Aktywa Pasywa

advertisement
Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne
Makroekonomia gospodarki otwartej i finanse międzynarodowe
Wykład 20: Model Mundella-Fleminga,
część II (sztywne kursy walutowe)
Gabriela Grotkowska
Plan wykładu
• Wprowadzenie
• Interwencje banku centralnego
– Wpływ na podaż pieniądza
– Interwencja sterylizowana
– Bilans płatniczy i podaż pieniądza
• Polityka makroekonomiczna przy stałych
kursach walutowych
–
–
–
–
Polityka fiskalna
Polityka monetarna
Niemożliwa triada w gospodarce otwartej
Polityka kursowa
• Niedoskonała substytucyjność aktywów
2
Wprowadzenie
• Całkowicie swobodny kurs walutowy - rzadko w
praktyce
• Najczęściej mamy do czynienia z reżimami
kursowymi, w których jest on kontrolowany
przez władze monetarne (managed float, dirty
float, fixed exchange rate, pegged exchange
rate)
• Problem w polityce gospodarczej: powiązanie
polityki pieniężnej i kursowej
• Regionalne ugrupowania integracyjne,
obejmujące także usztywnieniu kursów lub
nawet wspólną walutę (EMU)
3
Interwencje banku
centralnego
• Bilans banku centralnego
• Jakakolwiek zmiana aktywów musi być
równa zmianie pasywów:
Aktywa
Pasywa
Aktywa zagraniczne Depozyty banków komercyjnych
Aktywa krajowe Gotówka w obiegu
4
Aktywa banku centralnego i
oficjalne rezerwy zagraniczne
• Strona aktywów BC wykazuje istnienie dwóch
rodzajów aktywów: krajowych i zagranicznych.
• Aktywa zagraniczne składają się głównie z
zagranicznych obligacji w posiadaniu banku 
oficjalne zagraniczne rezerwy banku centralnego
• Z powodów historycznych, rezerwy zagraniczne
obejmują także posiadane przez bank zasoby
złota
• Są albo zobowiązaniami podmiotów z innych
krajów albo uniwersalnie akceptowalnymi
środkami płatniczymi.
5
Zmiany poziomu
aktywów i pasywów
• Aktywa krajowe są prawami własności wobec
zobowiązań dotyczących przyszłych płatności
podmiotów krajowych (krajowe obligacje
rządowe i kredyty dla krajowych banków
komercyjnych)
• Pasywa banku centralnego: depozyty banków
prywatnych i gotówka w obiegu.
• Zakup aktywów = wzrost pasywów
– Kupno za gotówkę
– Kupno za czek
• Jeśli BC kupuje jakieś aktywa od społeczeństwa,
to płatność za nie – obojętnie czy w formie
czeku czy gotówki – bezpośrednio wchodzi w
skład podaży pieniądza
6
Interwencja sterylizowana
• Bank centralny może dokonać przeciwstawnych
transakcji na rynku aktywów krajowych i zagranicznych
• Zneutralizuje w ten sposób wpływ operacji walutowych
na krajową podaż pieniądza  sterylizowaną
interwencją walutowa
• Przykład: BC sprzedaje aktywa zagraniczne i jako
zapłatę otrzymuje czek wystawiony przez bank
komercyjny: jednoczesny spadek aktywów
zagranicznych BC oraz jego zobowiązań  spadek
krajowej podaży pieniądza
• BC chcąc zniwelować wpływ sprzedaży aktywów
zagranicznych na krajową podaż pieniądza, to może
JEDNOCZEŚNIE kupić krajowe aktywa (np. obligacje
rządowe)  wzrost aktywów krajowych BC (i jego
zobowiązań)  neutralizacja efektów interwencji
7
Polityka gospodarcza w
warunkach kursów stałych
• Analiza skutków polityki
makroekonomicznej w systemie kursu
stałego
• Mała gospodarka otwarta
• Model ISLM z równowagą bilansu
płatniczego (Munella-Fleminga)
• W warunkach stałych kursów
walutowych, każda zmiana polityki, która
wpływa na bilans płatniczy wymaga
odpowiedniej zmiany rezerw, która z kolei
przenosi się na zmianę podaży pieniądza
8
Ekspansywna polityka fiskalna przy
braku mobilności kapitału
r
BP
LM’
IS
Y1
LM
E3
E2
E1
IS’
Y
9
Ekspansywna polityka fiskalna przy
częściowej mobilności kapitału
r
LM
r2
E2
r3
r1
Y1
Y2
Y3
LM’
BP
E3
E1
IS’
IS
Y
10
Ekspansywna polityka fiskalna przy
pełnej mobilności kapitału
r
LM
r*
E1
Y1
LM’
E2
E3
IS
Y3
BP
IS’
Y
11
Polityka fiskalna w systemie
kursów sztywnych: podsumowanie
• Ekspansja fiskalna wskutek wzrostu dochodu
pogarsza saldo CA, zaś wskutek wzrostu stóp
procentowych poprawia saldo KA
• Przy braku oraz niskiej mobilności kapitału,
wywołuje to deficyt bilansu płatniczego, gdyż
poprawa salda KA nie jest dostatecznie duża
(lub wcale nie występuje)
• W sytuacji deficytu bilansu płatniczego bank
centralny podejmuje interwencję polegającą na
sprzedaży rezerw, co powoduje ograniczenie
podaży pieniądza krajowego
12
Polityka fiskalna w systemie
kursów sztywnych: podsumowanie
• Przy wysokiej mobilności kapitału (znaczna
integracja rynków finansowych) saldo KA może
poprawić się bardziej niż jest to konieczne do
zrównoważenia powstałego deficytu CA 
nadwyżka bilansu płatniczego (nadwyżkowa
podaż walut obcych)
• Interwencja BC w celu utrzymania stałego
kursu polega na skupie aktywów zagranicznych,
co powoduje wzrost podaży pieniądza, który
wzmacnia wpływ ekspansji fiskalnej na dochód
• Największy wpływ ekspansji fiskalnej na
dochód: przy doskonałej mobilności kapitału
13
Polityka fiskalna w systemie
kursów sztywnych: podsumowanie
k
Y
i
E
CA
KA
0
0
+++
0
0
0
+
+
++
0
+
++
++
+
0
-++
∞
+++
0
0
--+++
14
Ekspansywna polityka monetarna
przy braku mobilności kapitału
r
BP
LM
Y1
LM’
E1=E3
E2
IS
Y
15
Ekspansywna polityka monetarna przy
częściowej mobilności kapitału
r
r1
LM
BP
E1
r2
Y1
Y2
LM’
E3
E2
IS
Y
16
Ekspansywna polityka monetarna
przy pełnej mobilności kapitału
r
LM
r*
E1=E3
Y1
LM’
BP
E2
IS
Y
17
Polityka monetarna w systemie
kursów sztywnych: podsumowanie
• Ekspansja monetarna powoduje spadek
krajowych stóp procentowych oraz
wzrost dochodu  (niezależnie od
stopnia mobilności kapitału)  deficyt
bilansu płatniczego
• Przy braku mobilności kapitału dochodzi
jedynie do pogorszenia salda CA. Jeśli
mobilność kapitału jest dodatnia,
wówczas dochodzi jednocześnie do
pogorszenia zarówno salda CA jak i
pogorszenia salda KA (większy deficyt BP
niż przy braku mobilności kapitału)
18
Polityka monetarna w systemie
kursów sztywnych: podsumowanie
• W celu utrzymania kursu walutowego na
zamierzonym poziomie, BC interweniuje
sprzedając aktywa zagraniczne
• Powoduje to jednocześnie spadek podaży
pieniądza krajowego, który niweluje całkowicie
skutki pierwotnej ekspansji monetarnej
• Polityka monetarna w systemie stałego kursu
walutowego jest zatem całkowicie
nieskuteczna jeśli chodzi o wpływ na poziom
dochodu (niezależnie od stopnia mobilności
kapitału)
• Polityka monetarna wpływa jedynie na
strukturę bazy monetarnej
19
Niemożliwa trójca
Rys. dr Leszek Wincenciak
20
Dewaluacja
r
LM’
LM
E2
r*
E1
IS
Y1
BP
E3
Y3
IS’
Y
21
Skutki dewaluacji
• Skutki dewaluacji odzwierciedlają trzy
główne powody, dla których rządy
czasami decydują się na dewaluację:
– pozwala rządowi na wpływ na Y (np.
organicznie bezrobocia), mimo braku
skutecznej polityki pieniężnej (wygodna
metoda zwiększenia zagregowanego
popytu),
– poprawa salda rachunku obrotów
bieżących,
– zwiększenie rezerw BC.
22
Niepełna substytucyjność
aktywów
• Niedoskonała substytucja aktywów ma
miejsce, gdy istnieje możliwość by zwroty
z aktywów różniły się w stanie równowagi
• Skąd różnica w stopach zwrotu? Ryzyko!
• Jeżeli obligacje denominowane w rożnych
walutach charakteryzują się rożnym
stopniem ryzyka, to inwestorzy mogą być
skłonni zaakceptować niższe oczekiwane
zwroty z obligacji, które są mniej
ryzykowne i odpowiednio będą
utrzymywali bardziej ryzykowne aktywa
tylko wtedy gdy oczekiwana stopa zwrotu
jest również odpowiednio wyższa
23
Niepełna substytucyjność
aktywów
• Przy niedoskonałej substytucji aktywów, dla
decyzji inwestorów znaczenie mają zarówno
ryzyko jak i przychód z inwestycji
• Czyli: działania banku centralnego zmieniające
stopień ryzyka z inwestycji w aktywa w walucie
krajowej, mogą zmieniać kurs walutowy nawet
gdy nie zmienia się podaż pieniądza
• Z drugiej strony, zakup aktywów przez BC
zmieniające stopień ryzyka aktywów krajowych
może wpłynąć na gospodarkę krajową poprzez
zmianę stop procentowych przy jednoczesnym
utrzymaniu stałego kursu walutowego
24
Niepełna substytucyjność
aktywów
• Gdy obligacje krajowe i zagraniczne nie są
doskonałymi substytutami, warunek
parytetu stop procentowych musi być
skorygowany o tzw. premię za ryzyko:
• ρ – odzwierciedla różnicę w obciążeniu
ryzykiem przychodów z krajowych i
zagranicznych obligacji
25
Niepełna substytucyjność
aktywów
• Od czego zależy premia za ryzyko ?
• ρ = (B − A)
– dodatnio od podaży długu rządu
krajowego (B)
– ujemnie od zasobu aktywów krajowych
posiadanych przez bank centralny (A)
26
Niepełna substytucyjność
aktywów
• Inwestorzy stają się bardziej podatni na
zmiany kursu waluty krajowej im więcej
posiadają krajowych obligacji rządowych.
• Wzrost ryzyka wynikający ze zwiększenia
długu rządowego zostanie
zaakceptowany, gdy zostanie to
zrekompensowane wyższą stopą zwrotu
z krajowych aktywów.
• Zwiększona podaż długu rządu krajowego
tym samym powoduje wzrost różnicy
pomiędzy oczekiwanymi przychodami z
aktywów denominowanych w walucie
krajowej i zagranicznej.
27
Niepełna substytucyjność
aktywów
• Jeżeli BC kupuje aktywa krajowe to
zmniejsza ich udział na rynku, dzięki
czemu prywatne ryzyko walutowe jest
mniejsze, a premia za ryzyko związana z
posiadaniem aktywów denominowanych
w walucie krajowej spada.
• Zależność między premią za ryzyko a
zasobem aktywów krajowych
posiadanym przez BC pozwala na wpływ
na kurs walutowy przy pomocy
sterylizowanej interwencji walutowej.
28
Niepełna substytucyjność
aktywów
• Załóżmy, że BC chce obniżyć stopy procentowe
przez zwiększenie podaży pieniądza, w celu
stymulacji gospodarki
• Kurs walutowy jest stały
• W warunkach doskonałej substytucyjności
aktywów nie można tego zrobić bez zmiany
kursu
• Jeśli jednak skupowanie aktywów krajowych
przez BC powoduje spadek premii za ryzyko, to
kurs walutowy pozostanie stały, a podaż
pieniądza będzie mogła wzrosnąć powodując
spadek stopy procentowej
29
Rys. dr Leszek Wincenciak
30
Niepełna substytucyjność
aktywów
Podsumowanie
• System kierowanego kursu płynnego
pozwala BC na zachowanie pewnej
możliwości kontroli krajowej podaży
pieniądza, kosztem większej
niestabilności kursu walutowego
• Jeśli krajowe i zagraniczne obligacje nie są
doskonałymi substytutami, to BC może w
pewnym zakresie równocześnie
kontrolować krajową podaż pieniądza i
kurs walutowy, dzięki sterylizacji
interwencji walutowych
31
Download