Sposób pomiaru prędkościpomiaru prędkościoraz termoanemometr

advertisement
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
(12) OPIS PATENTOWY (19) PL
296968
(21) Numer zgłoszenia:
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(22) Data zgłoszenia:
(11) 169305
(13) B1
(51) IntCl6·
11.12.1992
G 0 1 P 5/12
G01F 1/68
przepływu płynu oraz termoanemometr stałorezystancyjny
(54) Sposób pomiaru prędkości
do pomiaru prędkości przepływu płynu
(73)
Uprawniony z patentu:
Polska Akadem ia Nauk, Instytut Mechaniki
Górotworu, Kraków, PL
(43)
Zgłoszenie ogłoszono:
13.06.1994 BUP 12/94
(72)
Twórcy wynalazku:
W ładysław Cierniak, Kraków, PL
Ja n K iełbasa, Kraków, PL
Andrzej Krach, Kraków, PL
Paw eł Ligęza, Kraków, PL
(45)
O udzieleniu patentu ogłoszono:
28.06.1996 WUP 06/96
(74 )
Pełnomocnik:
W ojtas-Słodownik R en ata, Dom Handlowy
Nauki Spółka z o .o . ,
Biuro Rzeczników Patentow ych PAN
57)
PL 169305
B1
(
1. Sposób pomiaru prędkości przepływu płynu z
wykorzystaniem czujnika termoanemometrycznego
włączonego w układ pomiarowy, zn am ien ny tym , że
mierzy się wartość prądu przepływającego przez czujnik
termoanemometryczny, jednocześnie mierzy się napięcie na tym czujniku, następnie odejmuje się od siebie
sygnały proporcjonalne do prądu i napięcia i różnicę tę
sprowadza się do zera przez regulację zasilania czujnika, a wartość prędkości przepływu płynu odczytuje się
jako sygnał proporcjonalny do natężenia prądu płynącego przez czujnik termoanemometryczny.
2. Termoanemometr stałorezystancyjny do pomiaru prędkości przepływu płynu zawierający czujnik
pomiarowy oraz układ pomiarowy, zn am ien ny tym , że
czujnik pomiarowy (1) połączony jest szeregowo z opornikiem (2), którego drugi koniec połączony jest z regulatorem (6) sterowanym sygnałem z wyjścia sumatora
(5) dołączonego do wyjść dwóch wzmacniaczy pomiarowych (3, 4), z których jeden (4) ma wejścia połączone z
zaciskami opornika (2), a wejścia drugiego (3) połączone
są z zaciskami wyjściowymi czujnika (1), przy czym
jeden z tych zacisków wyjściowych połączony jest z
opornikiem (2), a drugi z punktem odniesienia regulatora (6).
Sposób pomiaru prędkości przepływu płynu
oraz termoanemometr stałorezystancyjny do pomiaru
prędkości przepływu płynu
Zastrzeżenia patentowe
1. Sposób pomiaru prędkości przepływu płynu z wykorzystaniem czujnika termoanemometrycznego włączonego w układ pomiarowy, znamienny tym , że mierzy się wartość prądu
przepływającego przez czujnik termoanemometryczny, jednocześnie mierzy się napięcie na tym
czujniku, następnie odejmuje się od siebie sygnały proporcjonalne do prądu i napięcia i różnicę
tę sprowadza się do zera przez regulację zasilania czujnika, a wartość prędkości przepływu płynu
odczytuje się jako sygnał proporcjonalny do natężenia prądu płynącego przez czujnik termoanemometryczny .
2. Termoanemometr stałorezystancyjny do pomiaru prędkości przepływu płynu zawierający czujnik pomiarowy oraz układ pomiarowy, znamienny tym , że czujnik pomiarowy (1)
połączony jest szeregowo z opornikiem (2), którego drugi koniec połączony jest z regulatorem
(6) sterowanym sygnałem z wyjścia sumatora (5) dołączonego do wyjść dwóch wzmacniaczy
pomiarowych (3, 4), z których jeden (4) ma wejścia połączone z zaciskami opornika (2), a
wejścia drugiego (3) połączone są z zaciskami wyjściowymi czujnika (1), przy czym jeden z
tych zacisków wyjściowych połączony jest z opornikiem (2), a drugi z punktem odniesienia
regulatora (6).
3. Termoanemometr według zastrz. 2, znamienny tym , że zaciski wyjściowe stanowią
dwie pary, zewnętrzną (A, D) i wewnętrzną (B, C), z których wewnętrzne dołączone są do wejść
wzmacniacza pomiaru napięcia (3), a zewnętrzne odpowiednio do opornika (2) i regulatora (6).
*
*
*
Przedmiotem wynalazku jest sposób pomiaru prędkości przepływu płynu oraz elektroniczny termoanemometr stałorezystancyjny.
Znany jest sposób pomiaru prędkości przepływu płynu polegający na tym, że zasila się
mostek rezystancyjny, w którym jedną z gałęzi stanowi czujnik termoanemometryczny, takim
napięciem, aby mostek był zrównoważony. Wartość prędkości przepływu płynu odczytuje się
jako sygnał proporcjonalny do napięcia zasilającego mostek.
Znane są termoanemometry zwane stałotemperaturowymi lub stałorezystancyjnymi, w
których czujnik pomiarowy stanowi jedną z gałęzi mostka Wheatstone’a. Układ regulacji
sterowany napięciem z przekątnej mostka zasila mostek w taki sposób, aby był on zrównoważony. Dzięki temu rezystancja czujnika, a więc i jego temperatura, utrzymywana jest na stałym
poziomie, niezależnie od prędkości medium opływającego czujnik. Miarą prędkości jest tu
napięcie zasilające mostek.
Zgodnie z wynalazkiem sposób pomiaru prędkości przepływu płynu polega na tym, że
mierzy się wartość prądu przepływającego przez czujnik termoanemometryczny, jednocześnie
mierzy się napięcie na tym czujniku, a następnie odejmuje się od siebie sygnały proporcjonalne
do prądu i napięcia i różnicę tę sprowadza się do zera przez regulację zasilania czujnika. Wartość
prędkości przepływu płynu odczytuje się jako sygnał proporcjonalny do natężenia prądu płynącego przez czujnik termoanemometryczny.
Termoanemometr stałorezystancyjny według wynalazku zawiera czujnik pomiarowy,
który połączonyjest szeregowo z opornikiem, którego drugi koniec połączonyjest z regulatorem
sterowanym sygnałem z wyjścia sumatora dołączonego do wyjść dwóch wzmacniaczy pomiarowych. Jeden ze wzmacniaczy ma wejścia połączone z zaciskami opornika, a wejścia drugiego
169 305
3
połączone są z zaciskami wyjściowymi czujnika. Jeden z tych zacisków wyjściowych połączony
jest z opornikiem, a drugi z punktem odniesienia regulatora.
Rezystancja czujnika, a więc i jego temperatura utrzymywana jest na zadanym poziomie,
zależnym wyłącznie od współczynników wzmocnienia układów pomiaru prądu i napięcia.
Zaciski wyjściowe czujnika stanowią dwie pary, zewnętrzną i wewnętrzną, z których
wewnętrzna dołączona jest do wejść wzmacniacza pomiaru napięcia, a zewnętrzna odpowiednio
do opornika i regulatora.
Dzięki rozdzieleniu pomiaru prądu i napięcia możliwe jest w tym układzie zastosowanie
czteropunktowej metody pomiaru oporności czujnika. Pozwala to na eliminację błędów pomiarowych, których źródłem są złącza i doprowadzenia czujnika.
Przedmiot wynalazku zostanie bliżej objaśniony w przykładzie wykonania na rysunku
przedstawiającym schematycznie termoanemometr stałorezystancyjny.
Termoanemometr stałorezystancyjny zbudowany jest z czujnika pomiarowego 1 połączonego szeregowo z opornikiem 2 służącym do pomiaru prądu, którego drugi koniec połączony
jest z regulatorem 6 sterowanym sygnałem z wyjścia sumatora 5 dołączonego do wyjść dwóch
wzmacniaczy pomiarowych 3 , 4, z których jeden 4 ma wejścia połączone z zaciskami opornika
2, a wejścia drugiego 3 połączone są z zaciskami wyjściowymi czujnika 1. Jeden z tych zacisków
wyjściowych połączony jest z opornikiem 2, a drugi z punktem odniesienia regulatora 6.
Zaciski wyjściowe stanowią dwie pary, zewnętrzną A, D i wewnętrzną B, C, z których
wewnętrzne dołączone są do wejść wzmacniacza pomiaru napięcia 3, a zewnętrzne odpowiednio
do opornika 2 i regulatora 6.
Regulator 6 zasila czujnik 1 takim prądem, aby sygnał wyjściowy sumatora 5 sprowadzić
do zera. Dzięki temu w stanie ustalonym rezystancja czujnika 1 utrzymywana jest na stałej
wartości wprost proporcjonalnej do rezystancji opornika 2, ze współczynnikiem proporcjonalności będącym ilorazem wzmocnień wzmacniaczy 4 i 3.
169 305
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz.
Cena 1,50 zł
Download