Schizofrenia

advertisement
Epizod
Pojedynczy przypadek kryzysu psychicznego w historii choroby pacjenta.
Lekarz rodzinny
To lekarz rodzinny, zazwyczaj pierwsza osoba, z którą kontaktuje się chory, gdy pojawiają się objawy.
Wgląd
To określenie odnosi się do świadomości pacjenta dotyczącej jego samego, włączając stan psychiczny.
Neuroleptyki
Zwane także lekami przeciwpsychotycznymi, są to leki stosowane w leczeniu objawów psychozy.
Terapia zajęciowa
Ten rodzaj terapii ma na celu uzyskanie oraz rozwinięcie umiejętności potrzebnych w życiu: codzienne aktywności, włączając
dbałość o higienę osobistą, umiejętności towarzyskie, dbanie o zdrowie i dietę. Może być wymagane w przypadku osób
wychodzących z ciężkich chorób psychicznych, aby pomóc im zdobyć niezależność.
Psychiatra
W pełni wykwalifikowany lekarz, który ukończyłspecjalizację z psychiatrii.
Psychoterapia
Terapia rozmową odnosząca się do kwestii na „głębszym” poziomie poradnictwa, pomagając osobom odnieść się do swoich
problemów i poszukiwać lepszych sposobów radzenia sobie.
Remisja
Koncept remisji w schizofrenii definiuje poziom, na którym objawy nie mają już negatywnego wpływu na funkcjonowanie
pacjenta.
Ocena ryzyka
Ocena sytuacji w każdym konkretnym czasie, w celu ustalenia możliwych rezultatów i ich prawdopodobieństwo.
Przyjęcie bez zgody
Jest to nieformalny sposób opisania procesu, gdy pacjent może być przyjęty do szpitala bez zgody na leczenie lub diagnostykę
(ocenę).
Użytkownik programu
Określenie często stosowane w przypadku osoby z zaburzeniami psychicznymi, która korzysta z programów ochrony zdrowia
psychicznego.
Nadużywanie substancji/używanie szkodliwe
Jest to ogólny termin opisujący szkodliwe używanie różnych substancji, głównie narkotyków, alkoholu lub rozpuszczalników.
Używanie tych substancji może być próbą samoleczenia.
RCon/Edu/Leaf/June2012/PL01
Więcej informacji na temat choroby znajdziesz na stronach internatowych:
www.Janssen-Cilag.pl
www.Schizophrenia24x7.pl
www.eufami.org
Janssen-Cilag EMEA
Dostarczono jako usługę medyczną przez Janssen-Cilag EMEA
Numer: 21677/3610/280 final 699 SM (2008)
Data przygotowania czerwiec 2008
Schizofrenia
Pacjent i opiekun
Spis treści
1.Informacje wstępne na temat schizofrenii
Czym jest schizofrenia?
1. Informacje wstępne na temat schizofrenii
3
Czym jest schizofrenia?
3
Kto choruje na schizofrenię i co ją powoduje?
3
Jakie są objawy?
4
Inne źródła informacji
5
2. Rozpoznanie schizofrenii
6
Otrzymanie diagnozy schizofrenii – emocje, pytania, troski i obawy
6
Co będzie dalej?
6
Praca w partnerskim układzie z Twoim lekarzem
6
3. Jak leczona jest schizofrenia
7
Cele leczenia – cele Twoje i Twojego lekarza
7
Podejścia lecznicze:
7
a. Leki
7
b. Leczenie psychospołeczne
10
c. Troska o fizyczne, seksualne i duchowe zdrowie jako część leczenia
12
d. Jak rodzina i przyjaciele mogą wspierać Cię na drodze leczenia
14
4. Odpowiedzi na często zadawane pytania
17
5. Słowniczek
19
EUFAMI, czyli Federacji a Stowarzyszeń Rodzin i Opiekunów
Osób Chorych Psychicznie, przyjmuje z radością publikację
tego dokumentu. Jest organizacją reprezentującą rodziny
prowadzące ochotnicze organizacje w Europie, które dbają
o interes i dobro wszystkich osób dotkniętych ciężką
chorobą psychiczną. www.eufami.org
Schizofrenia jest złożoną chorobą charakteryzującą się
zaburzeniami procesu myślenia, które prowadzą do
halucynacji, urojeń, formalnych zaburzeń myślenia oraz
nietypowej mowy lub zachowania. Objawy te mogą sprawić,
że dla osób dotkniętych chorobą interakcje z innymi ludźmi są
trudne oraz że wycofują się one ze świata zewnętrznego. Wbrew
powszechnemu przekonaniu schizofrenia nie jest „rozszczepieniem osobowości”. Jednakże ludzie ze schizofrenią mogą
postrzegać rzeczywistość w sposób skrajnie różny niż ludzie wokół
nich. Mogą słyszeć głosy, których nie słyszą inni, lub wierzyć, że inni
ludzie mogą czytać w ich umysłach, kontrolować myśli lub spiskować, aby ich skrzywdzić. Ludzie ze
schizofrenią, żyjąc w świecie zniekształconym przez halucynacje i urojenia, mogą czuć się
przestraszeni, zaniepokojeni i zdezorientowani, mogą być zalęknieni i wycofani. Mowa i zachowanie
mogą stać się tak zdezorganizowane, że budzą zdziwienie lub strach u innych. Ludzie ze schizofrenią
mogą pod wpływem choroby doświadczać załamania linii życiowej. Ich rodziny i przyjaciele mogą także
doświadczać głębokiego stresu związanego z obserwowaniem wpływu choroby na stan pacjenta oraz
z powodu trudności we wspieraniu go. Radzenie sobie z objawami schizofrenii może być szczególnie
trudne dla członków rodziny, którzy pamiętają, jak aktywna i pełna energii była osoba, nim
zachorowała. Leki i inne sposoby leczenia schizofrenii, stosowane regularnie i według zaleceń, mogą
pomóc w redukcji i kontroli objawów. Jednakże są pacjenci, którym dostępne leczenie nie pomaga
w pełni lub przerywają je z powodu niepożądanych objawów leków czy też z innych powodów. Nawet
gdy leczenie jest skuteczne, niektóre osoby mają trudność z powrotem do codziennego życia, które
wiedli przed chorobą i potrzebują innych form pomocy. Jednakże niektórzy mają tylko jeden lub dwa
epizody choroby i nie mają wcale lub mają nieznaczne stale utrzymujące się objawy choroby.
Kto choruje na schizofrenię i co ją powoduje?
Pierwsze objawy schizofrenii zazwyczaj pojawiają się w okresie nastoletnim lub we wczesnej
młodości. Ryzyko zachorowania na schizofrenię wynosi w przybliżeniu 1% w ciągu całego życia.
Schizofrenię można spotkać na całym świecie, wskaźniki zachorowania są bardzo podobne we
wszystkich krajach. W przypadku mężczyzn i kobiet ryzyko zachorowania jest równe. Mężczyźni
zazwyczaj zaczynają chorować między 16 a 25 rokiem życia, u większości kobiet objawy rozwijają się
między 25 a 30 rokiem życia. Uważa się, że schizofrenia jest powodowana przez wiele czynników
działających wspólnie. Wydaje się, że te czynniki to: wpływ genetyczny, okołoporodowe urazy mózgu
oraz wpływ izolacji społecznej i/lub stres. Inne wpływy mogą także być istotne, ale o żadnym
pojedynczym czynniku nie można powiedzieć, że powoduje schizofrenię. Uważa się raczej, że każdy
z tych czynników zwiększa ryzyko zachorowania.
Eksperci są zgodni co do faktu, że objawy schizofrenii są związane z nieprawidłowościami
w przekazywaniu i przetwarzaniu informacji w mózgu. Komórki nerwowe w mózgu komunikują się
ze sobą za pośrednictwem substancji chemicznych zwanych neurotransmiterami. Wiele objawów
schizofrenii wynika z nieprawidłowości w aktywności dwóch konkretnych przekaźników – dopaminy
i serotoniny. U większości osób leczenie schizofrenii polega na przyjmowaniu leków (zwanych lekami
przeciwpsychotycznymi lub neuroleptykami), które przywracają prawidłowy wpływ neurotransmiterów na mózg.
3
Jakie są objawy?
Objawy schizofrenii klasyfikuje się zazwyczaj do kilku grup: objawy pozytywne, objawy negatywne,
afektywne, poznawcze i dezorganizacji.
Objawy „pozytywne”
Są to objawy „dodane” w przebiegu choroby i nie spotyka się ich u osób zdrowych:
• Halucynacje, czyli omamy (najczęstsze jest słyszenie głosów )
• Urojenia (urojeniowa interpretacja otaczającej rzeczywistości)
• Dezorganizacja myślenia (formalne zaburzenia myślenia)
Inne źródła informacji
Organizacje europejskie
1. EUFAMI: Federacja Stowarzyszeń Rodzin i Opiekunów Osób Chorych
Psychicznie
(The European Federation of Associations of Families of People with
Mental Illness)
Jest organizacją reprezentującą rodziny prowadzące ochotnicze organizacje w Europie,
które dbają o interes i dobro wszystkich osób dotkniętych ciężką chorobą psychiczną.
Adres strony internetowej http://www.eufami.org
• Pobudzenie
Objawy „negatywne”
Jest to potencjał, który posiada większość ludzi, ale jest on zaburzony u osób ze schizofrenią.
• Napęd i inicjatywa
• Interakcje społeczne i towarzyskie
• Entuzjazm
• Zdolność do reagowania na bodźce emocjonalne
2. Światowe Stowarzyszenie dla Schizofrenii i Chorób Pokrewnych
(World Fellowship for Schizophrenia and Allied Disorders)
Ta organizacja została powołana, aby podnosić poziom wiedzy, zrozumienia i współodczuwania
oraz aby zmniejszyć strach, stygmatyzację i złe traktowanie, które towarzyszy schizofrenii i innym
poważnym chorobom psychicznym oraz aby zmniejszyć wpływ, jaki takie zachowanie ma na osoby
dotknięte schizofrenią oraz na ich opiekunów.
Adres strony internetowej http://world-schizophrenia.org
3. Zdrowie psychiczne Europy (Mental Health Europe)
Objawy schizofrenii zazwyczaj zmieniają się w czasie, zaostrzają się w okresie pogorszeń i wycofują się
w okresie remisji. Niewiele osób ma tylko jeden epizod psychotyczny; większość ma kilka epizodów
w życiu.
Ludzie mogą prowadzić relatywnie zwyczajne życie w czasie między epizodami, będąc
emocjonalnie zdrowymi i stabilnymi. Jednakże u osób z „chroniczną” schizofrenią lub z ciągłym albo
nawracającym przebiegiem choroby, pewne „objawy negatywne” lub deficyty mogą utrzymywać się
przez dłuższy czas. Większość pacjentów ze schizofrenią wymaga długoterminowego leczenia
polegającego na przyjmowaniu leków.
Mental Health Europe jest organizacją pozarządową działającą na rzecz: zapobiegania stresowi
psychicznemu, promowania dobrego stanu zdrowia psychicznego, poprawy opieki nad osobami
z chorobami psychicznymi oraz ochrony praw człowieka (byłych) użytkowników systemu ochrony
zdrowia psychicznego, pacjentów szpitali psychiatrycznych, ich rodzin i opiekunów.
Adres strony internetowej http://www.mhe-sme.org
4. GAMIAN-Europe
Nasza misja: edukacja, zwiększenie świadomości, orędownictwo oraz kampanie przeciw
stygmatyzacji, w celu poprawy jakości życia osób chorych psychicznie oraz ich rodzin.
Adres strony internetowej: http://www.gamian.eu/
5. Światowa Federacja Zdrowia Psychicznego (World Federation for Mental Health)
WFMH jest międzynarodową organizacją członkowską założoną w celu rozwoju prewencji chorób
psychicznych i zaburzeń emocjonalnych, prawidłowego leczenia i opieki osób dotkniętych tymi
chorobami oraz promocji zdrowia psychicznego.
Adres strony internetowej: http://www.wfmh.org/
4
5
2.Rozpoznanie schizofrenii
Otrzymanie diagnozy schizofrenii – emocje, pytania, troski i obawy
Teraz kiedy rozpoznano u Ciebie schizofrenię, jest naturalne, że masz mieszane uczucia, niepokoje
i pytania dotyczące diagnozy. Możesz czuć ulgę, że twoje objawy mają nazwę, szczególnie jeśli
odczuwałeś objawy przez dłuższy czas przed otrzymaniem diagnozy. Możesz być zadowolony,
że dowiedziałeś się, że twoją chorobę można leczyć i że dostępne są liczne opcje leczenia. Możesz
martwić się o to, co oznacza bycie chorym na schizofrenię w kwestii leczenia, którego będziesz
potrzebować, oraz odczuwać niepokój dotyczący wpływu choroby na Twoje codzienne życie. Możesz
obawiać się, że Twoje życie już nigdy nie będzie takie samo lub że nie będziesz w stanie podjąć
ponownie zwyczajnych aktywności. Może Cię niepokoić możliwa reakcja przyjaciół, rodziny i kolegów
z pracy na Twoją diagnozę. Możesz mieć bardzo dużo pytań i zastanawiać się, gdzie znajdziesz więcej
informacji.
Co będzie dalej?
Twój lekarz i inne osoby profesjonalnie związane z ochroną zdrowia, zaangażowane w Twoja opiekę
rozumieją Twój stan, Twoje niepokoje i kwestie, które mogą Cię martwić.
Teraz kiedy Twoja choroba została zdiagnozowana, będziesz pracował wspólnie ze swoim
zespołem opieki zdrowotnej, aby:
• Ustalić cele leczenia oraz Twoje życiowe cele na przyszłość, oraz rozważyć, jak stworzyć szansę
na ich realizację
• Uzgodnić rodzaj leczenia, którego potrzebujesz, aby zmniejszyć objawy i na formę leczenia, która
może być dla Ciebie najlepsza
• Upewnić się, że Twoja choroba oraz leczenie są regularnie monitorowane oraz że otrzymujesz
wsparcie i informacje.
Praca w partnerskim układzie z Twoim lekarzem
Poprzez pracę ze swoim lekarzem lepiej zrozumiesz swoją chorobę i zdobędziesz informacje
dotyczące rodzaju dostępnego leczenia. Twój lekarz omówi z Tobą wszystkie istotne aspekty
i będziecie wspólnie podejmować decyzje dotyczące leczenia. Twój lekarz zadba o to, żebyś otrzymał
wszystkie informacje, których potrzebujesz, i mógł podejmować własne decyzje dotyczące leczenia
i Twoich priorytetów w przyszłości. Będziesz zachęcany do zadawania pytań oraz aby postępowanie
w twojej chorobie było regularnie sprawdzane, abyś mógł zgłosić wszystkie niepokojące kwestie.
Pracując z zespołem ochrony zdrowia w ten sposób, będziesz równym partnerem w swojej własnej
opiece i będziesz posiadałodpowiednie informacje, aby podejmować decyzje dotyczące leczenia.
6
3.Jak leczona jest schizofrenia
Cele leczenia – cele Twoje i Twojego lekarza
Ty oraz Twój lekarz będziecie zastanawiać się nad krótko
- i długoterminowymi korzyściami, które chcecie osiągnąć dzięki leczeniu.
Niektóre możliwe cele leczenia to:
• Złagodzenie lub usunięcie objawów
?
• Zapobieganie lub wyeliminowanie konieczności hospitalizacji
• Zapobieganie nawrotom psychozy
• Uwolnienie od niepożądanych działań ubocznych leków lub zminimalizowanie działań
ubocznych
• Umożliwienie Ci powrotu do normalnego życia lub rozpoczęcia codziennych, zwyczajnych
aktywności (takich jak praca, nauka, samodzielne życie/mieszkanie, relacje towarzyskie etc.)
• Osiągnięcie i utrzymanie remisji, dzięki czemu objawy nie będą negatywnie wpływały na Twoje
życie.
Uzgodnisz kluczowe cele terapii z Twoim lekarzem przed rozpoczęciem leczenia. Leczenie będzie
dostosowane tak, aby pomóc Ci osiągnąć cele, które uważasz za istotne. Teraz rozważymy podejścia
lecznicze bardziej szczegółowo, w tym leki i/lub leczenie psychospołeczne.
Podejścia lecznicze:
a. Leki
Starsze leki (starszej generacji)
Pierwszy lek skuteczny w leczeniu schizofrenii został wynaleziony w połowie lat pięćdziesiątych
dwudziestego wieku.
Istnieje wiele różnych „klasycznych” leków przeciwpsychotycznych, takich jak haloperidol,
chloropromazyna, flufenazyna, droperidol, pimozyd, sulpiryd, perfenazyna, flupentixol, zuklopentixol
i trifluoperazyna.
Te leki wydają się działać głownie poprzez redukcję wpływu neurotransmitera dopaminy w mózgu.
Są skuteczne głównie w leczeniu objawów pozytywnych schizofrenii i umożliwiają wielu pacjentom
uniknięcie hospitalizacji i lepsze funkcjonowanie w społeczności. Jednakże nie wydają się być bardzo
skuteczne w leczeniu objawów negatywnych lub objawów związanych z nastrojem (objawów
afektywnych). Starsze leki są dostępne w formie tabletek, płynu do stosowania doustnego oraz krótkolub długodziałających zastrzyków (iniekcji).
7
Nowsze leki (leki nowszej generacji)
W ostatnim dziesięcioleciu wprowadzono nowsze leki skuteczne w leczeniu schizofrenii.
Nowsze leki przeciwpsychotyczne, takie jak aripiprazol, klozapina, olanzapina, paliperidon ER,
kwetiapina, risperidon lub ziprasidon, zwane atypowymi lekami przeciwpsychotycznymi
(neuroleptykami), nowymi lekami przeciwpsychotycznymi lub neuroleptykami drugiej generacji
wydają się wpływać zarówno na serotoninę, jaki i dopaminę oraz inne neurotransmitery w mózgu
i dzięki temu mają wpływ na więcej rodzajów objawów.
Są skuteczne w leczeniu objawów psychotycznych, włączając halucynacje i urojenia oraz mogą być
pomocne w leczeniu objawów negatywnych choroby, takich jak zmniejszona motywacja lub zubożenie
uczuciowe. Niektóre z nowych leków są także dostępne w tabletkach lub płynach oraz w formie krótkoi długodziałających zastrzyków (iniekcji).
Popularne FAŁSZYWE przekonania dotyczące leków
Czasami pacjenci i ich rodziny są zaniepokojeni lekami przeciwpsychotycznymi stosowanymi
w leczeniu schizofrenii. Poza tym, że niepokoją ich działania niepożądane, martwią się również,
że takie leki uzależniają. Jednakże leki przeciwpsychotyczne nie powodują euforii („bycia na haju”)
lub zachowań typowych dla uzależnienia. Innym fałszywym przekonaniem na temat leków jest,
że działają jak kontrola umysłu lub „chemiczny kaftan bezpieczeństwa”. Leki przeciwpsychotyczne
stosowane w zalecanej dawce nie „otępiają” ludzi i nie odbierają wolnej woli. Niektóre leki mogą
działać uspokajająco i to działanie może być potrzebne na początku leczenia, szczególnie jeśli pacjent
jest mocno pobudzony.
Użyteczność leków nie bierze się z ich działania uspokajającego, ale z ich zdolności do
zmniejszania halucynacji, pobudzenia, urojeń w epizodzie psychotycznym. W ten sposób leki
przeciwpsychotyczne powinny w końcu pomóc osobie ze schizofrenią radzić sobie ze światem
w sposób bardziej odpowiedni.
Działania niepożądane
Leki przeciwpsychotyczne, podobnie jaki wszystkie inne leki, mogą mieć niepożądane działania
pojawiające się równolegle z ich działaniami korzystnymi. Starsze leki są szczególnie związane
z nieprzyjemnymi problemami ruchowymi, zwanymi objawami pozapiramidowymi (extrapyramidal
symptoms – EPS), takimi jak skurcze mięśni oraz sztywność, drżenia i niepokój ruchowy. Pacjenci
mogą przyjmować dodatkowe leki, aby zwalczyć te zaburzenia ruchowe. Długoterminowe działania
niepożądane mogą być większym problemem, w szczególności późne dyskinezy (tardive dyskinesia TD). Późne dyskinezy TD są mimowolnymi ruchami głównie w obrębie ust i twarzy, którym często
nie można się świadomie przeciwstawić. Ryzyko tych działań niepożądanych w przypadku nowych
leków jest znacznie niższe, ale nie jest zupełnie nieobecne. W przypadku nowszych leków
przeciwpsychotycznych prawdopodobieństwo zaburzeń ruchowych i TD jest mniejsze niż w przypadku
stosowania klasycznych neuroleptyków. Jednakże niektóre z nowszych sposobów leczenia zwiększają
prawdopodobieństwo zwiększenia masy ciała oraz spadek libido.
Działania niepożądane mogą przyczynić się do zaprzestania
przyjmowania leków przez pacjenta, co może prowadzić do
powrotu objawów schizofrenii i dlatego jest tak ważne, aby
omawiać leczenie: uzyskane korzystne efekty i niepokojące
działania uboczne z lekarzem.
Wpływ przerwania leczenia
Leki przeciwpsychotyczne zmniejszają ryzyko nawrotu objawów
choroby w przyszłości u pacjentów, którzy wyszli z ostrego epizodu
schizofrenii. Niektóre osoby mogą doświadczyć nawrotu choroby i znowu
źle się czuć, nawet gdy leczenie jest kontynuowane. Jednakże głównym powodem nawrotu
choroby jest przerwanie leczenia – zdecydowanie wyższe współczynniki nawrotu choroby
obserwuje się, gdy przerwane jest przyjmowanie leków. Jeśli objawy pojawiają się ponownie
przy niskiej dawce leku, może być konieczne czasowe zwiększenie dawki, aby zapobiec
nawrotowi w pełni rozwiniętej choroby.
Nawrót choroby
Ponieważ nawrót choroby jest dużo bardziej prawdopodobny, gdy przerywa się przyjmowanie
leków przeciwpsychotycznych lub gdy przyjmuje się je nieregularnie, jest bardzo ważne, aby ludzie
ze schizofrenią uzgodnili leczenie i plan zapobiegania nawrotom choroby z lekarzem i rodziną
w sposób taki, jaki im najbardziej odpowiada. Wsparcie jest niezwykle istotne, aby móc dostosować się
do ustalonego planu. Włączając przyjmowanie przepisanych leków w prawidłowej dawce i odpowiedniej porze każdego dnia, przychodzenie na wizyty kontrolne i uważne przestrzeganie innych procedur
terapeutycznych. Ponieważ może być to trudne, istnieją strategie oraz terapie, które mogą znacznie
poprawić wynik leczenia oraz często prowadzić do poprawy jakości życia. Podczas nawrotu choroby
ludzie mogą być wycofani, mieć wyostrzone zmysły oraz odkryć, że bliscy nie są zdolni do zrozumienia
ich problemów. Zdolność do odróżniania ich rzeczywistości od rzeczywistości innych ludzi może być
w znaczny sposób ograniczona.
Dość często ludzie wyczuwają moment, gdy zaczynają ponownie chorować, ale nie zawsze są
w stanie temu przeciwdziałać. Przyjaciele i rodzina często mogą pomóc w dostrzeżeniu objawów
ostrzegawczych we wczesnym nawrocie choroby. Niektóre przykłady takich objawów to zmniejszenie
potrzeby snu, zmniejszony apetyt, niewstawanie rano lub większe niż zazwyczaj trudności
w koncentracji uwagi. Jeśli z objawami tymi pacjent będzie radził sobie wcześnie, jest wysoce
prawdopodobne, że stan pacjenta ulegnie poprawie i że będzie mógł on w niezmieniony sposób
kontynuować codzienne życie.
8
9
b. Leczenie psychospołeczne
Leczenie lekami przeciwpsychotycznymi jest konieczne w celu wyeliminowania objawów
psychotycznych schizofrenii. Jednakże choroba może mieć także inny wpływ na życie i zachowanie
człowieka.
Nawet jeśli osoba ze schizofrenią jest w dużym stopniu wolna od objawów psychotycznych, może
mieć duże trudności w radzeniu sobie w codziennym życiu, z aktywnościami, takimi jak
komunikowanie się z ludźmi wokół, podejmowanie decyzji, motywacja, dbanie o siebie oraz zawieranie
i utrzymywanie relacji z innymi. Schizofrenia wpływa na te obszary życia, ponieważ najczęściej pojawia
się we wczesnej młodości, czyli wtedy gdy ludzie rozwijają niezależne umiejętności społeczne oraz
poczucie, że pasują do świata wokółnich. Terapie psychospołeczne mogą pomóc w chorobie poprzez
pomoc w odkrywaniu nowych dróg radzenia sobie psychologicznie i społecznie. Takie leczenie może
wspierać ludzi w bardziej skutecznym myśleniu o sobie, innych ludziach oraz ich otoczeniu. Terapia
powinna zmniejszać wpływ,choroby na zdolność radzenia sobie ze społecznymi aspektami życia
codziennego. Dostępnych jest wiele form terapii psychosocjalnej z podejściem poznawczym lub
behawioralnym, wspierających pacjenta, by myślał i zachowywał się bardziej normalnie. Różne
metody poprawiają zdolność do towarzyskiego funkcjonowania w środowiskach, takich jak szpital,
wspólnota, dom i miejsce pracy. Terapia psychospołeczna może być indywidualna, prowadzona przez
osoby profesjonalnie zajmujące się ochroną zdrowia, lub grupowa – z całą rodziną, lub poprzez
psychoedukację. Coraz częściej podejście psychospołeczne jest stosowane przez zespoły ochrony
zdrowia psychicznego jako część ich codziennej praktyki.
Rehabilitacja
Wiele osób pokonuje trudności korzystając z wsparcia specyficznych programów takich jak metody
rozwiązywania problemów, doskonalenia umiejętności życiowych, zarządzanie pieniędzmi oraz
wsparcie w powrocie do nauki lub pracy.
Psychoterapia
Psychoterapia jest terapią zaburzeń afektywnych i psychotycznych
przy pomocy rozmowy, w przeciwieństwie do metod farmakologicznych
i fizycznych. Poprzez dzielenie się doświadczeniami z profesjonalnie
przygotowaną, empatyczną osobą (rozmowa o własnym świecie z osobą
z zewnątrz) chorujący na schizofrenię mogą stopniowo zrozumieć więcej
na swój temat i odkryć sposoby radzenia sobie z trudnościami.
Psychoterapia indywidualna
Psychoterapia indywidualna obejmuje regularnie zaplanowane rozmowy pomiędzy pacjentem
a psychiatrą, psychologiem oraz pracownikiem społecznym albo pielęgniarką, specjalizującymi się
w psychiatrii. Jest wiele różnych rodzajów terapii, niektóre są bardziej, niektóre mniej odpowiednie
i nie każdy uzna je za pomocne. Jest istotne, aby zasięgnąć rady na temat podejścia terapeutycznego
w każdej indywidualnej sytuacji i dowiedzieć się, jak będzie ono współgrało z innymi rodzajami terapii
otrzymywanymi przez pacjenta. Różne terapie mogą skupiać się na różnych kwestiach, takich jak
obecne lub przeszłe problemy, doświadczenia, myśli, uczucia lub relacje.
Terapia poznawczo-behawioralna (Cognitive Behavioural Therapy (CBT)
Terapia poznawczo-behawioralna pomaga ludziom zastanawiać się nad tym, jak widzą siebie,
świat i innych ludzi oraz jak ich działania mogą wpłynąć na myśli i uczucia. CBT może pomóc zmienić
to, jak pacjenci myślą („poznawczo”) i co robią („behawioralna”). Te zmiany mogą pomóc poczuć się
lepiej. W odróżnieniu od innych terapii, w których stosowana jest rozmowa, CBT skupia się
na trudnościach i problemach „tu i teraz”. Zamiast skupiać się na przyczynie stresu lub objawach
w przeszłości, szuka sposobów na poprawę obecnego stanu umysłu.
Edukacja rodzinna
Bardzo często ludzie ze schizofrenią są wypisywani ze szpitala i trafiają pod opiekę swojej rodziny;
jest więc bardzo ważne, aby członkowie rodziny dowiedzieli się jak najwięcej na temat schizofrenii
i rozumieli trudności oraz problemy związane z chorobą.
Jest także bardzo pomocne, jeśli członkowie rodziny znają sposoby, aby zminimalizować ryzyko
nawrotu choroby pacjenta. Oto dwa przykłady:
• Rodzinna interwencja, która może pomóc całej rodzinie w rozwinięciu wzorów zachowania
promujących zrozumienie i wsparcie.
• Programy edukacyjne mogą pomóc poznać informacje na temat radzenia sobie z problemami
oraz informować o dostępnych systemach opieki np. zdrowotnych, mieszkaniowych lub społecznych.
10
11
c. Troska o fizyczne, seksualne i duchowe zdrowie
jako część leczenia
Schizofrenia może mieć szereg poważnych konsekwencji
dotyczących stylu życia osoby nią dotkniętej, włączając
społeczną i finansową pozycję. Objawy psychotyczne
schizofrenii i zakłócenie, jakie mogą wprowadzić w życie
człowieka, są oczywiste, ale zdrowie fizyczne również nie jest
w tym przypadku bez znaczenia. Negatywne zachowania
mogą polegać na częstszym paleniu papierosów, co może
prowadzić do poważnych somatycznych powikłań, włączając
choroby krążenia, układu oddechowego i częstsze infekcje
ogólne. Te problemy mogą pogorszyć się przez wysokie spożycie
alkoholu, stosowanie nielegalnych leków i narkotyków, złe nawyki
żywieniowe oraz brak ćwiczeń fizycznych, niedostateczne dbanie
o siebie i słabą higienę osobistą, złe warunki mieszkaniowe.
Zmiany stylu życia i działania niepożądane leków mogą prowadzić do
wzrostu masy ciała i otyłości. Otyłość może mieć bardzo duży wpływ
na zdrowie fizyczne, taki jak zwiększenie ryzyka chorób serca oraz
cukrzycy. Zaleca się, aby osoby ze schizofrenią co roku poddawały się somatycznym badaniom
kontrolnym. Osoby ze schizofrenią mogą także potrzebować wsparcia dietetyka, terapeuty uzależnień
od alkoholu lub narkotyków, specjalisty pielęgnacji stóp, stomatologa i dostępu do innych ogólnych
informacji dotyczących promocji zdrowia. Przy skutecznej ochronie zdrowia i wsparciu ze strony opieki
socjalnej możliwe jest zmniejszenie ryzyka wystąpienia chorób somatycznych związanych
ze schizofrenią, włączając działania niepożądane leków oraz zmianę stylu życia.
Utrzymywanie dobrej formy fizycznej
Gdy doświadcza się kłopotów ze zdrowiem psychicznym, często bardzo trudno zadbać o siebie
w prawidłowy sposób.
Brak energii i utrata motywacji mogą powodować zaniedbywanie stanu fizycznego, a badania
pokazują, że złe nawyki żywieniowe, papierosy i spożywanie alkoholu, brak ćwiczeń fizycznych
przyczyniają się do utraty zdrowia fizycznego. Podobnie jak w populacji ogólnej, ludzie ze schizofrenią
są zachęcani do prowadzenia zdrowego stylu życia, włączając regularne ćwiczenia fizyczne. Ć wiczenia
fizyczne są korzystne dla serca i płuc, pomagają budować tkankę mięśniową i wzmacniają kości.
Nadwaga wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zdrowotnym, a ćwiczenia fizyczne są dobrym sposobem,
aby zmniejszyć masę ciała i/lub zminimalizować zwiększanie masy ciała, co jest jednym z możliwych
działań niepożądanych niektórych leków przeciwpsychotycznych. Istnieje coraz więcej dowodów na to,
że ćwiczenia fizyczne mogą pomóc w leczeniu chorób psychicznych, i mimo że nie ma sposobu,
aby zastąpić leki, ćwiczenia mogą pomóc w radzeniu sobie ze schizofrenią. W dodatku do korzyści
fizycznych, badania wykazały, że ćwiczenia mogą prowadzić do polepszenia samopoczucia
i koncentracji uwagi; mogą zmniejszyć niepokój i stres; mogą pomóc podnieść samoocenę
i motywację. Ć wiczenia w grupie, takie jak zajęcia aerobiku lub mecz piłki nożnej zachęcają do
spotykania nowych ludzi, zmniejszają izolację oraz poprawiają kompetencje towarzyskie. Ć wiczenia
fizyczne powinny być możliwe do wykonania i przyjemne, powinno się zaczynać ćwiczenie powoli
i delikatnie. Jest istotne, aby pacjent skonsultował się ze swoim lekarzem przed rozpoczęciem
nowego programu ćwiczeń.
12
Zdrowie seksualne
Zdrowe relacje seksualne są istotną częścią życia oraz miarą jakości życia. Jednakże relacje
seksualne mogą stać się trudne po epizodzie schizofrenii. Schizofrenia sama w sobie, związane z nią
zaburzenia nastroju oraz działania niepożądane niektórych leków przeciwpsychotycznych mogą
powodować dysfunkcje seksualne i zmniejszenie pożądania seksualnego. Jeśli się pojawią, jest
istotne, aby nie przerywać przyjmowania leków. Wstyd może być przeszkodą, ale jest ważne, żeby
skontaktować się ze swoim lekarzem rodzinnym lub psychiatrą, ponieważ istnieją opcje leczenia,
których włączenie można rozważać. Kobiety chcące zostać matkami muszą być świadome, że niektóre
leki nie mogą być stosowane w czasie ciąży, a niektóre mogą powodować zmiany w laktacji (produkcji
mleka). Lekarz rodzinny lub psychiatra mogą doradzić, które z leków są odpowiednie w tych stanach.
W czasie doświadczania ostrych objawów schizofrenii jest możliwe, że niektóre osoby nadmiernie
uaktywniają się seksualnie lub doświadczają seksualnych pragnień niezgodnych z ich charakterem.
W efekcie mogą być bardziej skłonni, aby brać udziałw zachowaniach seksualnych wysokiego ryzyka,
gdzie ryzyko zarażenia się chorobą przenoszoną drogą płciową jest większe. Jest istotne, aby młodzi
ludzie byli zachęcani do zdobywania informacji na temat antykoncepcji i ochrony przed chorobami
przenoszonymi drogą płciową. Zaczynając nowy związek, każdy powinien dbać o ochronę własną
i partnera. Schizofrenia może także sprawić, że człowiek czuje się mniej zdolny do radzenia sobie
z niechcianymi zalotami, zwiększając podatność na zagrożenia. Każdy przypadek molestowania
seksualnego powinien być brany poważnie i zgłaszany. Zdrowie seksualne jest ważnym obszarem,
który wymaga poznawania, a większa otwartość może pomóc zbliżyć się do zdrowia i zaspokojenia
seksualnego.
Duchowość
Poczucie przynależności i bycie częścią społeczności może być bardzo istotne dla chorych oraz ich
rodzin.
Wielu ludziom duchowość i wiara mogą dać poczucie otuchy, tożsamości, świadomości kulturowej
i zaangażowania w społeczność. Społeczności religijne mogą zaoferować sieć wsparcia, szczególnie
w czasie kryzysu; takie wspólnoty mogą także zaoferować „przyjazną twarz”; oraz odegrać istotną rolę
w radzeniu sobie ze schizofrenią. Kościoły i inne świątynie mogą stworzyć środowisko wspierające,
do rozmowy o sytuacji, zmniejszając poczucie odosobnienia, strach i dyskryminację. Jednakże bywa
tak, że objawy psychotyczne prowadzą do nawiązywania bardzo istotnych, ale czasami alarmujących
relacji o charakterze religijnym. Objawy takie jak słyszenie głosów i urojenia o treściach religijnych
mogą być odbierane jako doświadczenia religijne i mogą zwiększyć podatność na wpływ grup
religijnych. Pewne grupy religijne mogą widzieć te doświadczenia, jako konsekwencję czynów tej
osoby w życiu, co może zwiększyć stres i poczucie izolacji poprzez odrzucenie i zniechęcanie do
korzystania z serwisów opieki zdrowia psychicznego. Jednakże, mimo że może się pojawić negatywne
postrzeganie duchowości w czasie choroby, nie można pomijać znaczenia wiary i religii. System
ochrony zdrowia nie może zaproponować wystarczającego wsparcia niektórym osobom, więc rola
wspólnot, organizacji społecznych i grupy ochotników jest nieoceniona. Korzyści z sieci holistycznego
wsparcia, włączając zorganizowane grupy religijne, duchowe i inne grupy wyznaniowe, są istotne dla
wielu osób i mogą pomóc wspierać te osoby i ich rodziny/opiekuna na drodze do poprawy zdrowia
psychicznego.
13
d. Jak rodzina i przyjaciele mogą wspierać Cię na drodze leczenia
Jeśli u kogoś w Twojej rodzinie rozpoznano schizofrenię, możesz odegrać
bardzo istotną rolę, wspierając go oraz pomagając w otrzymaniu
odpowiedniej opieki. Jest istotne, aby dobrze zrozumieć chorobę. Lekarz
prowadzący powinien być przygotowany, aby odpowiedzieć na każde
pytanie, które możesz zadać na temat schizofrenii i jej leczenia. Ludzie
chorujący na schizofrenię czasem nie są w stanie skutecznie
porozumiewać się w czasie badania. W niektórych przypadkach
rodzina lub bliscy przyjaciele mogą wiedzieć, które zachowania lub
myśli są odmienne. Rodzina i przyjaciele mogą być pomocni
w dostarczaniu wsparcia podczas wizyt lekarskich. Pomocna będzie
wiedza dotycząca medycznej historii rodziny oraz tego, jakie leki
przyjmowali Twoi krewni. Możesz także chcieć zadać pytania dotyczące leków,
działań niepożądanych, długoterminowego ryzyka zdrowotnego oraz ryzyka
hospitalizacji. Dobrym pomysłem jest zapisanie sobie wcześniej pytań oraz przyniesienie ze sobą
długopisu i notatnika, gdybyś chciał robić notatki. Opiekunowie mogą znaleźć pomoc, biorąc udział
w spotkaniach grup wsparcia rodzin.
Znaczenie ciągłości leczenia
Z powodu natury schizofrenii niektóre osoby mogą nie odczuwać potrzeby przyjmowania leków.
Mogą również odmówić przyjmowania leków, albo samodzielnie przestać je przyjmować z powodu
działań niepożądanych lub z innego powodu. Pamiętanie o konieczności przyjmowania leków może
być trudne z powodu samej natury choroby. Jeśli bliscy lub przyjaciele są włączeni w proces leczniczy,
mogą dostarczyć wsparcia w różny sposób. Obejmuje to m.in. sprawdzanie, czy pacjent przyjmuje leki,
podpowiadanie mu, gdy zapomni o leku, przypominanie problemów, które mogły się pojawić
w poprzednich sytuacjach, kiedy zdecydowałsię nie przyjmować swoich leków. Niezwykle istotna jest
także pewność, że osoba ze schizofrenią kontynuuje leczenie po wypisaniu ze szpitala. Pacjent może
przerwać przyjmowanie leków lub nie chodzić na wizyty kontrolne, co często prowadzi do nawrotu
objawów psychotycznych. Zachęcanie pacjenta do kontynuowania leczenia i towarzyszenie jemu lub
jej w procesie leczniczym może pozytywnie wpłynąć na dobrostan pacjenta. Bez kontynuacji leczenia,
niektóre osoby ze schizofrenią czują się tak źle, że nie potrafią zaspokoić swoich podstawowych
potrzeb, takich jak jedzenie, ubranie i schronienie. Jeśli tak się zdarzy, mogą stracić dom oraz popaść
w problemy mogące doprowadzić je nawet do więzienia.
Odpowiedź na zachowania i objawy
Czego powinieneś oczekiwać od lekarza odpowiedzialnego za leczenie
Twojego bliskiego?
Jako część procesu diagnostyczno-leczniczego psychiatra powinien:
• Zbierać szczegółowy wywiad dotyczący choroby
• Zapytać o problemy, które mogą być związane z innymi chorobami (somatycznymi i psychiatrycznymi)
• Mieć dużą wiedzę na temat leków przeciwpsychotycznych
• Przeprowadzić dokładne badanie kontrolne
• Dostosować leczenie, jeśli jest to konieczne
Bliscy osób ze schizofrenią często nie są pewni, jak odpowiedzieć, jeśli pacjent wypowiada
stwierdzenia, które wydają się być dziwne lub są wyraźnie nieprawdziwe. Dla osób ze schizofrenią
dziwaczne przekonania i halucynacje są zupełnie prawdziwe; nie są tylko wymyślonymi fantazjami.
Zamiast „iść po linii choroby” z urojeniami pacjenta, członkowie rodziny lub przyjaciele powinni
powiedzieć im, że nie widzą rzeczy w taki sam sposób i nie zgadzają się z jego lub jej wnioskami, mając
świadomość, że pacjentowi może się wydawać odwrotnie. Opiekunowie muszą być ostrożni, aby nie
zakwestionować przekonań pacjenta. Gdy tak się stanie, może to podburzyć ich samoocenę oraz
strategie radzenia sobie, co może prowadzić do nawrotu choroby. Dla tych, którzy znają osobę ze
schizofrenią może być użyteczne, za zgodą pacjenta, trzymanie zapisu rodzaju objawów, które się
pojawiają, jakie leki (włączając informacje o stosowanych dawkach) zażywa i jaki wpływ miały
różne rodzaje leczenia. Rozpoznając wcześniejsze objawy, rodzina może zauważyć oznaki nawrotu
choroby. Rodziny mogą rozpoznać wczesne znaki ostrzegawcze potencjalnego nawrotu choroby, takie
jak wycofanie lub zmiana wzorca snu. Dzięki temu nawrót psychozy może zostać wykryty wcześnie
i leczenie może zapobiec pełnemu nawrotowi. Także wiedząc, które lekarstwa pomogły, a które dawały
kłopotliwe działania niepożądane w przeszłości, rodzina może pomóc w lekarzom w szybkim
znalezieniu najlepszego leczenia.
• Sprawdzać regularnie leki
• Być zainteresowanym całym dobrostanem pacjenta, odpowiednio skierować pacjenta do
instytucji, w których może otrzymać dalszą opiekę oraz pomoc socjalną, zakwaterowanie,
pomoc finansową.
• Wyjaśnić w sposób zrozumiały, co się dzieje oraz jaki jest plan leczenia pacjenta.
• Włączyć pacjenta i opiekuna w proces leczniczy.
14
15
Pozytywne podejście
Rodzina, przyjaciele i grupy rówieśników mogą dać wsparcie i zachętę osobie ze schizofrenią do
poprawy. Jak wszyscy, osoby ze schizofrenią mają potrzebę potwierdzenia, że robią coś dobrze.
Pozytywne podejście może być pomocne i bardziej skuteczne długoterminowo niż krytyka.
Dbanie o siebie
Dbanie o osobę z chorobą psychiczną może być wyzwaniem i mieć ogromny praktyczny i emocjonalny wpływ na Twoje życie. Z tego powodu ważne jest, aby opiekunowie szukali osobnego wsparcia
i przewodnictwa.
Więcej informacji dla opiekunów:
Organizacje europejskie
• EUFAMI
• World Fellowship for Schizophrenia and Allied Disorders
• Mental Health Europe
• GAMIAN-Europe
4.Odpowiedzi na często zadawane pytania
Czy kiedyś wyleczę się ze schizofrenii?
Obecnie nie jest możliwe całkowite wyleczenie schizofrenii. Jednakże dostępne są terapie, które
mogą kontrolować objawy i pomóc Ci osiągnąć lepszą jakości życia.
Możliwe, że będziesz potrzebować leczenia przez długi czas, być może przez całe życie.
Jak mogą mi pomóc leki przeciwpsychotyczne?
Leki przyjmowane regularnie i zgodnie z zaleceniem lekarza łagodzą objawy i stabilizują Twój stan.
Osoby ze schizofrenią mają znacznie większe szanse na zachowanie stabilnego stanu, bez konieczności hospitalizacji, kiedy przyjmują leki przeciwpsychotyczne. Leki mogą pomóc Ci prowadzić
normalne życie.
Jak szybko zaczną działać leki?
Pacjenci mogą reagować na leki w odmienny sposób. Jednak jeśli przyjmujesz leki doustnie,
stabilny i skuteczny poziom powinien zostać osiągnięty w ciągu kilku dni.
Jeśli przyjmujesz lek w postaci długodziałających iniekcji (zastrzyków), pierwsza nie zacznie
działać od razu. Potrzeba najczęściej kilku tygodni, aby osiągnąć stały i skuteczny poziom leku.
W przypadku niektórych długodziałających leków w iniekcjach będziesz przyjmować także leki
doustne do czasu, aż zastrzyk zacznie działać.
• World Federation for Mental Health
Jak długo będę potrzebowałprzyjmować leki?
Jest bardzo istotne, aby przyjmować leki regularnie i bez przerwy (zgodnie z zaleceniem lekarza),
aby mieć kontrolę nad objawami i aby zapobiec nawrotowi choroby lub pogorszeniu objawów.
Powinieneś przyjmować leki nawet lub w szczególności, jeśli czujesz się dobrze, aby utrzymać
poprawę. W wielu przypadkach będziesz potrzebował przyjmować leki przeciwpsychotyczne przez
długi czas, być może przez całe życie.
Czy leczenie ma skutki uboczne?
Wszystkie leki mają działania niepożądane, ale zazwyczaj można sobie z nimi radzić. Być może nie
doświadczysz objawów niepożądanych. Jeśli jednak odczujesz objawy niepożądane, jest bardzo
ważne, abyś porozmawiał o tym ze swoim lekarzem. Jest bardzo ważne, żeby nie przerywać
przyjmowania leku oraz żeby nie zmieniać dawki bez ustalenia z lekarzem. Jeśli przestaniesz
przyjmować lek lub zmienisz dawkę bez omówienia tego z lekarzem, lek może nie działać dobrze.
Czasem działania niepożądane występują przez pierwsze kilka tygodni, dopóki twój organizm nie
przystosuje się do nowego leku. Można zminimalizować działania niepożądane dzięki inny lekom.
Jeśli lek działa dobrze, a działania niepożądane są łagodne, warto kontynuować leczenie przeciwpsychotyczne.
16
17
Czy uzależnię się od leczenia?
Pacjenci i rodziny martwią się, że leki przeciwpsychotyczne uzależniają. Jednakże leki przeciwpsychotyczne nie powodują euforii („bycia na haju”) lub zachowań typowych dla uzależnienia. Innym
fałszywym przekonaniem na temat leków jest, że działają jak kontrola umysłu lub „chemiczny kaftan
bezpieczeństwa”. Leki przeciwpsychotyczne stosowane w zalecanej dawce nie „otępiają” ludzi i nie
odbierają wolnej woli.
Czy powinienem przestać brać tabletki, jeśli nie działają?
Jest bardzo ważne, żeby nie przerywać przyjmowania leku oraz żeby nie zmieniać dawki bez
ustalenia z lekarzem. Jeśli przestaniesz przyjmować lek lub zmienisz dawkę bez omówienia tego
z lekarzem, lek może nie działać dobrze.
Co powinienem zrobić, jeśli moje objawy wrócą lub pogorszą się mimo
przyjmowania leków?
Porozmawiaj ze swoim lekarzem. Być może potrzebujesz innej dawki, innego leku lub zmiany
formy leku, aby osiągnąć lepszą kontrolę nad objawami. Nie wszystkie leki przeciwpsychotyczne są
takie same i być może musisz spróbować innych opcji, aby znaleźć najlepszą, która działa u Ciebie.
Jak mogę dowiedzieć się więcej?
Twój lekarz może odpowiedzieć na pytania i dostarczyć Ci informacji. Lista przydatnych źródełjest
zawarta na okładce tej broszury.
5. Słowniczek
Pracownik opieki społecznej
Zwany także pracownikiem opieki społecznej specjalizującym się w zdrowiu psychicznym jest wykwalifikowanym
pracownikiem opieki społecznej, który ma szczególne doświadczenie i przeszkolenie związane ze zdrowiem psychicznym.
Interwencyjna terapia pozaszpitalna (Assertive Outreach)
Jest to rodzaj pomocy obejmujący tych pacjentów, którzy bez niej mogliby być niezdolni lub kłopotliwi do włączenia do
programu. Obejmuje zapewnienie 24 godzinnej pomocy i wsparcia w społeczności oraz wizyt w domu pacjenta.
Ocena
Odnosi się do zebrania wszystkich istotnych informacji na temat zdrowia psychicznego pacjenta, aby pracownicy ochrony
zdrowia psychicznego mogli ocenić stan pacjenta przed zaproponowaniem najbardziej pomocnego programu leczenia
i wsparcia.
Atypowe leki przeciwpsychotyczne (atypowe neuroleptyki)
Odnosi się do nowych leków przeciwpsychotycznych, które dają mniej działań niepożądanych typowych dla leków starszej
generacji.
Koordynator opieki
Jest to osoba związana zawodowo z ochroną zdrowia psychicznego, która w sumie ma najczęstszy kontakt z pacjentem i na
której spoczywa całkowita odpowiedzialność za koordynację i monitorowanie programu opieki i wsparcia.
Plan opieki
Jest to plan sporządzony przez osobę związaną zawodowo z ochroną zdrowia psychicznego oraz pacjenta z chorobą
psychiczną (i optymalnie jego opiekuna), który ustala leczenie i wsparcie, jakie otrzyma pacjent.
Program opieki
To podejście do opieki nad osobami z poważną chorobą psychiczną obejmujące szczegółową ocenę indywidualnych potrzeb
pacjenta, które daje pisemny (udokumentowany) plan opieki określający, jak najlepiej zaspokoić potrzeby klienta.
Koordynator opieki jest odpowiedzialny za zapewnienie, że plan opieki jest monitorowany i sprawdzany jako część programu.
Ocena opiekuna
Oficjalna ocena wsparcia, jakie jest potrzebne osobie sprawującej opiekę nad osobą ze schizofrenią.
Psycholog kliniczny
Po podjęciu specjalistycznego szkolenia podyplomowego psycholog kliniczny może ocenić i leczyć osoby z chorobami
psychicznymi. Psycholog nie ma przeszkolenia medycznego i w odróżnieniu od lekarza nie może przepisywać leków.
Środowiskowa pielęgniarka zdrowia psychicznego, środowiskowa pielęgniarka psychiatryczna
Wykwalifikowana pielęgniarka zdrowia psychicznego, która pracuje w środowisku, zazwyczaj w zespole opieki zdrowia
psychicznego, częściej niż w szpitalu. Pielęgniarki środowiskowe mogą zaoferować wsparcie osobom z chorobą psychiczną
oraz często monitorować przyjmowanie leków.
Zespoły środowiskowe opieki zdrowia psychicznego
Zespółopieki zdrowia psychicznego pracuje w środowisku częściej niż w szpitalu, dostarczając opiekę zdrowotną dla danego
rejonu. Zazwyczaj w skład zespołu wchodzą pielęgniarki psychiatryczne, pracownicy opieki społecznej, pracownicy
wspierający, mający kontakt z konsultującym psychiatrą, terapeutą zajęciowym i psychologiem.
Poufność
Ochrona i zastosowanie informacji na temat pacjenta, gdy informacje te zostały podane lub otrzymane w określonym celu,
nie mogą zostać użyte w innym celu lub przekazane nikomu innemu bez zgody pacjenta. Informacje mogą być przekazane
dalej, bez zgodny pacjenta lub na zasadzie wiedzy koniecznej „need-to-know”, jeśli istnieje taka potrzeba ze względu na
opiekę pacjenta i leczenie oraz użycie ich jest uzasadnione, np. istnieje ryzyko samobójstwa.
Poradnictwo
Terapia polegająca na rozmowie oraz proces terapeutyczny, gdzie osoba udzielająca porady ma na celu zindywidualizowaną
pomoc w radzeniu sobie z trudnościami, których może doświadczać osoba chora na schizofrenię.
Depot/Długodziałające zastrzyki (iniekcje)
Zastrzyk, który uwalnia lek powoli do organizmu przez kilka tygodni.
Diagnoza
Nazwanie choroby na podstawie oceny objawów, których doświadcza pacjent – to jest właśnie postawienie diagnozy.
Więcej informacji na stronie www.Janssen-Cilag.pl
18
Wczesna interwencja
Proces, w którym osoba z zaburzeniami zdrowia psychicznego jest zidentyfikowana we czesnym stadium choroby, więc
leczenie i wsparcie mogą nastąpić szybko. Celem wczesnej interwencji jest redukcja natychmiastowego oraz długoterminowego wpływu choroby.
19
Download