MINERALOGIA I PETROGRAFIA Specjalność: "Geologia Górnicza i

advertisement
MINERALOGIA I PETROGRAFIA
Specjalność: "Geologia Górnicza i Poszukiwawcza"
Semestr
IV
V
W
30E
30E
Ć
-
L
45
45
P
-
S
-
Wykład 30 godz. (sem. IV) – prowadzący wykład – dr inż. Magdalena Kokowska-Pawłowska
Krystalografia: ciała krystaliczne i bezpostaciowe, budowa wewnętrzna kryształów, elementy symetrii,
układy krystalograficzne – 2 godz.
Wskaźniki ścian kryształu, prawa krystalograficzne, postacie krystalograficzne, projekcje kryształu,
figury wytrawień, krystalizacja kryształów, defekty sieciowe, zrosty bliźniacze - 2 godz.
Krystalochemia: promienie jonowe, atomowe, układy koordynacyjne, wiązania chemiczne w
kryształach, woda w strukturze minerałów, izomorfizm, maskowanie pierwiastków rzadkich, polimorfizm,
budowa krzemianów, wzory minerałów - 2 godz.
Własności fizyczne minerałów: gęstość, twardość, własności optyczne, luminiscencja,
promieniotwórczość 2 godz.
Własności magnetyczne, własności cieplne, własności mechaniczne - 2 godz.
Geneza minerałów. Procesy magmowe - 2 godz.
Procesy hipergeniczne. Procesy metamorficzne. - 2 godz.
Parageneza, substancje mineralne, formy występowania minerałów, biomineralogia - 2 godz.
Klasyfikacja minerałów, pierwiastki rodzime, metaloidy -2 godz.
Siarczki, chlorki - 2 godz.
Siarczany, tlenki, wodorotlenki, węglany - 2 godz.
Fosforany, krzemiany: wyspowe, grupowe - 2 godz.
Krzemiany łańcuchowe, warstwowe - 2 godz.
Krzemiany przestrzenne - 4 godz.
Warunki zaliczenia:
Egzamin ustny
Laboratorium 45 godz.(sem. IV) – prowadzący laboratorium – dr inż. Magdalena KokowskaPawłowska, dr Zdzisław Adamczyk
Krystalografia: elementy symetrii, układy krystalograficzne – 3 godz.
Projekcje stereograficzne - 6 godz.
Makroskopowe rozpoznawanie minerałów - 3 godz.
Metody badań optycznych minerałów - 3 godz.
Mikroskopowe rozpoznawanie minerałów - 15 godz.
Analiza termiczno-różnicowa minerałów - 3 godz.
Analiza rentgenograficzna minerałów - 6 godz.
Magnetyczny rezonans jądrowy, spektroskopia absorpcyjna w podczerwieni, spektroskopia
mossbauerowska - 3 godz.
Zaliczenie zajęć laboratoryjnych – 3 godz.
Warunki zaliczenia:
Kolokwium zaliczeniowe
LITERATURA:
Bolewski A., i inni – Mineralogia ogólna. Wyd. Geol., Warszawa 1990
Bolewski A., Manecki A. – Mineralogia szczegółowa. Pol. Ag. Ek., Warszawa 1993
Bolewski A., Parachoniak W. – Petrografia. Wyd. Geol., Warszawa 1982
Chodyniecka L., Gabzdyl W., Kapuściński T. – Mineralogia i petrografia. Skrypt nr 1714. Wyd. Pol. Śl., Gliwice
1993
Chodyniecka L., Kapuściński T. – Podstawowe metody rozpoznawania minerałów i skał. Skrypt nr 1860. Wyd.
Pol. Śl., Gliwice 1994
MINERALOGIA I PETROGRAFIA
Specjalność: "Geologia Górnicza i Poszukiwawcza
Semestr
IV
V
W
30E
30E
Ć
-
L
45
45
P
-
S
-
Wykład 30 godz. (sem. V) – prowadzący wykład – dr inż. Magdalena Kokowska-Pawłowska
Własności technologiczne skał – 2 godz.
Skały magmowe, geneza, klasyfikacje, struktury, tekstury – 2 godz.
Charakterystyka skał ultrazasadowych, zasadowych, obojętnych, możliwości ich wykorzystania,
występowanie w Polsce – 3 godz.
Charakterystyka skał kwaśnych, możliwości ich wykorzystania, występowanie w Polsce – 3 godz.
Skały osadowe, geneza, klasyfikacje, struktury, tekstury – 2 godz.
Skały okruchowe, możliwości ich wykorzystania, występowanie w Polsce – 4 godz.
Skały ilaste, możliwości ich wykorzystania, występowanie w Polsce –4 godz.
Skały chemiczno-organiczne, możliwości ich wykorzystania, występowanie w Polsce – 5 godz.
Ewaporaty - 2 godz.
Skały metamorficzne, możliwości ich wykorzystania, występowanie w Polsce – 3 godz.
Warunki zaliczenia:
Egzamin ustny
Laboratorium 45 godz.(sem. V) – prowadzący laboratorium – dr inż. Magdalena KokowskaPawłowska, dr Zdzisław Adamczyk
-
Rozpoznawanie makroskopowe skał magmowych – 3 godz.
Rozpoznawanie mikroskopowe skał magmowych – 6 godz.
Rozpoznawanie makroskopowe skał okruchowych – 3 godz.
Rozpoznawanie mikroskopowe skał okruchowych – 6 godz.
Rozpoznawanie makroskopowe skał chemiczno-organicznych – 3 godz.
Rozpoznawanie mikroskopowe skał chemiczno-organicznych – 9 godz.
Rozpoznawanie makroskopowe skał metamorficznych – 3 godz.
Rozpoznawanie mikroskopowe skał metamorficznych – 3 godz.
Analizy chemiczne skał i metody ich interpretacji – 6 godz.
Zaliczenie laboratorium – 3 godz.
Warunki zaliczenia:
Kolokwium zaliczeniowe
LITERATURA:
Bolewski A., i inni – Mineralogia ogólna. Wyd. Geol., Warszawa 1990
Bolewski A., Manecki A. – Mineralogia szczegółowa. Pol. Ag. Ek., Warszawa 1993
Bolewski A., Parachoniak W. – Petrografia. Wyd. Geol., Warszawa 1982
Chodyniecka L., Gabzdyl W., Kapuściński T. – Mineralogia i petrografia. Skrypt nr 1714. Wyd. Pol. Śl., Gliwice
1993
Chodyniecka L., Kapuściński T. – Podstawowe metody rozpoznawania minerałów i skał. Skrypt nr 1860. Wyd.
Pol. Śl., Gliwice 1994
Download