ód* dn - Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w

advertisement
Łódź dn. 26.11.2013r
Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Łodzi
Do wszystkich Uczestników
postępowania dot. przetargu nieograniczonego
na „Ubezpieczenie Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi”
W dniu 25.11.2013r RCKiK w Łodzi otrzymało pytania dotyczące w/w postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
Pytanie 1. Prosimy o jednoznaczne wskazanie okresu ubezpieczenia – w pkt. 5 SIWZ jest okres roczny natomiast w
pkt.14.1.1 jest wskazany okres 24 miesięczny.
Odpowiedź 1: Okres ubezpieczenia 12 miesięcy.
Korekcie z „24 miesięczny” na „12 miesięczny” ulegają zapisy SIWZ:
Dział I. Pkt 4.8.1; Pkt 14.1.1.
Formularz ofertowy: Pkt 5.
Pytanie 2. W odniesieniu do zapisu pkt. 9.5 – „Wszystkie dokumenty przekazane faksem lub pocztą
elektroniczną powinny zostać niezwłocznie potwierdzone pisemnie, aby zachować ich ważność” prosimy o
wyjaśnienie zapisu – czy chodzi o potwierdzenie otrzymania dokumentów, czy też o wysłanie oryginałów
pocztą.
Odpowiedź 2: Wystarczającym będzie potwierdzenie otrzymania dokumentów (faksem lub pocztą
elektroniczną)
Pytanie 3. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia terminu składania ofert z 28 Listopada 2013 na
13 Grudnia 2013?
Odpowiedź 3: Wyrażamy zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na dzień 04.12.2013 r. Godziny i
miejsce składania ofert – bez zmian.
Pytanie 4. W odniesieniu, do zapisów dotyczących warunków płatności zamówienia zwracamy się z pytaniem, czy
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę sposobu płatności składki z 12 równych rat płatnych co miesiąc na 4 równe
raty płatne kwartalnie?
Odpowiedź 4: Brak zgody
Pytanie 5. W odniesieniu do zapisów Sekcji 7B - Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody
będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych zwracamy się z prośbą o wykreślenie poniższego zapisu:
- szkody osobowe wynikające z naruszenia praw pacjenta lub niedochowania tajemnicy lekarskiej
Odpowiedź 5: Brak zgody.
Pytanie 6. W odniesieniu do zapisów Sekcji 7C - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej
działalności oraz posiadanego mienia zwracamy się z pytaniem, czy zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający
dopuszcza możliwość zastąpienia zapisu Szkody wyrządzone pracownikom w związku z wypadkiem przy pracy
poniższym:
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone pracownikom ubezpieczonego w związku z
wypadkiem przy pracy.
1.
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły
rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe lub szkody na osobie,
wyrządzone pracownikom w związku
z wypadkiem przy pracy, w następstwie którego ubezpieczony zobowiązany jest do ich naprawienia.
2.
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje świadczeń przysługujących poszkodowanemu na podstawie
Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
3.
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód będących następstwem zawału serca i udaru mózgu.
Odpowiedź 6: Brak zgody
Pytanie 7: W odniesieniu do zapisów Sekcji 7C - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej
działalności oraz posiadanego mienia zwracamy się z pytaniem, czy zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający
dopuszcza możliwość zastąpienia zapisu OC najemcy (nieruchomości i mienie ruchome) poniższym:
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w nieruchomościach, z których ubezpieczony korzystał
na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z
cudzej rzeczy.
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły
rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe w nieruchomościach, z których
ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej
podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy.
2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:
1) w gruntach;
2) wynikłych z normalnego zużycia mienia;
3) powstałych w urządzeniach , instalacjach lub rzeczach ruchomych, o ile nie stanowią one części składowej
nieruchomości, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia,
leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy;
4) powstałych w następstwie prac budowlano-montażowych lub remontowych, za wyjątkiem napraw koniecznych,
do których zobowiązany jest ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w rzeczach ruchomych, z których ubezpieczony
korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy
korzystania z cudzej rzeczy.
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły
rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe w rzeczach ruchomych, z których
ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej
podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy.
2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:
1) polegających na utracie rzeczy ruchomych z innych przyczyn niż zniszczenie lub uszkodzenie;
2) wynikłych z normalnego zużycia rzeczy ruchomych;
3) powstałych w pojazdach oraz ich wyposażeniu i rzeczach pozostawionych w tych pojazdach;
4) powstałych w następstwie prac naprawczych lub remontowych, za wyjątkiem napraw koniecznych, do których
zobowiązany jest ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Ponadto prosimy o dodatkowe informacje:
 rodzaju zawartej umowy (najem, użyczenie, dzierżawa, etc.),
 rodzaju i szacunkową wartość nieruchomości,
 przeznaczenia majątkowego /sposób jej wykorzystania/,
 właściciela nieruchomości.
• rodzaju zawartej umowy (najem, użyczenie, dzierżawa, etc.),
• rodzaju oraz szacunkowej wartość ruchomości,
• przeznaczenia majątkowego /sposób jej wykorzystania/,
• właściciela ruchomości,
• czy mienie jest ubezpieczone w ramach innego ubezpieczenia majątkowego,
• opis sposobu zabezpieczenia mienia przed dostępem osób trzecich.
Odpowiedź 7: Brak zgody.
Dodatkowe informacje:
 rodzaj zawartej umowy (najem, użyczenie, dzierżawa, etc.) – wszystkie umowy najmu
 rodzaj i szacunkowa wartość nieruchomości – nie posiadamy takiej wiedzy
 przeznaczenie majątkowe /sposób jej wykorzystania/ - placówki służby zdrowia
 właściciel nieruchomości. Szpitale; tylko w Piotrkowie Tryb- Dental S.C /działalność medyczna/ Bełchatów
- Bełchatowskie Centrum Medyczne Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.
• czy mienie jest ubezpieczone w ramach innego ubezpieczenia majątkowego – nie posiadamy takiej wiedzy
• opis sposobu zabezpieczenia mienia przed dostępem osób trzecich – mienie w budynkach chronionych;
Piotrków i Bełchatów instalacja alarmowa.
Pytanie 8. W odniesieniu do zapisów Sekcji 7C - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej
działalności oraz posiadanego mienia zwracamy się z prośbą o dodatkowe informacje w odniesieniu do zapisu OC
podwykonawców z prawem do regresu:
- procentowy udział podwykonawców w pracach, usługach danego rodzaju;
- czy są to podwykonawcy stali, czy zmienni;
- czy ubezpieczony korzysta z procedur doboru podwykonawców (jeżeli tak prosimy o ich opis);
- czy ubezpieczony wymaga od podwykonawców posiadania polis OC.
Odpowiedź 8:
- procentowy udział podwykonawców w pracach, usługach danego rodzaju: 10%
- czy są to podwykonawcy stali, czy zmienni: w większości stali
- czy ubezpieczony korzysta z procedur doboru podwykonawców (jeżeli tak prosimy o ich opis): ustawa o
zamówieniach publicznych
- czy ubezpieczony wymaga od podwykonawców posiadania polis OC - tak
Pytanie 9: W odniesieniu do zapisów Sekcji 7C - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej
działalności oraz posiadanego mienia zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia
zapisu: czyste straty finansowe.
W przypadku braku zgody zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania poniższej
klauzuli w odniesieniu do w/w zapisu:
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody mające postać czystej straty finansowej.
1.
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień OWU, strony postanowiły
rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody mające postać czystej straty finansowej.
2. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:
1) powstałe w następstwie działalności nie objętej umową ubezpieczenia,
2) wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej,
3) wynikające z naruszenia przepisów zawartych w ustawie o ochronie danych osobowych, prawa o nieuczciwej
konkurencji, prawa antymonopolowego,
4) wyrządzone podmiotom powiązanym kapitałowo z ubezpieczonym, jeżeli powstały
w wyniku udzielonych porad, zaleceń lub instrukcji,
5) związane ze stosunkiem pracy,
6) wynikające z niedotrzymania terminów,
7) przekroczenia ustalonych kosztorysów,
8) wynikające z działalności reklamowej,
9) powstałe w następstwie tworzenia, dostarczania i wdrażania oprogramowania informatycznego,
10) wyrządzone przez wszelkiego rodzaju wirusy lub innego rodzaju programy zakłócające prace jakiegokolwiek
programu, całego komputera, sieci niezależnie od przyczyny ich pojawienia się, w tym związanych z Internetem
lub korzystaniem z Internetu.
Ponadto prosimy o o podanie scenariusza szkodowego zdarzeń, których pokrycia oczekuje ubezpieczony.
Odpowiedź 9: Brak zgody oraz brak możliwości wskazania scenariuszy szkodowych.
Pytanie 10. W odniesieniu do zapisów Sekcji 7C - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej
działalności oraz posiadanego mienia zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia
klauzuli warunków i taryf
Odpowiedź 10: Brak zgody
Pytanie 11. W odniesieniu do zapisów Sekcji 7C - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej
działalności oraz posiadanego mienia zwracamy się z pytaniem, czy zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający
dopuszcza możliwość zastąpienia pojęcia szkody na osobie poniższym:
szkoda na osobie – szkoda będąca następstwem śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, w tym także
utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju
zdrowia;
Odpowiedź 11: Brak zgody
Pytanie 12. Czy Zamawiający posiada aktualne przeglądy instalacji gazowej, wentylacyjnej i czy protokoły z
przeglądów wskazują na jakiekolwiek nieprawidłowości(dotyczy wszystkich lokalizacji).
Odpowiedź 12: Brak nieprawidłowości
Pytanie 13: Czy w protokołach z przeglądów instalacji odgromowej i elektrycznej oraz sprzętu p-poż, hydrantów i
wskazane są jakiekolwiek nieprawidłowości(dotyczy wszystkich lokalizacji).
Odpowiedź 13. Nie
Pytanie 14. W odniesieniu do informacji na temat zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych
zamieszczonych w Rozdziale II Dane do oceny ryzyka prosimy o informacje dotyczące zabezpieczeń
przeciwkradzieżowych i przeciwpożarowych jednostek RCKiK;
Odpowiedź 14: obiekty chronione, Piotrków i Bełchatów - instalacja alarmowa
Pytanie 15: Proszę o informację czy w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach ( chodzi o jednostki RCKiK) są
obiekty o konstrukcji drewnianej (należy oddzielnie zwrócić uwagę na pokrycie dachu, konstrukcję nośną dachu,
strop, ściany budynków)oraz elementach konstrukcji z płyty warstwowej. Jeśli są w/w obiekty prosimy o poniższe
informacje:
Czy elementy palne konstrukcji (drewniane) są zabezpieczone impregnatem z ogniochronną powłoką pęczniejącą?
Czy impregnacja była wykonana przez specjalizowane firmy posiadające odpowiednie certyfikaty producentów?
Czy zastosowano instalację elektryczną w wykonaniu z izolacji uniepalnionej, prowadzenie instalacji elektrycznej w
uniepalnionych peszlach.
Czy ma zastosowanie odizolowanie wszelkich elementów elektrycznych tj. rozdzielnice, przełączniki od konstrukcji
palnej.
Czy badania instalacji kominowej oraz elektrycznej są prowadzone regularnie? Jak często są wykonywane? (prośba
o podanie informacji oddzielnie dla każdego rodzaju instalacji).
Czy elementy drewniane są połączone z innymi materiałami, jeśli tak to z jakimi?
Dodatkowo w odniesieniu do budynków posiadających elementy drewniane prosimy o podanie wartości mienia
znajdującego się w nich
Odpowiedź 15:
Budynki murowane tylko w Zduńskiej Woli płyty warstwowe /kontener/; co do dachu brak danych
Czy elementy palne konstrukcji (drewniane) są zabezpieczone impregnatem z ogniochronną powłoką pęczniejącą?
Nie ma takich konstrukcji
Czy impregnacja była wykonana przez specjalizowane firmy posiadające odpowiednie certyfikaty producentów?
Nie ma takich konstrukcji
Czy zastosowano instalację elektryczną w wykonaniu z izolacji uniepalnionej, prowadzenie instalacji elektrycznej w
uniepalnionych peszlach.
Brak danych
Czy ma zastosowanie odizolowanie wszelkich elementów elektrycznych tj. rozdzielnice, przełączniki od konstrukcji
palnej.
Brak danych
Czy badania instalacji kominowej oraz elektrycznej są prowadzone regularnie? Jak często są wykonywane? (prośba
o podanie informacji oddzielnie dla każdego rodzaju instalacji).
Badania w gestii właściciela budynku; brak danych
Czy elementy drewniane są połączone z innymi materiałami, jeśli tak to z jakimi?
Nie ma
Dodatkowo w odniesieniu do budynków posiadających elementy drewniane prosimy o podanie wartości mienia
znajdującego się w nich.
Nie ma
Pytanie 16. W odniesieniu do zapisów Sekcji 5 Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, prosimy o informację
czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie limitu na bezpośrednie uderzenie pioruna w wysokości 250.000,00 zł?
Odpowiedź 16: Brak zgody.
Pytanie 17. W odniesieniu do zapisów Sekcji 5 Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, prosimy o podanie
wartości wyposażenia w wartości odtworzeniowej, księgowej brutto lub rzeczywistej
Odpowiedź 17: Brak możliwości określenia wartości odtworzeniowej, księgowej brutto lub rzeczywistej –
wyposażenie znajduje się poza ewidencją środków trwałych – suma ubezpieczenia określona w oparciu o wartość
zakupu.
Pytanie 18: W odniesieniu do zapisów Sekcji 5 Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, prosimy o podanie
wartości mienia pracowniczego w wartości rzeczywistej.
Odpowiedź 18: Zgoda na przyjęcie mienia pracowniczego w wartości rzeczywistej (1 000 zł/1 pracownika), z
zastrzeżeniem, że w przypadku szkody, potrącenie zużycia technicznego nie może przekroczyć 50%.
Pytanie 19. W odniesieniu do zapisów Sekcji 5 Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, prosimy o podanie
wartości nakładów adaptacyjnych w wartości odtworzeniowej, księgowej brutto lub rzeczywistej
Odpowiedź 19: W odniesieniu do nakładów adaptacyjnych została przyjęta wartość odtworzeniowa.
Pytanie 20: W odniesieniu do zapisów Sekcji 5 Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, prosimy o podanie
wysokości szkody w odniesieniu do wyposażenia jako:
1) wynikającą z faktury lub rachunku, wartość kosztów zakupu albo naprawy mienia tego samego rodzaju, typu i o
tych samych lub najbardziej zbliżonych parametrach, w tym mocy produkcyjnej (jeżeli wartości te są różne
wysokość szkody ustala się według wartości niższej), wraz z kosztami opracowania wymaganej dokumentacji,
kosztami transportu (z wyłączeniem transportu ekspresowego), montażu i nadzoru oraz kosztami (w tym rozbiórki i
demontażu części niezdatnych do użytku), których poniesienie jest konieczne w celu odtworzenia mienia;
2) przy ubezpieczeniu według wartości rzeczywistej – wartość kosztów określonych w pkt 1, pomniejszoną o
faktyczny stopień zużycia technicznego zniszczonego, utraconego lub uszkodzonego mienia, na dzień przed
powstaniem szkody.
Odpowiedź 20: Zgoda. Likwidacja szkody w oparciu o zasadę określoną w pkt. 1.
Pytanie 21. W odniesieniu do zapisów Sekcji 5 Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, prosimy o podanie
wysokości szkody w odniesieniu do mienia pracowniczego jako:
wysokość szkody w mieniu osobistym pracowników przyjmuje się wartość rzeczywistą lub wartość kosztów naprawy
uszkodzonego mienia (jeżeli wartości te są różne wysokość szkody ustala się według wartości niższej).
Odpowiedź 21. Analogicznie jak w pkt. 18.
Pytanie 22: W odniesieniu do zapisów Sekcji 5 Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, prosimy o podanie
wysokości szkody w odniesieniu do nakładów adaptacyjnych jako:
wartość kosztów odbudowy albo remontu mienia (jeżeli wartości te są różne wysokość szkody ustala się według
wartości niższej), potwierdzoną kosztorysem przedłożonym przez Ubezpieczonego, określoną zgodnie z zasadami
kalkulacji i ustalania cen robót budowlanych stosowanymi w budownictwie - przy uwzględnieniu dotychczasowej
technologii, konstrukcji, wymiarów i standardu wykończenia, takich samych lub najbardziej zbliżonych materiałów,
wraz z kosztami opracowania wymaganej dokumentacji, kosztami transportu (z wyłączeniem transportu
ekspresowego), demontażu, montażu i nadzoru oraz kosztami, których poniesienie jest konieczne w celu
odtworzenia mienia,
Odpowiedź 22: Zgoda.
Pytanie 23: W odniesieniu do zapisów Sekcji 6 UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH
RYZYK, prosimy o podanie wartości sprzętu elektronicznego przenośnego i zamontowanego na stałe w pojazdach w
wartości odtworzeniowej
Odpowiedź 23: W SIWZ podano wykaz sprzętu przenośnego; na stałe w pojazdach nie ma sprzętu.
Pytanie 24: W odniesieniu do mienia zgłaszanego do ubezpieczenia – pozycja Maszyny, urządzenia w tym sprzęt
elektroniczny stacjonarny (medyczny i biurowy) oraz przenośny powyżej 7 lat eksploatacji (z wyłączeniem pojazdów
ubezpieczonych w AC) w Rozdziale II Dane do oceny ryzyka, zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza
możliwość ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich
ryzyk?
W przypadku braku zgody na ubezpieczenie w/w sprzętu w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od
wszystkich ryzyk zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wyłączenia za szkody
spowodowane w ubezpieczonym sprzęcie medycznym przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system
klimatyzacyjny, jeżeli system ten nie został wyposażony w oddzielny system alarmowy, który w sposób ciągły
monitoruje temperaturę i wilgotność pomieszczeń w których znajduje się ubezpieczony sprzęt oraz może uruchomić
niezależne alarmy optyczne lub akustyczne. Powyższe wyłączenie dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę
swojej pracy wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych
(odpowiedniej temperatury i wilgotności), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu oraz poniższe zapisy?
Ponadto w przypadku braku zgody na ubezpieczenie w/w sprzętu w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego
od wszystkich ryzyk zwracamy się z prośbą o wprowadzenie poniższych zapisów:
W trakcie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczający lub Ubezpieczony obowiązany jest:
1) stosować się do wymagań i zaleceń producenta dotyczących utrzymania sprzętu w dobrym stanie technicznym
zapewniającym prawidłową jego eksploatację oraz stosować środki ostrożności w celu uniknięcia szkód,
2) utrzymywać w należytym stanie środki zabezpieczenia mienia przed szkodą oraz dołożyć należytej staranności w
celu
zapewnienia sprawnego funkcjonowania tych zabezpieczeń,
3) zapewnić każdorazowo przedstawicielowi Ubezpieczyciela dostęp do przedmiotu objętego ubezpieczeniem w
celu przeprowadzenia lustracji ryzyka,
4) przestrzegać wymogów w zakresie bezpieczeństwa przeciwkradzieżowego (ubezpieczone mienie powinno
znajdować się w budynkach o odpowiednio trwałej konstrukcji. Przez odpowiednią trwałą konstrukcję rozumie się
budynek wykonany z materiałów i w technologii właściwej dla jego przeznaczenia użytkowego - zgodnie z przepisami
prawa budowlanego, w którym nie jest możliwe pokonanie poszczególnych elementów konstrukcji (ścian,
podłóg, stropów) bez ich równoczesnego uszkodzenia lub zniszczenia przy użyciu narzędzi. Lokal, w którym
znajduje się ubezpieczone mienie nie może posiadać niezabezpieczonych otworów
(drzwi, okna), przez które bez użycia siły i narzędzi możliwy jest dostęp do ubezpieczonego mienia. Drzwi
zewnętrzne muszą być zamknięte na dwa różne zamki wielozastawkowe lub co najmniej na dwie różne kłódki
wielozastawkowe zawieszone na oddzielnych skoblach lub na jeden zamek, którego odporność na włamanie
potwierdzona jest atestem. Wszelkie oszklenia okien, drzwi i innych otworów zewnętrznych lokalu z ubezpieczonym
mieniem do których jest dostęp - w tym również z przybudówek, balkonów, tarasów itp. powinny być w należy-tym
stanie technicznym wykonane ze szkła warstwowego odpornego na rozbicie lub zabezpieczone stałymi albo
ruchomymi osłonami mechanicznymi typu kraty stalowe, żaluzje, okiennice. Ruchome osłony muszą być
zamknięte na co najmniej jedną kłódkę wielozastawkową lub inne atestowane zabezpieczenie przeciwwłamaniowe)
5) w przypadku ubezpieczenia danych – co najmniej raz w tygodniu wykonywać kopie zapasowe danych i
przechowywać je w szafie ogniotrwałej, sejfie lub innej strefie pożarowej,
6) w przypadku ubezpieczenia sprzętu elektronicznego – zainstalować i konserwować urządzenia zabezpieczające
sprzęt elektroniczny przed pośrednim działaniem wyładowań elektrycznych w atmosferze i zjawisk pochodnych
zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego, urządzeń zabezpieczających i alarmowych.
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody spowodowane przez:
działania wojenne, wojnę domowa, rozruchy, wprowadzenie stanu wojennego lub stanu wyjątkowego, powstanie
zbrojne, rewolucję, konfiskatę lub innego rodzaju przejęcie przedmiotu ubezpieczenia przez rząd lub inne władze
kraju, sabotaż, strajk, lokaut, blokadę, wewnętrzne zamieszki,
2) akty terroryzmu przez które rozumie się działania mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności
lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych,
ideologicznych, socjalnych lub społecznych,
3) trzęsienie ziemi, wybuch wulkanu, trzęsienie dna morskiego, tsunami, huragan, cyklon, tajfun, tornado,
4) działanie energii jądrowej, skażenie radioaktywne,
5) umyślne działanie lub zaniechanie lub rażące niedbalstwo Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, chyba że w
razie rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności,
przy czym
za winę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą
prawną należy rozumieć winę:
a)
w przedsiębiorstwach państwowych – dyrektora lub jego zastępców,
b)
w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych – członków zarządu lub prokurentów,
c)
w spółkach komandytowych i komandytowo-akcyjnych – komplementariuszy lub prokurentów,
d)
w spółkach jawnych – wspólników lub prokurentów,
e)
w spółkach partnerskich – partnerów lub członków zarządu lub prokurentów,
f)
w spółkach cywilnych – wspólników,
g)
w spółdzielniach, fundacjach i stowarzyszeniach – członków zarządu,
6) zapadanie lub usuwanie się ziemi spowodowane prowadzonymi robotami ziemnymi,
7) szkody górnicze w rozumieniu Prawa geologicznego i górniczego,
prawa górniczego,
8) działanie wirusa, programu lub kodu zakłócającego pracę programu, całego komputera, sieci, niezależnie od
przyczyny ich pojawienia się, w tym związanego z Internetem lub korzystaniem z Internetu.
2. Ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczyciela nie są objęte utracone korzyści, utrata wartości rynkowej, utrata
rynku, zwiększone koszty działalności powstałe w wyniku szkody, straty powstałe wskutek opóźnienia lub
niewypełnienia zobowiązań, utrata kontraktów, rabatów lub licencji, oraz kary umowne, kary pieniężne, grzywny
sądowe i administracyjne, podatki, należności publicznoprawne, opłaty manipulacyjne, odszkodowania o
charakterze karnym, koszty procesów, koszty administracyjne, koszty najmu/użycia przedmiotów zastępczych,
szkody pośrednie.
3. Ponadto nie są objęte ubezpieczeniem szkody:
a) powstałe w okresie gwarancyjnym, za które odpowiedzialny jest producent, serwisant, sprzedawca lub
dostawca,
b) spowodowane wadami albo usterkami ujawnionymi przed zawarciem umowy ubezpieczenia, znanymi
Ubezpieczającemu lub Ubezpieczonemu niezależnie od tego czy o takich wadach bądź usterkach wiedział
Ubezpieczyciel,
c) powstałe w czasie naprawy, podczas prób (za wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi
przeglądami i badaniami eksploatacyjnymi) oraz w czasie doświadczeń i eksperymentów,
d) będące następstwem naturalnego zużycia (starzenia), przechowywania niezgodnie z wymaganiami technicznymi
lub braku okresowych przeglądów konserwacyjnych, jeżeli obowiązek przechowywania zgodnie z wymaganiami
technicznymi lub przeprowadzania okresowych przeglądów technicznych należał do Ubezpieczającego,
Ubezpieczonego lub osoby trzeciej, której mienie zostało oddane do użytkowania, chyba że niedopełnienie tego
obowiązku nie miało wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego,
e) spowodowane zagubieniem lub kradzieżą; z wyłączeniem szkód powstałych w wyniku kradzieży z włamaniem i
rabunku,
f) powstałe podczas tymczasowego magazynowania lub okresowego wyłączenia z użytkowania ubezpieczonego
sprzętu (nie dotyczy przerw w użytkowaniu w związku z konserwacją, przeglądem, naprawą),
g) którymi są wyłącznie defekty estetyczne, które nie mają wpływu na pracę sprzętu,
h) spowodowane w ubezpieczonym sprzęcie przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny, jeżeli
system ten nie został wyposażony w oddzielny system alarmowy, który w sposób ciągły monitoruje temperaturę i
wilgotność pomieszczeń w których znajduje się ubezpieczony sprzęt oraz może uruchomić niezależne alarmy
optyczne lub akustyczne. Powyższe wyłączenie dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga
stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i
wilgotności), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu,
i) spowodowane w ubezpieczonym sprzęcie elektronicznym przez pośrednie działanie wyładowań elektrycznych w
atmosferze i zjawisk pochodnych, jeżeli sprzęt ten nie został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed
pośrednim działaniem wyładowań elektrycznych w atmosferze i zjawisk pochodnych.
4. Ubezpieczenie nie obejmuje części i materiałów, które z uwagi na swoją funkcję lub warunki pracy ulegają
szybkiemu zużyciu lub podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji, takich jak: tonery, wywoływacze,
odczynniki, środki gaśnicze i chłodnicze, taśmy barwiące, filmy, nośniki dźwięku i obrazu, folie różnego rodzaju,
nośniki pisma i obrazu, tarcze siatkowe, bezpieczniki, żarówki, baterie jednorazowe, filtry, pomocnicze
oprzyrządowanie w urządzeniach do rozbijania kamieni nerkowych (poduszka wodna, głowica fal udarowowstrząsowych, elektrody i generator fal uderzeniowych) oraz wszelkiego rodzaju wymienne narzędzia np.: wiertła,
frezy.
5. O ile nie umówiono się inaczej odpowiedzialność Ubezpieczyciela za
lampy (np.: kineskopy, rentgenowskie,
laserowe) i nośniki obrazu (np. bębny selenowe), ograniczona jest do szkód spowodowanych działaniem ognia,
wody i kradzieży z włamaniem oraz rabunku.
Prosimy również o zgodę na włączenie w odniesieniu do w/w sprzętu elektronicznego poniżej wymienionych klauzul
przy założeniu, że wśród ubezpieczane sprzętu występuje taki, którego mogą dotyczyć:
Klauzula 126
Urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w urządzeniach do jądrowego
rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy na te urządzenia zawarta została umowa o całkowitej konserwacji.
W ramach niniejszej umowy środki chłodzące takie jak: hel, azot itp., są materiałami pomocniczymi w rozumieniu §
5 ust. 4 OWU sprzętu elektronicznego.
Koszty ogrzewania i/lub ochładzania kriostatem są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim
związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie.
Oblodzenie nie jest uznane jako szkoda w sprzęcie. Dostarczone przez producenta standardowe oprogramowanie
lub koszty jego wymiany są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim
związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie, o ile uwzględniono te
koszty podczas ustalania wysokości sumy ubezpieczenia.
Klauzula 135
Ubezpieczenie endoskopów oraz urządzeń do terapii dożylnej
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w
urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylnej wyłącznie pod następującymi warunkami:
- w czasie przeprowadzania badań zachowane zostaną warunki bezpieczeństwa, wymagane do zachowania
urządzenia w należytym stanie,
– przyrządy dodatkowe (np. szczypce, sondy) mogą zostać zastosowane tylko w stanie kiedy przewód endoskopu
nie jest załamany w zgięciu,
– przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania, mocowania
dodatkowych narzędzi, obsługi, konserwacji i przechowywania.
Klauzula 120
Ubezpieczenie nośników obrazu w urządzeniach fotokopiujących (bębny selenowe)
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż z zastrzeżeniem poniższych ustaleń dotyczących likwidacji szkód
odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozszerzona zostaje o szkody w bębnach selenowych urządzeń fotokopiujących.
Zasady likwidacji szkód w bębnach selenowych:
- w przypadku szkód spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku
odszkodowanie wypłacone będzie w wartości odtworzeniowej,
- w przypadku szkód spowodowanych przez inne niż wymienione wyżej ryzyka, wartość odtworzeniowa będzie
zmniejszona o wskaźnik zużycia,
- wskaźnik zużycia określany jest jako stosunek liczby kopii wykonanych do dnia powstania szkody do normy
technicznej (liczby kopii) przewidzianej przez producenta dla danego urządzenia.
Klauzula 121/1
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę lub uszkodzenie lamp
zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach:
- przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie
wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu,
- przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa
będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia
podanym w pkt a) - Tabelą nr 1. albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym
w pkt b).
Tabela nr 1
a) Oznaczenie lamp
(bez tomografów komputerowych – patrz
pkt. b)
1. Zmniejszenie odszkodowania
2. po
okresie
użytkowania
3. miesięczny
współczynnik
Lampy rentgenowskie (poza medycyną)
Lampy laserowe (poza medycyną)
4.
5. 6 miesięcy
6.
7. 5,5 %
8.
10.
Lampy rentgenowskie-anodowe
szpitalach, oddziałach radiologicznych,
Lampy laserowe (w medycynie),
w
Lampy elektronopromieniowa (CRT)
zapisie FOTO- (poza medycyną)
Lampy analizujące (poza medycyną)
Tyratrony (w medycynie)
w
9. 12 miesięcy
11. 3,0 %
Lampy kineskopowe (poza medycyną)
Lampy wysokiej częstotliwości (poza
medycyną)
12.
13. 18 miesięcy
14.
15. 2,5 %
Rentgeny-lampy anodowe przy częściach
rentgenologicznych (w medycynie )
Inne lampy projektowe (w medycynie)
Lampy pamięciowe (poza medycyną)
Lampy fotopowielaczy (poza medycyną)
16.
18.
17. 24 miesiące
19. 2,0 %
Lampy regulacyjne / stabilizujące (w
medycynie)
Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz
(w medycynie)
Lampy analizujące / Kineskopy (w
medycynie)
Lampy
akceleratora
liniowego
(w
medycynie)
20.
22.
21. 24 miesiące
23. 1,5 %
Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u
poprzednich posiadaczy.
b)W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii
komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym
schematem:
i. P
x
100
ii. PG x X x Y
gdzie:
P = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem
użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych
metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.
PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy
eksploatacji,
X = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:
b)nowo zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik 1;
a)
lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu
gwarancji współczynnik 0,75;
b)
lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik 0,30:
c)
Y = współczynnik likwidacyjny
d)
lampy rentgenowskie współczynnik 2
e)
lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.
Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki
udzielonej gwarancji.
Klauzula 101/1 - Ubezpieczenie sprzętu przenośnego (w tym telefonów komórkowych)
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje
odpowiedzialność za szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie przenośnym (również w telefonach komórkowych)
użytkowanym do celów służbowych poza miejscem ubezpieczenia określonym w polisie.
W przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu Ubezpieczyciel odpowiada tylko
wtedy gdy:
pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja),
w trakcie postoju podczas transportu pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki i
włączony został sprawnie działający system alarmowy,
kradzież z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a 22.00 (ograniczeń czasowych nie stosuje
się, gdy pojazd z transportowanym sprzętem był pozostawiony na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu),
sprzęt pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz, .
W każdym przypadku utraty sprzętu (w tym również telefonów) w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku
Ubezpieczony ponosi udział własny w wysokości 25% wartości szkody, nie mniejszy jednak od ustalonego w
polisie.
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody objęte ubezpieczeniem Auto-Casco i OC sprawcy szkody oraz powstałe
wskutek niewłaściwego, niezgodnego z zaleceniami producenta opakowania lub jego braku.
Odpowiedź 24: Brak zgody.
Pytanie 25. W odniesieniu do Klauzuli ubezpieczenia dewastacji niezwiązanej z kradzieżą zwracamy się z pytaniem,
czy Zamawiający dopuszcza zastąpienie klauzuli wskazanej w SIWZ poniższą:
KLAUZULA DEWASTACJI / WANDALIZMU
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i
innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody
powstałe wskutek dewastacji/wandalizmu, za które uważa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie
ubezpieczonego mienia, spowodowane przez osoby trzecie.
Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy obiektów opuszczonych i niewykorzystywanych przez okres dłuższy niż 30
dni.
Limit odpowiedzialności:250 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, z podlimitem: 10 000 zł
dla szkód powstałych wskutek pomalowania (w tym graffiti).
Niniejsze pytanie ma zastosowanie do wszystkich ryzyk/grup ubezpieczenia których dotyczy.
Odpowiedź 25: Brak zgody
Pytanie 26: W odniesieniu do Klauzuli Ubezpieczenia maszyn od szkód elektrycznych zwracamy się z pytaniem, czy
Zamawiający dopuszcza zastąpienie klauzuli wskazanej w SIWZ poniższą:
KLAUZULA SZKÓD ELEKTRYCZNYCH
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych
warunków ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje:
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty, instalacje elektryczne od szkód
spowodowanych niewłaściwym działaniem prądu elektrycznego, w szczególności powstałych w wyniku zwarcia
uszkodzenia izolacji, nadmiernego wzrostu lub obniżenia napięcia, przegrzania, okopcenia, itp.
Poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w umowie ubezpieczenia oraz / lub w ogólnych warunkach
ubezpieczenia, ubezpieczeniem nie są objęte szkody :
a) mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej,
b) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
c) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na przebicie izolacji, na
obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami
eksploatacyjnymi (oględzinami i przeglądami),
d) we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) i licznikach,
e) we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz żarówkach, grzejnikach,
lampach itp.,
f) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono
okresowego badania eksploatacyjnego (oględzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub
konserwacji,
g) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych.
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 188 378,46 zł
Franszyza redukcyjna : 300 zł
Niniejsze pytanie ma zastosowanie do wszystkich ryzyk/grup ubezpieczenia których dotyczy.
Odpowiedź 26: Brak zgody.
Pytanie 27: W odniesieniu do Klauzuli Ubezpieczenia ryzyka terroryzmu zwracamy się z pytaniem, czy
Zamawiający dopuszcza zastąpienie klauzuli wskazanej w SIWZ poniższą:
KLAUZULA AKTÓW TERRORYZMU
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia
i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że do zakresu ochrony ubezpieczeniowej włącza się szkody
powstałe w ubezpieczonym mieniu w wyniku zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową oraz akcji
ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami, będącymi bezpośrednim następstwem aktów terroryzmu.
2. Przez akty terroryzmu rozumie się wszelkiego rodzaju działanie mające na celu wprowadzenie chaosu,
zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych,
politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych.
3. Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na działanie substancji
toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak również wszelkie szkody spowodowane atakiem elektronicznym,
włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie jakiejkolwiek formy wirusa komputerowego.
4. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia:1 000 000 zł
5. Franszyza redukcyjna : 10% wysokości szkody, nie mniej niż 5.000,- zł
Niniejsze pytanie ma zastosowanie do wszystkich ryzyk/grup ubezpieczenia których dotyczy.
Odpowiedź 27: Zgodnie z wcześniejszą zgodą na modyfikację zapisu klauzuli terroryzmu, otrzymuje ona
brzmienie:
KZ008 - Ubezpieczenie ryzyka terroryzmu
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia
określonych w SIWZ oraz ogólnych warunkach ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje:
1. Ubezpieczyciel pokrywa do ustalonego limitu szkody powstałe w następstwie aktów terrorystyc znych,
rozumianych jako wszelkiego rodzaju działania z użyciem przemocy lub próby zastraszenia społeczeństwa lub
jego części w celu osiągnięcia korzyści politycznych, ideologicznych, ekonomicznych lub społecznych.
2. Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na
działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak również wszelkie szkody
spowodowane atakiem elektronicznym, w tym włamania komputerowe lub wprowadzanie
jakiejkolwiek formy wirusa komputerowego.
3. Limit odszkodowania w wysokości 1 000 000,00 zł – stanowi górną granicę odpowiedzialności za szkody
objęte niniejszą klauzulą, powstałe wskutek jednego i wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia. (limit
wspólny dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego od
wszystkich ryzyk)
Pytanie 28: W odniesieniu do Klauzuli automatycznego objęcia ochroną nowo nabytego mienia zwracamy się z
pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza zastąpienie klauzuli wskazanej w SIWZ poniższą:
KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO UBEZPIECZENIA NOWEGO MIENIA
(Automatyczne ubezpieczenie nowych inwestycji, klauzula inwestycyjna)
1.
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:
a)
nowo nabyte środki trwałe spełniające warunki objęcia ubezpieczeniem zgodnie z umową ubezpieczenia,
b)
wzrost wartości przedmiotu ubezpieczenia stanowiącego środki trwałe - wskutek dokonanych inwestycji ,
zostają objęte automatyczną ochroną ubezpieczeniową w zakresie i na zasadach określonych w umowie
ubezpieczenia, od chwili objęcia ich w posiadanie przez Ubezpieczonego a w przypadku wzrostu środków trwałych
w skutek dokonanych inwestycji od chwili ukończenia prac modernizacyjnych (inwestycji). Automatyczna ochrona
ubezpieczeniowa odnosi się wyłącznie do miejsc ubezpieczenia wskazanych w umowie ubezpieczenia. Objęcie w
posiadanie nowych środków trwałych przez Ubezpieczonego lub wzrost wartości środków trwałych powinno być
potwierdzone dokumentem np. fakturą zakupu lub protokołem zdawczo – odbiorczym. Ochroną ubezpieczeniową
nie jest objęte mienie podczas załadunku, transportu, rozładunku oraz prac budowlano-montażowych (w tym prób
i testów).
2.
Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest zgłosić zwiększenie sumy ubezpieczenia w terminie do
20 dni po zakończeniu każdego okresu ubezpieczenia.
3.
Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej
klauzuli mienia ograniczona jest do wysokości 20% wartości łącznej sumy ubezpieczenia
4.
Nowo nabyte środki trwałe oraz inwestycje, których łączna suma ubezpieczenia przekracza przyjęty w
klauzuli limit, mogą być ubezpieczone na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.
5.
Dopłata składki wynikającej z rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej następuje na następujących zasadach:
Ubezpieczający jest zobowiązany zapłacić składkę za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej w terminie 30
dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia . Składka będzie naliczona od wzrostu sumy ubezpieczenia w danym
okresie (rocznym) i 50% wysokości stawki rocznej.
6.
W przypadku, gdy w okresie ubezpieczenia suma ubezpieczenia mienia ulegnie zmniejszeniu wskutek jego
zbycia, rozbiórki bądź zezłomowania, Ubezpieczyciel dokona rozliczenia składki na zasadach określonych w ust. 5.
Niniejsze pytanie ma zastosowanie do wszystkich ryzyk/grup ubezpieczenia których dotyczy.
Odpowiedź 28: Brak zgody
Pytanie 29: W odniesieniu do Klauzuli Automatycznego objęcie ochroną ubezpieczeniową nowych lokalizacji
zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza zastąpienie klauzuli wskazanej w SIWZ poniższą:
KLAUZULA AUTOMATYCZNEJ OCHRONY DLA NOWYCH LOKALIZACJI
(Klauzula miejsca ubezpieczenia)
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i
innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:
1)
Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona na mienie stanowiące przedmiot ubezpieczenia w rozumieniu
ogólnych warunków ubezpieczenia oraz / lub umowy ubezpieczenia znajdujące się we wszystkich nowoprzybyłych
lokalizacjach na terenie RP, których użytkowanie na podstawie tytułu prawnego Ubezpieczający lub Ubezpieczony
rozpocznie w okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia w którym przyjęto do
użytkowania przedmiot ubezpieczenia w nowoprzybyłej lokalizacji (np. podpisania umowy najmu), pod warunkiem,
że adresy tych lokalizacji wraz z wartością znajdującego się w nich mienia zostaną przekazane do wiadomości
Ubezpieczyciela w ciągu 30 dni od momentu przyjęcia ich do użytku.
2)
Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas transportu (w tym podczas załadunku,
rozładunku), na wystawach, pokazach i targach oraz mienia stanowiące przedmiot prac budowlano-montażowych
(w tym podczas prób i testów).
3)
Nowe miejsca ubezpieczenia muszą spełniać wymagania ogólnych warunków ubezpieczenia odnośnie
zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przeciwkradzieżowych.
4)
Maksymalny limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela na pojedynczą lokalizację wynosi:1 000 000 zł.
5)
Jeżeli wartość mienia zgromadzonego w danej lokalizacji przekracza podaną w pkt. 4) kwotę, lokalizacja ta
może zostać ubezpieczona na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia oraz / lub w umowie
ubezpieczenia.
6)
Składka będzie naliczana systemem pro rata za każdy dzień proporcjonalnie do składki rocznej; składka
podlegać może rozliczeniu w okresach kwartalnych, w terminie 30 dni po upływie każdego kolejnego kwartału
okresu ubezpieczenia
Niniejsze pytanie ma zastosowanie do wszystkich ryzyk/grup ubezpieczenia których dotyczy.
Odpowiedź 29: Brak zgody
Pytanie 30: W odniesieniu do Klauzuli dotyczącącej odnawiania limitów zwracamy się z pytaniem, czy
Zamawiający dopuszcza zastąpienie klauzuli wskazanej w SIWZ poniższą:
KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA KONSUMPCJI SUMY UBEZPIECZENIA
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia oraz
innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w razie redukcji po wypłacie odszkodowania sumy
ubezpieczenia ustalonej w systemie na pierwsze ryzyko lub limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia
w okresie ubezpieczenia wskazanego w umowie ubezpieczenia Ubezpieczyciel automatycznie odtworzy taką sumę
ubezpieczenia lub limit odpowiedzialności do pierwotnej wysokości. Ubezpieczający zobowiązany będzie do dopłaty
stosownej składki, wynikającej z automatycznego odtworzenia sumy ubezpieczenia w terminach i na zasadach
ustalonych w umowie ubezpieczenia.
Ustala się łączny limit dla automatycznego odtworzenia w okresie ubezpieczenia w wysokości jednokrotności
przyjętych sum ubezpieczenia na pierwsze ryzyko lub limitów odpowiedzialności
W przypadku wyczerpania ww. limitu zastosowanie będą miały postanowienia zgodne z ogólnymi warunkami
ubezpieczenia.
Niniejsze pytanie ma zastosowanie do wszystkich ryzyk/grup ubezpieczenia których dotyczy.
Odpowiedź 30: Brak zgody
Pytanie 31: W odniesieniu do Klauzuli Ubezpieczenia budynków, budowli i urządzeń w stadium budowy lub
montażu zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia w/w klauzuli lub
przeniesienia w/w klauzuli do zakresu fakultatywnego
Niniejsze pytanie ma zastosowanie do wszystkich ryzyk/grup ubezpieczenia których dotyczy.
Odpowiedź 31: Brak zgody
Pytanie 32: W odniesieniu do Klauzuli szkód zalaniowych zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza
możliwość wykreślenia w/w klauzuli lub przeniesienia w/w klauzuli do zakresu fakultatywnego
Niniejsze pytanie ma zastosowanie do wszystkich ryzyk/grup ubezpieczenia których dotyczy.
Odpowiedź 32: W związku z faktem, że Zamawiający nie przechowuje mienia bezpośrednio na podłodze (towary
składowane na paletach i regałach), zgodnie z wcześniejszą zgodą wprowadza się limit odpowiedzialności w
wysokości 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Pytanie 33. W odniesieniu do Klauzuli kosztów restytucji mienia zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający
dopuszcza możliwość wykreślenia w/w klauzuli lub przeniesienia w/w klauzuli do zakresu fakultatywnego
Niniejsze pytanie ma zastosowanie do wszystkich ryzyk/grup ubezpieczenia których dotyczy.
Odpowiedź 33. Brak zgody
Pytanie 34: W odniesieniu do Klauzuli Kosztów utylizacji zepsutych produktów zwracamy się z pytaniem, czy
Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia w/w klauzuli lub przeniesienia w/w klauzuli do zakresu
fakultatywnego
Niniejsze pytanie ma zastosowanie do wszystkich ryzyk/grup ubezpieczenia których dotyczy.
Odpowiedź 34: Brak zgody
Pytanie 35: W odniesieniu do Klauzuli ubezpieczenia kosztów użytkowania urządzeń zastępczych (wypożyczonych
lub leasingowanych) zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia w/w klauzuli lub
przeniesienia w/w klauzuli do zakresu fakultatywnego
Niniejsze pytanie ma zastosowanie do wszystkich ryzyk/grup ubezpieczenia których dotyczy.
Odpowiedź 35: Brak zgody
Pytanie 36: W odniesieniu do Klauzuli wypłaty zaliczki zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza
możliwość wykreślenia w/w klauzuli lub przeniesienia w/w klauzuli do zakresu fakultatywnego
Niniejsze pytanie ma zastosowanie do wszystkich ryzyk/grup ubezpieczenia których dotyczy.
Odpowiedź 36: Brak zgody.
Pytanie 37: W odniesieniu do Klauzuli 48 godzin zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość
przeniesienia w/w klauzuli do zakresu fakultatywnego
Niniejsze pytanie ma zastosowanie do wszystkich ryzyk/grup ubezpieczenia których dotyczy.
Odpowiedź 37: Brak zgody
Pytanie 38: W odniesieniu do Klauzuli zastąpienia dla sprzętu komputerowego zwracamy się z pytaniem, czy
Zamawiający dopuszcza możliwość przeniesienia w/w klauzuli do zakresu fakultatywnego
Niniejsze pytanie ma zastosowanie do wszystkich ryzyk/grup ubezpieczenia których dotyczy.
Odpowiedź 38: Brak zgody
Pytanie 39: W odniesieniu do Klauzuli obowiązku informacyjnego zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający
dopuszcza możliwość przeniesienia w/w klauzuli do zakresu fakultatywnego
Niniejsze pytanie ma zastosowanie do wszystkich ryzyk/grup ubezpieczenia których dotyczy.
Odpowiedź 39: Brak zgody
Pytanie 40: W odniesieniu do zapisów klauzuli składowania wskazanej zwracamy się z pytaniem, jakiego rodzaju
mienie jest składowane bezpośrednio na podłodze w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu i jaka jest
przybliżona wartość takiego mienia?
Ponadto zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość przeniesienia do zakresu fakultatywnego
w/w klauzuli.
Niniejsze pytanie ma zastosowanie do wszystkich ryzyk/grup ubezpieczenia których dotyczy.
Odpowiedź 40 : w związku z faktem, że towary składowane są na paletach i regałach, wprowadza się limit w
wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Pytanie 41: W odniesieniu do zapisów klauzuli ubezpieczenia mienia tymczasowo magazynowanego lub podczas
jego okresowej przerwy w eksploatacji zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość dopuszcza
możliwość zastąpienia w/w klauzuli poniższą:
Klauzula 104
Tymczasowe magazynowanie lub chwilowa przerwa w eksploatacji sprzętu
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje
odpowiedzialność za szkody z tytułu utraty lub uszkodzenia sprzętu elektronicznego, który wcześniej sprawny
technicznie i eksploatowany pozostaje chwilowo nie użytkowany lub tymczasowo magazynowany w miejscu
ubezpieczenia wskazanym w polisie. Przez termin „tymczasowo” rozumie się okres nie przekraczający 6 m-cy.
Ubezpieczający zobowiązany jest w terminie 7 dni roboczych od dnia zajścia zmian powiadomić Ubezpieczyciela o
dacie rozpoczęcia tymczasowego magazynowania oraz o miejscu magazynowania jeżeli jest ono inne niż określone
w polisie. Zaniechanie tego obowiązku powoduje wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej sprzętu ubezpieczonego
na podstawie niniejszej Klauzuli.
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt magazynowany w celach handlowych lub najmu lub leasingu
Niniejsze pytanie ma zastosowanie do wszystkich ryzyk/grup ubezpieczenia których dotyczy.
Odpowiedź 41: Brak zgody.
Pytanie 42: W odniesieniu do zapisów - Klauzuli ubezpieczenia sprzętu ruchomego i przenośnego poza miejscem
ubezpieczenia zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość dopuszcza możliwość zastąpienia
w/w klauzuli poniższą:
Klauzula 101/1 - Ubezpieczenie sprzętu przenośnego (w tym telefonów komórkowych)
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje
odpowiedzialność za szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie przenośnym (również w telefonach komórkowych)
użytkowanym do celów służbowych poza miejscem ubezpieczenia określonym w polisie.
W przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu Ubezpieczyciel odpowiada tylko wtedy
gdy:
pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja),
w trakcie postoju podczas transportu pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki i
włączony został sprawnie działający system alarmowy,
kradzież z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a 22.00 (ograniczeń czasowych nie stosuje
się, gdy pojazd z transportowanym sprzętem był pozostawiony na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym
garażu),
sprzęt pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz, .
W każdym przypadku utraty sprzętu (w tym również telefonów) w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku
Ubezpieczony ponosi udział własny w wysokości 25% wartości szkody, nie mniejszy jednak od ustalonego w
polisie.
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody objęte ubezpieczeniem Auto-Casco i OC sprawcy szkody oraz powstałe
wskutek niewłaściwego, niezgodnego z zaleceniami producenta opakowania lub jego braku.
Niniejsze pytanie ma zastosowanie do wszystkich ryzyk/grup ubezpieczenia których dotyczy.
Odpowiedź 42: Brak zgody
Pytanie 43: W odniesieniu do zapisów - Klauzuli Kosztów rzeczoznawców zwracamy się z pytaniem, czy
Zamawiający dopuszcza możliwość dopuszcza możliwość zastąpienia w/w klauzuli poniższą:
KLAUZULA WYNAGRODZENIA EKSPERTÓW
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i
innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową
wynagrodzenia należne ekspertom zewnętrznym: architektom, inspektorom, inżynierom, konsultantom, które
Ubezpieczony zobowiązany jest zapłacić, a których zatrudnienie jest konieczne w celu odtworzenia mienia
dotkniętego szkodą, za którą Ubezpieczyciel zobowiązał się wypłacić odszkodowanie na mocy powyższych
warunków, pod warunkiem, że zatrudnienie eksperta było uzgodnione i zaakceptowane przez Ubezpieczyciela
2. Z zakresu ubezpieczenia na warunkach niniejszej klauzuli wyłączone są koszty poniesione na wyliczenie i
przygotowanie roszczenia przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego./ Niniejsza klauzula obejmuje ochroną
ubezpieczeniową także koszty poniesione na wyliczenie i przygotowanie roszczenia przez Ubezpieczonego lub
Ubezpieczającego, do wysokości 50% wartości poniesionych z tego tytułu kosztów, jednak nie więcej niż 20 000
zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
3. Z tytułu ubezpieczenia powyższych kosztów Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność do wysokości normalnie
obowiązujących stawek rynkowych.
4. W przypadku niedoubezpieczenia mienia, świadczenie wypłacane przez Ubezpieczyciela tytułem zwrotu kosztów
wymienionych w niniejszej klauzuli jest zmniejszane w takim stosunku jak odszkodowanie tj. proporcjonalnie do
stopnia zaniżenia sumy ubezpieczenia mienia.
5. Limit odpowiedzialności: 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Niniejsze pytanie ma zastosowanie do wszystkich ryzyk/grup ubezpieczenia których dotyczy.
Odpowiedź 43: Brak zgody
Pytanie 44: W odniesieniu do zapisów - Klauzuli Ubezpieczenia dodatkowych kosztów pracy w godzinach
nadliczbowych, nocnych i w dniach wolnych od pracy, serwisu zagranicznego oraz frachtu ekspresowego zwracamy
się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość dopuszcza możliwość zastąpienia w/w klauzuli poniższą:
KLAUZULA UBEZPIECZENIA DODATKOWYCH KOSZTÓW PRACY W GODZINACH NADLICZBOWYCH, NOCNYCH, W
DNI WOLNE OD PRACY ORAZ FRACHTUEKSPRESOWEGO
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i
innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o dodatkowe
koszty pracy w godzinach nadliczbowych, w godzinach nocnych, w dni wolne od pracy oraz koszty frachtu
ekspresowego (z wyłączeniem jednak frachtu lotniczego) poniesione w związku ze szkodą w ubezpieczonym mieniu,
za którą Ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność na podstawie zawartej umowy ubezpieczenia.
W przypadku niedoubezpieczenia mienia, świadczenie wypłacane przez Ubezpieczyciekla tytułem zwrotu kosztów
wymienionych w niniejszej klauzuli jest zmniejszane w takim stosunku jak odszkodowanie tj. proporcjonalnie do
stopnia zaniżenia sumy ubezpieczenia mienia.
Limit odpowiedzialności: 20 % wysokości szkody w mieniu, nie więcej niż 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia
w okresie ubezpieczenia.
Niniejsze pytanie ma zastosowanie do wszystkich ryzyk/grup ubezpieczenia których dotyczy.
Odpowiedź 44: Brak zgody.
Pytanie 45: W odniesieniu do zapisów - Klauzuli samolikwidacji zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający
dopuszcza możliwość dopuszcza możliwość zastąpienia w/w klauzuli poniższą:
KLAUZULA LIKWIDACJI DROBNYCH SZKÓD
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i
innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku szkody, której szacowana wartość nie
przekracza .10 000 zł na dzień jej powstania, Ubezpieczony lub Ubezpieczający ma prawo po zgłoszeniu szkody do
Ubezpieczyciela do samodzielnej likwidacji takiej szkody, sporządzając uprzednio pisemny protokół zawierający:
a) datę sporządzenia protokołu
b) skład komisji oraz dane osoby sporządzającej protokół
c) datę wystąpienia szkody
d) przyczynę powstania szkody (najbardziej prawdopodobny powód jej wystąpienia)
e) wykaz uszkodzonego mienia
f) krótki opis zdarzenia ze szczególnym uwzględnieniem okoliczności powstania szkody
g) szacunkową wartość szkody
h) dokumentację fotograficzną.
Po dokonaniu naprawy/odtworzeniu mienia do stanu sprzed szkody Ubezpieczony lub Ubezpieczający dostarczy do
Ubezpieczyciela oprócz ww. protokołu, dokumenty niezbędne do podjęcia decyzji o wypłacie odszkodowania, tj.:
- protokół uszkodzeń (wykaz uszkodzeń poniesionych w związku ze zdarzeniem),
- faktury za odtworzenie stanu mienia sprzed szkody (faktury naprawy lub zakupu),
- kosztorys naprawy,
- inne dokumenty, jakich Ubezpieczyciel odpowiednio do stanu rzeczy może zażądać.
W uzasadnionych przypadkach na wniosek Ubezpieczyciela Ubezpieczający lub Ubezpieczony dostarczy kosztorys
naprawy.
Powyższe postanowienia, w żadnym razie:
a) nie zwalniają Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego od obowiązku zgłoszenia Ubezpieczycielowi faktu
wystąpienia szkody, a w przypadku jeśli posiada ona znamiona przestępstwa, także zawiadomienia Policji;
b) nie ograniczają prawa Ubezpieczyciela do całkowitej lub częściowej odmowy wypłaty odszkodowania w
przypadku jeśli roszczenie okaże się niezasadne.
Niniejsze pytanie ma zastosowanie do wszystkich ryzyk/grup ubezpieczenia których dotyczy.
Odpowiedź 45: Brak zgody
Pytanie 46: W odniesieniu do zapisów - Klauzuli zastąpienia dla budynków i budowli zwracamy się z pytaniem,
czy Zamawiający dopuszcza zastąpienia ostatniego zdania klauzuli wskazanej w SIWZ poniższym:
Odszkodowanie nie może przekroczyć wartości poszczególnego przedmiotu przyjętej do ubezpieczenia.
Oraz dopisanie poniższego zdania:
Odbudowa winna nastąpić na terenie RP oraz nie może odbywać się na terenach zalewowych.
Niniejsze pytanie ma zastosowanie do wszystkich ryzyk/grup ubezpieczenia których dotyczy.
Odpowiedź 46: Zasada dotycząca wysokości odszkodowania wynika z zapisów SIWZ: Sekcji 1 pkt. 3.3. górną
granicą odpowiedzialności za poszczególny przedmiot ubezpieczenia, stanowi wartość tego przedmiotu przyjęta
do ubezpieczenia. Zgoda na wprowadzenie dodatkowego zapisu do klauzuli KS012: „Odbudowa winna nastąpić na
terenie RP”.
Pytanie 47: W odniesieniu do zapisów - Klauzuli zastąpienia dla maszyn i urządzeń zwracamy się z pytaniem, czy
Zamawiający dopuszcza zastąpienia ostatniego zdania klauzuli wskazanej w SIWZ poniższym:
Odszkodowanie nie może przekroczyć wartości poszczególnego przedmiotu przyjętej do ubezpieczenia.
Niniejsze pytanie ma zastosowanie do wszystkich ryzyk/grup ubezpieczenia których dotyczy.
Odpowiedź 47: Zasada dotycząca wysokości odszkodowania wynika z zapisów SIWZ: Sekcji 1 pkt. 3.3. górną
granicą odpowiedzialności za poszczególny przedmiot ubezpieczenia, stanowi wartość tego przedmiotu przyjęta
do ubezpieczenia.
Pytanie 48: W odniesieniu do zapisów - Klauzuli ubezpieczenia urządzeń elektronicznych od daty dostawy
zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość dopuszcza możliwość zastąpienia w/w klauzuli
poniższą:
Klauzula 147 - Ubezpieczenie sprzętu/części od szkód materialnych na czas od daty dostawy do daty
włączenia do eksploatacji
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje
odpowiedzialność za szkody materialne powstałe w sprzęcie elektronicznym/częściach od daty dostawy do
planowanej daty włączenia do eksploatacji pod warunkiem, że:
- sprzęt elektroniczny/części są magazynowane w oryginalnych opakowaniach i pomieszczeniach do tego
przystosowanych,
- termin magazynowania i montażu nie przekracza 6-ciu m-cy od daty dostawy. O przedłużeniu tego okresu
Ubezpieczyciela musi być poinformowany przez Ubezpieczającego w terminie 24 godzin. Ubezpieczyciel przedłuża
ochronę ubezpieczeniową ponad te 6 m-cy ale zastrzega sobie prawo ustanowienia warunków,
- ochrona ubezpieczeniowa w ramach tej klauzuli kończy się z chwilą przekazania sprzętu do ponownej eksploatacji.
Od tego momentu zakres ochrony obowiązuje zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.
Ochrona ubezpieczeniowa w ramach tej klauzuli pokrywa szkody, które powstały w dostarczanym lub przekazanym
sprzęcie/częściach, o ile mienie to zostało zgłoszone do ubezpieczenia. Szkody, które powstały w związku z
transportem lub montażem ubezpieczonego sprzętu lub szkody, które są pokrywane przez producenta, dostawcę lub
firmę montującą, nie są przedmiotem tego ubezpieczenia.
Niniejsze pytanie ma zastosowanie do wszystkich ryzyk/grup ubezpieczenia których dotyczy.
Odpowiedź 48: Brak zgody
Pytanie 49: W odniesieniu do zapisów dot. Zadania I, 7. Klauzul dodatkowych (fakultatywnych) zwracamy się z
prośbą o :

Wykreślenie zapisu klauzuli KKOM009 - Klauzula dotycząca kluczyków i dokumentów pozostawionych w
pojeździe

Wykreślenie zapisów klauzuli KKOM0010 – Klauzula dotycząca braku stosownych uprawnień do kierowania
pojazdów

Zastąpienia treści klauzuli KKOM013 - Klauzula ubezpieczenia kosztów dodatkowych ponad sumę
ubezpieczenia na zapis proponowany poniżej:
”Kwota zwrotu kosztów dot. zabezpieczenia uszkodzonego pojazdu oraz holowania lub transportu
uszkodzonego pojazdu z miejsca zajścia wypadku, nie może prze¬kroczyć 10% sumy ubezpieczenia, chyba że
umówiono się ina¬czej”.
Odpowiedź 49: Klauzule fakultatywne, jak wynika z postanowień SIWZ nie wymagają ich akceptacji, w celu
złożenia ważnej oferty – ich przyjęcie jest dobrowolne. Brak zgody.
Pytanie 50: W odniesieniu do ubezpieczeń komunikacyjnych, czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie franszyzy
integralnej na poziomie 500,00?
Odpowiedź 50: Brak zgody
Pytanie 51. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia (szkodowość) wg
stanu na dzień 21.10.2013 r.
Odpowiedź 51: Zaświadczenia w załączeniu.
Pytanie 52: W odniesieniu do ubezpieczeń komunikacyjnych zwracamy się z prośbą o podanie inf. na temat
systemu płatności.
Odpowiedź 52: Zgodnie z zapisami Sekcji 1 pkt 4.1.1. – składka za ubezpieczenia komunikacyjne płatna w 2
ratach.
Pytanie 53: W odniesieniu do zapisów Sekcji 6 UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH
RYZYK, prosimy o uzupełnienie załączonego kwestionariusza instalacji elektrycznej oraz informacje kto dokonuje
konserwacji sprzętu elektronicznego Zamawiającego
Odpowiedź 53: Uprawnione serwisy , w przypadku sprzętu komputerowego uprawnieni pracownicy RCKiK
Download