Falownik TECO E510

advertisement
Falownik TECO E510
Skrócona instrukcja obsługi
Strona 2 z 12
Przewodnik ten ma pomóc w zainstalowaniu i uruchomieniu falownika oraz sprawdzeniu
poprawnego działania jego podstawowych funkcji.
W celu uzyskania szczegółowych informacji należy zapoznać się z instrukcją obsługi.
Krok 1
Podłączenie zasilania i silnika
1) Upewnij się, że falownik i silnik mają odpowiednią moc i zakres napięć
Maksymalny prąd obciążenia silnika nie powinien przekraczać wartości
znamionowej falownika.
2) Przed podłączeniem zasilania upewnij się, że przewody zasilające i silnikowe
są podłączone prawidłowo.
3) W przypadku zasilania jednofazowego, użyj L1(L) i L3(N) w falownikach
posiadających trzy zaciski zasilające.
4) Podłącz przewody silnikowe do zacisków T1, T2, T3.
(Zamień dwa przewody, jeśli silnik pracuje w odwrotnym kierunku).
5) Przewód uziemiający zasilania i uziemienie silnika podłącz do zacisku
uziemienia w falowniku.
Uwaga:
I ) Szczegółowe informacje dotyczące
instalacji i okablowania
znajdują się w instrukcji obsługi.
Strona 3 z 12
Krok 2
Załączenie zasilania do napędu
Po podaniu napięcia zasilającego, na wyświetlaczu pojawi się na krótko wartość napięcia
zasilającego a następnie migająca liczba 5.00 Jest to nastawa fabryczna częstotliwości.
Jeśli falownik był wcześniej używany to zostanie pokazana ostatnia zaprogramowana
częstotliwość.
Uwaga: fabryczna wartość maksymalnej częstotliwości ustawiona jest na 50 Hz.
Umożliwia to pracę silnika z pełną prędkością.
Krok 3
Rozruch próbny z klawiatury
Naciśnij klawisz RUN by uruchomić napęd.
Częstotliwość będzie rosła do wartości 5.0 Hz lub wartości ustalonej przez użytkownika
zgodnie z domyślnym czasem rozpędzania.
Naciśnij klawisz STOP by zatrzymać napęd.
Częstotliwość będzie malała do zera zgodnie z domyślnym czasem zwalniania.
Krok 4
Zmiana częstotliwości przy pomocy klawiatury (ustawienia domyślne)
Do zmiany wartości wymaganej częstotliwości użyj klawiszy kursora ▲▼ i klawisza
< / ENT, np. ustaw wartości 50.0 Hz i wtedy naciśnij klawisze RUN i STOP by uruchomić
i zatrzymać napęd.
Strona 4 z 12
Zewnętrzne zadawanie prędkości i zewnętrzny sygnał startu
Krok 1
Okablowanie w trybie zdalnego sterowania. Zadawanie prędkości.
1) Sprawdź czy zostały spełnione wszystkie wymagania dotyczące instalacji
i okablowania opisane ma poprzedniej stronie.
2) Do podłączenia sygnałów analogowych 2-10V / 0-10VDC lub 0-20mA / 4-20 mA
użyj zacisków AI1 lub AI2.
Sprawdź i ustaw zworki JP2 i JP3 w wymaganej pozycji: V (napięcie) lub I (prąd):
V (napięcie)
I (prąd)
Do podłączenia zdalnego potencjometru sygnału 2-10V / 0-10VDC użyj
następujących zacisków:
Zacisk 10V
Zacisk AVI
Zacisk AGND
Zasilanie potencjometru
Przyłącze suwaka potencjometru
0VDC
Dla sygnałów 0-20mA / 4-20mA użyj następujących zacisków:
Zacisk ACI
Zacisk AGND 0VDC
Krok 2
Tryb zdalnego sygnału startu
1) Wejście sygnału startu może być ustawione jako typ PNP lub NPN.
Wybór typu wejścia PNP lub NPN dokonywany jest za pomocą zworki JP1:
Uwaga: W krajach unii europejskiej zaleca się stosowanie wejść sterujących
typu PNP.
PNP
NPN
2) Podłącz zewnętrzny sygnał startu zgodnie ze schematem.
Zaciski +24V i S1 (bieg w przód)
Zaciski +24V i S2 (bieg w tył)
Zacisk 24V jest zaciskiem wspólnym dla wejść typu PNP.
COM (0VDC) jest zaciskiem wspólnym dla wejść typu PNP.
Strona 5 z 12
Krok 3
Sprawdzenie/weryfikacja i zmiana parametrów
1) Sprawdź/zweryfikuj i zmień parametry dotyczące zdalnego sterowania zgodnie
z wymaganiami. (parametry 00-02 i 00-05 )
Zobacz: Lista podstawowych parametrów i zmiana parametrów.
Krok 4
Uruchamianie do zdalnie zadanej częstotliwości. (potencjometr,
sygnał 0-10VDC lub 4 - 20mA )
1) Uruchamianie. Załącz zewnętrzny sygnał startu podłączony do odpowiednich zacisków
S1 ( FWD) lub S2 ( REV) (parametr 00-02 = 1)
Częstotliwość wzrośnie zgodnie z ustawionym czasem rozpędzania do częstotliwości
ustalonej w jednym z następujących trybów:
• Potencjometr na panelu falownika
• Zewnętrzny potencjometr
• Zewnętrzny sygnał analogowy
Parametr 00-05 = 1
Parametr 00-05 = 2(AI1) lub 3(AI2)
Parametr 00-05 = 2(AI1) lub 3(AI2)
2) Zatrzymywanie. Rozłącz zewnętrzny sygnał startu.
Częstotliwość będzie malała do zera zgodnie z domyślnym czasem zwalniania.
Strona 6 z 12
Zmiana parametrów
Zmiana parametrów za pomocą klawiatury
1) Aby zmienić parametry – naciśnij klawisz DSP/FUN,
na wyświetlaczu pojawi się nazwa parametru 00-00.
2) Używając klawiszy kursora </RESET ▲▼ wybierz wymagany parametr a następnie
naciśnij i przytrzymaj klawisz READ/ENTER aż zostanie wyświetlona bieżąca wartość.
3) Użyj klawiszy ▲▼ i </RESET do zmiany wartości parametru zgodnie z podstawową
listą parametrów.
Uwaga: Pełna lista parametrów znajduje się w instrukcji obsługi.
4) Aby zapisać każdą zmianę parametru, naciśnij i przytrzymaj klawisz READ/ENTER
aż do pojawienia się na wyświetlaczu słowa END.
5) Użyj klawisza </RESET by wybrać kolejny parametr do zmiany i powtarzaj kroki
od 2 do 4 aż do wykonania zmian wszystkich niezbędnych parametrów.
6) Naciskanie przycisku DSP/FUN będzie przełączać pomiędzy wyświetlaniem zadanej
częstotliwości (wartość migająca) a ostatnim parametrem lub inną wyświetlaną wartością
określoną parametrem 12-00, zgodnie z poniższą tabelą:
【0】:brak
【2】:napięcie wyjściowe
【4】:temperatura
【6】:AI1
【1】:prąd wyjściowy
【3】:napięcie DC
【5】:sygnał PID
【7】:AI2
Strona 7 z 12
【8】:status licznika
Lista podstawowych parametrów
Lista podstawowych Nastawa
fabryczna
parametrów
Zakres
Uwagi
00-00
0
0-1
0: tryb V/F
1: tryb wektorowy (SLV)
00-14
10.0
0.1~3600.0
Czas przyspieszania
00-15
00-04
10.0
0
0.1~3600.0
0-2
00-12
50/60Hz
0.01~650.00
Czas zwalniania
0: Przód/Stop-Tył/Stop
1: Bieg/Stop-Tył/Przód
2: Sterowanie 3-przewodowe
Tryb-Bieg/Stop
Częstotliwość maksymalna
00-13
0.0
0.00~649.00
Częstotliwość minimalna
00-02
0
0-3
Rozkaz startu:
0: Klawiatura
1: Zaciski
2: Łącze komunikacyjne
3: PLC
00-05
0
0-7
Zadawanie częstotliwości
0: Klawiatura
1: Potencjometr falownika
2: Zewnętrzny sygnał AVI
3: Zewnętrzny sygnał ACI
4: Kontrola zewnętrzna góra/dół
5: Łącze komunikacyjne
6: wyjście PID
7: wejście impulsowe
07-09
0
0-1
Tryb zatrzymywania:
0: zwalnianie wg rampy
1: wybieg silnika
02-01
**A
**A
Zabezpieczenie przeciążeniowe
13-08
00000
Powrót do
nastaw fabrycznych
1150: 50HZ system
1160: 60HZ system
1112: Reset PLC
Uwaga: Pełna lista parametrów znajduje się w instrukcji obsługi.
Strona 8 z 12
Tryby sterowania, autotuning
E510 posiada dwa tryby sterowania.
Przy pomocy parametru 00-00 można wybrać tryb odpowiedni do danej aplikacji.
Domyślnym trybem sterowania jest V/f.
Tryb V/f może być stosowany w większości zastosowań, szczególnie w jednoczesnym sterowaniu
wielu silników, w aplikacjach gdzie automatyczne strojenie nie powiedzie się lub gdy może być
zastosowany predefiniowany przebieg V/f.
Przy pomocy parametru 01-00 można wybrać jeden z szeregu predefiniowanych przebiegów V/f.
Odpowiedni przebieg V/f wybiera się na podstawie typu obciążenia danej aplikacji i częstotliwości
bazowej silnika 50lub 60 Hz.
Opis dostępnych przebiegów V/f znajduje się w instrukcji obsługi.
Tryb wektorowy SLV służy do uzyskania optymalnego działania silnika.
Parametry trybu V/f
Parameter
Nastawa fabryczna
Zakres
Uwagi
01-00
0/9
0-18
0= typowe zastosowania, 50 Hz.
9= typowe zastosowania, 60 Hz.
Pełna lista predefiniowanych przebiegów
V/f znajduje się z instrukcji obsługi.
18= przebieg V/f ustawiany parametrami
01-01 do 01-09.
Tryb wektorowy SLV – parametry w Grupie 2.
1) Przepisz dane silnika z jego tabliczki znamionowej do parametrów z poniższej tabeli.
2) Upewnij się, że silnik jest prawidłowo podłączony,
3) Załącz funkcje autotuningu: parametr 02-14= 1 ( autotuning załączony).
Autotuning przeprowadzany jest w trybie statycznym. Silnik nie będzie się obracał.
Jeśli autotuning zostanie pomyślnie zakończony (brak błędów) to zmierzone dane
silnika zostaną automatycznie zapisane w parametrach 02-15 i 02-16.
Parametry Group 2, Dane silnika, autotuning
No.
Opis
02-00 Jałowy prąd silnika
02-01 Znamionowy prąd
silnika (OL1)
Znamionowa kompensacja
02-02 poślizgu silnika
Znamionowa prędkość
02-03
obrotowa silnika
02-04 Napięcie znamionowe
silnika
02-05 Znamionowa moc silnika
02-06 Znamionowa częstotliwość
zasilania silnika
02-07 Liczba pól silnika
02-14 Auto Tune
02-15 Mnożnik rezystancji statora
02-16 Mnożnik rezystancji rotora
Nastawy
fabryczne
Zakres
Jednostka
----
-
A
----
-
A
----
0.0
%
----
-
Rpm
200V:
170.0~264.0
400V:
323.0~528.0
----
220.0/440.0
V
50.0/60.0
KW
Hz
0~650.0
2 ~16
4
0: wyłączone
1: załączone uruchomienie 0
autotuningu
-------
Strona 9 z 12
-
Podstawowy schemat połączeń
Zasilanie jednofazowe
Resystor hamujący
(opcja)
P
Wyłącznik
Bezpiecznik
główny
BR
T1
L1(L)
Zasilanie
AC
Wyjście
falownika T2
Zasilanie
L3(N)
M
Silnik
indukcyjny
T3
E
Uziemienie
Wielofunkcyjne wejścia sterujące
CON2
FWD-przód
(bieg/stop)
RS485
S1
S2
REV-tył (bieg/stop)
Pin 1 do Pin 8
1:Dane+
2:Dane3:Dane+
4:RXD0
5:TXD0
6:Dane7:5V
8:GND
S3
Zadawanie
prędkości
R1A
S4
S5
Reset
Wyjście
przekaźnikowe
S6
R1B 250 VAC/1A
(30VDC/1A)
R1C
COM (NPN)
+ 24V(PNP)
E
Wyłączenie wyjścia
+
0 ~10V
Zadawanie częstotliwości
lub wejście PID
P
SF
*1
SG
NPN AI1 AI2
J
J
J
P
P P
1
2 3
10V
AI1
0~20mA
P
R2A
Wyjście
przekaźnikowe
AO
AGND
E
Przewody ekranowane
P Pary przewodów ekranowanych
Obwód mocy
Obwód sterowania
250 VAC/1A
(30VDC/1A)
+
AO
PNP AV1 AV2
AI2
- AGND
R2B
-
Wskaźnik
częstotliwości
0~10VDC
E
*1: zworka JP1:NPN/PNP, zworka JP2:AI1 0~10V/0~20mA, zworka JP3:AI2 0~10V/0~20mA
Model:
200V : E510-2P5-H1F (N4S) / E510-201-H1F (N4S) / E510-202-H1F (N4S) /
E510-203-H1F (N4S)
Strona 10 z 12
Zasilanie trójfazowe
Resystor hamujący
(opcja)
Wyłącznik
główny Bezpiecznik
Zasilanie
AC
P
BR
T1
L1
Zasilanie
Wyjście
falownika T2
L2
M
T3
L3
E
Uziemienie
Wielofunkcyjne wejścia sterujące
CON2
RS485
S1
FWD-przód
(bieg/stop)
Silnik
indukcyjny
Pin 1 do Pin 8
S2
REV-tył (bieg/stop)
1:Dane+
2:Dane3:Dane+
4:RXD0
5:TXD0
6:Dane7:5V
8:GND
S3
Zadawanie
prędkości
R1A
S4
S5
Reset
Wyjście
przekaźnikowe
S6
R1B 250 VAC/1A
(30VDC/1A)
R1C
COM (NPN)
+ 24V(PNP)
E
Wyłączenie wyjścia
+
0 ~10V
Zadawanie częstotliwości
lub wejście PID
P
SF
*1
SG
NPN AI1 AI2
J
J
J
P
P P
1
2 3
PNP AV1 AV2
10V
AI1
0~20mA
P
R2A
Wyjście
przekaźnikowe
AI2
- AGND
R2B
AO
Przewody ekranowane
P Pary przewodów ekranowanych
Obwód mocy
Obwód sterowania
+
AO
AGND
E
250 VAC/1A
(30VDC/1A)
-
E
*1: zworka JP1:NPN/PNP, zworka JP2:AI1 0~10V/0~20mA, zworka JP3:AI2 0~10V/0~20mA
Model:
200V: E510-202-H3 (N4) / E510-205-H3 (N4) / E510-208-H3 (N4) / E510-210-H3 (N4) /
E510-215-H3 (N4) / E510-220-H3 (N4)
400V: E510-401-H3F (N4S) / E510-402-H3F (N4S) / E510-403-H3F (N4S) / E510-405-H3F (N4S) /
E510-408-H3F (N4S) / E510-410-H3F (N4S) / E510-415-H3F (N4S) / E510-420-H3(F) (N4) /
E510-425-H3(F) (N4)
Strona 11 z 12
Wskaźnik
częstotliwości
0~10VDC
Archimedes Sp. z o.o.
ul. Polna 133, 87-100 Toruń
tel. +48 56 657 73 00
fax +48 56 653 94 55
[email protected]
www.archimedes.pl
Oddział Dąbrowa Górnicza
ul. Tworzeń 136,
41-306 Dąbrowa Górnicza
tel. +48 32 730 10 10
fax. +48 32 730 10 11
[email protected]
Download