Jubileusz-50lecia_prezentacja

advertisement
Jubileusz 50-lecia
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Pabianicach
ul. Bracka 10/12, 95-200 Pabianice
24 września 2016
Lata działalności Poradni:
1966 – 2016
III. ul. Piotra Skargi 30
w Pabianicach
I. ul. Pułaskiego 38
w Pabianicach
II. Traugutta 31
w Pabianicach
IV. Bracka 10/12
w Pabianicach
Mniej oficjalnie …
lata:
1961 - 1966
• 1 września 1961 roku Poradnia w Pabianicach rozpoczyna działalność
jako:
Poradnia Społeczno–Wychowawcza Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci
• Poradnia zajmuje dwa pokoje 
• Funkcjonuje na podstawie porozumienia Ministerstwa Oświaty
i Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
• Etaty pedagogiczne zabezpieczane są przez Kuratorium
Skład personalny Poradni:
 Ewa Szymańska - kierownik
 Barbara Mieszkowska - pedagog
 Marek Kwiatkowski - nauczyciel
 Jacek Weber - psycholog
1. X. 1961
roku kierownictwo objął mgr Tadeusz Szymański
Tygodniowy plan pracy Poradni:
• 1 dzień – wizyty domowe,
• 2 dni - pobyt na terenie placówek oświatowych
• Soboty - samokształcenie.
Wymiar godzin taki jak w szkole - ferie , wakacje.
ul. Pułaskiego 38, w Pabianicach
Problematyka i zadania:
• sprawy dzieci z trudnościami szkolnymi,
• pomoc dla nauczycieli w zakresie oceny dziecka: „ czy nie może, czy nie chce ?”,
• obowiązek wygłaszania pogadanek przez Radiowęzeł Miejski (1 x tyg. 5 minut)
Ponadto:
• podjęta akcja zapisów do klas pierwszych
• zdobyte trzecie miejsce w konkursie Ogólnopolskim odczytów pedagogicznych
Od 1962 roku:
• sprawy dzieci zwolnionych z realizacji obowiązku szkolnego
W efekcie:
Pan T. Szymański zapoczątkowuje działalność na rzecz Dzieci Specjalnej Troski
Poradnia jest pionierem na skalę kraju organizując kolonie dzieci niepełnosprawnych
wspólnie z dziećmi pełnosprawnymi oraz warsztaty rehabilitacyjne .
• Poradnia utrzymuje stały kontakt z gazetą „Życie Pabianic”
• współpraca z red. Tarczyńską - autorka stałej rubryki dotyczącej wychowania
W 1966 roku placówka oficjalnie powołana jako
Miejska Poradnia Wychowawczo-Zawodowa
siedziba przy ulicy
Traugutta 31
w Pabianicach
Poradnia poszerza działalność o:
• diagnozę dla potrzeb orzecznictwa do kształcenia specjalnego
• poradnictwo zawodowe dla młodzieży
• 1967 w poradni pracuje dr S. Rychter - lekarz okulista
1968 rok Kierownikiem Poradni zostaje
Jadwiga Weber
• Poradnia przechodzi pod jurysdykcję Wydziału Oświaty
•
Poradnia w Pabianicach staje się wiodącą poradnią w zakresie
poradnictwa wychowawczego.
Zakres działań poradni wzbogacono o:
• wydawanie orzeczeń
• współpracę ze szkołami – badania przesiewowe dzieci słabo
radzących sobie z nauką
• współpracę z Kołem Pomocy Dzieci specjalnej troski
• badania dzieci powtarzających klasę
• badanie dojrzałości szkolnej
• prowadzenie zespołów terapeutycznych
• zajęcia dla dzieci nadpobudliwych psychoruchowo
• zajęcia dla dzieci o zwolnionym tempie pracy umysłowej
• pogadanki dla rodziców
• prowadzenie badań pod kątem wyboru zawodu
• zabawy choinkowe organizowane dla dzieci będących
pacjentami poradni
od 1973 roku
dyrektorem Poradni jest
Pani Anna Gawlikowska-Ozimek
Oferta Poradni poszerzona o prowadzenie:
• zajęć wyrównawczych
• zajęć dla dzieci nerwicowych z uszkodzeniami
układu nerwowego
Od 1974 roku
dyrektorem Poradni jest
Pani Alicja Wiktorowicz
W tym okresie w strukturze działania poradni wyodrębniono dwa działy:
dział dziecka młodszego
• profilaktyka niepowodzeń
szkolnych
• wyłanianie dzieci do badań
psychologicznych
• badania psychologiczne
• kwalifikowanie dzieci do udziału
w zajęciach reedukacyjnych
• orzekanie o zwolnieniu
z obowiązku szkolnego
• kierowanie uczniów do szkół
specjalnych
dział dziecka starszego
• badania psychologiczne
• orientacja i poradnictwo zawodowe
• organizowanie wycieczek
do zakładów pracy
• badania pod kątem wyboru zawodu
• narady szkoleniowe dla
wychowawców i pełnomocników
do spraw orientacji zawodowej
W tym okresie Poradnia
nadal prowadzi prelekcje
dla rodziców, pogadanki
dla nauczycieli
i współpracuje z Okręgową
Poradnią Wychowawczo-
Zawodową.
W 1978 roku Poradnia przeniesiona zostaje do Szkoły
Podstawowej Nr 8 przy ul. Piotra Skargi 30 w Pabianicach
•
•
•
•
•
•
•
Kluczowe działania Poradni to między innymi:
opieka nad sześciolatkami
kwalifikowanie na zajęcia w poradni i w szkole
prowadzenie otwartych zajęć dla rodziców
praca z uczniami sprawiającymi problemy wychowawcze
począwszy od diagnozowania przyczyn trudności, przez
pedagogizację rodziców aż po kierowanie do placówek
specjalistycznych
współpraca z sądem opiekuńczym dla małoletnich
oraz inspektorem do spraw nieletnich KMMO
• Zmiana lokalu oznacza bardzo dobre wyposażenie gabinetów
terapii pedagogicznej
• Poradnia zaczyna:
• kierować dzieci do szkoły przysposabiającej do zawodu
• wydawać orzeczenia dla uczniów z grup dyspanseryjnych
W związku z orzecznictwem w poradni zatrudnieni są:
• dr Uczkowska - lekarz psychiatra
• dr Sybilla Rychter - okulista
• dr Jerzy Soja - lekarz przemysłowy
1980 rok to trudny rok dla Poradni …
• stan wojenny
• problemy kadrowe
• brak dostępu do powielacza …
Pani Anna Minkner
ówczesny dyrektor poradni, i pracownicy nadal pracują w zespołach
dziecka młodszego i starszego.
Poradnia współpracuje z:
• Ligą Kobiet
• Towarzystwem Przyjaciół Dzieci
• sądem opiekuńczym
• inspektorem ds. nieletnich
• Organizowane są wyjazdy dla podopiecznych w ramach preorientacji
zawodowej
• Powstaje inicjatywa stworzenia klasy przysposabiającej do zawodu dla
dziewcząt
• inicjatywa utworzenia Poradni Foniatrycznej
W 1982 roku Panie: Maria Broszkiewicz-Dębska i Janina Król zwracają
uwagę na potrzebę utworzenia w Pabianicach klas dyslektycznych.
Od 1982 roku dyrektorem Poradni jest
Pani Irena Struzik
• W Szkole Podstawowej nr 1 powstają dwie pierwsze klasy
dyslektyczne.
• Powstaje inicjatywa powołania oddziału specjalnego dla
dzieci niepełnosprawnych przy Przedszkolu Miejskim nr 16.
• Przy Szkole Podstawowej nr 1 powstaje świetlica
terapeutyczna dla dzieci dyslektycznych.
W 1986 roku dyrektorem Poradni zostaje
Pan Andrzej Nowicki
Od 1987 roku siedzibą Poradni jest
budynek
przy ulicy Brackiej 10/12 w Pabianicach
• W tym czasie prowadzona jest świetlica terapeutyczna dla
dzieci sprawiających problemy wychowawcze, zaniedbanych
środowiskowo i opóźnionych w nauce.
• Dzieciom zapewniono:
• pomoc wychowawczą
• zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
• opiekę logopedyczną
• pomoc w nauce
Od 1988 roku dyrektorem Poradni jest
Pani Janina Król
• Kolejną inicjatywą Poradni jest powołanie klas wyrównawczych w Szkole
Podstawowej nr 2, Szkole Podstawowej nr 5, Szkole Podstawowej nr 16 a
później w Szkole Podstawowej nr 15.
• Poradnia jest współorganizatorem kolonii logopedycznych. Na
wyróżnienie za zaangażowanie w tej sprawie bez wątpienia
zasługuje Pani Maria Gadzinowska – logopeda.
•
Fundatorem kolonii jest PZPB Pamotex.
• W Przedszkolu Miejskim nr 3, Przedszkole Miejskie nr 7, Przedszkole
Miejskie nr 12 i Przedszkole Miejskie nr 14.
• Zorganizowane zostają punkty logopedyczne.
W 1990 roku dyrektorem zostaje
Pani Maria Gadzinowska
• Od 1992 roku placówka nosi nazwę
Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Pabianicach.
• Jest to początek podnoszenia kwalifikacji pracowników w formie studiów
podyplomowych i szkoleń.
Od 1991 na stanowisku dyrektora poradni urzęduje
Pani Katarzyna Rudnicka
• Poradnia służy pomocą merytoryczną przy organizacji kształcenia
integracyjnego w Przedszkolu Miejskim nr 11, Szkole Podstawowej nr 9,
Szkole Podstawowej nr 8 i Gimnazjum nr 3.
W 1995 roku dyrektorem zostaje
Pani Ewa Kudanowska
• Z inicjatywy Poradni, w ZSZ nr 1, powstaje klasa przysposabiająca do
pracy dla uczniów z kilkuletnim opóźnieniem w nauce i nierokujących
ukończenia gimnazjum masowego.
• Poradnia prowadzi również działalność na rzecz środowiska lokalnego:
• „Klub Kłapouchego”
• Klub „To się uda”
• Zapewnione są:
• praca z młodzieżą z zaburzeniami w jedzeniu – anoreksja, bulimia
• praca z młodzieżą po próbach samobójczych
• edukacja seksualna
• praca z dziećmi alkoholików
• działalność profilaktyczna z dziećmi z ryzyka dysleksji
• współpraca z prasą
• przesiewowe badania słuchu multimedialnym programem „Słyszę”
Od 1999 roku teren działania Poradni poszerza
się o gminę Dobroń i Dłutów.
1800
Liczba pacjentów
przypadająca na
pracowników
Poradni w
kolejnych latach
liczba pacjentów
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
1983/1984
1989/1990
1993/1994
1998/1999
2003/2004
2005/2006
2002 rok – Pani Grażyna Pryca
pełni obowiązki dyrektora Poradni
W 2003 roku zostaje powołana na dyrektora poradni
• W Poradni zatrudnionych jest 13 pracowników merytorycznych:
• 8 psychologów
• 2 pedagogów
• 3 logopedów
• Pracownicy podnoszą swoje kwalifikacje kończąc studia podyplomowe
i kursy doskonalące
• Z udziałem lekarza, dr Moniki
Miller, w Poradni odbywają się
zespoły orzekające
Diagnozujemy
dojrzałość szkolną
Gdy szkoła stawia wyzwania, którym
trudno jest sprostać …
diagnozujemy przyczyny trudności w
nauce
W tym okresie Poradnia prowadzi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
terapię psychologiczną
terapię pedagogiczną dysleksji
terapię stymulującą rozwój
grupę wsparcia dla rodziców
warsztaty dla młodzieży
prelekcje dla rodziców i nauczycieli
współpracę z nauczycielami i pedagogami szkolnymi
orzecznictwo
poradnictwo zawodowe (wybór zawodu i kierunku
kształcenia)
• Pomagamy młodzieży zrozumieć problemy okresu
dojrzewania
• Pomagamy ich rodzicom
• Służymy pomocą w
rozpoznawaniu zaburzeń mowy
i obejmujemy dzieci terapią
logopedyczną.
• W terapii wykorzystujemy
alternatywne metody
porozumiewania się – język
migowy, a w terapii jąkania
stosujemy cyfrowy korektor
mowy.
Pracujemy
z dziećmi nadpobudliwymi,
którym
trudno jest sprostać
wymaganiom
stawianym przez szkołę,
rodzinę
i grupę rówieśniczą
Dzielimy się wiedzą
psychologiczną
pedagogiczną
logopedyczną
• W poradni przeprowadzono przesiewowe badania
wzroku multimedialnym programem „Widzę”
Poradnia to nie tylko pracownicy merytoryczni …
O jej funkcjonowaniu decydują również pracownicy administracyjni:
• Pani Zenona Sternicka
• Pani Irena Krawczyk
• Pani Justyna Krawczyk
Opinie i orzeczenia pisane są na maszynie
Dokumentacja
pacjentów
poradni
przechowywana
jest w archiwum
Poradnia w latach 2008 – 2013 na stanowisku dyrektora jest
Pani Izabela Stępień
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pabianicach obejmuje pomocą uczniów
z 59 szkół z terenu powiatu pabianickiego:
• miasto i gmina Pabianice
• Gminy:
• Ksawerów
• Dłutów
• Dobroń
W poradni zatrudnionych jest:
• 3 logopedów,
• 5 pedagogów
• 7 psychologów
• pracownicy administracji
Poradnia udziela pomocy:
• uczniom
• rodzicom
• nauczycielom
• wychowawcom








Zadania Poradni:
Opiniowanie
Orzecznictwo
terapia zaburzeń mowy
terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych
wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży
wspieranie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny oraz szkoły,
profilaktyka uzależnień
udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom z grup ryzyka
Zadania realizowane są m. in. poprzez:
• pomoc udzielaną nauczycielom, rodzicom i wychowawcom:
• treningi
• warsztaty
• terapia rodzin
• udział w radach pedagogicznych
• prowadzenie prelekcji i wykładów
• pomoc bezpośrednią udzielaną dzieciom i młodzieży
• zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
• terapię logopedyczną
• terapię psychologiczną
• indywidualne porady zawodowe
• badania przesiewowe słuchu
• działalność diagnostyczna - diagnoza psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna
Poradnia przechodzi ewaluację zewnętrzną prowadzoną przez Łódzkie Kuratorium Oświaty
Wnioski z ewaluacji:
1. Poradnia identyfikuje potrzeby społeczne oraz dostosowuje ofertę do ich potrzeb, dzięki
czemu sposób świadczenia usług, ich szeroki zakres odpowiada indywidualnym potrzebom
dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców.
2. Poradnia współpracuje z wieloma instytucjami i podmiotami działającymi w obszarze
edukacji, ochrony zdrowia, pomocy społecznej i wparcia rodzinnego w zakresie stosowanych
metod i autorskich sposobów oddziaływań edukacyjno- terapeutycznych, dzięki czemu jest
postrzegana jako dbającą o jakość świadczonych usług.
3. Planowanie i doskonalenie procesów edukacyjnych, przebiegających w poradni, odbywa się w
oparciu o systematyczny monitoring ich efektywności.
4. Współdziałanie pracowników w zespołach, doskonalenie i ich rozwój własny staje
się podstawą do wprowadzania dalszych zmian w organizacji procesów edukacyjnych i działań
nowatorskich.
5. Skuteczne działania mające na celu poprawę warunków lokalowych oraz wzbogacania
wyposażenia poradni w nowoczesne i różnorodne środki dydaktyczne sprzyja efektywności
realizacji zadań.
23 kwietnia 2013 roku w siedzibie CRiE odbyło się seminarium:
„Rola i zadania poradni psychologiczno-pedagogicznych
w procesie profesjonalnego i efektywnego wspomagania rozwoju
dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem pracy
zespołów orzekających”
Seminarium objęte zostało patronatem Łódzkiego Kuratora Oświaty.
Zagadnienia merytoryczne opracowane zostały przez
• ekspertów Łódzkiego Kuratorium Oświaty,
• Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pabianicach
• Fundacji Wspomagania Rozwoju „Lawendowa Dolina”.
W 2013 roku dyrektorem poradni zostaje
Pan Mariusz Wielebski
Zadania Poradni obejmują:
• Pomoc online
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Diagnozę i terapię psychologiczną
Diagnozę i terapię pedagogiczną
Diagnozę i terapię logopedyczną
Terapię rodzin
Poradnictwo zawodowe
Badania słuchu
Porady i konsultacje
Interwencje kryzysowe
Badanie dojrzałości szkolnej
Poradnia:
• Wydaje opinie i orzeczenia
• Prowadzi mediacje i negocjacje dla dzieci, młodzieży i ich rodziców
• Prowadzi prelekcje i szkolenia dla rodziców i nauczycieli
• Prowadzi warsztaty dla rodziców
• Prowadzi warsztaty dla nauczycieli
Pracownicy administracji:
Pani Wioleta Kolasa-Domagała
Główna Księgowa (na zdjęciu)
Pani Marta Lefik
Referent ds. kadr i płac
(na zdjęciu)
Pracownicy administracji:
Pani Joanna Ozimek-Kuklińska – Samodzielny Referent (na zdjęciu)
Pani Małgorzata Juszczuk – Referent (na zdjęciu)
Na przestrzeni lat Poradnia zmienia swój wygląd, jest modernizowana
Poradnia dostosowuje warunki do potrzeb osób niepełnosprawnych
Informacje dotyczące pracy poradni, wnioski i inne zamieszczone są na
stronie poradni:
www.ppp-pabianice.webd.pl
Serdecznie
dziękujemy za przybycie
Download