Geochemia, mineralogia i petrografia sem. V

advertisement
Strona 1 z 2
Z1-PU7
Wydanie N1
KARTA PRZEDMIOTU
(pieczęć wydziału)
1. Nazwa przedmiotu:
2. Kod przedmiotu:
S I-GIiG/20
Geochemia, mineralogia i petrografia
3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2014/2015
4. Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
5. Forma studiów: studia stacjonarne
6. Kierunek studiów: GIG
7. Profil studiów: ogólnoakademicki
8. Specjalność: Geologia Inżynierska i Geotechnika
9. Semestr: V
10. Jednostka prowadząca przedmiot: Instytut Geologii Stosowanej
11. Prowadzący przedmiot: dr hab. Zdzisław Adamczyk prof. nzw. w Pol. Śl.
12. Przynależność do grupy przedmiotów: przedmioty specjalnościowe
13. Status przedmiotu: wybieralny
14. Język prowadzenia zajęć: polski
15. Przedmioty wprowadzające oraz wymagania wstępne:
Geologia ogólna
16. Cel przedmiotu:
Celem kształcenia jest nabycie przez studentów wiedzy w zakresie procesów kształtujących wnętrze Ziemi i
litosferę, genezy minerałów i skał, umiejętność ich rozpoznawania i klasyfikacji, jak również obiegu,
rozmieszczenia i roli pierwiastków w sferach ziemskich, formami ich występowania w środowisku
hipergenicznym.
17. Efekty kształcenia:1
Opis efektu kształcenia
Nr
1
2
Ma uporządkowana wiedzę ogólną z geologii w
zakresie procesów geologicznych kształtujących sfery
Ziemi i ich efektów
Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę
dotyczącą genezy i cech minerałów i skał oraz
rozmieszczenia i obiegu pierwiastków w sferach
ziemskich
3
Potrafi opisać, rozpoznać i zaklasyfikować grunty,
minerały, skały i skamieniałości roślinne i zwierzęce
4
Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy
związane z wykonywanym zawodem
Metoda sprawdzenia efektu
kształcenia
Forma
prowadzenia
zajęć
Odniesienie do
efektów dla
kierunku studiów
Egzamin pisemny
Wykład
K_W06+++
Egzamin pisemny;
sprawdzian praktyczny z
pomocami dydaktycznymi
Wykład
laboratorium
K_W17+++
Sprawdzian praktyczny z
pomocami dydaktycznymi;
egzamin pisemny
Egzamin pisemny,
sprawdzian pisemny i
sprawozdania pisemne,
Laboratorium
K_U20+++
wykład
Wykład
laboratorium
K_K05++
18. Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar (liczba godzin)
Wykład
Ćwiczenia
30
Laboratorium
Projekt
Seminarium
30
19. Treści kształcenia: (oddzielnie dla każdej z form zajęć dydaktycznych W./Ćw./L./P./Sem.)
Wykład
Rodzaje skał i procesy skałotwórcze. Skały magmowe: struktury, tekstury, klasyfikacja, zastosowanie. Skały
osadowe, geneza, struktury, tekstury, klasyfikacja. Skały metamorficzne: geneza, struktury, tekstury, klasyfikacja.
Koncentracje pierwiastków związana z procesami magmowymi, pomagmowymi, metamorficznymi i
1
należy wskazać ok. 5 – 8 efektów kształcenia
Strona 2 z 2
hipergenicznymi. Antropogeniczne zmiany w obiegu pierwiastków spowodowane działalnością górniczą,
przemysłem energetycznym, cementowym i hutnictwem.
Laboratorium
Rozpoznawanie makroskopowe i mikroskopowe skał magmowych. Ustalenie składu normatywnego skał
wulkanicznych i określenie ich pozycji klasyfikacyjnej (metoda CIPW). Rozpoznawanie makroskopowe i
mikroskopowe skał osadowych (okruchowych, ilastych, chemiczno-organogenicznych). Rozpoznawanie
makroskopowe i mikroskopowe skał metamorficznych. Podstawy analizy planimetrycznej.
20. Egzamin: TAK NIE1
21. Literatura podstawowa:
1. Adamczyk Z., Nowak J. – Minerały skałotwórcze w płytkach cienkich. Wyd. Pracowni Komp. Gliwice 1999r.
2. Bolewski A., Kubisz J., Manecki A., Żabiński W.- Mineralogia Ogólna. Wyd. Geol. Warszawa 1990.
3. Borkowska M., Smulikowski K. – Minerały skałotwórcze. Wyd. Geol Warszawa 1978.
4. Chodyniecka L., Gabzdyl W., Kapuściński T. – Mineralogia i petrografia. Skrypt nr 1714. Wyd. Pol. Śl., Gliwice
1993.
5. Chodyniecka L., Kapuściński T. – Podstawowe metody rozpoznawania minerałów i skał. Skrypt nr 1860. Wyd.
Pol. Śl., Gliwice 1994.
6. Polański A.: Podstawy geochemii. Wyd. Geol., Warszawa 1988
7. Migaszewski Z.M., Gałuszka A.: Podstawy geochemii środowiska. Warszawa 2007
22. Literatura uzupełniająca:
1. Bolewski A., Manecki A. – Mineralogia szczegółowa. Pol. Ag. Ek., Warszawa 1993.
2. Bolewski A., Żabiński W. (praca zbiorowa) – Metody badań minerałów i skał. Wyd. Geol. Warszawa 1988.
3. O`Neill P.: Chemia środowiska. WN PWN Warszawa 1997
4. Merrits D., De Wet A., Menking K.: Environmental geology. Wyd. Freeman and Co., New York, 1997
23. Nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów kształcenia
Lp.
Liczba godzin
kontaktowych / pracy studenta
Forma zajęć
1.
Wykład
30/30- w tym zapoznanie się ze wskazaną literaturą (15h), przygotowanie się do wykładów i egzaminu (13h)
oraz udział w egzaminie (2h)
2.
Ćwiczenia
-/-
3.
Laboratorium
30/30 – w tym przygotowanie się do ćwiczeń laboratoryjnych (14h), zajęcia praktyczne z pomocami
dydaktycznymi (10), udział w konsultacjach (2), kolokwium praktyczne (4)
4.
Projekt
/
5.
Seminarium
/
6.
Inne
/
Suma godzin:
60h/60h
24. Suma wszystkich godzin:
120
25. Liczba punktów ECTS:2
4
26. Liczba punktów ECTS uzyskanych na zajęciach z bezpośrednim udziałem
nauczyciela akademickiego:
2
27. Liczba punktów ECTS uzyskanych na zajęciach o charakterze praktycznym
(laboratoria, projekty):
1
28. Uwagi:
Zatwierdzono:
………………………….….
(data i podpis prowadzącego)
2
1 punkt ECTS – 30 godzin
…………………………………………………....
(data i podpis Dyrektora Instytutu/Kierownika Katedry/
Dyrektora Kolegium Języków Obcych/Kierownika lub
Dyrektora Jednostki Międzywydziałowej)
Download