karta przedmiotu

advertisement
Strona 1 z 3
Z1-PU7
Wydanie N1
KARTA PRZEDMIOTU
(pieczęć wydziału)
1. Nazwa przedmiotu: GEOLOGIA OGÓLNA
2. Kod przedmiotu: SI-WG/11
3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2012/2013
4. Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
5. Forma studiów: studia stacjonarne
6. Kierunek studiów: GÓRNICTWO I GEOLOGIA
(RG)
7. Profil studiów: ogólnoakademicki
8. Specjalność:
9. Semestr: II
10. Jednostka prowadząca przedmiot: Instytut Geologii Stosowanej
11. Prowadzący przedmiot: prof. dr hab. inż. Krystian Probierz, dr h.c.
12. Przynależność do grupy przedmiotów: przedmioty wspólne
13. Status przedmiotu: obowiązkowy
14. Język prowadzenia zajęć: polski
15. Przedmioty wprowadzające oraz wymagania wstępne: nie ma takich
16. Cel przedmiotu: Nabycie podstawowej wiedzy na temat procesów geologicznych kształtujących sfery Ziemi i ich efektów,
dziejów Ziemi, występowania złóż surowców mineralnych w Polsce a także nabycie umiejętności rozpoznawania
podstawowych minerałów i interpretacji budowy geologicznej na podstawie map i przekrojów geologicznych.
17. Efekty kształcenia:1
Opis efektu kształcenia
Nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ma podstawową wiedzę ogólną z geologii w zakresie procesów
geologicznych kształtujących sfery Ziemi i ich efektów, dziejów
Ziemi, występowania złóż surowców mineralnych w Polsce i cech
makroskopowych podstawowych minerałów
Orientuje się w obecnym stanie oraz trendach rozwojowych z zakresu
geologii
Potrafi przygotować i opracować dokumentację dotyczącą realizacji
zadania inżynierskiego z zakresu geologii
Potrafi interpretować w stopniu podstawowym budowę geologiczną
na podstawie map i przekrojów geologicznych oraz rozpoznawać
podstawowe minerały i skały
Ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów
i skutków działalności geologicznej, w tym jej wpływu na środowisko
Rozumie znaczenie osiągnięć techniki w rozpoznawaniu budowy
geologicznej i prospekcji złóż oraz rozumie potrzebę informowania
społeczeństwa o tych zagadnieniach
Metoda
Forma
Odniesienie do
sprawdzenia efektu prowadzenia
efektów dla
kształcenia
zajęć
kierunku studiów
egzamin ustny,
wykład,
K_W06 +++
sprawdzian pisemny laboratorium
egzamin ustny
wykład
sprawdzian
pisemny, projekt
projekt
laboratorium K_U03 +
egzamin ustny
wykład
K_U02 +
egzamin ustny
wykład
K_K07 +
K_W10 +
laboratorium K_U11 +++
18. Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar (liczba godzin)
Wykład
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
30
-
30
-
-
19. Treści kształcenia: (oddzielnie dla każdej z form zajęć dydaktycznych W./Ćw./L./P./Sem.)
Wykład
Pozycja Ziemi w Układzie Słonecznym. Geneza Układu Słonecznego. Kształt i budowa Ziemi.
Temperatura wnętrza Ziemi. Ziemskie pole magnetyczne, paleomagnetyzm. Atmosfera. Hydrosfera.
1
należy wskazać ok. 5 – 8 efektów kształcenia
Strona 2 z 3
Schemat obiegu wody w przyrodzie. Wiek bezwzględny i wiek względny skał oraz metody ich oznaczania.
Tabela stratygraficzna. Dzieje Ziemi - paleogeografia, klimat, typowa flora i fauna, wielkie wymierania,
ruchy orogeniczne, wulkanizm, charakterystyczne skały. Podział procesów geologicznych. Teoria tektoniki
płyt litosfery. Magmatyzm. Intruzje. Wulkanizm i jego produkty. Budowa wulkanów. Zjawiska
powulkaniczne. Diastrofizm. Ruchy orogeniczne i epejrogeniczne. Parametry ułożenia warstw w masywie
skalnym. Deformacje tektoniczne. Fałdy – elementy i klasyfikacje. Uskoki – elementy i klasyfikacje.
Tektonika salinarna. Glacitektonika. Trzęsienia Ziemi - ich rodzaje i występowanie. Tsunami. Wietrzenie
minerałów i skał. Geologiczna działalność morza. Mechanizm falowania. Prądy morskie. Przypływy i odpływy. Erozja
wybrzeża. Strefy mórz i oceanów. Osady morskie - pochodzenie, składniki, charakterystyka. Erozja rzeczna - formy
i stadia. Przejawy akumulacji rzecznej. Geologiczna działalność lodowców. Typy lodowców i ich budowa. Erozja
i akumulacja lodowcowa. Pochodzenie i podział wód podziemnych. Porowatość i przepuszczalność skał. Źródła i ich
podział. Zjawiska krasowe. Erozja i akumulacja eoliczna. Powierzchniowe ruchy masowe. Minerał. Skała. Kryształ,
układy krystalograficzne. Najważniejsze własności fizyczne minerałów. Chemizm minerałów. Etapy procesu
magmowego. Minerały skałotwórcze skał magmowych. Szereg Bowena. Skały magmowe i ich podział. Występowanie
skał magmowych w Polsce. Minerały skałotwórcze skał osadowych. Pochodzenie i klasyfikacja skał osadowych. Skały
okruchowe - charakterystyka, występowanie. Skały chemiczne i organogeniczne - charakterystyka, występowanie w
Polsce. Ewaporaty. Kaustobiolity stałe. Torf. Typy torfowisk. Stadia rozkładu materii organicznej. Roślinność
węglotwórcza na przestrzeni dziejów. Węgiel brunatny, węgiel kamienny - charakterystyka. Ropa naftowa i gaz
ziemny. Czynniki i rodzaje metamorfizmu. Najważniejsze skały metamorficzne. Podstawowe pojęcia z geologii złóż.
Podział złóż. Złoża węgla brunatnego i kamiennego w Polsce. Złoża węglowodorów – konwencjonalne i
niekonwencjonalne. Złoża rud cynku i ołowiu oraz miedzi w Polsce. Złoża soli kamiennej oraz siarki rodzimej.
Podstawowe informacje o budowie geologicznej Polski.
Laboratorium
Określanie położenia warstw w przestrzeni. Pomiary kompasem geologicznym. Określanie położenia warstw
z mapy. Intersekcja geologiczna warstw. Czytanie map - deformacje ciągłe i nieciągłe. Czytanie map - intruzje,
niezgodności. Przekrój geologiczny na podstawie mapy. Makroskopowe rozpoznawanie minerałów skałotwórczych.
Makroskopowe rozpoznawanie skał magmowych. Makroskopowe rozpoznawanie skał okruchowych. Makroskopowe
rozpoznawanie skał organicznych i chemicznych.
20. Egzamin: TAK
21. Literatura podstawowa:
1. Gabzdyl W.: Geologia ogólna. Skrypt Pol. Śl. nr 2130, Gliwice 1998.
2. Mizerski W.: Geologia dynamiczna. PWN, Warszawa 2006.
3. Labus M., Krzeszowska E.: Praktyczne podstawy geologii ogólnej i paleontologii. Wyd. Pol. Śl., Gliwice
2006.
4. Labus M., Labus K.: Podstawy geologii strukturalnej i kartografii geologicznej. Wyd. Pol. Śl., Gliwice 2003.
5. Czubla P., Mizerski W., Świerczewska-Gładysz E.: Przewodnik do ćwiczeń z geologii. PWN, Warszawa 2007.
22. Literatura uzupełniająca:
1. Gabzdyl W.: Geologia złóż. Wyd. Pol. Śl., Gliwice, 1999.
2. Książkiewicz M.: Geologia dynamiczna. Wyd. Geol., Warszawa 1979.
3. Chodyniecka Lidia, Gabzdyl Wiesław, Kapuściński Tadeusz: Mineralogia i petrografia dla górników. Wyd.
Śląsk, Katowice 1988.
4. Mizerski W.: Słownik geologiczny. PWN, Warszawa 2002.
5. Słownik geologii dynamicznej. Red. W.Jaroszewski. Wyd. Geol., Warszawa 1985.
6. Macdougall J.D.: Krótka historia Ziemi. Prószyński i S-ka 1998.
7. Stanley S.M.: Historia Ziemi. PWN, Warszawa 2005.
23. Nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów kształcenia
Lp.
Liczba godzin
kontaktowych / pracy studenta
Forma zajęć
1.
Wykład
30/60 – w tym: zapoznanie się z podaną literaturą (30), przygotowanie się do egzaminu (30)
2.
Ćwiczenia
/
3.
Laboratorium
30/60 – w tym: samodzielne wykonanie części projektów (40), przygotowanie się do sprawdzianów (20)
4.
Projekt
/
5.
Seminarium
/
6.
Inne
/
Strona 3 z 3
Suma godzin:
60/120
180
24. Suma wszystkich godzin:
2
25. Liczba punktów ECTS:
6
26. Liczba punktów ECTS uzyskanych na zajęciach z bezpośrednim udziałem
nauczyciela akademickiego:
2
27. Liczba punktów ECTS uzyskanych na zajęciach o charakterze praktycznym
(laboratoria, projekty):
3
28. Uwagi:
Zatwierdzono:
………………………….….
(data i podpis prowadzącego)
2
1 punkt ECTS – 30 godzin
…………………………………………………....
(data i podpis Dyrektora Instytutu/Kierownika Katedry/
Dyrektora Kolegium Języków Obcych/Kierownika lub
Dyrektora Jednostki Międzywydziałowej)
Download