Załącznik nr 1 do SIWZ/będący jednocześnie załącznik nr 1 do

advertisement
Załącznik nr 1 do SIWZ/będący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy
Formularz Oferty
Wykonawca:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Nazwa i adres Wykonawcy/ Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
Osoba/y wskazana/e do kontaktów z Zamawiającym:
………………………………………………………………………………………………….
Województwo: ..........................................
Telefony: ………………………………………
Fax: …………………………………… E- mail …………..…………………………………
Należy wpisać numer faksu lub adres e-mail pod, które Zamawiający może kierować
korespondencję.
Rodzaj przedsiębiorstwa reprezentowanego przez Wykonawcę:
małe lub średnie / duże.*
OFERTA
(wzór)
dla Agencji Nieruchomości Rolnych – Biuro Prezesa
ul. Inflancka 4, 00 – 189 Warszawa
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Świadczenie usług telefonii
komórkowej i mobilnego dostępu do sieci internet dla potrzeb Biura Prezesa ANR” :
1. Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia i w projekcie umowy za łączną cenę, opiewającą na
kwotę: brutto: .....................................zł., słownie: ..........................................................
.............................................................................................................................................
2. Oświadczamy, że cena powyższa obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu umowy.
- należy podać sumę pozycji 3 z tabeli nr 1 i tabeli nr 2
………..............................................................
……………….……………………………….
(pieczęć Wykonawcy)
(podpisy uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy)
Zamówienie podstawowe dla 45 kart SIM (tab. Nr1)
Lp.
Cena jednostkowa brutto
(miesięczne wynagrodzenie
brutto ryczałtowe za
świadczenie usług dla 1
karty SIM)
Ilość kart SIM [szt]
Wartość brutto (miesięczne wynagrodzenie
brutto ryczałtowe za świadczenie usług
dla kart SIM)
[kol. 1 x kol. 2]
POŁĄCZENIA GŁOSOWE
1.
1
2
………………………zł
37
3
……………..……………………. zł
INTERNET MOBILNY
2
1
2.
………………………zł
3
8
……………..……………………. zł
Okres świadczenia usług
3.
24 miesiące
Cena brutto za świadczone usługi w całym okresie
obowiązywania umowy dla 45 kart SIM [suma
wartość brutto z poz. 1 i 2 kol. 3 x 24 miesiące]
…………………………..………..zł
Zamówienie dodatkowe dla 20 kart SIM (tab. Nr 2).
Lp.
1.
Cena jednostkowa brutto
(miesięczne wynagrodzenie
brutto ryczałtowe za
świadczenie usług dla 1
karty SIM)
Ilość kart SIM [szt]
Wartość brutto (miesięczne wynagrodzenie
brutto ryczałtowe za świadczenie usług
dla kart SIM)
[kol. 1 x kol. 2]
POŁĄCZENIA GŁOSOWE
1
2
………………………zł
15
3
……………..……………………. zł
INTERNET MOBILNY
1
2.
2
………………………zł
3
5
……………..……………………. zł
Okres
3
Cena brutto przy założeniu świadczenia usługi w całym
okresie obowiązywania umowy dla 20 kart SIM –
dla porównania ofert [suma wartość brutto z poz. 1
i 2 kol. 3 x 24 miesiące]
24 miesiące
…………………………..………..zł
UWAGA:
- należy wypełnić we wszystkich wykropkowanych miejscach
dnia
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne
do przygotowania oferty, jak również w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy
się zrealizować zamówienie zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy, akceptujemy go bez zastrzeżeń
i w wypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach
w nim określonych, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
5. Oferujemy warunki płatności - zgodnie z załączonym do specyfikacji istotnych warunków
zamówienia projektem umowy.
6. Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie 24 miesięcy od daty podpisania Umowy.
7. W ramach świadczenia usługi zapewniamy następujące funkcjonalności:
Wymagania ogólne (niezbędne)
Oferowane przez
Wykonawcę 
1
Nielimitowaną łączność głosową w standardzie GSM
850/900/1800/1900,
2
Nielimitowane połączenia do krajowych sieci komórkowych i
stacjonarnych,
3
Nielimitowaną łączność tekstową (SMS) oraz multimedialną
(MMS),
4
Transmisję danych dla telefonów komórkowych min. 5 GB
5
Transmisję danych dla komputerów przenośnych i innych urządzeń
multimedialnych min. 8 GB
6
Niewymienione usługi takie jak np. roaming będą rozliczane wg.
cennika najtańszej taryfy Biznesowej Operatora usługi.
7
Blokowanie usług typu premium, jak i płatnych usług poprzez BOK,
8
Zarządzanie wszystkimi aktywnymi kartami SIM zdalnie, w tym
zarządzanie kodami PUK, PIN oraz ograniczanie parametrów
wybranych usług;
9
Dostęp do elektronicznego systemu/panelu administracyjnego,
umożliwiającego bezpieczną i samodzielną obsługę konfiguracji
konta Zamawiającego, poprzez aplikację internetową działającą w
trybie on-line.
10
Udostępnienie możliwości bezpłatnego kontaktu z BOK
użytkowników aktywnych kart sim w celu sprawdzenia np. stanu
wykorzystania limitu danych, salda numeru bez możliwości
włączania usług płatnych i typu premium i innych zmian na koncie
abonenckim
11
Dostawa dodatkowych 20 szt. kart SIM wraz przydzielonymi
numerami telefonów w sieci operatora, z możliwością wielokrotnego
aktywowania/deaktywowania w zależności od potrzeb
Zamawiającego;
……..GB
………GB
………………………………….
dnia
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
12
Wykonawca zapewni zasięg sieci telefonii komórkowej obejmujący
minimum 92% terytorium RP, w szczególności na terenie
następujących budynków siedzib zamawiającego:
Warszawa, ul. Inflancka 4
UWAGA:
- należy wypełnić we wszystkich pustych miejscach
- brak spełniania jakiegokolwiek z wyżej wymienionych wymagań (niezbędnych) uznane zostanie za
zaoferowanie Zamawiającemu przedmiotu niezgodnego z SIWZ.
 należy wpisać: „tak”, „nie” albo proponowaną wartość GB lub nazwę taryfy
(dot. pkt.4-6). Brak wypełnienia pkt. 4,5 traktowane będzie jako zaoferowanie przez Wykonawcę
dostępu do Internetu z minimalnym miesięcznym limitem wynoszącym odpowiednio 5 i 8 GB.
8. Stosownie do art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t. jedn. Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.), oświadczamy, że wybór naszej oferty
będzie / nie będzie prowadził *
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego (konieczności odprowadzenia
przez Zamawiającego podatku VAT do Urzędu Skarbowego) zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. jedn. Dz. U. z 2016 r.
poz. 710, z późn. zm.).
Uwaga: w przypadku, gdy Wykonawca zaznaczy, że wybór oferty będzie prowadził do
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego j.w. – Wykonawca zobowiązany jest
załączyć do oferty informację wskazującą nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazać ich wartość
bez kwoty podatku.
9. Oświadczamy, że nie zamierzamy/zamierzamy* powierzyć wykonanie następujących
części zamówienia podwykonawcom:
a) Wykonanie: ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
(nazwa podwykonawcy)………………………………………………………………...
b) Wykonanie: ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
(nazwa podwykonawcy)………………………………………………………………...
10. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu
składania ofert.
11. Wykaz załączników do oferty:
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
................................, dnia ................................
……….............................................................. ……………….……………………………….
(pieczęć Wykonawcy)
Instrukcja wypełniania:
Wypełnić we wszystkich wykropkowanych miejscach.
* niepotrzebne skreśl
(podpisy uprawnionych przedstawicieli
Wykonawcy)
Download