Jak czytać oscylogramy

advertisement
Jak interpretować oscyloskopowe wykresy przebiegu wysokiego
napięcia na świecy zapłonowej.
Na wykresach zachowaliśmy
oznaczenia zgodnie z tymi, które
występują w literaturze.
Oznaczenia A', B', C', D', E'
dotyczą charakterystycznych
punktów oscylogramu, a
oznaczenia prim mówią o tym, że
pomiary dotyczą strony wtórnej
cewki.
Brak kolejności literowego
oznaczenia przebiegu
spowodowany jest trochę innym
przedstawieniem wykresów jeśli
chodzi o kolejność przebiegu.
Zdecydowaliśmy się na
przedstawienie wykresów od
początku ładowania cewki, a nie
od początku wyładowania
iskrowego.
Pozioma oś wykresu to czas, a odległość jednej działki (odległość linii kropkowych na wykresie) to
okres 0,5 ms (milisekund). Na osi pionowej zaznaczone są linie napięcia w kV (kiloVolt), a jedna
działka to 2 kV.
Patrząc od lewej strony wykresu, jako pierwszy mamy punkt E', jest to punkt w którym następuje
włączenie zasilania na cewkę po stronie pierwotnej. Jest to nic innego jak podłączenie zasilania
napięciem akumulatorowym do pierwotnego uzwojenia cewki. Następuje ładowanie cewki, a
energia zbierana jest w polu magnetycznym rdzenia cewki. Czas ładowania to okres występowania
gasnącej sinusoidy – na naszym wykresie to punkt F' znajdujący się w odległości około 60%
między punktami E' i A'. Dalej linia przebiega poziomo i świadczy to o pełnym naładowaniu cewki.
Ze względu na to, że podłączone uzwojenie do zasilania mogłoby przepuszczać znacznie ilości
prądu i mogłoby dojść do nadmiernego grzania się cewki i w konsekwencji jej spalenia, układy
zasilające ograniczają prąd podawany na cewkę do 6A (w większości cewek).
Po naładowaniu cewki, w punkcie A' następuje gwałtowne odłączenie zasilania (sterowane przez
układ elektroniczny). W tym momencie rozpoczyna się indukowanie wysokiego napięcia do
wartości B'. Wartość osiąganego napięcia B' zależy od trzech czynników:
-Odległości elektrod świecy zapłonowej
-Składu mieszanki paliwowo-powietrznej w cylindrze
-Temperatury w cylindrze
Jeśli w cewce zgromadzona jest odpowiednia ilość energii osiągany jest punkt B' w którym
rozpoczyna się przeskok iskry pomiędzy elektrodami świecy. W punkcie B' zaczyna również
przepływać prąd między elektrodami. Powoduje to spadek napięcia do poziomi C'. Od punktu C'
możemy obserwować płaski odcinek przebiegu wykresu, jest on wypadkową napięcia i prądu w
łuku elektrycznym. Ten okres jest tak długi na ile wystarczy energii zgromadzonej w cewce na
podtrzymanie łuku. Pole powierzchni pod wykresem ograniczone liniami pionowymi w punktach A'
i D' oraz osią poziomą, jest miarą energii wyładowania iskrowego na świecy. Porównanie wielkości
tych pól powierzchni pozwala na porównanie energii zapłonu dla układu cewka-przewód
zapłonowy-świeca zapłonowa.
W punkcie D', w końcowej części wyładowania następuję wzrost napięcia. Świadczy to o tym, że w
cewce nie ma już wystarczającej ilości energii mogącej podtrzymać stabilnie płynący w trakcie
wyładowania prąd i iskra zaczyna zanikać. Brak energii na przepływ prądowy zamieniany jest na
wzrost napięcia. Następuje gwałtowny spadek napięcia i jego gasnące oscylacje. Należy tutaj
wspomnieć o tym, że pomimo przeskoku iskry może nie dochodzić do całkowitego rozładowania
cewki.
Po tym okresie następuje kolejny cykl zaczynający się od punktu E'.
Brak oscylacji na prawo od punktu E' (lub oscylacje o nieznacznej amplitudzie) może świadczyć o
tym, że cewka nie została rozładowana podczas przeskoku iskry lub do przeskoku iskry nie doszło.
Analizowany wykres został sporządzony dla standardowej świecy z przerwą iskrowa 0,8 mm,
umieszczonej w powietrzu. W związku z tym nie było wpływu wysokiego ciśnienia oraz składu
mieszanki na wartości napięć oraz przebiegu prądu. Warto w tym miejscu jeszcze wspomnieć o
dość istotnym czynniku mającym wpływ na wartość napięcia potrzebnego do zainicjowania iskry, a
nie wymienionym wcześniej. Czynnikiem tym jest kształt (stan) elektrod świecy zapłonowej.
Najłatwiej zainicjować jest przeskok iskry (potrzebne jest najniższe napięcie) między dwoma ostro
zakończonymi elektrodami. W przypadku elektrod o kształcie kolistym (a w trakcie eksploatacji
elektrody przybierają taki kształt) potrzebne jest wyższe napięcie niż w przypadku ostro
zakończonych elektrod. Najwyższe napięcie jest potrzebne w przypadku elektrod będących dwoma
płaskimi powierzchniami oddalonymi od siebie.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards