List Ziemi do dzieci

advertisement
Scenariusz lekcji:
List Ziemi do dzieci
1. Cele lekcji
a) Wiadomości
Uczeń zna zagrożenia dla Ziemi wynikające z niewłaściwego zachowania człowieka.
b) Umiejętności
Uczeń zachowuje się odpowiedzialnie wobec środowiska przyrodniczego Ziemi.
2. Metoda i forma pracy
Zabawy i gry dydaktyczne, działalność praktyczna, rozmowa.
3. Środki dydaktyczne
List Ziemi do dzieci, puzzle, karty pracy z quizem, zawierającym w rozwiązaniu dla każdej
grupy inną prośbę Ziemi do dzieci, zapisane prośby Ziemi do dzieci do umieszczenia na
tablicy.
4. Przebieg lekcji
Zajęcia rozpoczynamy piosenką o tematyce ekologiczno-przyrodniczej np. „Ziemia wyspa
zielona” H. A. Cesarska.
Do klasy wchodzi osoba z listem w kopercie pięknie ozdobionej motywami przyrodniczymi i
zaadresowanym do:
Miłośnicy planety Ziemia Publiczna Szkoła Podstawowa nr …
Ustalenie, czy możemy uznać, że jesteśmy przyjaciółmi Ziemi, jeżeli tak, to wolno nam
otworzyć list.
Odczytanie pierwszej części listu:
„Witajcie Miłośnicy planety Ziemia.
Ciszę się, że jest Was tak wielu. Mam do Was kilka próśb, ale by je poznać, musicie je
rozszyfrować. Oto pierwsza prośba. Ułóżcie ilustrację z puzzli i odczytajcie hasło.
Uczniowie z puzzli układają drzewo, na którym widnieje hasło: „Ratujcie Ziemię – już czas!”
Odczytanie drugiej części listu:
Znacie już moją pierwszą prośbę. Wykonując drugie zadanie dowiecie się, jak możecie
ratować Ziemię.
W każdym punkcie quizu zaznaczcie właściwą odpowiedź. Z przyporządkowanych wyrazów
lub sylab do właściwych odpowiedzi ułóżcie zdanie i zapiszcie je.
Dzielimy klasę na kilkuosobowe zespoły. Każdy zespół odczytuje jedną prośbę Ziemi do
dzieci i zapisane na przygotowanych kartkach umieszcza na tablicy pod napisem: „Miłośnicy
planety Ziemia”. (Karta pracy – quiz w załączniku)
Uczniowie odczytują prośby Ziemi:
Nie depcz trawnika, tam konik polny piosenkę cyka!
Segregując śmiecie, ratujecie mnie przed górami śmieci!
Nie zanieczyszczaj rzeki śmieciami, bo będziesz miał na pieńku z bobrami!
Sadź drzewa i niech twój piesek ich nie podlewa!
Odczytanie ostatniej części listu:
Żegnając się z Wami bardzo Was proszę, spełniajcie moje prośby.
Pamiętajcie Miłośnicy Planety Ziemia, że jestem domem zwierząt, roślin i Was, ludzi.
Musicie o mnie dbać w trosce o Was samych i pozostałych jej mieszkańców. Ziemia
c) Faza podsumowująca
Uczniowie składają przyrzeczenie słowami wiersza „Obietnica” Kazimiery Kotyni.
Ziemio, powietrze, wodo – bądźcie czyste i służcie nam!
Człowiek otrząśnie się i pomoże wam!
Planeto nasza nie giń! Żyć na Tobie chcemy,
więc składamy obietnicę, że Ci pomożemy!
5. Bibliografia
Kazimiera Kotyni „Obietnica”
H. A. Cenarska „Ziemia wyspa zielona”
6. Załączniki
a)Karta pracy ucznia - quiz
Na spacerze w lesie możemy :
śpiewać .............................................ma
słuchać śpiewu ptaków .....................nie depcz
słuchać bajek Baby Jagi .................po
Miłośnik planety Ziemia:
nie zrywa roślin chronionych .............traw
nie chodzi do lasu ...............................kol
nie szanuje przyrody ...........................cyk
Chronione drzewo iglaste, to:
modrzew .............................................nika
świerk ..................................................mik
sosna ....................................................bam
Jeż to zwierzę:
domowe ................................................kos
chronione...............................................tam
akwariowe .............................................bos
Roślina chroniona to ta, której:
nie wolno wąchać ..................................la
nie wolno się przyglądać .......................fik
nie wolno zrywać...................................ko
Makulaturę zbieramy, żeby:
mieć dużo papieru ................................lak
chronić drzewa przed ścięciem...............nik
kontenery były puste ..............................tym
W lesie nie wolno:
wąchać kwiatów .....................................sza
słuchać śpiewu ptaków ..........................kus
palić ognisk.............................................pol
Aluminiowe puszki:
wrzucamy do śmietnika ..........................buk
wrzucamy do najbliższego ogródka ........sum
zbieramy, by oddać je do skupu..............ny
Żyć z przyrodą w zgodzie to:
omijać ją z daleka ....................................lin
nie szkodzić jej.........................................pio
odwiedzać ją codziennie...........................tik
Spotkanego jeża w lesie:
zabieramy do domu ...............................wan
zanosimy do jego norki ..........................bam
odchodzimy, by go nie przestraszyć.........sen
Wiosnę zwiastuje:
skowronek ..............................................mik
wróbel .....................................................fik
sikorka.....................................................kę
Oszczędzam wodę, gdy:
omijam łazienkę z daleka.........................gil !
myję tylko jedną rękę...............................cyka!
biorę szybki prysznic ...............................ból !
Download