Scenariusz uroczystości I Komunii Świętej

advertisement
1
Scenariusz uroczystości I Komunii Świętej
15 V 2016r.
1. Powitanie przed Kościołem (kapłan z asystą udają się na plac przed kościół)
K: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
W: Na wieki wieków. Amen
K: Najmilsi! Wśród nas, zgromadzonych w imię Jezusa Chrystusa, aby złożyć Bogu
Najświętszą Ofiarę, stoją dziś dzieci, które przyjmą po raz pierwszy Komunię świętą –
Ciało Chrystusa pod postacią chleba. Jest to wielka chwila dla nas wszystkich, dla całej
wspólnoty parafialnej. Jest to wielka chwila dla was – kochane dzieci. Od tej chwili
będziecie często przyjmować pokarm, który daje życie wieczne. Pamiętajcie, by zawsze
czynić to z czystym sercem.
Wczoraj w sakramencie pokuty Chrystus pojednał was z Bogiem Ojcem. Dzisiaj
zaprasza was na Ucztę Eucharystyczną, abyście spożywali Chleb Życia Wiecznego.
Zanim to się stanie poproście Waszych Rodziców o błogosławieństwo.
- Błogosławieństwo rodziców
D1: Kochani Rodzice!
W dniu naszej pierwszej Komunii Świętej.
Gdy mamy przyjąć do serca Boga.
Co złego było już nie pamiętaj Ojcze kochany i Matko droga.
D2: Wznieście swe dłonie błogosławiące.
Naznaczcie krzyżem wasze pociechy.
By serca nasze były gorące.
By uciekały precz od nas grzechy.
D3: Abyśmy z Bogiem dziś zjednoczeni.
Nigdy od niego nie odstąpili.
Błogosławieństwem waszym wzmocnieni.
W łasce na co dzień bez grzechu żyli.
Wszystkie Dzieci: Mamusiu i Tatusiu!
Wasze ręce nas bawiły i do serca nas tuliły
Prosimy, by w ten dzień święty nas pobłogosławiły!
2
Błogosławieństwo rodziców: (wszyscy rodzice - najpierw mamy, a potem ojcowie
wyciągają dłonie w kierunku swoich dzieci)
MATKA– Błogosławieństwo Twej Matki
niech idzie z Tobą przez życie.
Maryja niech Cię otoczy swą opieką
A miłosierny Bóg całemu życiu błogosławi.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
OJCIEC – Błogosławieństwo Twego Ojca
niech Ci towarzyszy,
do ołtarza Pańskiego
i na całej drodze Twego życia.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
- pokropienie wodą święconą:
K: Kochane dzieci, gdy byłyście małe, rodzice przynieśli was do kościoła i w nim
przyjęłyście chrzest święty. Wówczas dobry Bóg uczynił was swoimi dziećmi i wezwał,
byście żyły w jedności z Jezusem. Niech ta święcona woda, którą was pokropię,
przypomni wam wasz chrzest, a Jezus niech na nowo wezwie was do zjednoczenia z
sobą, które dokona się dziś, gdy po raz pierwszy przyjmiecie Komunię świętą.
Módlmy się!
Panie Jezu Chryste, któryś dzieci do Ciebie przychodzące obejmował, błogosławił i
kładł na nie swe ręce, wejrzyj, prosimy, na niewinność i czystość serca tych dzieci oraz
na pobożność ich rodziców, chrzestnych i rodzeństwa oraz obdarz ich dziś obficie
swoimi darami. Niech rozwijają się nadal wspomagane Twoim błogosławieństwem.
Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.
D: Amen! (następuje pokropienie wodą święconą i procesyjne wejście do kościoła)
2. Procesja do Kościoła ze śpiewem pieśni Chcę przestąpić Jego próg
3. Obrzędy wstępne Mszy świętej
3
K: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
W: Amen.
K: Miłość Boga Ojca….
W: I z duchem twoim
- prośba rodziców o Komunię świętą (ojciec i matka)
Czcigodny Księże Proboszczu, drodzy Księża!
(Ojciec)
Jako rodzice jesteśmy dziś bardzo wzruszeni, bo nasze dzieci z głębi
maleńkich serc gorąco pragną przyjąć Jezusa obecnego w Eucharystii. Przygotowywały się
bardzo pilnie na tę chwilę, a my im w tym pomagaliśmy. Chcemy być wierni Chrystusowi,
Jego Ewangelii i pragniemy prowadzić życie sakramentalne.
Prosimy Was Kapłani abyście dziś w uroczystym dniu I Komunii Świętej podali
naszym dzieciom po raz pierwszy Jezusa i włączyli je przez Eucharystię do pełnego
uczestnictwa we Mszy świętej. Moc, którą otrzymają w Eucharystii będzie wystarczającą
pomocą, aby zachowały zjednoczenie z Bogiem i dawały świadectwo wiary.
(Matka My rodzice dołożymy wszelkich starań, by częsta Komunia święta tych dzieci
prowadziła je do coraz pełniejszej jedności z Chrystusem. Będziemy stać na straży wierności
Jego przykazaniom w naszych rodzinach, będziemy dążyć, byśmy należycie rozumieli
znaczenie czynów i słów Chrystusa oraz znaków przez Niego dokonywanych
współczesnym świecie.
Tak nam dopomóż Bóg!
- akt pokuty „Spowiedź powszechna”
- hymn „Chwała na wysokości Bogu”
- kolekta
we
4
4. Liturgia słowa
- I czytanie
- Psalm
(Śpiewają przedstawiciele dzieci, a pozostałe powtarzają refren. Dzieci śpiewające psalm nie wracają
po zaśpiewaniu psalmu do swojej ławki tylko odwracają się twarzą do KAPŁANA
i
wysłuchują Ewangelii).
- II czytanie
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
- Ewangelia
- Homilia
- Wyznanie wiary
- Modlitwa powszechna
(Z ławek wychodzą dzieci, które będą czytały modlitwę wiernych – ustawiają się przed ołtarzem oraz
dzieci, które będą niosły dary – idą na koniec ławek do stołu z darami. Po zakończonej modlitwie
wiernych wyrusza procesja z darami).
Zgromadzeni w imię Jezusa Chrystusa, który posila nas własnym Ciałem,
przedstawiajmy Bogu nasze prośby i błagania.
1.Jezus powiedział: Szymonie- Ty jesteś Piotr czyli skała i na tej skale zbuduje mój
Kościół.
1a
Módlmy się za Ojca świętego Franciszka, aby Dobry Bóg błogosławił Jego
pasterzowaniu, strzegł jego życia, obdarzał go zdrowiem i potrzebnymi łaskami dla
dobra Kościoła i całego świata.
Ciebie prosimy….
5
2. Jezus powiedział: Ja jestem Dobrym Pasterzem, moje życie oddaję za owce.
2a
Módlmy się za Kapłanów pracujących w naszej parafii, aby nie ustawali w swojej
drodze do świętości a umocnieni przez Ducha Świętego służyli nam w miłości
i pokoju.
Ciebie prosimy…
3. Jezus powiedział: Miłujcie się wzajemnie, jak Ja was umiłowałem.
3a
Módlmy się za naszych rodziców, rodzeństwo, chrzestnych, dziadków i naszych
drogich gości, aby stawali się z dnia na dzień, coraz lepszymi chrześcijanami, od
których czerpać będziemy przykład do dalszego życia w bliskości z Panem Jezusem.
Ciebie prosimy…
4. Jezus powiedział: Ja Jestem Drogą, Prawdą i Życiem.
4a
Módlmy się za naszych nauczycieli, wychowawców i katechetów, którzy uczą nas
życia i prawdy, aby ich miłość, poświęcenie i wszelki trud włożony
w kształtowanie naszych dziecięcych serc Bóg hojnie wynagrodził swą łaską.
Ciebie prosimy…
5. Jezus powiedział: Jeżeli chcesz wejść do nieba, musisz stać się dzieckiem.
6
5a
Módlmy się za wszystkie dzieci pierwszokomunijne, które dzisiaj po raz pierwszy
przyjmą Chrystusa pod postacią chleba, aby nigdy nie zeszły z drogi zbawienia, a ich
przyjaźń z Jezusem w Eucharystii stale wzrastała i przyczyniła się do ożywienia wiary
w rodzinach.
Ciebie prosimy...
6. Jezus powiedział: Ja Jestem Chlebem życia. Kto spożywa moje Ciało i pije moją
Krew, ma życie wieczne.
6a
Módlmy się za nas wszystkich tu zgromadzonych, abyśmy zapatrzeni w niebo,
z miłością przyjmowali Chrystusa do swoich serc w częstej Komunii świętej.
Ciebie prosimy…
Boże, dawco życia i zwycięzco śmierci, wysłuchaj modlitwy swojego Kościoła i
spraw, aby wszyscy mogli się radować z Twoich darów. Przez Chrystusa, Pana
naszego. Amen.
5. Liturgia Eucharystyczna
7
- procesja z darami
Komentarze :
Pierwsi chrześcijanie, którzy schodzili się po domach na łamanie chleba, czyli Eucharystię,
mieli zwyczaj przynosić dary ofiarne. Za chwilę do ołtarza zbliży się procesja z darami,
które składamy Ci Panie Jezu, jako symbole tego wszystkiego, co kryje się w naszych
sercach. Niech będą wyrazem naszej miłości, wiary i wdzięczności za dar Eucharystii. W
imieniu naszych rodziców składamy również dar dla naszego Kościoła, jako wyraz troski o
piękno naszej świątyni.
Panie Jezu, przyjmij te dary wraz z naszą miłością.
1.
Boże, Twój Syn jest Światłością świata. Przynosimy tę płonącą świecę, która Go
oznacza. Pomóż nam, Panie Jezu być Twoim światłem na każdy dzień naszego życia.
2.
Przynosimy symboliczne serce. To wyraz tego, że chcemy być bliżej Ciebie, coraz
bardziej Cię poznawać i kochać tak, jak Ty nas ukochałeś.
3.
Boże, Ty stworzyłeś trawy i lilie polne. Przyjmij kwiaty ułożone w kształcie Hostii,
które są znakiem naszej radości i wdzięczności, że za chwilę w naszych sercach
zamieszka sam Pan Jezus.
4.
Przynosimy owoce to znak Twojej dobroci. Zechciej je przyjąć i pomnożyć owoce
Twojej dobroci w naszych sercach.
5.
Dar ołtarza – przynosimy cegiełkę, która jest symbolem naszej troski o budowę
parafialnego kościoła. Chcemy aby ta świątynia stała się miejscem Twojej i naszej
obecności
6.
Boże, Twój Syn rozmnożył chleb, by nakarmić nim głodnych ludzi. Przynosimy ten
symboliczny kosz pełen chleba. Po skończonej Mszy świętej zabierzemy go do
naszych domów, aby podzielić się nim z naszymi gośćmi. Spraw, by nasze serca
były zawsze szczere wobec bliźnich.
7.
Boże, z Twojej hojności ziemia rodzi winne grona. Przyjmij to wino i mocą Ducha
Świętego przemień w Krew Swego umiłowanego Syna Jezusa. Jak woda łączy się z
winem, tak nas połącz na wieki z Jezusem Chrystusem.
8
8.
Niesiemy także Hostię, która za chwilę stanie się Ciałem Pana Jezusa i my dzisiaj
się Nią posilimy. Panie Jezu daj nam silną wiarę, abyśmy Cię zawsze chętnie do
serca przyjmowali i stawali się lepsi.
Razem z tymi darami przyjmij również nasz uśmiech, naszą miłość i nasze cierpienia. Ukryj
je Panie u siebie. Wierzymy, że dzięki Twojej łasce staną się „zasługą” dla naszego
zbawienia.
Dary (dzieci):








Świeca
Serce x2
Kwiaty
Owoce (x2)
Cegiełka (ze styropianu) x 2
Chlebki (x3)
Ampułki x2
Hostia x2
( Dzieci siadają i śpiewają pieśń : Ofiaruję Tobie Panie mój )
- Modlitwa eucharystyczna
- Modlitwa Pańska (podczas „Ojcze nasz” podnosimy ręce)
- Komunia święta (podczas „Baranku Boży” dzieci ustawiają się do Komunii
Świętej – dwa rzędy)
( Śpiew pieśni:
Panie dobry jak chleb
Chleba z Nieba;
Idzie mój Pan
- Uwielbienie po komunii świętej (dwójka dzieci z różą w ręku klękają
w prezbiterium )
9
D1: O dobry Jezu! Cieszymy się bardzo, że przyszedłeś do nas. Długo czekaliśmy na
Ciebie, tęskniliśmy za Tobą, dlatego dziś witamy Cię z radością.
D2: O dobry Jezu! Dziękujemy Ci za Twoją obecność. Nie opuszczaj nas nigdy. Bądź
zawsze z nami, bądź naszym Przyjacielem i Przewodnikiem na drodze do Ojca. Pomagaj
nam czynić dobrze, kochać wszystkich i walczyć ze złem.
( Śpiew pieśni Uroczysty dzień Komunii )
- Modlitwa po Komunii
- Ogłoszenia (w czasie ogłoszeń dzieci ustawiają się do podziękowań)
6. Podziękowania:
- dzieci:
 Panu Jezusowi
PODZIĘKOWANIA dla JEZUSA
(chłopiec)
Kochany Jezu
Chciałem, byś ze mną był Jezu...
tak bardzo tego chciałem,
ale zrozumieć nie mogłem,
jak w moim sercu tak małym
mieszkać możesz... Ty, wielki Boże,
wszechmocny i wspaniały,
i miłosierny, i pełen chwały.
Jakże Cię moje serduszko małe
pomieścić może...
(dziewczynka)
A Ty przyszedłeś w postaci Chleba,
w maleńkiej Hostii białej.
A ja Cię za to kocham, mój Jezu,
kocham Cię sercem całym.
Pozwól więc, Jezu, gdy jesteś ze mną,
prośbę Ci swoją przekażę...
- ustrzeż mą duszę od grzechu,
a zawsze będziemy razem.
10
PODZIĘKOWANIE Księdzu Proboszczowi
(dziewczynka)
Dziś, gdy Jezus po raz pierwszy
Przyszedł do mnie w białym Chlebie,
To do modlitw mych najszczerszych
Też włączyłam Księże Proboszczu Ciebie!
(chłopczyk)
I prosiłam z całej duszy,
By Cię Jezus miał w swej pieczy,
Przeciwności Twe pokruszył,
Przyszłość szczęsną zabezpieczył.
(dziewczynka)
Za Twą pracę, za naukę,
Za wysiłki i zmagania,
dziś Ci składam za nas wszystkich
Gorące podziękowania.
Wszystkim kapłanom
Także wszystkim kapłanom z całego serca dziękujemy
Ks. Andrzejowi Ks. Robertowi
za chrzest św.,
za przebaczenie grzechów w spowiedzi św.
Za Słowo Boże i Msze święte dla nas sprawowane.
Dziękujemy Wam za to, że jesteście naszymi Kapłanami.
Modlimy się dziś za Was, by Wam Bóg błogosławił
I aby przez Wasze dłonie wiele dobra sprawił
PODZIĘKOWANIE rodzicom i chrzestnym
Nie nasza to zasługa,
bo wiemy – Rodzice kochani,
że wiarę w Pana Boga
wyście nam przekazali.
Widzimy Chrzestni drodzy
że ten dzień też przeżywacie
w sercach swych radość macie
a w oczach łzy ukrywacie.
11
Więc za to Wasze serce,
za miłość, która macie
Niech hojnie, sam Pan Jezus
łaskami swymi odpłaci.
 Nauczycielom
PODZIĘKOWANIE dyrekcji szkoły, nauczycielom, paniom katechetkom
Naszym kochanym wychowawcom
Dyrekcji, nauczycielom, katechetom
Składamy z serca dziękczynienie
Niech Pan Jezus kocha was nieskończenie
Wasze życie niech swą łaską ubogaci
Za każdy uśmiech, mądre słowo niech wam niebem odpłaci
I chcemy jeszcze powiedzieć,
Że w tę radosną niedzielę,
Życzymy Wam wszystkim
świętych Bożych łask wiele.
Za Wasze nauczanie i wychowanie,
pamięć o Was w naszych sercach
na zawsze zostanie.
Podziękowanie pozostałym osobom
Tyle osób pomagało nam w tym spotkaniu Jezu z Tobą,
troszcząc się, aby dziś było uroczyście i galowo.
Dziękujemy wszystkim którzy z nami byli
I może się dla nas nieco natrudzili
Pani Natalii za grę i śpiew duchowy
Wszystkim pomagającym za kościół gotowy
Ogarnij ich Jezu swoją miłością,
dusze napełnij wszelką czułością,
niechaj czują naszą wdzięczność,
niech nagrodą będzie wieczność
12
 wszystkim zebranym
D
Żeby dzisiaj było pięknie,
tak dostojnie i odświętnie,
wiele na to się złożyło,
wielu ludzi się trudziło.
D
Za tę chwilę, za ten dzień.
Za tę radość, co czujemy
Serdecznie Wam wszystkim dziękujemy.
- prośba o błogosławieństwo
D
Już za chwilę wrócimy do domu, do swoich,
Chcemy, by wszyscy poznali, że wróciliśmy święci,
Aby dostrzegli przez nas obecność i dobroć Boga.
Dlatego prosimy:
Wszystkie dzieci:
Pobłogosław nas, Księże Proboszczu,
Naszych Ojców, nasze Mamy.
Niech dla Boga serca czyste,
Całe życie zachowamy!
7. Błogosławieństwo
8. Śpiew na zakończenie – Jezus daje nam zbawienie
9. Rozdanie chlebków (po zakończeniu śpiewu dzieci ustawiają się w dwóch rzędach na
środku kościoła i podchodzą po chleb – tak jak do komunii świętej)
10.Śpiew : Jesteś Królem
13
11. Pożegnanie Pana Jezusa i uroczyste wyjście (odmawiamy „Niechaj będzie
pochwalony...” )
Download