Podstawy geologii I

advertisement
Lp.
1
2
3
4
5
Element
Nazwa modułu
Instytut
Kod
przedmiotu
Kierunek,
poziom i profil
kształcenia
Rok studiów,
semestr
Rodzaj zajęć i
liczba godzin
Punkty ECTS
(1 pkt = 25-30g)
SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA
Opis
Podstawy geologii I
Instytut Nauk Techmicznych
Kierunek: inżynieria środowiska;
Poziom studiów: studia pierwszego stopnia;
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Rok 1;
Semestr I
Wykłady: 30 godz.; zajęcia praktyczne: 30 godz.
4
Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela
6
Pracochłonność
Wykłady
30
7
8
9
10
Suma
Prowadzący
zajęcia
Egzaminator/
Zaliczający
Wymagania
(kompetencje)
wstępne
Cel przedmiotu
Ćwiczenia/
seminaria
30
Konsultacje
obowiązkowe
10
Praca własna studenta
Projekty/
opracowania
10
Egzaminy
70
Efekty
kształcenia
12
13
Treści
merytoryczne
przedmiotu
5
dr inż. Alicja Kochman, prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz
prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz
wpis na I semestr studiów
Znajomość podstawowych procesów geologicznych kształtujących skorupę ziemską.
Zdobycie umiejętności makroskopowego rozpoznawania minerałów i skał. Poznanie
podstawowych klasyfikacji skał i minerałów.
Odniesienie do
Odniesienie do
Efekt (Wiedza, Umiejętności, Kompetencje
efektów
efektów
społeczne)
kierunkowych
obszarowych
Umie wymienić minerały skałotwórcze skał
magmowych i osadowych
Potrafi rozpoznawać makroskopowo skały magmowe
i osadowe
Ma świadomość zakresu swojej wiedzy i rozumie
potrzebę stałego samokształcenia w zakresie geologii
Efekt kształcenia
Forma i
warunki
potwierdzenia
efektu
kształcenia
Inne
50
Zna podstawowe pojęcia z geologii dynamicznej
11
Nauka
własna
35
K_W06
K_W06
K_U02
K_K01
T1A_W02;
T1A_W04
T1A_W02;
T1A_W04
T1A_U08;
T1A_U09;
T1A_U11
T1A_K01
Sposób potwierdzenia (weryfikacji)
Zna podstawowe pojęcia z geologii
egzamin, kolokwium
dynamicznej
Umie wymienić minerały skałotwórcze
kolokwium, rozpoznawanie skał
skał magmowych i osadowych
Potrafi rozpoznawać makroskopowo
kolokwium, rozpoznawanie skał
skały magmowe i osadowe
Ma świadomość zakresu swojej wiedzy
i rozumie potrzebę stałego
egzamin, kolokwium
samokształcenia w zakresie geologii
Wykłady: Ziemia jako planeta. Minerały skałotwórcze – budowa i własności fizyczne.
Skały i ich geneza. Plutonizm i charakterystyka skał plutonicznych. Wulkanizm,
produkty erupcji, wulkany i ich rodzaje, charakterystyka skał wulkanicznych.
Sedymentacja i charakterystyka skał osadowych. Metamorfizm – rodzaje,
charakterystyka skał metamorficznych. Powierzchniowe procesy geologiczne.
Działalność erozyjna i akumulacyjna wód podziemnych i powierzchniowych,
lodowców, lądolodów, morza i wiatru.
14
Wykaz
literatury
podstawowej
15
Wykaz
literatury
uzupełniającej
(pomocniczej)
Ćwiczenia: Przegląd minerałów skałotwórczych i ich cech makroskopowych. Podział
skał – klasyfikacja poszczególnych grup, skład mineralny, struktury i tekstury skał.
Allen P.A. 2000. Procesy kształtujące powierzchnię Ziemi. Wyd. Nauk. PWN
Warszawa.
Jaroszewski W. (red.) 1986. Przewodnik do ćwiczeń z geologii dynamicznej. Wyd.
Geologiczne, Warszawa.
Jaroszewski W., Marks L., Radomski A. 1985. Słownik geologii dynamicznej. Wyd.
Geologiczne, Warszawa.
Książkiewicz M. 1979. Geologia dynamiczna. Wyd. Geologiczne, Warszawa.
Stanley S. M. 2002. Historia Ziemi. PWN, Warszawa
Mizerski W. 2006. Geologia dynamiczna dla geografów. Wyd. Nauk. PWN,
Warszawa.
Download