Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia: dr hab. inż. Adam Piłat

advertisement
Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Akademii Górniczo-Hutniczej
OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU
ZDN/008/120/2017 z dnia 13.02.2017 r.
Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) w związku z art. 30a
ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615,
z późn. zm.).
I.
ZAMAWIAJĄCY
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: 675 000 19 23
Jednostka AGH udzielająca zamówienia:
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii
Biomedycznej
Katedra Automatyki i Inżynierii Biomedycznej
Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia: dr hab. inż. Adam Piłat
e-mail: [email protected]
II. UZASADNIENIE ZASTOSOWANIA ART. 4D UST. 1 PKT 1 - OŚWIADCZENIE
DYSPONENTA ŚRODKÓW
Przedmiotem zamówienia są dostawy/usługi służące wyłącznie do celów prac
badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych. Nie służą
prowadzeniu przez zamawiającego produkcji masowej służącej osiągnięciu
rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ OKREŚLENIE WIELKOŚCI
LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest:
Programowalny sterownik analogowo – cyfrowy spełniający następujące wymagania:
 Sterownik przeznaczony do realizacji zadań pomiarowo – sterujących o konfigurowalnej
architekturze
 Wykonany w standardzie przemysłowym do zabudowania w szafie sterowniczej 19” wraz z
układami zasilającymi
 Obsługa automatu w skład którego wchodzą komponenty zestawione w tabeli 1. Dla każdego
z komponentów podano opis informujący o zastosowaniu oraz liczbie sygnałów, ich standardzie,
oraz oczekiwanej funkcjonalności co do obsługi. Podana w tabeli liczba wejść/wyjść
analogowych i cyfrowych stanowi minimalną ilość.
Strona 1 z 7
Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Akademii Górniczo-Hutniczej
Tabela 1. Zestawienie sygnałów pomiarowo-sterujących sterownika
Podzespół
automatu
Zasobnik
Typ sygnału
Typ elementu
Sterownik
Pomiarowy, cyfrowy
wejście cyfrowe
Podajnik
wibracyjny
Pomiar
czujnik typu PNP lub NPN
np.: TELCO Sensors SMP 8500
PG 5
Sterownik podajnika: np.:
REOVIB SMART z IP 20
sterowanie
wydajnością
podajnika
czujnik stanu
czujnik Halla lub czujnik
włączenia/wyłączenia indukcyjny
sterowanie
Cewka siłownika
pneumatycznego przesłony
pozwalającej dozować nasiona z
podajnika wibracyjnego do
automatu - otwarcie kanału
przepustowego, np.:
Cewka W0215000101
Metalwork
Przesłona
pierwsza
- cewka A
wyjście analogowe napięciowe
wejście cyfrowe 0-12V
wyjście cyfrowe
mocy do sterowania cewką
Przesłona
pierwsza
- cewka B
sterowanie
Cewka siłownika
pneumatycznego przesłony
pozwalającej dozować nasiona z
podajnika wibracyjnego do
automatu - zamknięcie kanału
przepustowego np.:
Cewka W0215000101
Metalwork
wyjście cyfrowe
mocy do sterowania cewką
Dozownik
rurowy
sterowanie
Silnik krokowy napędzający
krzywkę dozującą np.:
28BYJ-48 5V DC
Czujnik
obecności
nasiona A
Podajnik
taśmowy
Pomiar
sterowanie
Czujnik szczelinowy PNP lub
NPN
np.: OMRON E3S-G
silnik DC 12V, 1A, bez
enkodera, 2 szt. silniki
połączone razem - jedno
sterowanie
wyjścia cyfrowe mocy do
sterowania silnikiem
krokowym wraz z układem
sterowania silnikiem
krokowym w trybie 1, 1/2 i 1/4
kroku
Wejście cyfrowe
Detektor
wizyjny
orientacji
sterowanie
sterowanie oświetlaczem np.:
LATAB SAW4 2086
wyjście cyfrowe mocy sterowanie przekaźnikiem
załączającym/wyłączającym
zasilanie oświetlacza
Czujnik
obecności
nasiona B
Pomiar
Czujnik szczelinowy PNP lub
NPN
np.: OMRON E3S-G
Wejście cyfrowe
Strona 2 z 7
wyjście analogowe lub
cyfrowe mocy z możliwością
regulacji napięcia lub
współczynnika wypełnienia
PWM z wewnętrznym
pomiarem natężenia prądu
Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Akademii Górniczo-Hutniczej
sterowanie
silnik krokowy z enkoderem
wyjścia cyfrowe mocy do
napięcie do 24V natężenie prądu sterowania silnikiem
na fazę do 1A
krokowym wraz z układem
sterowania silnikiem
krokowym w trybie 1, 1/2 i 1/4
kroku
pomiar
enkoder silnika krokowego
Przesłona
druga
- cewka A
sterowanie
Przesłona
druga
- cewka B
sterowanie
Czujnik
obecności
nasiona C
Czujnik
obecności
nasiona D
Karuzela
(obrotnica)
Pomiar
Cewka siłownika
pneumatycznego przesłony
pozwalającej otwierać i zamykać
kanały wylotowe orientatora otwarcie kanału przepustowego
np.: Cewka W0215000101
Metalwork
Cewka siłownika
pneumatycznego przesłony
pozwalającej otwierać i zamykać
kanały wylotowe orientatora zamknięcie kanału
przepustowego
np.: Cewka W0215000101
Metalwork
Czujnik szczelinowy PNP lub
NPN
np.: OMRON E3S-G
Czujnik szczelinowy PNP lub
NPN
np.: OMRON E3S-G
silnik krokowy
np.: SM 110/201-5508B 28Nm
Orientator
Pomiar
sterowanie
pomiar
pomiar z enodera
Chwytak
sterowanie
pomiar
pomiar
6 szt.
czujnik typu PNP lub NPN
np.: TELCO Sensors SMP 8500
PG 5
SICK IME08-2N5PSZW5K
enkoder typu np.:
e6b2-cwz5b 1000 impulsów
sterowanie - elektromagnesem
do 24V, 5A
pomiar natężenia prądu
przepływającego przez
uzwojenie elektromagnesu
chwytaka
pomiar napięcia zasilającego
elektromagnes
Strona 3 z 7
Wejścia cyfrowe do pomiaru
sygnałów z enkodera
wyjście cyfrowe
mocy do sterowania cewką
wyjście cyfrowe
mocy do sterowania cewką
Wejście cyfrowe
Wejście cyfrowe
wyjścia cyfrowe mocy do
sterowania silnikiem
krokowym wraz z układem
sterowania silnikiem
krokowym w trybie 1, 1/2 i 1/4
kroku
6 wejść cyfrowych
wejścia cyfrowe do
podłączenia enkodera
Karta mocy analogowa lub
cyfrowa (PWM)
wejście analogowe wraz z
układami kondycjonowania
sygnałów (regulacja
przesunięcia i wzmocnienia),
przetwornik A/C co najmniej
12 bit i częstotliwość
próbkowania co najmniej
10kHz
wejście analogowe wraz z
układami kondycjonowania
sygnałów (regulacja
przesunięcia i wzmocnienia),
przetwornik A/C co najmniej
12 bit i częstotliwość
próbkowania co najmniej
Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Akademii Górniczo-Hutniczej
pomiar
Pozycjoner
sterowanie
pomiar
Skaryfikator
- silnik A
sterowanie
pomiar
pomiar
Skaryfikator
- silnik B
sterowanie
pomiar
pomiar
Detektor
sterowanie
wizyjny cech
Zbiorniki
wyjściowe
pomiar
10kHz
wejście analogowe wraz z
układami kondycjonowania
sygnałów (regulacja
przesunięcia i wzmocnienia),
przetwornik A/C co najmniej
12 bit i częstotliwość
próbkowania co najmniej
10kHz
sterowanie - silnik krokowy z
wyjścia cyfrowe mocy do
enkoderem
sterowania silnikiem
napięcie do 12V natężenie prądu krokowym
na fazę do 0.5A
np.: SY28STH32-0674A
enkoder silnika krokowego
wejścia cyfrowe do
np.: OMRON E6H-C
podłączenia enkodera
Silniki DC do 12V i 2A
2 kanały wyjściowe mocy
analogowe lub cyfrowe
(PWM)
pomiar natężenia prądu
wejście analogowe wraz z
układami kondycjonowania
sygnałów (regulacja
przesunięcia i wzmocnienia),
przetwornik A/C co najmniej
12 bit i częstotliwość
próbkowania co najmniej
10kHz
pomiar napięcia zasilającego
wejście analogowe wraz z
silnik
układami kondycjonowania
sygnałów (regulacja
przesunięcia i wzmocnienia),
przetwornik A/C co najmniej
12 bit i częstotliwość
próbkowania co najmniej
10kHz
Silnik DC do 12V i 2A
wyjście mocy analogowe lub
cyfrowe (PWM)
pomiar natężenia prądu
wejście analogowe wraz z
układami kondycjonowania
sygnałów (regulacja
przesunięcia i wzmocnienia),
przetwornik A/C co najmniej
12 bit i częstotliwość
próbkowania co najmniej
10kHz
pomiar napięcia zasilającego
wejście analogowe wraz z
silnik
układami kondycjonowania
sygnałów (regulacja
przesunięcia i wzmocnienia),
przetwornik A/C co najmniej
12 bit i częstotliwość
próbkowania co najmniej
10kHz
sterowanie oświetlaczem
wyjście cyfrowe mocy sterowanie przekaźnikiem
załączającym/wyłączającym
zasilanie oświetlacza
4 szt.
4 wejścia cyfrowe
czujnik typu PNP lub NPN
np.: TELCO Sensors SMP 8500
PG 5
pomiar odległości np.: zestaw
Keyence: EX-200 + EX-305
Strona 4 z 7
Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Akademii Górniczo-Hutniczej
informujące o stanie zapełnienia
zbiorników
 Sterownik powinien mieć możliwość wykonywania pojedynczych instrukcji pomiarowosterujących wydawanych ze środowiska MATLAB. Taka funkcjonalność winna umożliwić
opracowanie programu-pomiarowo sterującego do programowej realizacji automatu.
 sterownik powinien mieć możliwość zaprogramowania na stałe, tak, aby w przypadku zaniku
zasilania przy ponownym uruchomieniu program sterownika mógł być ponownie uruchomiony
bez konieczności ponownego konfigurowania
 Wymagane jest, aby sterownik posiadał interfejs USB 2 lub Ethernet w celu połączenia z
komputerem sterującym.
 Wymagane jest dołączenie bibliotek programowych pozwalających na wysoko-poziomową
komunikację dwukierunkową, poprzez wymienione łącza, pomiędzy sterownikiem a programami
komputerowymi realizującymi funkcjonalności algorytmów wizyjnych oraz funkcjonalności
interfejsu użytkownika. Przy czym przez biblioteki programowe rozumie się zestaw funkcji
zaimplementowanych w pliku binarnym oraz pliki nagłówkowe zawierające deklaracje tych
funkcji przez co możliwe będzie ich wywołanie w kodzie źródłowym programu pisanego w
języku C/C++ w trybie jedno-wątkowym lub wielo-wątkowym w systemie operacyjnym Linux
lub Windows oraz kody źródłowe demonstrujące przypadki użycia.
 W związku z przeznaczeniem sterownika do realizacji zadań sterowania w krótkich reżimach
czasowych, czas wykonania się głównej pętli programu z obsługą wszystkich elementów
pomiarowo-sterujących nie powinien przekroczyć 1 milisekundy. Ze względu na dodatkowe
elementy wizyjne wykorzystujące transmisję USB w celu minimalizacji zakłóceń
elektromagnetycznych zaleca się zastosowanie wyjściowych analogowych układów mocy lub
odpowiednie skonfigurowanie wersji cyfrowej.
 Wymagania dotyczące reżimów czasowych sterownika wynikają z jego
zastosowania do realizacji określonych celów sterowania: obrót o kąt
360o orientatora wynosi maksymalnie 200ms, obrót karuzeli (obrotnicy) o
kąt 360o wynosi maksymalnie 750ms, obrót pozycjonera o kąt 360o wynosi
maksymalnie 150ms, załączenie chwytaka z wartością maksymalną napięcia w
czasie do 100ms.
W celu prawidłowego funkcjonowania sterownika niezbędne jest zapewnienie stosownych
parametrów zasilania układów wykonawczych, zestawienie wartości napięć i natężeń prądów dla
każdego z elementów automatu podano w tabeli 2.
Tabela 2. Zestawienie komponentów do zasilania w celu wyposażenia w zestawy zasilające
Podzespół
automatu
Typ elementu
Zasobnik
1 szt.
czujnik typu PNP lub NPN
np.: TELCO Sensors SMP 8500 PG 5
czujnik stanu włączenia/wyłączenia sterownika
podajnika
Podajnik
wibracyjny
Detektor wizyjny
orientacji
Czujnik obecności
nasiona A
Przesłona
pierwsza
cewka A
Przesłona
Zakres napięć
DC (p-p maks.
5%)
10-30 V
Zakres
natężenia
prądu - pobór
14mA / szt.
12V
100mA
Zasilanie oświetlacza
24V
1A
Czujnik szczelinowy PNP lub NPN
np.: OMRON E3S-G
Zasilanie modułu sterowania cewką np.:
W0215000101
12-24V
40mA
24V
0.1A
Zasilanie modułu sterowania cewką np.:
24V
0.1A
Strona 5 z 7
Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Akademii Górniczo-Hutniczej
pierwsza
W0215000101
cewka B
Dozownik rurowy Zasilanie modułu sterującego silnikiem krokowym
np.: 28BYJ-48
Podajnik taśmowy Zasilanie modułu sterującego silnikami DC
podajnika (2szt.)
Czujnik obecności Czujnik szczelinowy PNP lub NPN
nasiona B
np.: OMRON E3S-G
Orientator
Zasilanie modułu sterowania silnikiem krokowym
enkoder silnika krokowego
Przesłona druga
cewka A
Przesłona druga
cewka B
Karuzela
(obrotnica)
Zasilanie modułu sterowania cewką przesłony
orientatora np.: W0215000101
Zasilanie modułu sterowania cewką przesłony
orientatora np.: W0215000101
silnik krokowy np.: SM 110/201-5508B 28Nm
6 szt.
czujnik typu PNP lub NPN
np.: TELCO Sensors SMP 8500 PG 5
SICK IME08-2N5PSZW5K
enkoder np.: typu e6b2-cwz5b 1000 impulsów
Czujnik obecności Czujnik szczelinowy PNP lub NPN
nasiona C
np.: OMRON E3S-G
Czujnik obecności Czujnik szczelinowy PNP lub NPN
nasiona D
np.: OMRON E3S-G
Chwytak
Elektromagnes
Czujnik odległości, np.: Keyence EX-200+EX500
Pozycjoner
sterowanie - silnik krokowy z enkoderem
enkoder silnika krokowego
Skaryfikator
Silnik DC (2 szt.)
Detektor wizyjny Zasilanie oświetlacza
cech
Zbiorniki
4 szt.
wyjściowe
czujnik typu PNP lub NPN
np.: TELCO Sensors SMP 8500 PG 5
12V
0.5A na fazę
12 V
1 A /szt.
12-24V
40mA
24V
5V
0.5A/fazę
100mA
24V
0.1A
24V
0.1A
5.4V
10-30 V
8A / fazę
14mA / szt.
12 to 24 V
12-24V
100 mA
40mA
12-24V
40mA
24V maks.
12-24V
5A maks.
220mA
12V
5V
12V
24V
0.5A/fazę
100mA
2A/szt.
1A
10-30 V
14mA / szt.
 Zestaw pomiarowo-sterujący winien być wyposażony w stosowne okablowanie z
końcówkami typu WAGO wraz z opisami.
 Całość umieszczona w szafie sterowniczej np. Szafa Rack 19'' 12U 450mm W6412.
 Zasilanie sterownika 230V/50Hz.

Miejsce funkcjonowania: Polska
IV. TERMIN REALIZACJI
Do 3 tygodni od daty złożenia zamówienia
Strona 6 z 7
Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Akademii Górniczo-Hutniczej
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna zawierać:
1. Dane teleadresowe firmy - numer NIP , REGON firmy itp.
2. Wskazanie osoby do kontaktu w sprawie oferty (numer telefonu i e-mail).
3. Proponowaną cenę brutto za realizację zamówienia.
4. Termin realizacji zamówienia.
5. Termin obowiązywania oferty.
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która musi obejmować całość
oferowanego przedmiotu zamówienia.
Oferta wraz z załącznikami powinna zostać podpisana przez osobę (osoby)
uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
VI. KRYTERIA OCENY OFERT
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty
następującymi kryteriami: cena 100%
zamawiający
będzie
kierować
się
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie
wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym ogłoszeniu i zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.
VII. TERMINY PŁATNOŚCI
Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez
zamawiającego poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.
VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:
[email protected] albo dostarczona na adres: al. A. Mickiewicza 30, paw B1, pok.
309
2. Nieprzekraczalny termin przesłania lub dostarczenia oferty: 7 dni od daty
publikacji ogłoszenia tj. 23.02.2017 r. godz. 12:00
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty, wykluczeniu z postępowania wykonawców,
którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w
ogłoszeniu, ofertach odrzuconych z powodu niezgodności ich treści z wymaganiami
określonymi w ogłoszeniu, Zamawiający zawiadomi wykonawców za pośrednictwem
poczty elektronicznej.
Strona 7 z 7
Download