Makroekonomia Polityka monetarna: Jest realizowana przez bank

advertisement
Makroekonomia
1.
Polityka monetarna:
a. Jest realizowana przez bank centralny
b. To inaczej polityka pieniężna
c. To inaczej polityka podatkowa
2.
Twórcą kosztów komparatywnych był:
a. Adam Smith
b. John Maynuard Keynes
c. David Ricardo
3.
Terms ofrade to:
a. Umowy handlowe zawarte między partnerami w handlu zagranicznym
b. Stosunek dwóch walut do siebie
c. Relacje cen towarów eksportowanych i importowanych przez dany kraj
4.
Specjalne prawa ciągnienia:
a. Polegają na korzystaniu z kolejnej transzy kredytu zagranicznego
b. Są sposobem zrównoważenia bilansu handlowego
c. Są pieniądzem kredytowym powołanym do życia przez Międzynarodowy
Fundusz Walutowy
5.
Rozróżnia się międzynarodową integrację gospodarczą:
a. Regionalną
b. Sektorową
c. Konglomeratową
6.
Koszt alternatywny utrzymywania pieniądza:
a. Stanowią odsetki, z których rezygnujemy trzymając pieniądze w gotówce
b. To wartość zasobów pieniądza nie skorygowana o zmiany poziomu cen
c. To wielkość zasobów pieniężnych, wyrażonych w cenach stałych
7.
Realny Produkt Narodowy Brutto:
a. To nominalny produkt narodowy brutto skorygowany o deflator
b. To nominalny produkt narodowy brutto liczony w cenach stałych
c. To suma produktu krajowego brutto i rozporządzalnych dochodów ludności
8.
Które z wymienionych niżej zdarzeń może spowodować wzrost stopy procentowej:
a. Zwiększenie preferencji płynności
b. Spadek podaży pieniądza
c. Zmniejszenie skali zaciągniętych kredytów
Która z wymienionych operacji banku jest głównym źródłem jego dochodów:
a. Udzielanie pożyczek i kredytów
b. Przechowywanie gotówki klientów w walucie krajowej
c. Przechowywanie akcji i innych papierów wartościowych należących do klientów
9.
10. Które z przedsięwzięć polityki gospodarczej służą przyspieszeniu wzrostu
gospodarczego w długim okresie:
a. Stymulowanie prac badawczo – rozwojowych
b. Dotacje na sfinansowanie inwestycji
c. Przedsięwzięcia w sferze oświaty mające na celu podniesienie poziomu
wykształcenia i kwalifikacji zatrudninych
11. Symptomami cykli koniunkturalnych są:
a. Zmiany cen surowców
b. Zmiany realnego produktu krajowego brutto
c. Sezonowe zmiany bezrobocia
12. Progresywny podatek dochodowy:
a. Spłaszcza strukturę dochodów netto
b. Zabiera procentowo coraz większą część dochodu w miarę jego wzrostu
c. Oznacza niższą przeciętną stopę opodatkowania w porównaniu ze stopą
krańcową
13. Gospodarka otwarta, to gospodarka:
a. W której nie istnieją cła importowe
b. W której nie istnieją cła eksportowe
c. Która nie prowadzi wymiany z zagranicą
14. Dochody netto z własności za granicą to:
a. Dochody po opodatkowaniu
b. Nadwyżka dochodów z własności czynników produkcji zatrudnionych za granicą
nad dochodami majątkowymi uzyskanymi przez cudzoziemców w danym kraju
c. Dochody brutto pomniejszone o koszty transferu
15. Deficyt bilansu handlowego to:
a. Nadwyżka wartości importu nad eksportem
b. Różnica między eksportem a importem
c. Skutek stosowania klauzuli największego uprzywilejowania
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards