Pobierz (PDF 0.6 MB)

advertisement
TDS 1
7 739 300 059
Przestrzeganie niniejszej instrukcji gwarantuje bezproblemowe
funkcjonowanie urządzenia. Proszę przekazać niniejszą publikację
klientowi.
6 720 604 803 (00.09)
OSW
TDS 1
1
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa........ 3
2
2.1
2.2
Zastosowanie ................................................. 3
Zakres dostawy ................................................ 3
Wyposażenie dodatkowe ................................. 3
3
Dane techniczne............................................. 3
4
4.1
4.2
Funkcje regulatora ......................................... 4
Obwód słoneczny............................................. 4
Funkcje dodatkowe .......................................... 5
5
5.1
5.2
5.3
Montaż............................................................. 6
Montaż regulatora ............................................ 6
Montaż czujnika temperatury ........................... 6
Montaż ciepłomierza WMZ (opcja)................... 7
6
6.1
6.2
Podłączenie elektryczne................................ 8
Podłączanie instalacji słonecznej
(konfiguracja standardowa) .............................. 9
Funkcje dodatkowe ........................................ 10
7
7.1
7.2
Obsługa......................................................... 13
Elementy obsługi............................................ 13
Opis menu...................................................... 13
8
Wyszukiwanie błędów ................................. 16
9
9.1
9.2
9.3
Załącznik....................................................... 19
Schemat podłączenia instalacji słonecznej .... 19
Ustawienia parametrów.................................. 20
Schematy menu ............................................. 21
2
TDS 1
1
2
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
3
Regulatora można używać wyłącznie w połączeniu z instalacjami słonecznymi Junkers i
należy przestrzegać odpowiedniego schematu
podłączeń.
Regulatora nie wolno instalować w pomieszczeniach, w których znajdują się łatwopalne
płyny lub gazy.
Regulatora nie wolno instalować w wilgotnych
pomieszczeniach, np. w łazienkach. Nie wolno
przekraczać dopuszczalnej temperatury otoczenia (+45°C).
Przed przystąpieniem do podłączania regulatora należy wyłączyć zasilanie elektryczne (230
V, 50 Hz).
Wymiary urządzenia (DxSxW)
Zastosowanie
TDS 1 jest regulatorem różnic temperatur przeznaczonym do kontroli i sterowania grzewczych instalacji słonecznych z polem kolektora, stacją słoneczną, zasobnikiem ciepłej wody oraz ogrzewaniem wtórnym lub
cyrkulacją.
Wbudowany czasomierz umożliwia sterowanie ogrzewaniem wtórnym lub cyrkulacją w czasie.
2.1
Zakres dostawy
TDS 1 jest dostarczany wraz z 2 czujnikami temperatury typu PTC:
Czujnikiem temperatury kolektora i czujnikiem temperatury dolnej części zasobnika.
2.2
Wyposażenie dodatkowe
Dane techniczne
150 x 215 x 43 mm
Ciężar
490 g
Napięcie robocze
230 V (± 15%), 50 Hz
≤ 1,0 W
Zużycie własne
Zakres regulacji:
Różnica temperatur przy włączeniu:
Różnica temperatur przy wyłączeniu:
Czasomierz
Wejścia:
Pomiar temperatury
Wykrywanie impulsów
4... 17 K
2… 15 K
24 h, 3 czasy włączenia
5 x PTC
1 x strumień objętości
(1… 99 l/lmp.)
Wyjścia:
R1:
Pompa obwodu słonecznego z regulacją
prędkości obrotowej
R2, z mostkiem:
Pompa cyrkulacyjna
R2, bez mostka:
Priorytetowe sterowanie zasobnika do
ogrzewania wtórnego (podłączenie termostatu do urządzenia grzejnego lub
regulatora)
Dopuszczalna temperatura otoczenia
maks. 200 W/1A
230 V
maks. 800 W/3,5 A
bezpotencjałowe
0... 45°C
Wewnętrzne zabezpieczenie urządzeń
Wyjście R1
Wyjście R2
Klasa zabezpieczenia
2,5 A MT
4 A MT
IP 20 / DIN 40050
Czujnik temperatury obwodu słonecznego
TF1 (PTC):
Czujnik
Kabel (silikonowy)
Zakres pomiarowy
Miernik strumienia objętości
Częstotliwość impulsowania
Przepływ znamionowy
Temperatura robocza
∅ 6 mm
3m
do 180°C
7 739 300 052 WMZ
1 l/lmp
1,5 m3/h
maks. 120°C
• 1 czujnik temperatury TF1 górnej części zasobnika
przeznaczony do sterowania ogrzewaniem wtórnym
oraz
• Zestaw do mierzenia ilości ciepła (7 739 300 052
WMZ) składający się z 1 miernika strumienia objętości, 2 płaskich uszczelek, 2 tulei nurnikowych i 2
czujników temperatury TF1 (PTC). Miernik strumienia
objętości jest instalowany na powrocie obiegu słonecznego i w zależności od czujnika temperatury na
zasilaniu i powrocie obwodu słonecznego.
Stosować wyłącznie czujniki temperatury obwodu
słonecznego TF1 (PTC) firmy Junkers!
Wartości zmierzone czujnika TF1
PTC
°C
Ω
°C
Ω
°C
Ω
0
10
20
30
40
1000
1039
1078
1117
1155
50
60
70
80
90
1194
1232
1271
1309
1347
100
110
120
1385
1423
1461
3
TDS 1
4
Funkcje regulatora
4.1
Obwód słoneczny
4.3.1
Ograniczenie temperatury zasobnika
Pompa obwodu słonecznego jest wyłączana, gdy wartość zmierzona czujnika temperatury dolnej części
zasobnika T2 przekroczy ustawioną wartość. W ten
sposób zapobiega się przegrzaniu wody użytkowej.
Gdy zmierzona w zasobniku temperatura spadnie poniżej ustawionej wartości ograniczenia temperatury zasobnika o 4 K, pompa obwodu słonecznego włącza się
ponownie.
Ryzyko poparzenia się!
W przypadku, gdy wartość ograniczenia temperatury zasobnika zostanie ustawiona na poziomie powyżej 60°C, ze względu na wodę
użytkową zamontowany musi zostać mieszalnik
z termostatem, który można ustawić na maks.
60°C.
4.1.4
Wyłączenie różnicy temperatur
Wyższa różnica temperatur T1 – T2 niż 80 K wskazuje
na obecność powietrza w systemie lub wadliwą pompę
obiegu słonecznego. Na wyświetlaczu pojawia się komunikat o błędzie „Luft im System”.
4.1.5
Ilustracja 1 Schemat podłączeń głównej funkcji
FK
SP
T1
T2
Płaski kolektor
Pompa obwodu słonecznego *
Czujnik temperatury kolektora *
Czujnik temperatury dolnej części zasobnika *
SK...solar
Zasobnik ciepłej wody
* podłączenie do regulatora
4.1.1
Regulacja różnic temperatury
Pompa obwodu słonecznego zostaje włączona z chwilą, gdy różnica temperatur T1 – T2 jest większa od ustawionej „Einschalttemp. Differenz”. Po osiągnięciu przez
tę różnicę temperatur T1 – T2 ustawionej wartości
„Abschalttemp. Differenz”, pompa obwodu słonecznego
zostaje wyłączona.
4.1.2
Regulacja prędkości obrotowej
Regulator steruje prędkością obrotową pompy obwodu
słonecznego, regulując w ten sposób strumień objętości w instalacji. Powinien on utrzymywać różnicę temperatur T1 – T2 na możliwie niezmiennym poziomie.
Regulację prędkości obrotowej można w razie potrzeby
wyłączyć. Pompa obwodu słonecznego jest wówczas
włączana i wyłączana poprzez różnicę temperatur T1 –
T2 i troszczy się przez cały czas o zachowanie niezmiennej wielkości strumienia objętości.
4
Wyłączenie temperatury kolektora
W przypadku, gdy zmierzona przez czujnik kolektora T1
temperatura wynosi ponad 130°C, pompa obwodu
słonecznego zostaje wyłączona. Przy temperaturach
przekraczających 140°C czynnik grzejny w kolektorze
paruje. Regulator ponownie wyłącza pompę obwodu
słonecznego dopiero po schłodzeniu kolektora do temperatury poniżej 128°C i gdy czujnik zasobnika energii
słonecznej sygnalizuje zapotrzebowanie na ciepło.
TDS 1
4.2
Funkcje dodatkowe
4.2.1
Sterowanie wtórnym ogrzewaniem z urządzeniami grzejnymi przy pomocy BoschHeatronic
Wskazówka: TDS 1 umożliwia podłączenie lub sterowanie w czasie tylko wtórnym ogrzewaniem lub cyrkulacją.
Wskazówka: W przypadku podłączenia do BoschHeatronic regulatora z magistralą danych (np. TA 270 z HSM), wtórne
ogrzewanie lub pompę cyrkulacyjną
należy podłączyć poprzez HSM.
tora aktywuje priorytetowe sterowanie zasobnikiem.
Wtórne ogrzewanie zostaje wyłączone po osiągnięciu
na czujniku T3 ustawionej temperatury wyłączenia.
4.2.1.2 Czasowe ograniczenie wtórnego
ogrzewania
Funkcję wtórnego ogrzewania można ograniczać do
określonych przedziałów czasowych. Można w tym celu
określić trzy różne czasy przełączeń, w których w razie
potrzeby włączane jest wtórne ogrzewanie.
Wskazówka: Przy dużym zapotrzebowaniu na ciepłą
wodę należy odpowiednio dostosować
czasy przełączeń.
4.2.2 Cyrkulacja
Wskazówka: TDS 1 umożliwia podłączenie lub sterowanie w czasie tylko wtórnym ogrzewaniem lub cyrkulacją.
Ilustracja 3 Schemat podłączeń cyrkulacji
Ilustracja 2 Schemat podłączeń wtórnego ogrzewania
FK
SP
T1
T2
Płaski kolektor
Pompa obwodu słonecznego *
Czujnik temperatury kolektora *
Czujnik temperatury dolnej części zasobnika *
T3
Czujnik temperatury górnej części zasobnika *
SK...solar
Zasobnik ciepłej wody *
Urządzenie grzejne
* podłączenie do regulatora
Uwaga:
FK
SP
T1
T2
Płaski kolektor
Pompa obwodu słonecznego *
Czujnik temperatury kolektora *
Czujnik temperatury dolnej części zasobnika *
ZP
Pompa cyrkulacyjna *
SK...solar
Zasobnik ciepłej wody *
* podłączenie do regulatora
Montowany fabrycznie w zasobniku Junkers NTC zasobnika wyjąć lub go nie podłączać!
4.2.1.1 Sterowanie wtórnego ogrzewania
Z chwilą spadku temperatury na czujniku T3 poniżej
ustawionej wartości, dołączone zostaje urządzenie
grzejne. Odbywa się to za pośrednictwem zestyku
sterującego R2 (bez mostka), który na zestyku termostatu zasobnika urządzenia grzejnego lub jego regula-
5
TDS 1
Cyrkulację można ograniczać do określonych przedziałów czasowych. Można w tym celu określić trzy różne
czasy przełączeń, w których włączana jest cyrkulacja.
4.2.3
5
Montaż
5.1
Montaż regulatora
Pomiar ilości ciepła
Nie montować w miejscach, w których znajdują
się łatwopalne płyny i gazy. Temperatura otoczenia nie może przekraczać 45°C. Nie montować w łazienkach. Przestrzegać klasy zabezpieczenia regulatora (IP 20).
Wskazówka: Funkcję pomiaru ilości ciepła można
także połączyć z funkcją wtórnego
ogrzewania lub z funkcją cyrkulacji.
Ilustracja 4 Schemat podłączeń pomiaru ilości ciepła
FK
SP
T1
T2
T4
T5
V1
SK...solar
Płaski kolektor
Pompa obwodu słonecznego *
Czujnik temperatury kolektora *
Czujnik temperatury dolnej części zasobnika *
Czujnik temperatury na zasilaniu obwodu
słonecznego *
Czujnik temperatury na powrocie obwodu
słonecznego *
Miernik strumienia objętości*
Zasobnik ciepłej wody
* podłączenie do regulatora
Funkcja pomiaru ilości ciepła (WMZ) wymaga dodatkowego zamontowania w obwodzie słonecznym miernika
strumienia objętości. Na podstawie zmierzonego strumienia objętości V1 i różnicy temperatur T4 – T5 regulator wylicza ilość energii słonecznej dostarczonej do
zasobnika ciepłej wody. W tym celu odpowiednio ustawiony w regulatorze musi zostać zawartość glikolu
etylenowego w czynniku grzewczym. Ustawienie fabryczne odpowiada czynnikowi grzejnemu WTF
(opcja).
6
Ilustracja 5
• Zdjąć dolną obudowę regulatora.
• Wywiercić w odpowiednim miejscu w ścianie górny
otwór mocujący, wkręcić śrubę i zawiesić regulator
na górnym wyżłobieniu.
• Zaznaczyć oba dolne otwory mocujące i ponownie
zdjąć regulator.
• Wywiercić dolne otwory mocujące.
• Regulator ponownie zawiesić i przykręcić 2 śrubami
w dolnych otworach mocujących.
Regulator można ewentualnie zamontować bezpośrednio na kanale kablowym.
5.2
Montaż czujnika temperatury
Czujniki temperatury włożyć do odpowiadających im
tulei nurnikowych i je w nich unieruchomić.
Do regulatora można podłączać jedynie czujniki
temperatury typu PTC.
TDS 1
5.3
Montaż ciepłomierza WMZ (opcja)
Miernik strumienia objętości zamontować na powrocie
obwodu słonecznego poniżej stacji słonecznej (Ilustracja 4).
Wskazówka: Miernik strumienia objętości można
zamontować zarówno w pionie jak i w
poziomie. Przy montażu poziomym
liczydło nie może być zwrócone do dołu,
ponieważ w tej pozycji miernik strumienia objętości nie działa.
Wskazówka: W celu uzyskania konkretnych wyników
pomiarów, albo przepływ musi być skierowany prosto na ostre zakończenie
tulei nurnikowej (Ilustracja 7, wariant A),
albo ostre zakończenie tulei nurnikowej
musi znajdować się dokładnie w środku
przewodu rurowego (Ilustracja 7, wariant B). W praktyce dokładne ustawienie tulei nurnikowej zgodnie z wariantem
B jest bardzo kosztowne, dlatego też
zalecamy montaż tulei nurnikowej zgodnie z wariantem A.
Ilustracja 7
Ilustracja 6
• Przed
miernikiem strumienia objętości zalecamy
pozostawić co najmniej 300 mm odcinka wlotowego.
• Miernik strumienia objętości przykręcić wewnątrz
przewodu rurowego (G3/4”), uszczelniając go przy
tym przy pomocy obydwu płaskich uszczelek. Pamiętać o zachowaniu kierunku przepływu (strzałka)!
Na zasilaniu i powrocie obwodu słonecznego zainstalować punkty pomiaru temperatury (Ilustracja 4). W tym
celu zalecamy przykręcenie tulei nurnikowych wewnątrz trójnika (G1/2”).
Wariant A:
• Zamontować trójnik w przewodzie rurowym. W celu
poprawnego skierowania przepływu na tuleję nurnikową pamiętać o zachowaniu kierunku przepływu
(Ilustracja 7, wariant A)!
• Przykręcić tuleję nurnikową wewnątrz nurnika.
Uszczelnić przy tym połączenie śrubowe.
Wariant B:
• W celu uzyskania odpowiedniej pozycji (Ilustracja 7,
wariant B), tuleja nurnikowa (głębokość zanurzenia
45 mm) musi zostać przykręcona wewnątrz trójnika z
odpowiednią przekładką. Przed zamontowaniem trójnika przykręcić na próbę tuleję nurnikową wraz z
przekładką wewnątrz trójnika i sprawdzić pozycje
ostrego zakończenia tulei nurnikowej.
• Trójnik zamontować bez tulei nurnikowej w przewodzie rurowym.
• Przykręcić tuleję nurnikową wewnątrz trójnika.
Uszczelnić przy tym połączenie śrubowe.
• Wsunąć do oporu czujnik temperatury TF1 do tulei
nurnikowej i unieruchomić go w niej.
7
TDS 1
6
Podłączenie elektryczne
Przy przedłużaniu przewodów niskiego napięcia należy
stosować następujące przekroje przewodów:
Długość do 50 m
0,75 mm2
2
Długość do 100 m
1,5 mm
Maksymalna długość przewodów czujnika po przedłużeniu nie może przekraczać 100 m.
Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy, do podłączenia 230 V użyte muszą zostać przynajmniej kable
elektryczne typu H05 W-...
Wszystkie przewody niskiego napięcia (prąd pomiarowy czujnika temperatury i miernika strumienia objętości) muszą przy układaniu być rozdzielone przewodami
230 V lub 400 V w celu zapobieżenia występowaniu
zakłóceń indukcyjnych (minimalny odstęp 100 mm).
W przypadku prawdopodobieństwa wystąpienia oddziaływania indukcyjnych czynników zewnętrznych, np.
kabla elektroenergetycznego, przewody jezdne, stacje
transformatorowe, urządzenia radiowo-telewizyjne,
amatorskie radiostacje, urządzenie mikrofalowe, itp.,
przewody przewodzące sygnał pomiarowy należy wykonać wraz z ekranem.
Instalację należy przeprowadzić z zachowaniem
klasy zabezpieczenia IP 20. Wielkość otworów na
kable powinna odpowiadać wielkości kabli.
Ewentualnie przy użyciu odpowiedniego narzędzia
przeprowadzić kable z lewej i z prawej strony i wyprowadzić z obudowy regulatora.
Ilustracja 8
Napięcie elektryczne! Zagrożenie życia!
Przed przystąpieniem do podłączania wyłączyć
zasilanie elektryczne. Zasilania nie można podłączać, dopóki otwarta jest obudowa regulatora.
Przewody podłączać zgodnie ze schematem ułożenia
zacisków (Ilustracja 9 do 11). Ponadto do każdego
zacisku podłączyć można jedynie po jednym przewodzie.
Wskazówka: W przypadku cienkich przewodów stosować pochewki zakończeń żył. O
zmniejszenie naciągu przewodów zadbać poza obudową regulatora.
8
TDS 1
6.1
Podłączanie instalacji słonecznej (konfiguracja standardowa)
Ilustracja 9
SP
T1
T2
Pompa obwodu słonecznego
Czujnik temperatury (PTC) kolektora
Czujnik temperatury (PTC) dolnej części zasobnika
9
TDS 1
6.2
Funkcje dodatkowe
6.2.1
Podłączenie do urządzeń grzejnych przy pomocy Bosch Heatronic
Nie jest możliwe jednoczesne podłączenie do TDS 1 priorytetowego sterowania zasobnika do wtórnego ogrzewania i
pompy cyrkulacyjnej.
Uwaga:
Montowany fabrycznie w zasobniku Junkers NTC zasobnika wyjąć lub go nie podłączać!
Ilustracja 10
SP
T1
T2
T3*
Pompa obwodu słonecznego
Czujnik temperatury (PTC) kolektora
Czujnik temperatury (PTC) dolnej części zasobnika
Czujnik temperatury (PTC) górnej części zasobnika (wyjąć zainstalowany NTC zasobnika)
*
Wyposażenie dodatkowe
10
TDS 1
6.2.2
Podłączanie pompy cyrkulacyjnej
Bezpośrednie podłączenie do urządzenia grzejnego priorytetowego sterowania zasobnika do wtórnego ogrzewania
utworzyć poprzez zamontowany fabrycznie NTC zasobnika.
Nie jest możliwe jednoczesne podłączenie do TDS 1 priorytetowego sterowania zasobnika do wtórnego ogrzewania i
pompy cyrkulacyjnej.
Ilustracja 11
B
SP
ZP
T1
T2
Mostek z izolacją (230 V - AC)
Pompa obwodu słonecznego
Pompa cyrkulacyjna
Czujnik temperatury (PTC) kolektora
Czujnik temperatury (PTC) dolnej części zasobnika
11
TDS 1
6.2.3
Podłączanie ciepłomierza WMZ (opcja)
Ilustracja 12
SP
T1
T2
T4*
T5*
V1*
Pompa obwodu słonecznego
Czujnik temperatury (PTC) kolektora
Czujnik temperatury (PTC) dolnej części zasobnika
Czujnik temperatury (PTC) na zasilaniu obwodu słonecznego (do mierzenia ilości ciepła)
Czujnik temperatury (PTC) na powrocie obwodu słonecznego (do mierzenia ilości ciepła)
Miernik strumienia objętości (do mierzenia ilości ciepła)
*
Wyposażenie dodatkowe
12
TDS 1
7
Obsługa
Poruszanie się po menu regulatora, wyświetlanie zmierzonych wartości lub regulację umożliwiają cztery przyciski
Wskazówka: Regulator został fabrycznie ustawiony
tak, by w większości przypadków jego
zastosowania nie musiały być zmieniane parametry podstawowego ustawienia.
Nieprawidłowe ustawienie regulatora może
doprowadzić do zakłóceń w czasie jego
pracy!
7.1
Elementy obsługi
• Przycisk OK:
Krótkotrwałe naciśnięcie: przeskakuje do następnego
podmenu
Przytrzymanie przez 2 sekundy: ustawianie i zapamiętywanie parametrów, zerowanie wskazań, przywracanie wartości maksymalnych.
• Przycisk Menu:
Przeskakuje do menu nadrzędnego.
7.2
Opis menu
W Rozdziale 9.3 przedstawione zostały schematy menu regulatora (Ilustracja 15 do 18).
Menu dzieli się na dwie główne grupy:
• Zmierzone wartości
• Ustawienia
Przechodzenie pomiędzy tymi głównymi grupami umożliwia przycisk S lub T.
7.2.1
Menu zmierzonych wartości
Wyświetlanie zmierzonych wartości
Wskazówka: Zmierzone wartości są wyświetlane na
wyświetlaczu jedynie wówczas, gdy
wybrana zostanie odpowiednia funkcja z
menu funkcji.
Gdy np. czujnik nie jest podłączony,
wyświetlana jest wartość „No”.
Gdy nie jest podłączony czujnik potrzebny do wykonania określonej funkcji,
po wybraniu odpowiedniej funkcji z
menu funkcji na wyświetlaczu pojawia
się komunikat o błędzie.
Ilustracja 13
• Wyświetlacz ciekłokrystaliczny:
w górnym
Pokazuje aktualne okno menu. Symbol
wierszu jest widoczny we wszystkich menu. Pokazuje
on stan wyjścia R1 (pompy obwodu słonecznego):
Symbol nieruchomy: w R1 nie ma napięcia, pompa
obwodu słonecznego nie pracuje.
Symbol miga: R1 przekazuje napięcie, pompa obwodu słonecznego pracuje.
• Przycisk S:
Poruszanie się po menu: przeskakuje do następnego
okna na aktualnym poziomie.
Ustawianie parametrów: zwiększa wartość liczbową.
• Przycisk T:
Poruszanie się po menu: przeskakuje do poprzedniego okna na aktualnym poziomie.
Ustawianie parametrów: zmniejsza wartość liczbową.
Nacisnąć przycisk OK. Na wyświetlaczu pojawi się
informacja dotycząca temperatury kolektora i temperatury dolnej części zasobnika.
Przy pomocy przycisków S i T można wywoływać
wskazania następujących zmierzonych wartości:
• Temperatura kolektora i temperatura dolnej części
zasobnika
• Temperatura górnej części zasobnika i temperatura
dolnej części zasobnika
• Temperatura zasilania T4 i temperatura powrotu T5
(tylko przy pomiarze ilości ciepła)
• Maksymalna i minimalna temperatura kolektora (od
ostatniego przywrócenia tych wartości)
• Maksymalna i minimalna temperatura górnej części
zasobnika (od ostatniego przywrócenia tych wartości)
13
TDS 1
• Maksymalna i minimalna temperatura dolnej części
zasobnika (od ostatniego przywrócenia tych wartości)
• Całkowita ilość ciepła od pierwszego uruchomienia
(suma Σ) i ilość ciepła od ostatniego przywrócenia tej
wartości
• Liczba roboczogodzin regulatora od pierwszego
uruchomienia (Σ) i liczba roboczogodzin od ostatniego przywrócenia tej wartości (różnica d)
Przywracanie zmierzonych wartości
Dane dotyczące maksymalnych i minimalnych temperatur oraz wartości różnicowych d roboczogodzin i ilości
ciepła mogą być dowolnie przywracane:
Kilkakrotnie nacisnąć przycisk S lub T w celu wyświetlenia na wyświetlaczu żądanej wartości.
Przytrzymać przez 2 sekundy wciśnięty przycisk OK.
Wartość zostanie przywrócona.
Wychodzenie z menu zmierzonych wartości
Nacisnąć przycisk Menu w celu powrócenia do głównego menu.
7.2.2
Menu ustawień
Wskazówka: Na stronie 20 znajduje się tabela zawierająca zestawienie ustawień parametrów. Do tabeli tej należy wpisywać
wszystkie wprowadzane dla instalacji
zmiany względem głównego ustawienia,
tak by w razie awarii regulatora lub
istotnego jego błędnego ustawienia
można było go ponownie poprawnie
ustawić.
Wyświetlanie podmenu
Przytrzymać wciśnięte przyciski OK i Menu przez 2
sekundy. Na wyświetlaczu pojawi się podmenu parametrów.
Przyciski S i T umożliwiają przechodzenie pomiędzy
podmenu
• parametrów
• funkcji oraz
• trybu ręcznego.
Wychodzenie z menu ustawień
Nacisnąć przycisk Menu w celu powrócenia do menu
głównego.
14
7.2.2.1 Menu parametrów
Wyświetlanie parametrów
Wskazówka: Parametry są wyświetlane na wyświetlaczu jedynie po uprzednim wybraniu
odpowiedniej funkcji z menu funkcji.
Nacisnąć przycisk OK. Na wyświetlaczu pojawia się
informacja dotycząca ograniczenia temperatury zasobnika.
Przyciski S i Tumożliwiają wyświetlenie następujących
parametrów:
• Ograniczenie temperatury zasobnika
• Różnica temperatur włączenia
• Różnica temperatur wyłączenia
• Ustawienie miernika strumienia objętości na litry/impulsy (tylko przy pomiarze ilości ciepła)
• Ustawiony stosunek składników mieszanki czynnika
grzejnego, podanie zawartości glikolu etylenowego w
% objętościowych (tylko przy pomiarze ilości ciepła)
• Temperatura włączenia wtórnego ogrzewania (tylko
przy wtórnym ogrzewaniu)
• Temperatura wyłączenia wtórnego ogrzewania (tylko
przy wtórnym ogrzewaniu)
• Aktualny czas wewnętrznego czasomierza (tylko przy
wtórnym ogrzewaniu lub cyrkulacji)
• Czas przełączenia 1 (tylko przy wtórnym ogrzewaniu
lub cyrkulacji)
• Czas przełączenia 2 (tylko przy wtórnym ogrzewaniu
lub cyrkulacji)
• Czas przełączenia 3 (tylko przy wtórnym ogrzewaniu
lub cyrkulacji)
Zmiana parametrów
Kilkakrotnie naciskać przycisk S lub T w celu wyświetlenia na wyświetlaczu żądanego parametru.
Przytrzymać przez 2 sekundy wciśnięty przycisk OK.
Przy pomocy przyciskuS (zwiększanie) lub T (zmniejszanie) ustawić żądaną wartość liczbową parametru.
Ponownie przytrzymać przez 2 sekundy wciśnięty przyciski OK. w celu zachowania nowej wartości.
TDS 1
Wskazówka: Fabrycznie różnica temperatur włączenia jest ustawiona na 8 K, a różnica
temperatur wyłączenia na 4 K. Wartości
te wynikają z wieloletnich doświadczeń i
muszą zostać zmienione jedynie w
wyjątkowych przypadkach, np. przy
bardzo dużej długości przewodów rurowych.
Różnica temperatur włączenia i różnica
temperatur wyłączenia są na stałe
ustawione względem siebie, tak by
różnica temperatur wyłączenia była
zawsze mniejsza od różnicy temperatur
włączenia o 2 K.
Kasowanie czasu przełączenia
Czas włączenia ustawić na ten sam czas, co czas wyłączenia.
Wychodzenie z menu parametrów
Nacisnąć przycisk Menu w celu powrócenia do menu
ustawień.
Wskazówka: W przypadku przerwy w zasilaniu elektrycznym, po włączeniu funkcji wtórnego
ogrzewania lub cyrkulacji regulator automatycznie przechodzi do okna menu
„Uhrzeit (einstellen)”. Mimo przerwy w
zasilaniu elektrycznym wszystkie ustawione wartości zostają zachowane.
7.2.2.2 Menu funkcji
Wyświetlanie funkcji
Nacisnąć przycisk OK. Na wyświetlaczu pojawi się
funkcja pomiaru ilości ciepła.
Przy pomocy przycisków S i T można wyświetlić następujące funkcje:
• Pomiar ilości ciepła
• Wtórne ogrzewanie
• Cyrkulacja
• Regulacja prędkości obrotowej
Wychodzenie z menu funkcji
Nacisnąć przycisk Menu w celu powrócenia do menu
ustawień.
7.2.2.3 Menu trybu ręcznego
Tryb ręczny umożliwia ręczne włączanie lub wyłączanie
pompy obwodu słonecznego oraz wtórnego ogrzewania
lub cyrkulacji. Ponadto daje on możliwość przywrócenia
wszystkich fabrycznych ustawień regulatora.
Wyświetlanie funkcji trybu ręcznego
Nacisnąć przycisk OK. Na wyświetlaczu pojawi się
informacja dotycząca ustawienia pompy obwodu słonecznego.
Przy pomocy przycisków S i T można wyświetlić następujące funkcje:
• Pompa obwodu słonecznego
• Wyjście R2 (tylko dla wtórnego ogrzewania lub cyrkulacji)
• Inicjalizacja ustawień fabrycznych
Włączanie/wyłączanie pompy obwodu słonecznego
i wyjścia R2
Kilkakrotnie nacisnąć przycisk S lub T w celu wyświetlenia na wyświetlaczu żądanej funkcji.
Przytrzymać przez 2 sekundy wciśnięty przycisk OK.
Ustawienie funkcji zostanie przełączone.
Wychodzenie z menu trybu ręcznego
Nacisnąć przycisk Menu w celu powrócenia do menu
ustawień.
Wskazówka: Przy wychodzeniu z trybu ręcznego
pompa obwodu słonecznego i wyjście
R2 zostaną automatycznie przełączone
na AUS.
Włączanie/wyłączanie funkcji
Kilkakrotnie nacisnąć przycisk S lub T w celu wyświetlenia na wyświetlaczu żądanej funkcji.
Przytrzymać przez 2 sekundy wciśnięty przycisk OK.
Ustawienie funkcji zostanie przełączone.
Wskazówka: Funkcja wtórnego ogrzewania i cyrkulacji są względem siebie zablokowane.
Ustawić na „EIN” można tylko jedną z
tych funkcji.
15
TDS 1
8
Wyszukiwanie błędów
Problem
Przyczyna
Rozwiązanie
Brak wskazania na wyświetlaczu,
pompa obwodu słonecznego nie
działa, mimo że temperatura zasobnika jest niższa od temperatury
kolektora.
Brak dopływu prądu, uszkodzenie
bezpiecznika lub przewodu doprowadzającego prąd.
Sprawdzić, ewentualnie wymienić
bezpiecznik.
Wezwać fachowca do sprawdzenia
instalacji elektrycznej.
Pompa obwodu słonecznego nie
Wybrane zostało podmenu „Handbedziała, mimo że temperatura zasobtrieb”, pompa obwodu słonecznego
nika jest niższa od temperatury kolek- została ręcznie wyłączona.
tora.
Temperatura zasobnika T2 jest prawie taka sama lub wyższa od ustawionej maksymalnej temperatury
zasobnika, pompę wyłączyło ograniczenie temperatury zasobnika
Wyjść z podmenu „Handbetrieb”
Pompa włącza się ponownie po
schłodzeniu zasobnika lub pobraniu
wystarczającej ilości ciepłej wody.
Pompa obwodu słonecznego i wyjście R2 zostały automatycznie wyłączone, ponieważ wystąpił błąd.
Postępować zgodnie z komunikatem
o błędzie na wyświetlaczu.
Pompa obwodu słonecznego nie
działa, mimo że symbol na wyświetlaczu miga.
Przewód pompy obwodu słonecznego przerwany lub nie podłączony.
Sprawdzić przewód.
Pompa obwodu słonecznego uszkodzona.
Sprawdzić, ewentualnie wymienić
pompę obwodu słonecznego (dział
obsługi klienta).
Wskazanie wyświetlacza
„Kurzschluss T1”
Zwarcie przewodu czujnika T1 do
mierzenia temperatury kolektora.
Sprawdzić przewód czujnika T1.
Wskazanie wyświetlacza
„Unterbrechung T1”
Przerwanie przewodu czujnika T1 do
mierzenia temperatury kolektora.
Sprawdzić przewód czujnika T1.
Wskazanie wyświetlacza
„Kurzschluss T2”
Zwarcie przewodu czujnika T2 do
mierzenia temperatury dolnej części
zasobnika.
Sprawdzić przewód czujnika T2.
Wskazanie wyświetlacza
„Unterbrechung T2”
Przerwanie przewodu czujnika T2 do
mierzenia temperatury dolnej części
zasobnika.
Sprawdzić przewód czujnika T2.
Wskazanie wyświetlacza
„Kurzschluss T3”
Zwarcie przewodu czujnika T3 do
mierzenia temperatury górnej części
zasobnika.
Sprawdzić przewód czujnika T3.
16
TDS 1
Problem
Przyczyna
Rozwiązanie
Wskazanie wyświetlacza
„Unterbrechung T3”
Przerwanie przewodu czujnika T3 do
mierzenia temperatury górnej części
zasobnika.
Sprawdzić przewód czujnika T3.
Wskazanie wyświetlacza
„Kurzschluss T4”
Zwarcie przewodu czujnika T4 do
mierzenia temperatury na zasilaniu
pomiaru ilości ciepła.
Sprawdzić przewód czujnika T4.
Wskazanie wyświetlacza
„Unterbrechung T4”
Przerwanie przewodu czujnika T4 do
mierzenia temperatury na zasilaniu
pomiaru ilości ciepła.
Sprawdzić przewód czujnika T4.
Wskazanie wyświetlacza
„Kurzschluss T5”
Zwarcie przewodu czujnika T5 do
mierzenia temperatury na powrocie
pomiaru ilości ciepła.
Sprawdzić przewód czujnika T5.
Wskazanie wyświetlacza
„Unterbrechung T5”
Przerwanie przewodu czujnika T5 do
mierzenia temperatury na powrocie
pomiaru ilości ciepła.
Sprawdzić przewód czujnika T5.
Wskazanie wyświetlacza
„Luft im System?”
Różnica temperatur T1 – T2 > 80 K,
wyłączenie wywołane różnicą temperatur.
Sprawdzić ciśnienie instalacji na
ciśnieniomierzu (wartość zadana: 2,5
bar), w przypadku zbyt niskiego ciśnienia w obiegu słonecznym może
występować powietrze. Zlecić napełnienie systemu.
Wskazanie wyświetlacza
„EEPROM Fehler”
Nie można już odczytywać lub zapisywać informacji w EEPROM regulatora.
Wyłączyć i po chwili włączyć zasilanie
elektryczne regulatora. Ewentualnie
powtórzyć tę czynność kilkakrotnie.
Jeśli błędu nie będzie można usunąć
w ten sposób, skontaktować się z
działem obsługi klienta.
Wskazanie wyświetlacza
„Schema Fehler”
Ustawienie regulatora zawiera sprzeczne ze sobą ustawienia funkcji.
W menu „Handbetrieb” przeprowadzić „Initialisierung Werkseinstellung”.
Następnie sprawdzić i dostosować
wszystkie ustawienia funkcji i parametrów.
W razie ponownego wyświetlenia
komunikatu o błędzie, skontaktować
się z działem obsługi klienta.
Czujnik temperatury wskazuje nieprawdziwą wartość
Czujnik temperatury jest uszkodzony.
Czujnik temperatury odłączyć i omomierzem zmierzyć wartość oporności
czujnika temperatury (patrz Rozdział
3), ewentualnie czujnik temperatury
wymienić.
17
TDS 1
Problem
Przyczyna
Rozwiązanie
Miernik ilości ciepła nie wskazuje
żadnej lub wskazuje nieprawdziwą
ilość ciepła mimo pracy pompy obwodu słonecznego.
Czujnik temperatury T4 (zasilanie) lub Sprawdzić podłączenie czujnika temT5 (powrót) lub też miernik strumienia peratury T4, T5 i miernika strumienia
objętości nie zostały podłączone lub
objętości.
zostały podłączone nieprawidłowo.
Nie została wybrana funkcja pomiaru
ilości ciepła.
W menu ustawień, podmenu funkcji
funkcję „Wärmemengenzähler” ustawić na EIN.
Czujnik temperatury na zasilaniu
został zamieniony z czujnikiem temperatury na powrocie.
Sprawdzić podłączenie: czujnik temperatury zasilania musi być podłączony do zacisków T4, a czujnik
temperatury powrotu do zacisków T5.
Nieprawidłowe wartości impulsów na W menu ustawień, podmenu paramewejściu miernika strumienia objętości. trów sprawdzić ustawienie parametru
„Wärmemengenzählung Liter/Impuls”.
Brak wskazania przepływu na mierniku strumienia objętości.
18
Nieprawidłowe zadanie stosunku
składników mieszanki czynnika grzejnego.
W menu ustawień, podmenu parametrów sprawdzić ustawienie parametru
„Wärmemengenzählung Glykol
Vol%”.
Jako czynnik grzejny nie został użyty
Tyfocor L.
Ponownie napełnić obwód słoneczny.
Brak wskazania przepływu na mierniku strumienia objętości.
Patrz problem: „Brak wskazania
przepływu na mierniku strumienia
objętości”.
Montaż miernika strumienia objętości
w nieprawidłowym kierunku przepływu.
Zlecić prawidłowy montaż miernika
strumienia objętości.
Sito filtra (w przypadku, gdy zostało
zainstalowane) miernika strumienia
objętości zapchało się.
Przeczyścić sito filtra.
Powietrze w obwodzie słonecznym.
Odpowietrzyć obwód słoneczny,
uzupełnić ewentualny brak czynnika
grzejnego.
TDS 1
9
Załącznik
9.1
Schemat podłączeń instalacji słonecznej
Ilustracja 14
AB
AGS
E
ELT
Zbiornik odciągowy
Stacja słoneczna
Opróżnianie/napełnianie
Naczynie odpowietrzające/układ odpowietrzający
FK
Płaski kolektor
KW
Wlot zimnej wody
P1
Pompa obiegowa (obwód grzejny/akumulacja)
RE
Regulator wielkości przepływu ze wskaźnikiem
RK
Przepustnica zwrotna z blokadą powrotu
RV
Zawór zwrotny
SAG
Naczynie wzbiorcze obwodu słonecznego
SB
Hamulec grawitacyjny
SP
Pompa obwodu słonecznego
SV
Zawór bezpieczeństwa
S…solar Zasobnik obwodu słonecznego
T1
Czujnik temperatury płaskiego kolektora
T2
Czujnik temperatury zasobnika obiegu słonecznego
T3
TDS
WW
Z
ZP
Czujnik temperatury zasobnika obiegu grzejnego (NTC)
Regulator obwodu słonecznego
Wylot ciepłej wody
Podłączenie cyrkulacji
Pompa cyrkulacyjna
*
Zgodnie z DIN 4757 Część 1, przewód wydmuchowy i odpływowy muszą być zakończone otwartym
zbiornikiem, który jest w stanie odebrać całą zawartość
płaskich kolektorów.
19
TDS 1
9.2
Ustawienia parametrów
Parametry/funkcje
Ustawienie fabryczne
Zakres regulacji
60°C
20…95°C
Różnica temperatur włączenia
8K
4…17 K
Różnica temperatur wyłączenia
4K
1…15 K
Ograniczenie temperatury zasobnika
Regulacja prędkości obrotowej:
EIN
EIN/AUS
Pomiar ilości ciepła
AUS
EIN/AUS
Pomiar ilości ciepła:
litry/impulsy
1 [l/lmp]
0…99 [l/lmp]
45 Vol-% Glykol
0…99 Vol-% Glykol
Pomiar ilości ciepła:
stosunek składników mieszanki
Wtórne ogrzewanie:
AUS
EIN/AUS
Wtórne ogrzewanie, temperatura
włączenia (NET)
45°C
20°C…(NAT-3 K)
Wtórne ogrzewanie, temperatura
wyłączenia (NAT)
52°C
(NET+3 K)...95°C
Czas
00:00
00:00…23:59
Czas przełączenia 1
od 06:00 do 09:00
00:00…23:59
Czas przełączenia 2
od 12:00 do 14:00
00:00…23:59
Czas przełączenia 3
od 18:00 do 21:00
00:00…23:59
Cyrkulacja sterowana w czasie
AUS
EIN/AUS
Pompa obwodu słonecznego:
AUS
EIN/AUS
Wyjście R2:
AUS
EIN/AUS
20
Ustawienie klienta
aktualny czas
TDS 1
9.3
Schematy menu
9.3.1
Menu główne
Ilustracja 15
21
TDS 1
9.3.2
Wybór funkcji pomiaru ilości ciepła
Funkcje menu głównego – patrz: Ilustracja 15
+ wartości zmierzone
menu głównego –
patrz: Ilustracja 15
Ilustracja 16
22
+ parametry menu
głównego – patrz:
Ilustracja 15
TDS 1
9.3.3
Wybór funkcji wtórnego ogrzewania
funkcje menu głównego – patrz: Ilustracja 15
wartości zmierzone
menu głównego –
patrz: Ilustracja 15
+ parametry – patrz:
Ilustracja 15
Ilustracja 17
23
TDS 1
9.3.4
Wybór funkcji cyrkulacji
funkcje menu głównego – patrz: Ilustracja 15
wartości zmierzone
menu głównego –
patrz: Ilustracja 15
+ parametry menu
głównego – patrz:
Ilustracja 15
Ilustracja 18
24
TDS 1
25
TDS 1
26
TDS 1
27
Kontakt z nami...
Telefon
NIEMCY
DORADZTWO TECHNICZNE
0,18 DEM/min.
Region handlowy Północ
CZĘŚCI ZAMIENNE
(W celu uzyskania materiałów informacyjnych)
0,18 DEM/min.
INFORMACJA
(W celu uzyskania materiałów informacyjnych)
0,18 DEM/min.
Telefaks (0 18 03) 337 332
Junkers. [email protected]
OBSŁUGA KLIENTA
(Serwis 24 godz.)
0,18 DEM/min.
Telefaks (0 18 03) 337 339
Telefaks
Region handlowy Centrum Theodor-Heuss-Allee 70, 60486 Frankfurt
(0 69) 79 09-0
79 09-449
Erfurt
(03 61) 5 76 67-40
5 76 67-49
Frankfurt
(0 69) 79 09-0
79 09-449
Kassel
(05 61) 7 84 55-0
1 03 71 4
Mannheim
(06 21) 7 27 94 40
7 27 94 49
Saarbrücken
(06 81) 58 40 3-0
58 40 3-15
Brema
Hamburg
Hanower
Megdeburg
Neubrandenburg
Rostock
Wilhelmshaven
Fangdieckstraße 64, 22547 Hamburg
(0 40) 5 47 43-0
5 43 51 2
(04 21) 6 94 47-0
6 44 16 36
(0 40) 5 47 43-0
5 43 51 2
(05 11) 6 78 99-11
6 78 99 19
(03 91) 6 25 28-0
6 25 28-20
(03 95) 7 69 53-0
7 69 53-19
(03 81) 8 09 33-0
8 09 33 19
(0 44 21) 99 61 50
60 83 1
Region handlowy Wschód Bismarckstraße 71, 10627 Berlin
(0 30) 32 78 8-0
32 78 8-191
Berlin
(0 30) 32 78 8-0
32 78 8-191
Chemnitz
(03 71) 3 81 41-0
3 81 41-49
Drezno
(03 51) 4 92 59-0
4 92 59-49
Lipsk
(03 41) 9 17 22 40
9 17 22 93
Region handlowy Południe Heiligenwiesen 28, 70327 Stuttgart
(07 11) 4 09 51-0
4 09 51-29
(07 61) 5 04 25-0
5 04 25-30
(0 89) 51 28-0
51 28313
(09 11) 6 23 99-0
6 62 63 4
(07 51) 3 63 18-0
(0711) 40951-29
(07 11) 4 09 51-0
4 09 51-29
Fryburg
Monachium
Norymberga
Ravensburg
Stuttgart
Region handlowy Zachód Stolberger Straße 374, 50933 Kolonia
(02 21) 49 05-0
49 05-216
(02 41) 96 76-5 76
96 76-5 75
(05 21) 9 26 04-0
2 08 13 87
(02 11) 97 78 06-0
97 78 06-49
(02 31) 98 10 21-0
98 10 21-19
(02 21) 49 05-0
49 05-216
(02 51) 7 89 02-0
7 63 61 48
(02 02) 27 14 20
71 60 57 2
Aachen
Bielefeld
Düsseldorf
Dortmund
Kolonia
Münster
Wuppertal
AUSTRIA
Robert Bosch AG, Dział Techniki Grzewczej
Hüttenbrennergasse 5, A-1030 Wiedeń
www.junkers.at
[email protected]
Bezpłatna linia: (01) 7 97 22-83 15
Dział obsługi klienta: (01) 7 97 22-83 50
Części zamienne: (01) 7 97 22-83 14
Centrala Wiedeń (01)
7 97 22-80 21
7 97 22-80 99
Graz
Linz
Salzburg
Keutschach
Innsbruck
Lustenau
(03 16) 47 56 56
(07 32) 65 64 05
(06 62) 87 95 53
(0 42 73) 24 15
(05 12) 58 19 71
(0 55 77) 8 31 88
47 54 89
60 41 10
87 76 34
32 94
56 70 76
8 78 06
Centrala Horgen
(01) 7 27 91 91
7 27 91 99
Centrala Urdorf
(01) 7 35 50 00
7 35 50 10
SZWAJCARIA
Brennwald AG
Dammstraße 12, CH-8810 Horgen
www.brennwald.ch
[email protected]
Gebrüder Tobler AG Haustechniksysteme
Steinackerstraße 10, CH-8902 Urdorf
www.toblerag.ch
[email protected]
Robert Bosch GmbH
Dział Techniki Grzewczej
Postfach 13 09
73243 Wernau
www.bosch.de/junker
Download