Układ słoneczny

advertisement
Układ słoneczny
Menu












Układ geocentryczny
Układ heliocentryczny
Prawa Keplera
Budowa układu słonecznego
Merkury
Wenus
Ziemia
Mars
Jowisz
Saturn
Uran
Neptun
Układ geocentryczny

Układ geocentryczny
przedstawia strukturę
wszechświata w ten
sposób, że Ziemia
spoczywa nieruchomo w
jego środku, a planety,
księżyce i gwiazdy krążą
po orbitach wokół niej.
Teoria geocentryczna
oparta była na pismach
Ptolemeusza (ok 90-163 r.
n.e.) i przyjmowano ją
powszechnie aż do XVII
wieku.
MENU
Układ heliocentryczny

Układ heliocentryczny to
model Układu
Słonecznego, w którym
planety krążą po orbitach
wokół Słońca. Po raz
pierwszy przedstawiona
przez Mikołaja Kopernika
(1474-1543) w jego pracy
De revolutionibus orbiurn
coelestium (O obrotach
ciał niebieskich); teoria ta
przeczyła modelowi
geocentrycznemu, w
którym Słońce i planety
obracają się wokół Ziemi
MENU
Prawa Keplera



I Prawo Keplera
Planety krążą po torach eliptycznych, a w jednym z ognisk
elipsy znajduje się słońce.
II Prawo Keplera
Promień wodzący planety w jednakowych odstępach czasu
zakreśla jednakowe pole powierzchni.
III Prawo Keplera
Kwadrat okresu obiegu planety jest proporcjonalny do
trzeciej potęgi średniej odległości między słońcem a planetą.
T – Okres obiegu planety
r – średnia odległość między słońcem, a planetą
MENU
Budowa układu
słonecznego

W skład Układu Słonecznego
wchodzi Słońce oraz ciała
niebieskie, utrzymywane siłą
grawitacji Słońca. Należą do
nich planety z księżycami,
międzyplanetarne obłoki gazu i
pyłu oraz planetoidy, komety i
meteoroidy.
1) wewnętrzne
- Merkury
- Wenus
- Ziemia
- Mars
2) zewnętrzne
- Jowisz
- Saturn
- Uran
- Neptun
MENU
Merkury

MENU
MERKURY jest planetą, która
leży najbliżej Słońca. Odznacza
się dużą gęstością, przy czym
80% jego masy przypada na
żelazne jądro. Powierzchnię
pokrywają kratery i strome
skarpy skalne, które utworzyły
się w przeszłości, gdy jądro
planety ochładzało się i
kurczyło, powodując naprężenia
skorupy. Merkury pozbawiony
jest prawie całkowicie
atmosfery, gdyż zbyt słaba
grawitacja nie jest wstanie jej
utrzymać Krążąc tak blisko
Słońca i nie posiadając
atmosfery, która zachowałaby
ciepło w nocy, Merkury
odznacza się dużymi wahaniami
temperatury na powierzchni. Od
-180 do 430 stopni C
Wenus

MENU
Wenus, druga planeta od
Słońca, jest skalnym globem,
otulonym gęstymi chmurami,
które odbijają większość
światła słonecznego, przez co
Wenus jest najjaśniejszym
ciałem na niebie po Słońcu i
Księżycu. Jest na niej gorąco i
duszno Temperatury
powierzchniowe dochodzą do
480 °C, a ciśnienie
atmosferyczne 90 razy
przewyższa ciśnienie ziemskie.
Żółtawy kolor chmur pochodzi
od kwasu siarkowego. Jego
zawartość ulega jednak
znacznym zmianom, co
nasuwa mysi, że na Wenus
występują czynne wulkany.
Ziemia

MENU
ZIEMIA jest trzecią planetą od
Słońca największą z 4 planet
wewnętrznych. Pod względem
budowy przypomina inne
planety tej grupy Metaliczne,
stałe jądro otoczone jest przez
jądro zewnętrzne z metalu
płynnego, po którymi następują
warstwy płynnych, półpłynnych i
stałych skał. Natomiast warunki
na powierzchniach tych planet
różnią się diametralnie, tylko na
Ziemi występuje woda w stanie
płynnym, bogata w tlen
atmosfera oraz inne warunki
sprzyjające życiu. Trwająca od 4
-5 miliarda lat ewolucja Ziemi
zachodzi nadal, zarówno w
sposób naturalny, jak i w wyniku
działań człowieka
Mars

MENU
MARS czwarta planeta od
Słońca pod wieloma
względami przypomina Ziemię.
Doba marsjańska jest tylko
nieznacznie dłuższa od
ziemskiej. Podobnie zmieniają
się pory roku jakkolwiek rok
jest dwa razy dłuższy
Występują tu chmury,
wulkany, wąwozy, góry,
pustynie i wykazujące
sezonową zmienność, białe
czapy polarne Mars jest
jednak suchy i zimny. Jego
powierzchnię pokrywają
odłamki skał oraz czerwonawy
pył, a rozpędzona atmosfera
jest trująca dla człowieka
Jowisz

MENU
JOWISZ, piąta planeta od Słońca
jest pierwszą z czterech
gazowych planet olbrzymów. Ma
największe rozmiary i masę
wśród planet Układu
Słonecznego jego objętość jest
1300 razy większa od objętości
Ziemi, a masa przewyższa
dwuipółkrotnie łączną masę
pozostałych planet. Chmury
Jowisza składają się głównie z
wodoru i helu. Wnętrze planety
zaczyna się na głębokości 1000
km, gdzie wodór przechodzi w
stan ciekły. Jeszcze głębiej
tworzy się wodór metaliczny. W
centrum Jowisza znajduje się
jądro o temperaturze około
35 000 °C
Saturn

MENU
SATURN jest szóstą planetą od
Słońca drugą z czterech
gazowych planet – olbrzymów.
Posiada co najmniej 20
księżyców i imponujący układ
pierścieni. Bardzo szybka,
podobnie jak u innych planet tej
grupy, rotacja Saturna powoduje
wybrzuszenie obszarów
równikowych oraz ułożenie
rozmytych żółtawych chmur w
poziome, równolegle do równika
pasma. Saturn to jedyna planeta
o średniej gęstości mniejszej od
gęstości wody Z tego powodu
jego masa nie przekracza jednej
trzeciej masy Jowisza, mimo iż
średnice obu planet niewiele się
różnią
Uran

MENU
URAN siódma planeta od
Słońca, jest trzecią z czterech
gazowych planet-olbrzymów. Jej
kamienne jądro otacza płaszcz
gazowo-jodowy. Wokół płaszcza
rozciąga się atmosfera
zawierająca metan, który nadaje
Uranowi niebiesko-zieloną
barwę. Ze względu na
usytuowanie planety w
zewnętrznych rejonach Układu
Słonecznego, temperatura
górnej powierzchni chmur
wynosi ledwie -210 °C. Uran
posiada 15 księżyców i układ
pierścieni, ale na samej planecie
nie dostrzeżono nic godnego
uwagi. Sonda Voyager
przelatując obok Urana w 1986
roku sfotografowała tylko kilka
chmur metanowych.
Neptun

MENU
NEPTUN jest ósmą planetą od
Słońca, czwartą z gazowych
planet-olbrzymów. Wielkością
i budową przypomina swego
sąsiada- Urana. Jaskrawo
błękitny kolor jego atmosfery
pochodzi od metanu. Na
Neptunie wieją najszybsze
wichry Układu Słonecznego ich prędkość dochodzi do
2200km/godz. W warstwie
chmur występuje kilka
formacji, z których
najwyraźniejsza jest Wielka
Ciemna Plama, olbrzymi
huragan wielkości Ziemi. Pod
pokrywą chmur znajduje się
płaszcz lodowo-gazowy oraz
niewielkie skalne jądro.
Download