wzor-oswiadczenie-o-odstapieniu-od-umowy

advertisement
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Niniejszym oświadczam, że w wykonaniu pkt. ...............
umowy ..............................................
z dnia ............................................................... zawartej w ........................................................,
której przedmiotem jest ................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
zawartej pomiędzy:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
a.....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
odstępuję od powyższej umowy.
II. Rozliczenie między stronami z tytułu odstąpienia nastąpi na zasadach określonych w kodeksie
cywilnym.
___________________________________
Przypisy:
1. Treść oświadczenia reguluje art. 395-396 kc.
Oferta, umowa przedwstępna
Powstanie zobowiązań z umów
Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa - omówienie
Prawo handlowe - umowy gospodarcze
Podstawowe klasyfikacje umów.
Wykład - zastrzeżenia umowne (II sem)
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download