Prawo cywilne

advertisement
Prawo cywilne to gałąź prawa
obejmująca przepisy (zespół norm
prawnych), które regulują majątkowe i
niemajątkowe stosunki prawne między
osobami fizycznymi i prawnymi
Prawo cywilne
• w znaczeniu
przedmiotowym
oznacza zespół
przepisów (norm)
regulujących
określone stosunki
społeczne
(cywilnoprawne) w
pewien właściwy im
sposób
• w znaczeniu
podmiotowym
oznacza uprawnienie
lub zespół uprawnień
przysługujących
jakiemuś podmiotowi,
wyznaczonych przez
normy prawne
Prawa majątkowe – z zasady są
zbywalne – ustawa stwarza
możliwość przenoszenia ich na
inne osoby:
• prawa rzeczowe (prawo własności), użytkowanie
wieczyste, prawa rzeczowe ograniczone)
• wierzytelności wynikające ze zobowiązań
• prawa majątkowe na dobrach niematerialnych
(autorskie prawa niemajątkowe)
• prawa rodzinne o charakterze majątkowym (np.
prawo do spadku)
Prawa niemajątkowe
• prawa osobiste przysługujące osobie
fizycznej lub prawnej dla ochrony jej dóbr
osobistych (np. wolność, zdrowie,
nazwisko)
• prawa rodzinne inne niż majątkowe
Stosunek cywilnoprawny – powinien
zawierać dwa niezbędne elementy: po
jednej stronie prawo podmiotowe, po
drugiej odpowiadający mu obowiązek
np. wynajmujący może żądać od
wynajmującego zapłaty czynszu
SYSTEMTYKA
PRAWA
CYWILNEGO
Poszczególne działy prawa
cywilnego
• Część ogólna – obejmuje instytucje i zasady wspólne dla
całego prawa cywilnego
• Prawo rzeczowe – ujmuje normy, które wyznaczają
bezwzględne prawa podmiotowe (skuteczne wobec
wszystkich), a odnoszące się do rzeczy
• Prawo zobowiązań – zawiera normy regulujące prawa
majątkowe o charakterze względnym, skuteczne wobec
indywidualnie oznaczonych podmiotów
• Prawo spadkowe – reguluje przejście majątku osoby
zmarłej na inne podmioty
• Prawo rodzinne – reguluje stosunki prawne między
małżonkami, rodzicami i dziećmi oraz innymi krewnymi
oraz powinowatymi a także instytucję opieki
OSOBY
FIZYCZNE
Osobą fizyczną
jest każdy
człowiek
Zdolność prawna - oznacza, że każdy
człowiek może uzyskać prawa i obowiązki
majątkowe i niemajątkowe od chwili
urodzenia. Zdolność prawną ma każdy
człowiek od chwili urodzenia aż do śmierci
Zdolność do czynności prawnych –
oznacza możność dokonywania czynności
prawnych (decyzji co do kształtowania
wiążących ich stosunków prawnych)
Z punktu widzenia zdolności do
czynności prawnych wyróżniamy
trzy kategorie osób:
 Osoby o pełnej zdolności do czynności
prawnych
 Osoby nie mające zdolności do czynności
prawnych
• Osoby o ograniczonej zdolności do
czynności prawnych
Pełna zdolność do czynności
prawnych – nabywa się ją z chwilą
uzyskania pełnoletności, osoby takie
mogą zawierać wszystkie umowy, w
pełni rozporządzać swoim
majątkiem są całkowicie
odpowiedzialne za swoje działania
Nie ma zdolności do czynności prawnych
– osoba, która nie ukończyła 13 lat oraz
osoba ubezwłasnowolniona całkowicie,
jeśli na skutek choroby psychicznej
niedorozwoju umysłowego albo innego
rodzaju zaburzeń psychicznych, w
szczególności pijaństwa i narkomanii, nie
jest w stanie kierować swoim
postępowaniem. Czynności za takie osoby
podejmują rodzice lub inni przedstawiciele
ustawowi
Ograniczoną zdolność do czynności
prawnych – mają małoletni, którzy ukończyli
13 lat oraz osoby ubezwłasnowolnione
częściowo. Osoba pełnoletnia może być
ubezwłasnowolniona częściowo z powodu
choroby psychicznej, niedorozwoju
umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń
psychicznych, w szczególności pijaństwa i
narkomanii, jeżeli stan tej osoby nie uzasadnia
ubezwłasnowolnienia całkowitego. Dla osób
ubezwłasnowolnionych częściowo ustanawia się
kuratelę
OSOBY
PRAWNE
Osobami prawnymi
są:
• Skarb Państwa
• Organizacje, którym przepisy prawa przyznają
osobowość prawną. Osobami prawnymi są
między innymi: * województwa, * powiaty,
gminy, * spółki kapitałowe, * partie polityczne, *
związki zawodowe, * przedsiębiorstwa
państwowe, * uczelnie wyższe, * spółdzielnie, *
fundacje
PRZEDMIOT
STOSUNKÓW
CYWILNOPRAWNYCH
Przedmiotem stosunków cywilnoprawnych są różne dobra,
pogrupowane w różnych przepisach prawa cywilnego w pewne klasy
przedmiotów. Wyróżnia się:
•
-
-
•
•
•
•
•
•
Rzeczy
–
to
przedmioty
będące
:
a)
materialną
częścią
przyrody,
b)
występujące w stanie naturalnym lub przetworzonym, c) przedstawiające wartość majątkową, d) na
tyle wyodrębnione, że w stosunkach gospodarczych mogą być traktowane samodzielnie
ruchomości to rzeczy, które mogą być przenoszone z miejsca na miejsce bez istotnego uszkodzenia
nieruchomości to części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty)
oraz budynki trwale związane z gruntem lub części takich budynków(lokale), jeśli z mocy prawa
mogą być odrębnym od gruntu przedmiotem własności
nieruchomości rolne (grunty rolne) są to nieruchomości, które są lub mogą być wykorzystywane do
prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej (także
ogrodniczej, sadowniczej i rybnej)
Przedmioty inne niż rzeczy czyli przedmioty materialne nie będące rzeczami, wśród nich ciecze,
gazy, kopaliny, zwierzęta w stanie wolnym
Różne postacie energii
Dobranie niematerialne (dobra intelektualne i dobra osobiste)
Pieniądze jako kategoria ekonomiczna nie są rzeczami; jest natomiast rzeczą ruchomą konkretny
pieniądz mający jedynie wartość numizmatyczną. Pieniądzem jest wszystko co w obrocie może
pełnić funkcję miernika wartości i pozwala na umarzanie zobowiązań
Papiery wartościowe to dokumenty, które stanowią potwierdzenie istnienia pewnych praw
majątkowych i podstawę do wykonywania tych praw. Są to między innymi akcje, obligacje, czeki,
weksle, listy zastawne, książeczki oszczędnościowe itp.
Zorganizowane kompleksy majątkowe jak przedsiębiorstwa (czyli zespół składników materialnych i
niematerialnych stanowiących pewien zorganizowany kompleks i przeznaczonych do realizacji
określonych zadań gospodarczych) i gospodarstwa rolne (to grunty rolne wraz z gruntami leśnymi
budynkami lub ich częściami urządzeniami i inwentarzem oraz prawami i obowiązkami związanymi
z prowadzeniem gospodarstwa rolnego
CZYNNOŚCI
PRAWNE
Czynności prawne to takie czynności
podmiotów prawa (działania lub
zaniechania), których dokonanie powoduje
konsekwencje prawne. Jedynym elementem
koniecznym dla dokonania czynności
prawnej jest oświadczenie woli
Zachowanie może być uznane
za oświadczenie woli, jeśli:
• Jest zrozumiałe i da się ustalić
jego sens
• Nie jest wymuszone
• Jest złożone na serio
Wady oświadczenia woli:
• Brak
świadomości
swobody
• Pozorność
• Błąd
• Groźba
lub
WŁASNOŚĆ I
INNE PRAWA
RZECZOWE
Przez własność należy rozumieć
uprawnienia do:
• Władania rzeczą (posiadanie)
• Korzystania z rzeczy
• Rozporządzania rzeczą
PRAWO
WŁASNOŚCI JEST
BEZWZGLĘDNYM
PRAWEM
PODMIOTOWYM
Sposoby nabycia
własności:
• Pierwotny • Pochodny
WSPÓŁWŁASNOŚĆ powstaje wtedy, gdy
prawo własności do tej samej rzeczy należy do
kilku osób. Wyróżniamy dwa typy
współwłasności:
•Współwłasność w częściach ułamkowych
•Współwłasność łączną
OGRANICZONE PRAWA
RZECZOWE
•Użytkowanie
•Służebność
•Zastaw
•Spółdzielcze własnościowe prawo do
lokalu
•Hipoteka
•Prawo do domu jednorodzinnego w
spółdzielni mieszkaniowej
Zobowiązaniem – jest stosunek
cywilnoprawny zachodzący pomiędzy
dwoma lub więcej osobami, gdzie jedna z
nich – nazywana wierzycielem
(uprawnionym) może żądać od drugiej –
nazywanej dłużnikiem (zobowiązanym) –
spełnienia pewnego świadczenia, czyli
może żądać określonego zachowania się
lub zaniechania działania przez dłużnika
Uprawnienie wierzyciela nazywamy
wierzytelnością, a obowiązek dłużnika
określamy jako dług. Stosunek łączący
obie strony jest stosunkiem
zobowiązaniowym
Wierzytelność jest prawem mającym
charakter względny, przysługuje
bowiem nie wobec wszystkich, lecz
tylko wobec dłużnika
Umowa jest aktem stanowienia treści
stosunku prawnego przez strony. Jest to
dwustronne, zgodne oświadczenie woli,
mające na celu powstanie stosunku
zobowiązaniowego
Ze względu na funkcje gospodarcze umowy zobowiązaniowe dzielimy na:
•Przenoszące własność lub inne prawa
- umowa sprzedaży (sprzedawca, kupujący)
- umowa zamiany
- umowa dostawy
- umowa kontraktacji
- umowa darowizny
- umowa o przeniesienie praw autorskich
- umowa licencyjna
•Pozwalające na korzystanie z cudzych rzeczy
- umowa najmu (wynajmujący, najemca)
- umowa dzierżawy (wydzierżawiający, dzierżawca)
- umowa użyczenia
- umowa leasingu
- umowa czarteru statku morskiego
•Pozwalające na korzystanie z cudzej pracy lub usług
- umowa zlecenia (zleceniodawca, zleceniobiorca)
- umowa o dzieło (zamawiający, przyjmujący zamówienie)
- umowa agencyjna
- umowa przechowania
- umowa składu
PRAWO
SPADKOWE
Prawo spadkowe dotyczy przejścia
cywilnych praw majątkowych i
obowiązków zmarłego na inne osoby
Spadek jest to ogół majątkowych praw i
obowiązków zmarłego (spadkodawcy),
który z chwilą jego śmierci przechodzi na
inne osoby (spadkobierców)
Przejęcie praw do
spadku nazywamy
dziedziczeniem
Testament jest jednostronną
czynnością prawną, dokonywaną tylko
osobiście, na mocy której spadkodawca
rozporządza majątkiem na wypadek
śmierci
Przesłanki ważności
testamentu:
• Sporządzenie go przez osobę mającą
pełną zdolność do czynności prawnych
• Brak wad w oświadczeniu woli (czyli nie
działanie pod wpływem błędu lub groźby)
• Sporządzenie
testamentu
w
przewidzianej prawem formie
• Zgodność testamentu z prawem i
zasadami współżycia społecznego
Dopuszczalne są trzy formy
testamentu:
Testament własnoręczny
(holograficzny)
Testament notarialny
Testament alograficzny
PRAWO
RODZINNE
Podstawowe zasady prawa
rodzinnego i opiekuńczego:






Zasada dobra dziecka – art. 72 Konstytucji
RP
Zasada ochrony rodziny – art. 18
Konstytucji RP
Zasada monogamii
Zasada trwałości zawiązku małżeńskiego
Zasada równego traktowania małżeństw
zawartych w formie świeckiej i
wyznaniowej
Zasada równości małżonków
W rozumieniu KRO rodzina
składa się z:
• małżonków
• ich wspólnych małoletnich dzieci
• dzieci pełnoletnie, które jeszcze się nie
usamodzielniły
• dzieci przysposobionych przez małżonków
Do tak rozumianej rodziny nie należą:
- dzieci jednego małżonka (nawet
wychowywanych przez nich we
wspólnie założonej rodzinie)
- dzieci wzięte na wychowanie, a nie
przysposobione (wychowańcy)
W linii prostej spokrewnione są ze
sobą osoby pochodzące jedna od
drugiej bądź wspólnego przodka np.
ojciec z córką, babka z wnukiem
W linii bocznej spokrewnione są
osoby, które pochodzą od wspólnego
przodka, ale nie od siebie np.
rodzeństwo, bratanek, brat cioteczny
W ramach pokrewieństwa w linii
prostej rozróżnia się wstępnych
(ojciec, dziadek) i zstępnych (córka,
syn, wnuki, prawnuki)
Powinowactwo powstaje poprzez
zawarcie małżeństwa między
małżonkami a krewnymi drugiego
małżonka (jest wyłącznie węzłem
prawnym) i trwa pomimo zawarcia
małżeństwa. Powinowaci w linii prostej
nie mogą zawrzeć małżeństwa ze sobą
Małżeństwo jest prawnym związkiem
mężczyzny i kobiety, mającym cechy
trwałości (ale nie jest związkiem
nierozerwalnym), powstałym z woli
obu równoprawnych stron w celu
wspólnego pożycia, realizacji dobra
małżonków, dobra założonej rodziny i
jej celów społecznych
Przesłanki unieważnienia
małżeństwa:
• jeżeli oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński zostało złożone
przez osobę, która z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie
wyłączającym świadome wyrażanie woli
• jeżeli oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński zostało złożone
pod wpływem błędu co do tożsamości drugiej strony (tzw. Tożsamości
cywilnej, tj. co do stanu cywilnego współmałżonka lub jego
właściwości osobowych, tj. alkoholizm, narkomania, homoseksualizm,
niemoc płciowa, transseksualizm)
• jeżeli oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński zostało złożone
pod wpływem bezprawnej groźby drugiej strony lub osoby trzeciej,
jeżeli z okoliczności wynika, że składający oświadczenie mógł się
obawiać, że jemu samemu lub innej osobie grozi poważne
niebezpieczeństwo osobiste
Przesłanki orzeczenia
rozwodu:
zupełny (gdy wszelkie więzy łączące
małżonków zostają zerwane) i trwały
(rozkład przedłuża się) rozkład pożycia
między małżonkami
Download