ZBIOROWOŚĆ I GRUPY SPOŁECZNE

advertisement
ZBIOROWOŚĆ I GRUPY
SPOŁECZNE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Zbiorowość społeczna
Więzi społeczne
Pojęcie i cechy grup społecznych
Rodzaje grup społecznych i ich charakterystyka
Funkcjonowanie jednostki w grupie
Sposoby kierowania grupą
ZBIOROWOŚĆ SPOŁECZNA
• Zbiorowość społeczna – to ogół ludzi
posiadających jakąś cechę wspólną, wyróżnioną
przez obserwatora zewnętrznego bez względu
na to, czy ci ludzie zdają sobie sprawę z
posiadania takiej cechy, czy też nie. (blondyni,
wysocy, biali itp.)
• To również takie formy, które obejmują wszystkie
skupienia ludzi, w których wytworzyła się i
utrzymuje choćby bardzo krótko więź społeczna.
WIĘŹ SPOŁECZNA
• Więzi społeczne – to relacje i zależności
wiążące jednostkę ze zbiorowościami
i grupami społecznymi lub innymi
jednostkami
ETAPY TWORZENIA SIĘ WIĘZI
SPOŁECZNYCH
I Etap
* styczność przestrzenna
Postrzeganie się nawzajem, rejestrowanie cech oraz
właściwości innych członków zbiorowości.
*styczność psychiczna
Dokonywanie wyborów i wstępnych ocen na
podstawie zebranych informacji
• styczność społeczna
Obustronne (wielostronne) zainteresowanie się i
wymiana pewnych wartości, np. przywitanie się
ETAPY TWORZENIA SIĘ WIĘZI
SPOŁECZNYCH
II Etap
• Wzajemne oddziaływania
Podejmowanie działań zmierzających do
wywołania odpowiedniej reakcji u
partnera(ów), np. odpowiednie
zachowanie się, zmiana
powierzchowności
ETAPY TWORZENIA SIĘ WIĘZI
SPOŁECZNYCH
III Etap
• Działania społeczne
Pobudzanie przez jednostkę czy grupę w
miarę stałych działań (zachowań)
społecznych, celem zaspokojenia potrzeb
zbiorowych
ETAPY TWORZENIA SIĘ WIĘZI
SPOŁECZNYCH
IV Etap
• Stosunki społeczne
Wykształcenie się trwałych układów,
określonych normami i obowiązkami
ETAPY TWORZENIA SIĘ WIĘZI
SPOŁECZNYCH
V Etap
• Wzajemne zależności
Wykształcenie się określonej hierarchii i
wzajemnych zależności np. zależności
służbowej między pracownikiem a
pracodawcą
Typy więzi społecznych
• Więzi naturalne
• Więzi zrzeszeniowe
• Więzi stanowione
Więzi naturalne
Ich źródłem jest wspólne pochodzenie lub
pokrewieństwo członków grupy. Ten typ
więzi nigdy nie wygasa., występuje np. w
rodzinie
Więzi zrzeszeniowe
• Powstają w wyniku dobrowolnego
zrzeszania się ludzi w różnych
organizacjach, np. stowarzyszeniach,
związkach zawodowych
Więzi stanowione
Są narzucane z zewnątrz lub ustanawiane
siłą. Słabną lub zanikają, gdy przestają
istnieć warunki, w jakich się wytworzyły,
np. więzienie
Rodzaje zbiorowości
• Para
• Krąg społeczny
• Tłum
Para
• Najmniejsza zbiorowość społeczna
* jej członków mogą łączyć różnego typu
więzi,np. przyjaźni
Krąg społeczny
• zbiorowość powstała w wyniku styczności
społecznych bądź wspólnych zainteresowań
* kręgi nie są wyodrębnione a ich skład jest
dość płynny np. krąg koleżeński
Tłum
Duża zbiorowość ludzi, którzy z jakiegoś
powodu znajdują się na niewielkiej
przestrzeni
Charakteryzuje się:
* spontanicznymi, bezrefleksyjnymi
reakcjami
* poczuciem siły
* skłonnościami do agresywnych zachowań
Grupa społeczna
Grupa społeczna to
zbiorowość składająca się z
trzech lub więcej osób,
pomiędzy którymi zachodzą
różnego rodzaju więzi i
zależności o względnie
trwałym charakterze
CECHY GRUP SPOŁECZNYCH
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Względna długotrwałość związku
Względnie spójny i podobny system wartości
Wspólny cel działania
Podobne poglądy - przekonania
Struktura (budowa) i hierarchia (zależność
i podporządkowanie)
Funkcjonowanie systemów normatywnych(norm prawnych, moralnych,
obyczajowych, religijnych)
Pełnienie określonych ról społecznych
Posiadanie określonych pozycji - statusów społecznych
Wzajemne oddziaływanie na siebie - interakcje społeczne
Różnorodne formy aktywności
Zachodzenie procesu socjalizacji i resocjalizacji
Istnienie określonych więzi międzyludzkich Istnienie wewnętrznego systemu
kontroli i sankcji
Poczucie świadomej identyfikacji z grupą (solidaryzm)
Poczucie odrębności wobec innych grup
RODZAJE GRUP SPOŁECZNYCH
kryterium wielkości grupy
•
•
grupy małe - kilku- lub kilkunastoosobowe,
umożliwiające bezpośrednie stosunki między
członkami (np. rodzina, grupy rówieśnicze);
grupy duże - charakteryzują je minimalne
kontakty bezpośrednie lub ich brak, gdyż duża
liczebność uniemożliwia nawiązywanie
bezpośrednich stosunków między ich
członkami (np. grupa zawodowa, narody).
RODZAJE GRUP SPOŁECZNYCH
kryterium rodzaju zorganizowania
•
•
grupy formalne - posiadają ściśle określone
struktury, cele, normy, często wyznaczane z
zewnątrz. Działalność określają prawo i
przepisy (np. partie polityczne, Związek
Harcerstwa Polskiego);
grupy nieformalne - powstają spontanicznie,
w ich ramach występują instytucje nieformalne,
a zasady działania wynikają ze wzajemnych
interakcji (np. grupy koleżeńskie, subkultury
młodzieżowe).
RODZAJE GRUP SPOŁECZNYCH
kryterium stopnia ograniczoności liczby
członków
• grupy zamknięte (ekskluzywne) - stosując liczne i
rygorystyczne kryteria przyjęć nowych członków, na
przykład urodzenie, status majątkowy, rodzaj
wykonywanego zawodu (np. kluby biznesmenów,
związki rodzin arystokratycznych);
• grupy otwarte (inkluzywne) - są dostępne dla
wszystkich chętnych (np. osiedlowe koła szachowe);
• grupy ograniczone - stosują różne kryteria
przyjmowania członków, np. wykonywany zawód, wiek,
jednak nie tak rygorystyczne jak grupy ekskluzywne (np.
klub emerytów, kluby lekarzy).
RODZAJE GRUP SPOŁECZNYCH
kryterium rodzaju więzi
•
•
grupy pierwotne - w ich ramach istnieją więzi
emocjonalne oparte na kontaktach osobistych.
Grupy takie cechuje niewielka liczebność, przy
czym przynależność do takiej grupy nie
zawsze jest dobrowolna (np. rodzina, grupa
rówieśnicza);
grupy wtórne - przynależność do nich wynika
z dobrowolnego wyboru, cechuje je duża
liczebność, a tworzone są dla osiągnięcia
określonego celu (np. partie polityczne).
Download