dziecko z chorobą nowotworową (dbp)

advertisement
BIBLIOTEKA PEDAGIOGICZNA
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
MULTIMEDIALNE CENTRUM INFORMACJI I PROMOCJI
OPRAC. EWA BIŃKIEWICZ
36 poz.
DZIECKO Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ
Zestawienie bibliograficzne w wyborze
WYDAWNICTWA ZWARTE
ADAMSON E. Fenella St. J., HULL David : Pielęgnowanie chorych dzieci. – Warszawa : Państwowy
Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1990. – S. 259-275 : Rak
Sygnatura: 70633
ANTOSZEWSKA Beata : Dzieci i młodzież z chorobą nowotworową - wybrane zagadnienia // W:
Dziecko chore : zagadnienia biopsychiczne i pedagogiczne / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej i
Barbary Wilczury. – Kraków : "Impuls", 2007. – S. 187-196
Sygnatura: 94946
ANTOSZEWSKA Beata : Normalizacja warunków życia dzieci i młodzieży z chorobą nowotworową //
W : Normalizacja środowisk życia osób niepełnosprawnych / pod red. Czesława Kossakowskiego i
Amadeusza Krause. – Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2005. – S. 485492
Sygnatura: 93494
BAKOŃ Krystyna, SIEDLECKA Katarzyna : Formy pracy z dzieckiem przewlekle chorym na chorobę
nowotworową // W : Uczeń z przewlekłą chorobą i uczeń z zaburzeniami psychicznymi w szkole
ogólnodostępnej : poradnik dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych / pod red. Tadeusza Kotta. –
Warszawa : MENiS, 2005. – S. 44-47
Sygnatura: 92985
BINNEBESEL Józef : Społeczne aspekty umierania dzieci z chorobą nowotworową // W: Aktualne
problemy wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych / pod red. Grażyny Kwaśniewskiej, Anny
Wojnarskiej. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004. – S. 281-287
Sygnatura: 92663, 97267
BUCZYŃSKI Filip Leszek : Rodzina z dzieckiem chorym na białaczkę. – Lublin : Redakcja
Wydawnictw KUL, 1999
Sygnatura: 88924
LEWER Helen, ROBERTSON Leslie : Opieka nad dzieckiem. – Warszawa : Państwowy Zakład
Wydawnictw Lekarskich, 1990. – S. 263-271 : Plan opieki pielęgniarskiej dla śmiertelnie chorego
dziecka [z białaczką]
Sygnatura: 73441
MARYNIAK Agnieszka : Rozwój dzieci z guzami mózgu. – Warszawa : "Żak", 2000
Sygnatura: 32030 Filia w Radomsku
SAMARDAKIEWICZ Marzena : Informowanie dzieci o rozpoznaniu choroby nowotworowej jako
element leczenia // W: Kryzysy rozwojowe wieku dziecięco-młodzieżowego a możliwości
społecznego wsparcia / pod red. nauk. Bożeny Grochmal-Bach i Anny Knobloch-Gali ; Instytut
Psychologii Stosowanej. Uniwersytet Jagielloński. – Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005.
– S. 179-192
Sygnatura: 92755
TOJZA Anna : Formalne i nieformalne systemy wsparcia rodziny dziecka z chorobą nowotworową
// W: Aktualne problemy wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych / pod red. Grażyny
Kwaśniewskiej, Anny Wojnarskiej. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,
2004. – S. 271-280
Sygnatura: 92663, 97267
1
TOJZA Anna : Opieka i wsparcie udzielane dziecku z chorobą nowotworową i jego rodzinie // W:
Pomoc społeczna, praca socjalna : teoria i praktyka. T. 1 / pod red. Krystyny Marzec-Holki. –
Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2003. – S. 721-733
Sygnatura: 90592 W
Sygnatura: 39133 Filia w Tomaszowie Maz.
ARTKUŁY Z CZASOPISM
BACZAŁA Ditta : Gdy choroba nowotworowa spotyka się u dziecka z głębszą niepełnosprawnością
intelektualną. – Bibliogr. // Nowa Szkoła. – 2007, nr 3, s. 192-198
GRESZTA Elżbieta : Poczucie więzi emocjonalnej z rodzicami u dzieci chorujących na białaczkę. –
Bibliogr. // Psychologia Wychowawcza. – 2000, nr 2/3, s. 201-207
OPPENHEIM Daniel : Rak : jak powiedzieć dziecku? / rozm, Joanna Peiron. // Charaktery. – 2008,
nr 9, s. 74-76
OWSIANY Ewa : Gdy się przeplatają strach i nadzieja // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. –
1996, nr 6, s.20-23
Dzieci z chorobą nowotworową – ich sytuacja w środowisku rówieśników.
ROGALSKA Justyna : Dziecko wobec własnej śmierci i przemijania // Życie Szkoły. – 2006, nr 9, s.
12-15
TOJZA Anna : Aspekty psychologiczne i etyczne dotyczące pracy pedagoga nauczającego dziecko z
chorobą nowotworową. – Bibliogr. // Szkoła Specjalna. – 2004, nr 3, s. 216-220
TOJZA Anna : Praca z dziećmi z chorobą nowotworową // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. –
2002, nr 5, s. 48-52
Nauczanie dzieci w szpitalu.
WYDAWNICTWA INNYCH BIBLIOTEK
WYDAWNICTWA ZWARTE DOSTĘPNE NA ZAMÓWIENIE CZYTELNIKA
W RAMACH USŁUGI WYPOŻYCZEŃ MIĘDZYBIBLIOTECZNYCH
ANTOSZEWSKA Beata : Dziecko z chorobą nowotworową : problemy psychopedagogiczne. –
Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006.
ARMATA Jerzy : Choroby krwi ; Nowotwory u dzieci. – Wyd. 2 popr. – Kraków : AM, 1989
BINNEBESEL Józef : Opieka nad dzieckiem z chorobą nowotworową : aspekt pozamedyczny. –
Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydawnictwo, 2000
BINNEBESEL Józef : Opieka nad dziećmi i młodzieżą z chorobą nowotworową w doświadczeniu
pacjentów. – Toruń : Wydawnictwo UMK, 2003
BOMBECK Erma : Nic mi nie jest, po prostu miałem raka : o dzieciach, które przeżyły nowotwory /
[przekł. z ang. Małgorzata Koraszewska]. – Warszawa : Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobą
Nowotworową, cop. 1995
CHYBICKA Aleksandra : Osobowość adolescenta chorego na nowotwór a możliwość poprawy jakości
życia w chorobie // W: Wspomaganie rozwoju : psychostymulacja i psychokorekcja. T. 6 / red.
Barbara Kaja. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2004. –
S. 172-186
CHYBICKA Aleksandra : Wybrane cechy osobowości a strategia radzenia sobie ze stresem u
młodzieży we wczesnej fazie adolescencji z chorobą nowotworową // W: Psychospołeczne problemy
rozwoju dziecka : aspekty diagnostyczne i terapeutyczne / pod red. Aliny Czepigi. – Toruń :
Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2004. – S. 288-299
2
KOWALCZYK Jerzy R., SAMARDAKIEWICZ Marzena : Dziecko z chorobą nowotworową. – Warszawa
: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 1998
NOWOTWORY wieku dziecięcego / pod red. Józefa Bożka ; aut. J. Bożek [i In.]. – Warszawa :
Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1989
OCHOCKA Maria : Choroby krwi i najczęstsze choroby nowotworowe u dzieci / Maria Ochocka [oraz
Michał Matysiak ; Akademia Medyczna w Warszawie]. – Warszawa : AM, 1996
PICHLER Eva, RICHTER Renate : Nasze dziecko ma nowotwór : pokonać chorobę : poradnik dla
rodziców dzieci chorych na białaczkę i inne choroby nowotworowe / przeł. [z niem.] Jadwiga
Kurkiewicz-Laskowska. – Poznań : Zysk i S-ka. Wydawnictwo, cop. 1995
ARTYKUŁY Z CZASOPISM
BANACH Marek, STARZYKIEWICZ Agnieszka : Wolontariusz w obliczu potrzeb dziecka onkologicznie
chorego // Zeszyt Naukowy / Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w
Katowicach. – Nr 16 (2007), s. 97-108
BINNEBESEL Józef : Obraz i doświadczanie cierpienia i śmierci u dzieci z chorobą nowotworową //
Paedagogia Christiana. – 2002, t. 1, s. 121-123
GAJDA Magdalena : Białaczka – choroba krwi // Integracja. – 2005, nr 2, s. 46-47
GOLJAN Beata : Cierpienie i śmierć w doświadczeniach dzieci i młodzieży z chorobą nowotworową
na podstawie literatury faktu // Roczniki Nauk Społecznych. – T. 33, z. 2 (2005), s. 49-67
KOŁODZIEJCZYK Magdalena, MAJEROWICZ Agnieszka : Problemy psychologiczne dzieci z chorobą
nowotworową oraz ich rodzin // Nowiny Psychologiczne. – 1999, nr 2, s. 53-65
Reakcja rodziców na diagnozę choroby dziecka, etapy przeżywania choroby u dzieci i rodziców.
KOŻYCZKOWSKA Adela : Obszary działań opiekuńczo-interwencyjnych wobec rodziny w
(drastycznych) przypadkach zagrożenia dziecka śmiercią spowodowaną chorobą nowotworową
(bądź wskutek choroby nowotworowej) // Studia Gdańskie / Gdańska Wyższa Szkoła
Humanistyczna. – T. 2 (2003), s. 83-93
PILECKA Władysława : Odroczone neuropoznawcze i psychospołeczne skutki chorób
nowotworowych u dzieci // Człowiek, Niepełnosprawność, Społeczeństwo. – 2005, nr 1, s. 51-69
WIĘCEJ TEMATYCZNYCH ZESTAWIEŃ BIBLIOGRAFICZNYCH
ZNAJDZIECIE PAŃSTWO NA NASZYM INTERNETOWYM SERWISIE
http://www.pedagogiczna.edu.pl
3
4
Download