Strona 1 z 1 Z1-PU7 Wydanie N1 (pieczęć wydziału) KARTA

advertisement
Strona 1 z 2
Z1-PU7
Wydanie N1
KARTA PRZEDMIOTU
(pieczęć wydziału)
1. Nazwa przedmiotu:
2. Kod przedmiotu:
S Iz-GIiG/20
Geochemia, mineralogia i petrografia
3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2016/2017
4. Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
5. Forma studiów: studia niestacjonarne
6. Kierunek studiów: GIG
7. Profil studiów: ogólnoakademicki
8. Specjalność: Geologia Inżynierska i Geotechnika
9. Semestr: 4
10. Jednostka prowadząca przedmiot: Instytut Geologii Stosowanej
11. Prowadzący przedmiot: dr hab. Zdzisław Adamczyk prof. nzw. w Pol. Śl.
12. Przynależność do grupy przedmiotów: przedmioty specjalnościowe
13. Status przedmiotu: wybieralny
14. Język prowadzenia zajęć: polski
15. Przedmioty wprowadzające oraz wymagania wstępne:
Geologia ogólna
16. Cel przedmiotu:
Celem kształcenia jest nabycie przez studentów wiedzy w zakresie procesów kształtujących wnętrze Ziemi i
litosferę, genezy minerałów i skał, umiejętność ich rozpoznawania i klasyfikacji, jak również obiegu,
rozmieszczenia i roli pierwiastków w sferach ziemskich, formami ich występowania w środowisku
hipergenicznym.
17. Efekty kształcenia:1
Opis efektu kształcenia
Nr
1
2
Ma uporządkowana wiedzę ogólną z geologii w
zakresie procesów geologicznych kształtujących sfery
Ziemi i ich efektów
Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę
dotyczącą genezy i cech minerałów i skał oraz
rozmieszczenia i obiegu pierwiastków w sferach
ziemskich
3
Potrafi opisać, rozpoznać i zaklasyfikować grunty,
minerały, skały i skamieniałości roślinne i zwierzęce
4
Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy
związane z wykonywanym zawodem
Metoda sprawdzenia efektu
kształcenia
Forma
prowadzenia
zajęć
Odniesienie do
efektów dla
kierunku studiów
Egzamin pisemny
Wykład
K_W06+++
Egzamin pisemny;
sprawdzian praktyczny z
pomocami dydaktycznymi
Wykład
laboratorium
K_W17+++
Sprawdzian praktyczny z
pomocami dydaktycznymi;
egzamin pisemny
Egzamin pisemny,
sprawdzian pisemny i
sprawozdania pisemne,
Laboratorium
K_U20+++
wykład
Wykład
laboratorium
K_K05++
18. Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar (liczba godzin)
Wykład
Ćwiczenia
20
Laboratorium
Projekt
Seminarium
20
19. Treści kształcenia: (oddzielnie dla każdej z form zajęć dydaktycznych W./Ćw./L./P./Sem.)
Wykład
Podstawy krystalografii i krystalochemii: ciała krystaliczne i bezpostaciowe, układy krystalograficzne, promienie
jonowe, atomowe, układy koordynacyjne, izomorfizm i polimorfizm, diadochia. Własności fizyczne minerałów,
klasyfikacja minerałów. Geochemia i jej zadania, rozmieszczenie pierwiastków w wewnętrznych i zewnętrznych
1
należy wskazać ok. 5 – 8 efektów kształcenia
Strona 2 z 2
sferach Ziemi. Krystalochemiczna klasyfikacja pierwiastków, pokrewieństwo geochemiczne pierwiastków. Procesy
kierujące rozmieszczeniem pierwiastków w sferach ziemskich. Formy występowania pierwiastków w środowisku
hipergenicznym, transport pierwiastków, facje, diageneza, bariery oraz rola biosfery w obiegu geochemicznym
pierwiastków.
Laboratorium
Krystalografia: elementy symetrii, klasy symetrii i układy krystalograficzne. Metody badań optycznych minerałów.
Mikroskopowe rozpoznawanie minerałów. Identyfikacja minerałów metodami: derywatograficzną i
dyfraktograficzną.
20. Egzamin: NIE
21. Literatura podstawowa:
1. Adamczyk Z., Nowak J. – Minerały skałotwórcze w płytkach cienkich. Wyd. Pracowni Komp. Gliwice 1999r.
2. Bolewski A., Kubisz J., Manecki A., Żabiński W.- Mineralogia Ogólna. Wyd. Geol. Warszawa 1990.
3. Borkowska M., Smulikowski K. – Minerały skałotwórcze. Wyd. Geol Warszawa 1978.
4. Chodyniecka L., Gabzdyl W., Kapuściński T. – Mineralogia i petrografia. Skrypt nr 1714. Wyd. Pol. Śl., Gliwice
1993.
5. Chodyniecka L., Kapuściński T. – Podstawowe metody rozpoznawania minerałów i skał. Skrypt nr 1860. Wyd.
Pol. Śl., Gliwice 1994.
6. Polański A.: Podstawy geochemii. Wyd. Geol., Warszawa 1988
7. Migaszewski Z.M., Gałuszka A.: Podstawy geochemii środowiska. Warszawa 2007
22. Literatura uzupełniająca:
1. Bolewski A., Manecki A. – Mineralogia szczegółowa. Pol. Ag. Ek., Warszawa 1993.
2. Bolewski A., Żabiński W. (praca zbiorowa) – Metody badań minerałów i skał. Wyd. Geol. Warszawa 1988.
3. O`Neill P.: Chemia środowiska. WN PWN Warszawa 1997
4. Merrits D., De Wet A., Menking K.: Environmental geology. Wyd. Freeman and Co., New York, 1997
23. Nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów kształcenia
Lp.
Liczba godzin
kontaktowych / pracy studenta
Forma zajęć
20/40 – w tym zapoznanie się z literaturą (15h), przygotowanie się do wykładów i zaliczenia (16h),
konsultacje i dyskusja z prowadzącym wykład (8h) oraz udział w zaliczeniu (1h)
1.
Wykład
2.
Ćwiczenia
/
3.
Laboratorium
20/40 - w tym przygotowanie się do ćwiczeń laboratoryjnych (19h), zajęcia praktyczne z pomocami
dydaktycznymi (10), udział w konsultacjach (7), kolokwium praktyczne (4)
4.
Projekt
/
5.
Seminarium
/
6.
Inne
/
Suma godzin:
40/80
120
24. Suma wszystkich godzin:
25. Liczba punktów ECTS:
2
4
26. Liczba punktów ECTS uzyskanych na zajęciach z bezpośrednim udziałem
nauczyciela akademickiego:
2
27. Liczba punktów ECTS uzyskanych na zajęciach o charakterze praktycznym
(laboratoria, projekty):
1
28. Uwagi:
Zatwierdzono:
………………………….….
(data i podpis prowadzącego)
2
1 punkt ECTS – 30 godzin
…………………………………………………....
(data i podpis Dyrektora Instytutu/Kierownika Katedry/
Dyrektora Kolegium Języków Obcych/Kierownika lub
Dyrektora Jednostki Międzywydziałowej)
Download