Efektywne wytwarzanie Energii

advertisement
EFEKTYWNOŚĆ WYTWARZANIA ENERGII
I Międzynarodowe Forum Efektywności Energetycznej
Warszawa, 27 października 2009
Marian Babiuch
Prezes Zarządu PTEZ
Efektywność energetyczna - ochrona środowiska
„Czarna skrzynka” – Energetyka
Ciepłownia
czy
Elektrociepłownia
Dobro ogólnoludzkie
Energia
pierwotna
?
Źródło ciepła
Elektrownia
kondensacyjna
Sieć
ciepłownicza
Minimalizowanie strat
przesyłu i dystrybucji
Sieć
elektroenergetyczna
Urządzenia
energooszczędne
Odbiorcy
ciepła
lub gazu
Odbiorcy
energii
elektr.
Oszczędność ciepła
lub gazu i energii elektr.
Minimalizowanie strat przesyłu,
transformacji i dystrybucji
Sieć
gazowa
Minimalizowanie strat
przesyłu i dystrybucji
Zachowania
energooszczędne
Efektywność energetyczna - ochrona środowiska
Ep = Et + Eu
min
minimalizacja strat
wytwarzania, przesyłu,
dystrybucji, transformacji
Ep – energia pierwotna
Et – energia tracona
Eu – energia użytkowa
Optymalizacja
/zachowania energooszczędne
+ urządzenia energooszczędne/
Efektywność energetyczna - ochrona środowiska
Wykorzystywanie energii pierwotnej z niską sprawnością
jest „grzechem” wobec przyszłych pokoleń
Wykorzystywanie energii pierwotnej z niską sprawnością
uzasadnione przejściowo tylko względami
bezpieczeństwa energetycznego
Efektywność energetyczna - ochrona środowiska
Kogeneracja - efektywne wykorzystanie paliwa pierwotnego
139
Efektywność energetyczna - ochrona środowiska
Kogeneracja - zalety
 najbardziej efektywny sposób wykorzystania energii pierwotnej
/mniejsze zużycie paliwa o około 30% w porównaniu z analogiczną
produkcją energii w elektrowni i ciepłowni/
 mniejsze zanieczyszczenie środowiska naturalnego na
jednostkę wyprodukowanej energii
 najtańszy sposób redukcji emisji C02
 zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego zarówno
w wymiarze lokalnym jak też krajowym (rozproszenie źródeł
produkcji w KSE)
 redukcja strat przy przesyle energii elektrycznej
Efektywność energetyczna - ochrona środowiska
Co można zrobić aby odbiorca końcowy
chciał/musiał kupować energię z kogeneracji?
konkurencyjność
cenowa
regulacje
nakazowe
inne
mechanizmy
Efektywność energetyczna - ochrona środowiska
Konkurencyjność cenowa ciepła
ze źródła kogeneracyjnego
/przykład realny/
47,8
47,6
48
46,8
zł/GJ netto
44
40
36
ciepło z gazu ziemnego GZ 41,5
ciepło z msc A1
32
ciepło z msc A2
28
2003r.
2004r.
2005r.
2006r.
2007r.
2008r.
2009r.
Efektywność energetyczna - ochrona środowiska
Co można zrobić aby odbiorca końcowy
chciał/musiał kupować energię z kogeneracji?
konkurencyjność
cenowa
regulacje
nakazowe
inne
mechanizmy
Efektywność energetyczna - ochrona środowiska
Regulacje nakazowe
obowiązek umarzania
„świadectw pochodzenia z kogeneracji”
(czerwonych certyfikatów)
dotyczy energii elektrycznej
Efektywność energetyczna - ochrona środowiska
Co można zrobić aby odbiorca końcowy
chciał/musiał kupować energię z kogeneracji?
konkurencyjność
cenowa
regulacje
nakazowe
inne
mechanizmy
Efektywność energetyczna - ochrona środowiska
Inne mechanizmy
1. Preferencje dla ciepła z kogeneracji w „świadectwach
charakterystyki energetrycznej budynków”
– regulacja w Prawie budowlanym to dobry kierunek lecz
brak praktycznego oddziaływania na rynek – tj. na ceny
nieruchomości
2. Ustawa o efektywności energetycznej winny wspomagać
zastępowanie ciepła wytwarzanego w technologii
rozdzielonej ciepłem z kogeneracji
Efektywność energetyczna - ochrona środowiska
Inne mechanizmy c.d.
Dokumenty strategiczne powstające w różnych resortach
muszą być spójne
Zapisana w Polityce energetycznej Polski do 2030 roku
potrzeba stymulowania rozwoju kogeneracji nie znajduje
należytego odniesienia w dokumentach powstających w
organach rządowych innych niż MG.
Efektywność energetyczna - ochrona środowiska
Inne mechanizmy c.d.
Przykłady negatywne
W opracowanym w maju 2009 r. przez Zespół Doradców Strategicznych
Prezesa Rady Ministrów dokumencie Polska 2030 Wyzwania rozwojowe
w 37 stronicowym opisie dotyczącym „bezpieczeństwa energetycznoklimatycznego” o potrzebie stymulowania rozwoju kogeneracji
wspomina się hasłowo tylko jeden raz!
W projekcie Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020
w obszarze energetyki określa się wyłącznie następujące cele:
• modernizacja i rozbudowa infrastruktury przesyłu i dystrybucji en. el.
• podnoszenie efektywności energetycznej
• pozyskiwanie energii z OZE
• reagowanie na zmiany klimatyczne
W żadnym aspekcie NIE UWZGLĘDNIA SIĘ KOGENERACJI!
Efektywność energetyczna - ochrona środowiska
Szanse dla racjonalnego rozwoju
kogeneracji w projektowanej ustawie
o efektywności energetycznej
1. Wspomaganie nakładów inwestycyjnych na modernizację
(zamianę) lokalnego źródła ciepła na bardziej efektywne
(np. kogeneracyjne)
2. Wspomaganie nakładów inwestycyjnych na zwiększenie
oszczędności energii przez urządzenia potrzeb własnych
- wspomaganie poprawy efektywności wytwarzania energii
Efektywność energetyczna - ochrona środowiska
Zagrożenie dla racjonalnego rozwoju
kogeneracji w projektowanej ustawie
o efektywności energetycznej
1. Preferencje dla sieci ciepłowniczych gdzie wielkość mocy
zamówionej nie przekracza 5 MW – zwolnienie od
obowiązku umarzania „białych certyfikatów”
2. Zagrożenie dwukrotnego obowiązku pokrycia kosztów
„białych certyfikatów” dla ciepła z elektrociepłowni
zasilanych gazem ziemnym
- elektrociepłownia jest dla dostawcy gazu ziemnego
odbiorcą końcowym, a odbiorca ciepła z tej
elektrociepłowni jest dla dostawcy ciepła odbiorcą
końcowym
Efektywność energetyczna - ochrona środowiska
Zagrożenie dla racjonalnego rozwoju
kogeneracji w projektowanej ustawie
o efektywności energetycznej c.d.
1. Zbyt wysoka bariera kwalifikująca projekt od aplikowania
w przetargu na świadectwo efektywności energetycznej
/minimalny roczny efekt 10 ton oleju ekwiwalentnego to co najmniej 10-krotnie za dużo/
2. OZE otrzymując wsparcie w postaci świadectw
efektywności energetycznej mogą „zabierać” odbiorców
sieciom ciepłowniczym zasilanym ze źródeł
kogeneracyjnych
Efektywność energetyczna - ochrona środowiska
Wnioski:
• rozwój kogeneracji, jako najefektywniejszej,
powszechnie dostępnej technologii
wykorzystania paliwa pierwotnego wymaga
wspomagania przy pomocy różnorodnych
mechanizmów interwencjonizmu państwowego
• ustawa o efektywności energetycznej może
i powinna stanowić realne wsparcie dla rozwoju
produkcji ciepła i energii elektrycznej w źródłach
kogeneracyjnych
DZIĘKUJĘ
Download