Cewki

advertisement
Wykonał :
Mateusz Lipski 2010
Cewka (zwojnica, rzadziej induktor) jest biernym
elementem elektronicznym i elektrotechnicznym. Składa
się z pewnej liczby zwojów przewodnika nawiniętych np.
na powierzchni walca (cewka cylindryczna), na
powierzchni pierścienia (cewka toroidalna) lub na
płaszczyźnie (cewka spiralna lub płaska). Wewnątrz lub na
zewnątrz zwojów może znajdować się rdzeń z materiału
magnetycznego, diamagnetycznego lub
ferromagnetycznego.
Dla prądu stałego cewka jest elementem
rezystancyjnym o rezystancji przewodnika, z którego
jest wykonana. Dla prądu o pulsacji różnej od zera
wykazuje inną wartość oporu nazywaną reaktancją.
Reaktancja jest tym większa, im większa jest
indukcyjność i pulsacja prądu.
Strumień indukcji pola magnetycznego przepływającego
przez cewkę opisuje wzór:
Siłę elektromotoryczną indukowaną w cewce wyraża wzór:
gdzie:
- Φ - strumień indukcji magnetycznej,
- L - indukcyjność cewki,
- i - natężenie prądu elektrycznego płynącego przez cewkę,
- ε - siła elektromotoryczna samoindukcji,
- t - czas.
Indukcyjność jest podstawowym parametrem
elektrycznym opisującym cewkę. Jednostką indukcyjności
jest henr [H]. Prąd płynący w obwodzie wytwarza
skojarzony z nim strumień magnetyczny. Indukcyjność
definiujemy jako stosunek tego strumienia i prądu który go
wytworzył:
Współczynnik k zależy od geometrii układu, a więc między
innymi od kształtu cewki, liczby zwojów, grubości użytego
drutu. Indukcyjność cewki zależy również od własności
magnetycznych rdzenia.
Reaktancja cewki:
Impedancja cewki:
Impedancja idealnej cewki jest równa jej reaktancji
Dobroć cewki :
Rzeczywiste cewki wykazują też rezystancję (R). Parametrem opisującym
cewkę rzeczywistą jest dobroć cewki
W chwili t natężenie prądu w obwodzie prądu zmiennego
wynosi i, to możemy założyć, iż w ciągu nieskończenie
krótkiego czasu dt następuje zwiększenie natężenia prądu
o di. Wtedy, zgodnie z regułą Lenza, indukowana jest w
obwodzie siła elektromotoryczna , która przeciwdziała
przyrostowi natężenia prądu, a więc skierowana jest
przeciwnie do i.
Cewka jest elementem inercyjnym, gromadzi energię w
wytwarzanym polu magnetycznym. W połączeniu z
kondensatorem tworzy obwód rezonansowy - jeden z
fundamentalnych obwodów elektronicznych. Cewki
zasilane prądem stałym, zwane elektromagnesami są
wykorzystywane do wytwarzania pola magnetycznego lub
jego kompensacji, np. przy rozmagnesowaniu i pomiarach
pola magnetycznego.
 http://pl.wikipedia.org/wiki/Cewka,
 http://www.sciaga.pl/tekst/7253-8-
cewki_dlawiki_transformatory,
 http://www.eres.alpha.pl/index.php?text=348,
 http://www.zgapa.pl/zgapedia/Cewka.html,
Dziękuje za uwagę.
Download