Minimalne warunki animowania

advertisement
Minimalne warunki animowania instrumentów notowanych
na rynku głównym GPW
I . Akcje spółek z segmentu TOP5
Warunki animowania:
1. Maksymalna dopuszczalna różnica między najniższym limitem ceny w zleceniu sprzedaży a
najwyższym limitem ceny w zleceniu kupna wynosi:
 dla kursów nie większych niż 1 zł – 0,03 zł,
 dla kursów większych od 1 zł, ale nie większych niż 2 zł – 0,05 zł,
 dla kursów większych niż 2 zł – 1,5 %,
2. Wyrażona w % różnica o której mowa w pkt. 1 liczona jest jako – wyrażony w % - stosunek
różnicy między ceną w zleceniu sprzedaży i ceną w zleceniu kupna do ceny kupna.
3. Animator rynku ma obowiązek kwotowania, na warunkach określonych w umowie, przez co
najmniej 80% czasu trwania sesji giełdowej.
4. Wartość zleceń nie może być mniejsza niż 50.000,00 zł.
II. Akcje pozostałych spółek z indeksu WIG20
Warunki animowania:
1. Maksymalna dopuszczalna różnica między najniższym limitem ceny w zleceniu sprzedaży a
najwyższym limitem ceny w zleceniu kupna wynosi:
 dla kursów nie większych niż 1 zł – 0,03 zł,
 dla kursów większych od 1 zł, ale nie większych niż 2 zł – 0,05 zł,
 dla kursów większych niż 2 zł – 2,5%.
2. Wyrażona w % różnica, o której mowa w pkt 1 liczona jest jako – wyrażony w % - stosunek
różnicy między ceną w zleceniu sprzedaży i ceną w zleceniu kupna do ceny kupna.
3. Animator rynku ma obowiązek kwotowania, na warunkach określonych w umowie, przez co
najmniej 80% czasu trwania sesji giełdowej.
4. Wartość zleceń nie może być mniejsza niż 25.000,00 zł.
III. Akcje pozostałych spółek
1.
Maksymalna dopuszczalna różnica między najniższym limitem ceny w zleceniu sprzedaży a
najwyższym limitem ceny w zleceniu kupna wynosi:
a) w przypadku akcji notowanych w systemie notowań ciągłych wchodzących w skład indeksu
mWIG40:
- dla kursów nie większych niż 1 zł – 0,04 zł,
- dla kursów większych od 1 zł, ale nie większych niż 2 zł – 0,07 zł,
- dla kursów większych niż 2 zł – 3,5%,
b) w przypadku pozostałych akcji notowanych w systemie notowań ciągłych:
- dla kursów nie większych niż 1 zł – 0,05 zł,
- dla kursów większych od 1 zł, ale nie większych niż 2 zł – 0,1 zł
- dla kursów większych niż 2 zł – 5%,
c)
w przypadku akcji notowanych w systemie kursu jednolitego:
- dla kursów nie większych niż 1 zł – 0,05 zł,
- dla kursów większych od 1 zł, ale nie większych niż 2 zł – 0,1 zł,
- dla kursów większych niż 2 zł – 5%.
2.
Wartość zleceń nie może być mniejsza niż:
a) 10.000 zł w przypadku akcji notowanych w systemie notowań ciągłych wchodzących w skład
indeksu mWIG40,
b) 7.500 zł w przypadku pozostałych akcji notowanych w systemie ciągłym,
c)
5.000 zł w przypadku akcji notowanych w systemie jednolitym.
1
3.
Wyrażona w % różnica o której mowa w pkt 1 liczona jest jako – wyrażony w % - stosunek różnicy
między ceną w zleceniu sprzedaży i ceną w zleceniu kupna do ceny kupna.
4.
W przypadku akcji wchodzących w skład mWIG40 animator rynku ma obowiązek kwotowania, na
warunkach określonych w umowie, przez co najmniej 80% czasu trwania sesji giełdowej.
5.
Maksymalny limit dziennego zaangażowania animatora rynku określony jest wyłącznie dla akcji spoza
mWIG40 i wynosi 3-krotność minimalnej wartości oferty.
IV. Prawa do akcji
Warunki animowania określone dla akcji w punkcie I stosuje się odpowiednio do wykonywania zadań
animatora rynku dla praw do akcji.
V. Kontrakty terminowe na akcje spółek:
Warunki animowania:
1.
Z zastrzeżeniem pkt 2 maksymalna dopuszczalna różnica między najniższą ceną w zleceniu
sprzedaży a najwyższą ceną w zleceniu kupna na daną klasę kontraktów obowiązująca animatora w
danym miesiącu kalendarzowym jest równa 5% średniej ceny zamknięcia instrumentu bazowego dla
danego kontraktu terminowego z ostatnich 20 sesji przed pierwszym dniem danego miesiąca
kalendarzowego. W przypadku wprowadzenia do obrotu nowych kontraktów, wartość ta wynosi 5%
średniej ceny zamknięcia instrumentu bazowego z ostatnich 20 sesji przed pierwszym dniem obrotu
danym kontraktem terminowym. Wartość ta zaokrąglana jest zgodnie z dokładnością określania
kursów.
2.
Różnica o której mowa w pkt 1 wynosi:
a) 0,05 zł jeśli aktualny kurs instrumentu bazowego jest mniejszy niż 1 zł,
b) 0,1 zł jeśli aktualny kurs instrumentu bazowego jest większy od 1 zł, ale nie większy niż 2 zł.
Liczba kontraktów w zleceniu nie może być mniejsza niż 10 kontraktów
VI. Kontrakty terminowe na kursy walut
Warunki animowania dla kontraktów terminowych na kursy walut ustalane są indywidualnie z
zainteresowanym animatorem rynku.
VII. Obligacje Skarbu Państwa
1.
Maksymalna dopuszczalna różnica między najniższym limitem ceny w zleceniu sprzedaży a
najwyższym limitem ceny w zleceniu kupna wynosi:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
0,2
0,4
0,8
1,5
2,5
3,5
punktu
punktu
punktu
punktu
punktu
punktu
procentowego
procentowego
procentowego
procentowego
procentowego
procentowego
dla
dla
dla
dla
dla
dla
obligacji
obligacji
obligacji
obligacji
obligacji
obligacji
o
o
o
o
o
o
terminie
terminie
terminie
terminie
terminie
terminie
wykupu
wykupu
wykupu
wykupu
wykupu
wykupu
do 1 roku (włącznie),
powyżej 1 roku do 3 lat (włącznie),
powyżej 3 lat do 5 lat (włącznie),
powyżej 5 lat do 15 lat (włącznie),
powyżej 15 lat do 25 lat (włącznie),
powyżej 25 lat.
2.
Wartość zleceń kupna i zleceń sprzedaży nie może być mniejsza niż:
a)
15.000 zł dla obligacji o nominale 100 zł,
b)
30.000 zł dla obligacji o nominale powyżej 100 zł, wg wartości nominalnej obligacji.
3.
Maksymalny limit dziennego zaangażowania animatora rynku wynosi 3-krotność minimalnej wartości
zleceń.
2
VIII. Opcje na indeks WIG20
1.
Z zastrzeżeniem pkt. 2 animator rynku zobowiązany jest do stałego składania zleceń kupna i
sprzedaży dla następujących serii opcji:
Termin
wygaśnięcia:
najbliższy
drugi oraz trzeci
kolejny
pozostałe
opcje kupna
opcje sprzedaży
1 seria ATM *)
10 serii ITM **)
10 serii OTM ***)
1 seria ATM
5 serii ITM
5 serii OTM
1 seria ATM
3 serii ITM
3 serii OTM
1 seria ATM
10 serii ITM
10 serii OTM
1 seria ATM
5 serii ITM
5 serii OTM
1 seria ATM
3 serii ITM
3 serii OTM
*) za serię ATM uznaje się serię, której kurs wykonania jest najbliższym ostatniej wartości
zamknięcia indeksu WIG20.
**) za serię ITM uznaje się serię, której kurs wykonania jest w przypadku opcji kupna niższy
a w przypadku opcji sprzedaży wyższy od ostatniej wartości zamknięcia indeksu WIG20 jednak
różny jest od kursu wykonania określonego dla serii ATM.
***) za serię OTM uznaje się serię, której kurs wykonania jest w przypadku opcji kupna wyższy
a w przypadku opcji sprzedaży niższy od ostatniej wartości zamknięcia indeksu WIG20 jednak
różny jest od kursu wykonania określonego dla serii ATM.
2.
W przypadku, gdy czas do wygaśnięcia opcji jest krótszy niż 1 tydzień animator rynku może, w
zamian za serie o najbliższym terminie do wygaśnięcia, składać zlecenia kupna i sprzedaży dla serii z
kolejnym terminem wygaśnięcia zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 1.
3.
Liczba opcji w zleceniu nie może być mniejsza niż 5 opcji.
4.
Maksymalna dopuszczalna różnica (Spread) między najniższym limitem ceny w zleceniu sprzedaży a
najwyższym limitem ceny w zleceniu kupna na daną serię opcji musi być zgodna z warunkami
określonymi w poniższych tabelach:
a) dla serii opcji z najbliższym terminem wygaśnięcia:
Limit ceny w zleceniu kupna
(w punktach indeksowych)
Spread
0,00 - 20,00
2 punkty indeksowe
>20,00 - 200,00
10%*
>200,00
20 punktów indeksowych
b) dla serii opcji z drugim i trzecim kolejnym terminem wygaśnięcia:
c)
Limit ceny w zleceniu kupna
(w punktach indeksowych)
Spread
0,00 - 20,00
2,5 punkty indeksowe
>20,00 - 200,00
12,5%*
>200,00
25 punktów indeksowych
dla serii opcji z pozostałymi terminami wygaśnięcia:
3
Limit ceny w zleceniu kupna
(w punktach indeksowych)
Spread
0,00 - 20,00
3 punkty indeksowe
>20,00 - 200,00
15%*
>200,00
30 punktów indeksowych
* Spread liczony jest jako – wyrażony w procentach – stosunek różnicy między
kursem z zleceniu sprzedaży i kursem w zleceniu kupna do kursu w zleceniu kupna.
1. Animator rynku ma obowiązek kwotowania na warunkach określonych w umowie przez co
najmniej 80% czasu trwania sesji giełdowej.
2. Animator rynku, po uprzednim poinformowaniu Giełdy, może zaniechać składania zleceń kupna i
sprzedaży na opcje na indeks WIG20, w przypadku osiągnięcia przez niego globalnego
zaangażowania w wysokości 1500 opcji, rozumianego jako suma otwartych pozycji we wszystkich
seriach opcji.
3. W sytuacji, o której mowa w pkt. 6, animator rynku może nadal składać zlecenia kupna lub
sprzedaży bez zachowania wymogów przewidzianych w pkt. 1-4.
4. Animator rynku, po uprzednim poinformowaniu Giełdy, może zaniechać składania zleceń kupna i
sprzedaży na opcje na indeks WIG20, jeżeli:
a. kurs kontraktów terminowych na WIG20 o najbliższym terminie wygaśnięcia różni się o
więcej niż 5 procent od kursu odniesienia,
b. handel kontraktami terminowymi na WIG20 o najbliższym terminie wygaśnięcia jest
zawieszony,
c. wystąpią
problemy
związane
z
niewłaściwym
funkcjonowaniem
narzędzia
do automatycznego składania zleceń lub inne problemy techniczne.
5. Poinformowanie Giełdy o zaniechaniu składania zleceń kupna i sprzedaży na opcje na WIG20 o
czym mowa w pkt. 6 oraz 8 następuje poprzez wysłanie wiadomości email na adres [email protected]
zawierającej informację o zamiarze skorzystania z możliwości zaniechania składania zleceń kupna
i sprzedaży wraz ze wskazaniem przyczyny dla której to zaniechanie będzie miało miejsce.
Jednocześnie animator ma obowiązek poinformowania Giełdy w sposób opisany powyżej o
rezygnacji z dalszego korzystania z możliwości zaniechania składania zleceń kupna i sprzedaży na
opcje na WIG20
IX. Jednostki indeksowe na indeks WIG20
1. Maksymalna dopuszczalna różnica między najniższym limitem ceny w zleceniu sprzedaży a
najwyższym limitem ceny w zleceniu kupna wynosi 1,5 %.
2. Liczba jednostek indeksowych w zleceniu nie może być mniejsza niż 300 jednostek indeksowych.
3. Jeżeli wartość otwartych przez animatora rynku pozycji w jednostkach indeksowych przekroczy 3 mln
zł, animator rynku zwolniony jest z obowiązku jednoczesnego zgłaszania zleceń.
4. Różnica, o której mowa w pkt 1 liczona jest jako – wyrażony w % - stosunek różnicy między ceną w
zleceniu sprzedaży i ceną w zleceniu kupna do ceny kupna.
X. Certyfikaty inwestycyjne
1.
Maksymalna dopuszczalna różnica między najniższym limitem ceny w zleceniu sprzedaży a
najwyższym limitem ceny w zleceniu kupna wynosi:
a)
dla kursów nie większych niż 1 zł – 0,03 zł,
b)
dla kursów większych od 1 zł, ale nie większych niż 2 zł – 0,05 zł,
c)
dla kursów większych niż 2 zł – 2,5%.
4
2.
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w zleceniu nie może być mniejsza
inwestycyjnych.
niż 250 certyfikatów
3.
Wyrażona w % różnica o której mowa w pkt 1 liczona jest jako – wyrażony w % - stosunek różnicy
między ceną w zleceniu sprzedaży i ceną w zleceniu kupna do ceny kupna.
4.
Maksymalne dzienne zaangażowanie animatora rynku wynosi 5-krotność minimalnej wielkości
zlecenia.
XI. Certyfikaty strukturyzowane wyemitowane przez UNICREDIT BANK AG
1. Animator rynku zobowiązany jest do składania w trybie ciągłym zleceń kupna i sprzedaży na
certyfikaty strukturyzowane przy standardowych warunkach rynkowych w dniach sesyjnych zgodnie z
parametrami zdefiniowanymi poniżej:
Typ certyfikatu
Nazwa
skrócona
certyfikatu
strukturyzowa
nego
ISIN
certyfikatu
Indeks
bazowy
Maksymalna
dopuszczalna różnica
między najniższym
limitem ceny w
zleceniu sprzedaży a
najwyższym limitem
ceny w zleceniu
kupna wynosi *:
Certyfikat
strukturyzowany
zwykły
xxx
xxx
xxx
Ustalany
indywidualnie
Wolumen zleceń
nie może być
mniejszy niż
(liczba
certyfikatów
w szt.)
Ustalany
indywidualnie
* Spread liczony jest jako – wyrażony w procentach – stosunek różnicy między kursem z zleceniu sprzedaży i kursem w
zleceniu kupna do kursu w zleceniu kupna.
2. W przypadku gdy w danym dniu na rynku macierzystym, tym dla którego kalkulowany jest indeks
bazowy, indeks ten nie jest kalkulowany, animator rynku może zostać zwolniony z obowiązku
animowania danego certyfikatu, po uprzednim poinformowaniu telefonicznym Giełdy.
3. Animator rynku ma obowiązek kwotowania, na warunkach określonych w umowie, przez co najmniej
80% czasu trwania sesji giełdowej.
4. Animator rynku jest zobowiązany do złożenia co najmniej jednej pary zleceń (jednego zlecenia kupna i
jednego zlecenia sprzedaży) w ciągu ostatnich 15 minut notowań ciągłych.
5. Animator rynku, po uprzednim telefonicznym poinformowaniu Giełdy, zwolniony jest z obowiązku
składania zleceń w sytuacji niewłaściwego funkcjonowania narzędzia do automatycznego składania
zleceń lub w sytuacjach szczególnych.
XII. Certyfikaty strukturyzowane wyemitowane przez Raiffeisen Centrobank
1. Animator zobowiązany jest do składania w trybie ciągłym zleceń kupna i sprzedaży na certyfikaty
strukturyzowane przy standardowych warunkach rynkowych w dniu sesyjnym zgodnie z parametrami
zdefiniowanymi poniżej:
5
LP.
1.
Typ certyfikatu
ISIN
certyfikatu
Instrument bazowy
xxx
xxx
Certyfikat
strukturyzowany zwykły
Maksymalna
dopuszczalna
różnica
między
najniższym
limitem ceny
w zleceniu
sprzedaży a
najwyższym
limitem ceny
w zleceniu
kupna wynosi
*:
Ustalany
indywidualnie
Minimalna
wielkość
zlecenia lub
minimalne
zlecenie (ilość
certyfikatów)
Ustalany
indywidualnie
* Spread jest obliczany jako stosunek procentowy spread’u pomiędzy ceną zlecenia sprzedaży i ceną zlecenia kupna do ceny kupna.
2. „Dzień sesyjny” oznacza dzień, w którym Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Giełda
Papierów Wartościowych w Wiedniu prowadzą handel podczas swoich sesji, bez względu na to, czy w
danym dniu zakończenie obrotu nastąpiło wcześniej niż planowe zakończenie obrotu. W dniach, w
których nie odbywa się handel na Giełdzie Papierów Wartościowych w Wiedniu, animator jest
zwolniony z obowiązku składania zleceń.
3. Pod warunkiem wcześniejszego telefonicznego powiadomienia giełdy, animator jest zwolniony z
obowiązku składania zleceń w przypadku nieprawidłowego funkcjonowania automatycznego narzędzia
składania zleceń.
4. Animator rynku ma obowiązek kwotowania, na warunkach określonych w umowie, przez co najmniej
80% czasu trwania sesji giełdowej.
5. Animator rynku jest zobowiązany do złożenia co najmniej jednej pary zleceń (jednego zlecenia kupna
i jednego zlecenia sprzedaży) w ciągu ostatnich 15 minut notowań ciągłych.
6. Animator rynku, po uprzednim telefonicznym poinformowaniu Giełdy, zwolniony jest z obowiązku
składania zleceń w przypadku gdy na rynku macierzystym instrument bazowy nie jest kalkulowany
bądź notowany.
XIII. Obligacje strukturyzowane wyemitowane przez SecurAsset S.A.
Warunki animowania:
1. Animator rynku zobowiązany jest do składania zleceń kupna i sprzedaży na obligacje w fazach przed
otwarciem na co najmniej 5 minut przed fazami interwencji animatora przy standardowych warunkach
rynkowych w dniach sesyjnych zgodnie z parametrami zdefiniowanymi poniżej:
L.p.
Nazwa skrócona
obligacji
strukturyzowanej
ISIN
Instrument/indeks
bazowy
Spread *
Minimalny
wolumen
zleceń
Ustalany
Ustalany
1.
XXX
XXX
XXX
indywidualnie
indywidualnie
* Spread liczony jest jako wyrażony w procentach stosunek różnicy między limitem ceny w zleceniu
sprzedaży i limitem ceny w zleceniu kupna do limitu ceny w zleceniu kupna.
2. W przypadku gdy w danym dniu na rynku macierzystym, tym dla którego kalkulowany jest indeks
bazowy, indeks ten nie jest kalkulowany, animator rynku może zostać zwolniony z obowiązku
animowania danego certyfikatu, po uprzednim poinformowaniu telefonicznym Giełdy.
6
3. Animator rynku, po uprzednim telefonicznym poinformowaniu Giełdy, zwolniony jest z obowiązku
składania zleceń w sytuacji niewłaściwego funkcjonowania narzędzia do automatycznego składania
zleceń lub w sytuacjach szczególnych.
4. Animator rynku ma obowiązek kwotowania, na warunkach określonych w umowie, przez co najmniej
80% czasu trwania sesji giełdowej.
5. Animator rynku jest zobowiązany do złożenia co najmniej jednej pary zleceń (jednego zlecenia kupna i
jednego zlecenia sprzedaży) w ciągu ostatnich 15 minut notowań ciągłych.
6. Animator rynku, po uprzednim telefonicznym poinformowaniu Giełdy, zwolniony jest z obowiązku
składania zleceń w przypadku gdy na rynku macierzystym instrument bazowy nie jest kalkulowany
bądź notowany.
XIV. Kontrakty terminowe na indeks WIG20
Warunki animowania
1. Maksymalna dopuszczalna różnica między najniższym limitem ceny w zleceniu sprzedaży a
najwyższym limitem ceny w zleceniu kupna (w punktach indeksowych) wynosi:
Spread
(w punktach indeksowych)
Dla kontraktów o terminie
wygaśnięcia do 3 miesięcy
10
Dla kontraktów o terminie
wygaśnięcia powyżej 3
miesięcy
20
2. Minimalna liczba kontraktów w zleceniu:
Sztuki
Dla kontraktów o terminie
wygaśnięcia do 3 miesięcy
10
Dla kontraktów o terminie
wygaśnięcia powyżej 3
miesięcy
5
3. Animator ma obowiązek wypełniania warunków animowania określonych w umowie przez co najmniej
80% czasu trwania sesji giełdowej (czas ten rozpoczyna się wraz z rozpoczęciem fazy notowań
ciągłych), z zastrzeżeniem pkt. 4.
4. W okresie od 8:40 do 8:45 (tj. w okresie obejmującym ostatnie 5 minut fazy przed otwarciem oraz
fazę otwarcia) animator ma obowiązek wypełniania warunków animowania określonych w umowie
przez co najmniej 90% czasu trwania tego okresu.
XV. Kontrakty terminowe na jednomiesięczne (1M), trzymiesięczne (3M) i sześciomiesięczne
(6M) stawki referencyjne WIBOR.
Warunki animowania:
1. Animator zobowiązuje się kwotować kontrakty terminowe o terminach wygaśnięcia do 2 lat.
7
2. Maksymalna dopuszczalna różnica między najniższym limitem ceny
a najwyższym limitem ceny w zleceniu kupna wynosi 30 punków bazowych.
w
zleceniu
sprzedaży
3. Liczba kontraktów terminowych w zleceniu nie może być mniejsza niż:
a. 100 kontraktów dla kontraktów na 1M i 6M WIBOR
b. 200 kontraktów dla kontraktów na 3M WIBOR
4. Animator
rynku
po
uprzednim
telefonicznym
poinformowaniu
Giełdy
zwolniony
jest
z obowiązku składania zleceń w sytuacji niewłaściwego funkcjonowania narzędzia do automatycznego
składania zleceń.
5. Animator rynku ma obowiązek kwotowania, na warunkach określonych w umowie, przez co najmniej
80% czasu trwania sesji giełdowej, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 6.
6. Animator rynku ma obowiązek stałego kwotowania, na warunkach określonych w umowie, przed
otwarciem notowań ciągłych oraz w okresie między godziną 16:20 i 16:31.
7. Animator zobowiązuje się do sporządzania i wystawiania plików z kursami odniesienia dla nowych
serii kontraktów terminowych na 1M, 3M i 6M WIBOR do godziny 14.00 przed pierwszym dniem ich
notowania.
8. Animator zobowiązuje się
o których mowa w pkt.7:
do
przestrzegania
następujących
ustaleń
dotyczących
plików,
a) pliki będą wystawiane na serwerze należącym do Animatora, posiadającym następujący adres IP :
194.242.62.27, do którego GPW ma dostęp po protokole sftp i porcie o numerze 115.
b) nazwy plików będą tworzone według następującego schematu: PKO_WIBOR_YYYYMMDD.txt, gdzie
YYYYMMDD oznacza datę sesji, na której odbędzie się pierwsze notowanie kontraktów, których plik
dotyczy.
c) zawartość (struktura) plików, będzie następująca:
<Data wystawienia>;<Data notowania>;<kod Isin>;<kurs odniesienia>
gdzie:
<Data wystawienia>
<Data notowania>
<kod Isin>
<kurs odniesienia>
- data wystawienia pliku w formacie RRRRMMDD,
- data pierwszego notowania instrumentu w formacie RRRRMMDD,
- kod ISIN kontraktu, w formacie A(12) – 12 znaków alfanumerycznych
- kurs odniesienia, w formacie 8,2 – max. 8 cyfr jako część całkowita, max
2 cyfry jako część ułamkowa; cześć całkowita oddzielona od części
ułamkowej przecinkiem; pola oddzielone średnikiem.
9. Wszelkie zmiany warunków określonych w pkt. 7 i 8
wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
(adresy, porty, hasła, użytkownicy itd.)
XVI. Kontrakty terminowe na krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe obligacje
skarbowe.
Warunki animowania:
1. Maksymalna dopuszczalna różnica między najniższym
a najwyższym limitem ceny w zleceniu kupna wynosi:
limitem
ceny
w
zleceniu
sprzedaży
8
a.
b.
c.
dla kontraktów terminowych na krótkoterminowe obligacje skarbowe - 50 punktów
bazowych
dla kontraktów terminowych na średnioterminowe obligacje skarbowe - 75 punktów
bazowych.
dla kontraktów terminowych na długoterminowe obligacje skarbowe - 150 punktów
bazowych
2. Liczba kontraktów terminowych w zleceniu nie może być mniejsza niż 100 dla wszystkich klas
kontraktów terminowych na obligacje skarbowe.
3. Animator rynku po uprzednim telefonicznym poinformowaniu Giełdy zwolniony jest z obowiązku
składania zleceń w sytuacji niewłaściwego funkcjonowania narzędzia do automatycznego składania
zleceń.
4. Animator rynku ma obowiązek kwotowania, na warunkach określonych w umowie, przez co najmniej
80% czasu trwania sesji giełdowej, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 5.
5. Animator rynku ma obowiązek stałego kwotowania, na warunkach określonych w umowie, przed
otwarciem notowań ciągłych oraz w okresie między godziną 16:20 i 16:31.
9
Download