Mistrzowie rachunków.. - Strona Szkoły Podstawowej Nr 20 w

advertisement
REGULAMIN III WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO
„MISTRZOWIE RACHUNKÓW”
DLA UCZNIÓW KLAS CZWARTYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
ORGANIZATOR:
 Szkoła Podstawowa Nr 20 im. kmdra ppor. Jana Grudzińskiego, Gdańsk ul. Wczasy 3
 Koordynator: mgr Bożena Bączek i mgr Justyna Dmitruk
ADRESACI :
uczniowie klas IV szkół podstawowych województwa pomorskiego
CELE KONKURSU :




popularyzowanie matematyki wśród uczniów;
rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych;
pobudzanie twórczego myślenia;
przygotowanie do wykorzystania wiedzy matematycznej przy rozwiązywaniu problemów.
ZADANIA KONKURSU: stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia i porównania posiadanego poziomu
wiadomości i umiejętności matematycznych z zakresu działań na liczbach naturalnych oraz ich własności .
UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA:
Uczeń potrafi:
 wykonywać działania pamięciowe i pisemne na liczbach naturalnych,
 zapisywać liczby w systemie dziesiątkowym i rzymskim,
 rozkładać liczby na czynniki pierwsze,
 wykorzystać cechy podzielności liczb naturalnych przez 2,3,4,5,9,10,25 i 100 do rozwiązywania
zadań,
 wykorzystać posiadaną wiedzę z zakresu liczb naturalnych w życiu codziennym,
 wykorzystać wiadomości o : wielokrotnościach, dzielnikach liczby naturalnej, liczbach pierwszych i
złożonych do rozwiązywania zadań.
ZASADY PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU:
Do konkursu szkoła może zgłosić 2 uczniów, którzy uzyskali największą liczbę punktów na etapie szkolnym
przeprowadzonym w macierzystej szkole uczniów pod nadzorem nauczyciela matematyki. Zadania do etapu
szkolnego wraz z kluczem odpowiedzi zapewnia organizator ( załącznik do regulaminu)
Maksymalna ilość uczestników : 20 ( decyduje kolejność zgłoszeń)
Termin zgłoszenia – do 19 maja 2014 roku( poniedziałek),
e-mail [email protected] interia.pl lub fax 58 522 13 86 na karcie zgłoszenia ( załącznik)
Konkurs odbędzie się 26 maja 2014 roku godz. 09:00 w Szkole Podstawowej Nr 20
im. kmdra ppor. Jana Grudzińskiego w Gdańsku Brzeźnie, ul. Wczasy 3.
Rozstrzygnięcie i rozdanie nagród i dyplomów tego samego dnia.
PRZEBIEG KONKURSU:
1.
2.
3.
4.
Test z zakresu liczb naturalnych czas pracy 45minut – 30 pkt
Zadania otwarte – 20 pkt
Krzyżówka lub rebus lub zadania PRAWDA- FAŁSZ - 10 pkt
W razie konieczności dogrywki- wykorzystujemy zadanie rezerwowe otwarte.
Uwaga : Podczas rozwiązywania zadań uczniowie nie mogą korzystać z kalkulatorów ani z innych
urządzeń telekomunikacyjnych.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE
ORGANIZATORZY
KARTA ZGŁOSZENIA
DO UDZIAŁU W III WOJEWÓDZKIM KONKURSIE MATEMATYCZNYM
„MISTRZOWIE RACHUNKÓW”
( PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI )
IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA:
KLASA:
IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA PRZYGOTOWUJĄCEGO I TEL.:
NAZWA I ADRES SZKOŁY:
TELEFON DO SZKOŁY:
ADRES e-mail:
Zgłoszenie i udział w konkursie jest automatycznie zgodą na przetwarzanie danych na potrzeby
konkursu oraz na opublikowanie niezbędnych danych osobowych uczestników na stronie
internetowej.
Kartę zgłoszenia prosimy przesłać faxem: 58 522 13 86 lub e-mailem: [email protected]
W nieprzekraczalnym terminie 19
……………………………….
Miejscowość, data
maja 2014 r.
………………………………….
Imię i nazwisko Dyrektora
III WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNY DLA KLAS IV
„MISTRZOWIE RACHUNKÓW”
ETAP SZKOLNY
W każdym zadaniu tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.
Zadania za 1 pkt
1. Która liczba jest liczbą naturalną?
a) 22
b) 6,8
c)- 12
d)
3
4
25
e) 15
2. Listopad zapisujemy cyframi rzymskimi następująco:
a) II
b) XII
c) XI
d) IV
e) IX
3. Liczba 7459786 ma w rzędzie tysięcy cyfrę:
a) 6
b) 5
c) 8
d) 9
e) 4
4. Współrzędną punktu M na osi liczbowej jest:
a) 37
b) 38
c) 34
d) 43
e) 47
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
5. Suma liczb 39 i 78 to:
a) 120
b) 107
c) 127
d) 118
e) 117
6. Różnica liczb 81 i 55 to:
a) 136
b) 26
c) 36
d) 25
e) 37
7. Iloczyn liczb14 i 13, to:
a) 128
b) 27
c) 1
d) 172
e) 182
8. Iloraz liczby 120 przez 15 jest równy:
a) 9
b) 8
c) 6
d) 7
e) 5
9. Liczba 128 jest wielokrotnością liczby:
a) 12
b) 7
c) 2
d) 5
e) 3
10. Która z liczb jest podzielna przez 9?
a) 9711
b) 2711
c) 157
d) 343
e) 4440
11. Po rozłożeniu liczby 64 na czynniki pierwsze otrzymasz iloczyn:
a)
b)
c)
d)
e)
12. Wspólną wielokrotnością liczb 9 i 12 jest liczba:
a) 36
b) 45
c) 48
d) 34
e) 100
13. Która liczba jest liczbą pierwszą?
a) 4
b) 17
d) 9
e) 26
d) 8
e) 11
c) 35
14. Wspólnym dzielnikiem liczb 32 i 72 jest liczba:
a) 7
b) 64
c) 104
15. Który z przykładów jest błędny?
110
a) 28: 1 = 28
b) 28 : 28= 1
c) 28:0=0
d) 0 : 28 = 0
e) 28  0 = 0
Zadania za 2 pkt
1. Ania wraz z 3 koleżankami w szkolnej zbiórce pieniędzy na schronisk zebrała w sumie 972 złotych.
Ile średnio pieniędzy zebrała każda z dziewczynek?
a) 324zł
b) 972 zł
c) 243 zł
2. Wynikiem działania
a) nie ma odp.
d) 234 zł
e) 342zł
d) 126
e) 142 :25
jest:
b) 46
c) 146
3. Tomek ma 36 zł, a Ola ma 2 razy mniej niż Tomek, a Kasia ma o 27 zł więcej od Oli. Ile pieniędzy
mają razem? Treść tego zadania można zapisać w postaci:
a) 36 + 36 2 + 36 2+ 27
c) 36+ 36 :2 + 36 : 2- 27
e) 36 +18 +27
b) 36 +2 +27
d) 36 +36 :2 + 36:2+27
Zadania za 3 pkt
1. Dwa koła zębate są napędzane jedno przez drugie. Jedno ma 12 zębów, a drugie 16 zębów. Po ilu
obrotach każdego koła spotkają się te same zęby?
a)
b)
c)
d)
e)
I koło-3 obroty, II koło-4 obroty
I koło-4 obroty, II koło-3 obroty
I koło-5 obroty, II koło-6 obroty
I koło-4 obroty, II koło-2 obroty
I koło-2 obroty, II koło-3obroty
2.Jaką cyfrę należy wstawić w miejsce gwiazdki, aby suma była podzielna przez 3?
a) 1
b) 3
c) 6
d) 4
62*4
e) 5
+ 2785
3.Ile wynosi iloraz najmniejszej wspólnej wielokrotności ( NWW) i największego wspólnego dzielnika
(NWD) liczb 12 i 30?
a) 10
b) 360
c) 66
d) 54
e)
KLUCZ ODPOWIEDZI
ZADANIA ZA 1 PKT
NR
ZAD. 1
ODPOWIEDŹ E
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
C
D
A
E
B
E
B
C
A
D
A
B
D
C
ZADANIA ZA 2 PKT
NR
ZAD.
ODPOWIEDŹ
1
2
3
C
B
D
ZADANIA ZA 3 PKT
NR
ZAD.
ODPOWIEDŹ
1
2
3
B
E
A
MAKSYMALNIE 30 PUNKTÓW
Download