemysłowionych. Tom I – ss.358, II
– ss.328. Monografia naukowa pod red. E. Lorek. Wyd. AE Katowice
2009. Tom I- ISBN 978-83-7246-445-3, Tom II ISBN 978-83-7246-453-8
5. Lorek E.: Zarządzanie środowiskiem w regionie śląskim W:
Zrównoważony rozwój regionów uprzemysłowionych. Tom I. Wyd. AE w
Katowicach 2009 ss. 27-43. ISBN 978-83-7246-445-3
6. Lorek E.: Zrównoważony rozwój energetyki – Polska i Unia Europejska.
W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2009. Sympozja i
Konferencje nr 74. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i
Energią Polskiej Akademii Nauk. Szkoła Eksploatacji Podziemnej.
Karków 2009:525-539.ISBN 978-83-60195-96-3
7. Lorek E. Kreowanie europejskiej i polskiej polityki energetycznej świetle
zrównoważonego
rozwoju.
Przegląd
Górniczy.
Miesięcznik
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa . Publikacje naukowe
AGH w Krakowie. Tom 65 Nr 9 (1042. wrzesień 2009:2 – 6.ISSN 003326X www.sitg.pl/starastr/pg/PG
8. Lorek E..: Efektywność wykorzystania energii biogazu w gminach
śląskich. W:
Ekonomiczne problemy wykorzystania odnawialnych
zasobów przyrodniczych dla produkcji energii. Red. nauk. Andrzej
Graczyk. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
nr. 83.Wrocław 2009:121-134.ISBN:978-83-7695-033-4/ISSN 1899-3192
9. Lorek E.: Zmiany zachowań producentów i konsumentów na rynku w
świetle wymogów zintegrowanej polityki produktowej UE.[w:] Badanie
rozwoju rynków produktów rolnictwa ekologicznego i żywności
ekologicznej w Polsce pod red. Andrzeja Graczyka i Krystyny Mazurek –
Łopacińskiej. Wyd. UE we Wrocławiu 2009: 114-129 ISBN:978-83-7011958-4.
10. Lorek E.: Zrównoważony rozwój energetyki – Polska i Unia Europejska.
W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2009. Sympozja i
Konferencje nr 74. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i
Energią Polskiej Akademii Nauk. Szkoła Eksploatacji Podziemnej.
Karków 2009:525-539. ISBN 978-83-60195-96-3
11. Lorek E.: Zarządzanie środowiskiem – ujęcie modelowe. Teoria i
praktyka. [W:] Współczesne koncepcje zarządzania produkcją, jakością i
logistyką. Red. Nauk. S. Lachiewicz,
M.Matejun. Monografie
Politechniki Łódzkiej. Łódź 2010:306-318. – ISBN 978-83-7283-352-5.
12. Lorek E.: Rola i znaczenie celowych funduszy ekologicznych w systemie
finansowania ochrony środowiska w Polsce. W: Rozwój polityki
ekologicznej w Unii Europejskiej i w Polsce. Monografia pod red.
Naukową Józefy Famielec i Małgorzaty Kożuch. Wyd. UE w Krakowie.
Kraków 2010: 397- 415.-ISBN-978-83-62511-15-0
13. Lorek E., Gierczycka J.: Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju w
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
śląskich szkołach wyższych. W: Edukacja dla ładu zintegrowanego. Praca
pod red. Naukową Tadeusza Borysa. Wyd. Ekonomia i Środowisko.
Białystok – Wrocław: 2010.257- 265.- ISBN 978-83-61643-62-7
Lorek E.: Nowe kierunki badań w zrównoważonym rozwoju.
Teraźniejszość i przyszłość. W.: Ekonomia i Finanse. Współczesne
wyzwania i kierunki rozwoju. 4 Forum Naukowe. Wyd. UE Katowice
2010:171-203. – ISBN 978-83-89072-22-1.
Lorek E., Sobol A.: Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju –
działania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.. W: Ekonomia
jako obszar badań naukowych – trendy, perspektywy rozwoju. Praca zb.
Pod red. Naukową B.Kos Prace Naukowe UE w Katowicach, Katowice
2010: 147-160.ISBN 978-83-7246-625-9
Lorek E., Lorek A.: – Efektywność wykorzystania rolniczej przestrzeni
produkcyjnej w województwie śląskim jako warunek zrównoważonego
rozwoju rolnictwa. W: Rolnictwo w kontekście zrównoważonego
rozwoju obszarów wiejskich. Red. Nauk. Barbara Kryk, Marian Malicki.
Uniwersytet Szczeciński , Szczecin 2010: 106-128. – ISBN 978-83-6060646-9
Lorek E. Ekonomia zrównoważonego rozwoju w badaniach polskich i
niemieckich. W; Transformacja gospodarki - poziom krajowy i
międzynarodowy. Red. Nauk. Barbara Kos. W.”Studia Ekonomiczne” .
90 Zeszyty Naukowe UE w Katowicach. Katowice 2011:103-112. – ISBN
978-83-7246-730-0/ISSN 2083-8611.
Lorek E.: Efektywność europejskiego i międzynarodowego systemu
handlu emisjami jako instrumentu zrównoważonej gospodarki
energetycznej. Materiały Szkoły Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie.
2011 Wyd. AGH w Krakowie i PAN w Krakowie Komitet Górnictwa.
Przegląd Górniczy nr.9 2011:103-106. – ISSN 0033-216X –
www.sitg.pl/starastr/pg/PG
Lorek E.: Mechanizmy i narzędzia zrównoważonego rozwoju. W:
Kształtowanie teorii i wdrożeniowe aspekty zrównoważonego rozwoju.
Praca pod red. Bazylego Poskrobko. Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej
w Białymstoku. Białystok 2011:79-82. – ISBN 978-83-61247-44-9
Lorek E. Ekonomia zrównoważonego rozwoju w badaniach polskich i
niemieckich. W; Transformacja gospodarki - poziom krajowy i
międzynarodowy. Red. Nauk. Barbara Kos. W.”Studia Ekonomiczne” .
90 Zeszyty Naukowe UE w Katowicach. Katowice 2011:103-112. –ISBN
978-83-7246-730-0/ISSN 2083-8611
Lorek E.: Rozwój rynku energetyki odnawialnej w warunkach budowy
gospodarki niskoemisyjnej. Ekonomia i Środowisko nr 2 (40) 2011:3047.- ISSN 0867 – 8898 www.fe.org.pl
Lorek E.: Zrządzanie środowiskiem w regionie śląskim – próba oceny.
W:Środowiskowe uwarunkowania zrównoważonego rozwoju. Praca
pod red. K. Michałowskiego. Wyd. WSE w Białymstoku. Białystok
2011:134-147. – ISBN 978-83-61247-36-4
Lorek E., Lorek A.: Zrównoważony rozwój szansą na aktywizację rynku
dóbr i usług ekologicznych w regionie śląskim W: Zrównoważona
konsumpcja? Rozwój zachowań konsumentów w Polsce i Niemczech.
Nachhaltiger Konsum? Die Entwicklung des Verraucherverhaltens in
Polen Und Deutschland. Praca zb. pod red. M.Wachowiak, D.
Kiełczewski, H.Diefenbacher. FEST Reihe A Nr.54 Heidelberg 2011:310336.-ISBN:978-3-88257-059-8/ISSN0172-8210
Lorek E.: Efektywne zarządzanie dobrami środowiskowymi w ujęciu
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
modelowym. W: Ekologiczne uwarunkowania rozwoju gospodarki o raz
przedsiębiorstw. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi
Kazimierzowi Górce. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Kraków
2011:89-108. ISBN:978-83-7252-528-4
Lorek E., Znaczenie struktur klastrowych jako narzędzi wzmacniających
konkurencyjność i innowacyjność gospodarki W: Kształtowanie
zrównoważonego rozwoju w reakcji na kryzys globalny. Red. A.
Graczyk. Prace Naukowe UE we Wrocławiu, nr.225. Wrocław 2011:231247. ISBN:978-83-7695-127-0/ISSN1899-3192
Lorek E., Sobol A.: Local sustainable development in practice of Silesian
municipalities. W: Sustainable development – theory – practice –
education. Eds. Dariusz Pieńkowski i in. Wyd. Ekonomia i środowisko.
Poznań – Białystok 2012:151-169.- ISBN:978-83-61643-25-8
Lorek E.: Współczesne uwarunkowania konkurencji i współpracy
przedsiębiorstw energetycznych w warunkach budowy zielonej
gospodarki W: Studia ekonomiczne regionu łódzkiego. Wybrane
problemy kooperacji w rozwoju współczesnych organizacji. Wydanie
specjalne. Wyd. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oddział w Łodzi.
Łódź 2012:39 -55- ISSN 1897-7480
Lorek E.: Dorobek badawczy i dydaktyczny Katedry Zarządzania Ochroną
Środowiska Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. W: Badania
naukowe i dydaktyka w zakresie gospodarki zasobami naturalnymi i
rozwoju zrównoważonego. Pod red. Leszka Preisnera. Wyd. Ekonomia i
Środowisko. Białystok 2012:29-43 - ISBN 978-83-61643-37-1
Lorek E.,Olszak C.: Działania edukacyjne na studiach doktoranckich w
zakresie realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju. Doświadczenia,
Podstawowe wyzwania i Rekomendacje. W: Modele kształcenia na
studiach doktoranckich w dziedzinie nauk ekonomicznych. Monografia
pod red. Krystyny Jędralskiej. UE Katowice 2013:37-46 – ISBN 978-837875-138-0
Lorek E., Lorek A.: Rynek dóbr i usług ekologicznych jako komponent
budowy zielonej gospodarki i zrównoważonego rozwoju. Optimum.
Studia Ekonomiczne. Nr.4 (70) 2014: 32-45. ISSN 1506 – 76 37.
Lorek E.: Zrównoważony biznes podstawą budowy zielonej gospodarki –
dokonania i perspektywy rozwoju: W: Współczesne problemy
zarządzania a społeczna odpowiedzialność biznesu. Red. naukowa
Adam Depta. Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2014:17-28. ISBN
978-83-7283-632-8
Lorek E.: Zrównoważona konsumpcja i produkcja – wyzwania dla
edukacji w polskim szkolnictwie wyższym. Problemy i doświadczenia.
W: Uniwersytet w perspektywie kształcenia przez całe życie. Red
.naukowa K. Jedralska, J.Bernais. Wyd. UE w Katowicach.Katowice 2015:
164-174. ISBN 978-83-7875-264-6.
E.Lorek, A.Lorek: Rozwój rynku dóbr i usług ekologicznych jako
podstawa wdrażania zrównoważonej konsumpcji i produkcji .Optimum .
Studia Ekonomiczne. Białystok 2014r (w druku). Czasopismo jest
indeksowane przez the Central European Journal of Sciences and
Humanities oraz Indeks Copernicus.
Biznes Ekologiczny. Ekorynek, ekokonsument, ekostrategie firm. Praca
Preferowana forma kontaktu
(np. telefon, poczta
elektroniczna)
pod red. E.Lorek. Wydawnictwo UE Katowice 2015. ISBN 978-83-7875242-4 ss.190.
35. Lorek E., Lorek A.: Problemy i uwarunkowania rozwoju transportu
zrównoważonego w regionie śląskim Logistyka 3/ 2015. ISSN 12315478: s. 5544
36. E. Lorek: Zrównoważona konsumpcja i produkcja – wyzwanie dla
edukacji w polskim szkolnictwie wyższym – problemy i doświadczenia.
W: Uniwersytet w perspektywie kształcenia przez całe życie. Red.
Naukowa K.Jędralska i J.Bernais. Wyd. UE w Katowicach. Katowice
2015:164-173.ISBN 978-83—7875-264-6
37. E.Lorek, A.Lorek: Ekoefektywność gospodarki warunkiem „zielonego”
wzrostu i rozwoju zrównoważonego. W: Ekonomia i Środowisko Księga
Jubileuszowa prof. B.Fiedora. UE. Praca zbiorowa pod red. Stanisława
Czai i Andrzeja Graczyka Wydawnictwo UE we Wrocławiu 2016: 212 220. ISBN 978-83- 7695-580-3
38. E. Lorek: Transformacja gospodarki polskiej na zieloną ścieżkę wzrostu
– narzędzia wsparcia, dokonania i perspektywy. Studia Ekonomiczne.
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
Ekonomia 2016(5), 272:87-98. ISSN 2083-8611, ISSN 2449-5603.
39. E. Lorek: Rozwój gospodarki niskowęglowej w Polsce – teoria i praktyka.
Studia ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w
Katowicach. 2016,270:152-162. ISSN 2083 – 8611
40. E. Lorek: Inteligentny i trwały rozwój warunkiem wzmocnienia
konkurencyjności regionu śląskiego. Ekonomia i Środowisko nr 3 (58)
2016: 172-186. ISSN 0867-8898
[email protected]
Download